John 3

Yisasdo Nikodimas Oningga Nguya Mande Ewori

Oni gura oruwoku, ngu oowooyi Nikodimas. Ngu Nikodimas oningga ngu Parisi oni, ko Yuda oniro tabango nguya. Ngu oningga ngu, suwoono Yisasno omburo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore ingooteto. Ge oo etuyerowero, Anutdo sowenggerootoni ombuyingo. Ene Anutdo oni guraya ma ootooro ngu, ene oo songo gura oni ma teweroyi, gedo teteku, ngu ma tewa, ero ingooteto.

Ene ngundiro etoyi, asa, Yisasdo mandeni gumi ero eyingo. Hamoo oorengo, no geno eteno. Oni gura ene newende buniyo keta ngundiro ma tunootero ngu, asa, ene Anutro endega enengo oni simoo barero soboyerooteku, nguno ma uro oruwa, ero eyingo.

Ene ngundiro etoni, asa, Nikodimasdo gumi eyingo. Ndadiro terogogo, oni kuri dogoni yeyingo, ngundo ene ko yowoorengoro, oni buniyo keta ngundiro tunootewa? Ene mete nemi kawuyimo utoni, nemimbo ko bisiyowa bine? Ero eyingo.

Ngundiro etoni, Yisasdo Nikodimasro mandeni gumi eyingo. Hamoo oorengo, no geno eteno. Oni ene sono kundingiyi, ko Yuka Kundingiyimo nguya, keta ma tunootero ngu, ene Anutro endega enengo oni simoo barero soboyerooteku, nguno uro ma oruwa. Oni ene eweyi nemimbo ketangga yeri tunootete. Ene Yuka Kundingiyimbo oni newendemo uro, ngundo yeni keta tunootewa. Ge nondo mandega geno etenoku, nguro ingondudu urungga tero, ma sosorewero. Ye komo yengo nowoondoye buniyo keta ngundiya tunooteyi! Doogo ngu enengo ingonduduni keyoro, doogo yoro gurasina gurasina, oororo omburo tete. Ge kingo ngguyi nangge ingoote. Ene ndasinanggo omburo, ndasina oorowuteku ngu, ge ma ingoote. Oni bidodo ko keta Yuka Kundingiyimo tunootewanggoku nguya, ngundiro nangge, ero eyingo.

Ene ngundiro etoni, Nikodimasdo gumi ero eyingo. Nga ooga nga ngu, ndadiro terogo tunootewa?

10 Etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ndadiro nguro, ge Iserel oniro oo etuyeroyingo oni, ge mande oo nga ma wirikoro ingoote? 11 Hamoo oorengo, no geno eteno. Noore oo kenoro ingootetoku, nguro mandeni yootunoro eteto. Ene noorendo mandega etetoku ngu, ye ingowero yokootenggo. 12 Nondo kuri mera ngaro oo nguno ero etuyerowonoku ngu, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Nguro nondo sambo endeboro oo nguno mande ero etuyerowanoku ngu, ndadiro terogogo, ye nowoondoyemo hamoo tewanggo? 13 Oni gura ene sambono oorero, sambo endeboro oo murini ma kenoro ingoyingo. Kini, Oni Nangoni, ngundo ene sambo endemonggo ombuyingo, ngundo nangge, sambo endeboro muri nenengo oorengo, ye etuyeroweroyimboro ombuwo. 14 Kurimi Mosesndo oni kini, kingo merako nguno sire gabogaboyiga tero, de bodaga sanganimo yero boorowooro okootoni, oni ngu kenoro, ene ma kumooyingo. Ngundiro nangge, Anutro Nangoni Oni Kirarongo nguya, de sanganimo yero, okooro boorowoowanggo.
(Ye sirero mande ngu Anutro Mande Buk kurimi (Namba 21:4-9), nguno kandangero ingowanggo).
15 Oni simoo bare bidodo nguro nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, ene suwooyi sano sugi sugi keta gome oruweroyi, ngu yowanggo.

16 Yo, Anutdo oni simoo bare mera ngano oorootenggoku, ngu bidodoboro nowoondoyi urungga tero, nguro enengo Nangoni gurananggega, ngu oni simoo bare yunoyingo. Ene ngundiro teyingongga nguno oni simoo bare bidodo nowoondoyemo hamoo tero ngu, asa, ene ma hoonootewanggo. Ene ngundiro tero ngu, ene suwooyi sano sugi sugi keta oruweroyiga ngu yoro, oni oni tero oruwanggo. 17 Anutdo enengo Nangoni ngu merako ngano sureyootoni ombuyingo. Ene oni simoo bare wirikoyerowero ma ombuyingo. Kini, Anutdo ngu mera ngaro oni simoo bare bidodo weti mbumbuwanonggo ko yoyoni ero, soweyootoni ombuyingo. 18 Oni ene ataga newendemo hamoo teteku ngu, asa, Anut doongeyimo oni nenengo tunootete. Ene oni ene newendemo hamoo ma teteku ngu, Anut doongeyimo ene weti mbumbuwano hoonootero ooroote. Ndadiro nguro, ene Anutro Nangoni gurananggega nguro newendemo hamoo ma tewoku, nguro ene hoonootewa. 19 Mande wirikoyingo muri ngu ngandiro. Soru himi ngu kuri merako ngano tunootewo. Ene onindo ngu ooreriko oruwero ingoro, nguro ene soru himi ngu yokootenggo. Ndadiro nguro, enengo muriye ngu biyomi oorengo. 20 Yo, ngundiro oni simoo bare ngu ooreriko muri biyomi ngu tero oruwero, gome ingootenggo. Ngundiro nguro, ene soru himimo ombuwero ma ingootenggo. Ndadiro nguro, enengo muriye biyomi ngu soru himi ngundo yootunoweroyi, nguro ene yokootenggo. 21 Ene oni muri hamoo teteku ngu, ene soru himimo nguno ombute. Enengo murini, enengo koni, ngu Anutya ko teteriku ngu, oni doongeyemo tunoo kenowanggo, ero eyingo.

Sonoyeroyingo Yondo Yisas, Nguro Eyingo

22 Ngu naruno nguno, Yisasdo enengo kirikiri onikuya, Yudiya merasina oorowuyingo. Nguno, Yisas enengo kirikiri oniya nguno oode, oni simoo bare gidarega sono kundingiyi gimuyunoro oruwonggo. 23 Ngu naruno nguno, Ayinon ende ngu, Salim ende ngu tanggeyimo, nguno Yondo nguya, oni simoo bare sono gimuyunoyingo. Ngu merasina nguno sono oowooyingga oorooteku, nguro oni simoo bare suwooyi sano nguno mayero, sono kundingiyi yoyingo. 24 Ngu naruno nguno, Herodndo Yon yoro ya biyomimo ma yeyingomo.

25 Ngu naruno, rongge mande gura Yonro kirikiri oni, ko Yuda oni guraya ngu kewooroyemo tunooteyingo. Ndadiro sono gimuweroyi, Yudaro muringga ngu keyoro ngu, ene Anut doongeyimo, sarayi tunootewato, ero ronggeyoro eyingo. 26 Ngundiro tero, enengo kirikiri oni Yonno oororo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, kuri geya oningga Yodan sono anduroko ootooro, gedo nguro mandeni eyingo. Ngu oningga ngundo oni simoo bare sono kundingiyi gimuyunootoni, simoo bare bidodo eneno oorowutenggo, ero eyingo. 27 Ene ngundiro etoyi, asa, Yondo mandeye gumi eyingo. Anut sambo endemo oorooteku, ngundo oni gura oo ma inootoni ngu, asa, ngu oningga ngu, ene mete ma yowa. 28 Nondo mandega yeno ewonomu, ye ngu kuri ingoyingo. No ngu oningga, Anutdo oni noore ko yoyowero ero sunggi yeyingongga, ngu kini. Ene no ngu, Anutdo ngu oningga nguro ooreni yomosiyoyinoweroyimboro ero, koretero no sowenerootoni ombuwono. 29 Ngu ngandiro. Ene oni gura bare yowaku ngu, asa, ngu barega ngu, ene ngu simoongga nguro bareyi. Ngu simoongga nguro dobooyi ngu dikaro, sodeyero, ataga bare yowoku oningga nguro mandeni ingoro, oni oni tewa. Ngundiro nangge, no nguya nowoondonemonggo ngu oningga ombuyingo, nguro no oni oni urungga teteno. Ataga ngu engge oorengo tunootete. 30 Hamoo oorengo, ngu oningga ngu (Yisas), nguro oowooyi ngu komo urungga oorengo tunootetoni, noro oowoone ngu komo omburo bodaga tero, ameno uwa, ero eyingo.

31 Oni sambono awunonggo ombuyingo ngu, enengo murini ngundo mera ngaro muriye ngu bidodo dagayeroote. Oni mera ngano tunooteteku ngu, ene mera ngaromu. Ene mera ngaro oo nguro nangge mandeni ero tete. Yo, hamoo, oni ene sambo endemonggo ombuyingo ngu, enengo murini ngundo mera ngaro muriye ngu bidodo dagayeroote. 32 Ene oo kuri kenowoku, ko ingowoku, nguro ero yootunoro ete. Ene oni gurado ngu mandega ero yootunooteku, ngu ma yoro dowoote. 33 Oni ene mande ngu gome ingoro, yoro dowooro ngu, asa, ene yo ero ewaku, ngu mandega nguno ngu, Anut ene hamoo mande nangge ete, ero etuyerowa, eyingo. 34 Ngu oningga Anutdo sureyootoni ombuwoku ngu, ene Anutro mandeni nangge yootunoro ete. Ndadiro nguro, Anutdo Yuka Kundingiyi ngu urungga oorengo inoyingo. 35 Eweyimbo enengo Nangonimboro gome ingoro, nowoondoyi teyinoro, nguro oo bidodo ene kandeyimo yero inoyingo. 36 Oni ene Nangonimboro newendemo hamoo teteku ngu, ene suwooyi sano keta sugi sugi oruweroyiga ngudodo ooroote. Ene oni Nangonimboro mandeni ngu ma ingoro keyoro ngu, asa, ngu oningga ngu, Anutya nguno keta ma oruwari. Kini, Anutro sanggiriningga ngu eneno oruwa.

Copyright information for `RWORAWA