John 4

Yisasdo Sameriya Mera Nguro Baregaya Mande Eworiyo

Ngu narunggano nguno, Parisi onindo mande gura ngandiro ingoyingo. Yisasdo Yon dagaro, kirikiri oni oowooyingga oorengo yoyoro, sono kundingiyi gimuyunoote, ero ingoyingo. (Ene Yisas enengombo ma sonoyeroyingo. Kini, enengo kirikiri onindo nangge oni sonoyeroyingo.) Yisas ene Parisi oniro mandeye ngu ingoro ngu, ene Yudiya mera yokoro, ene ootoogero, Galili merako ko oorowuyingo. Yisas ngu ene ootoogero, Sameriya mera kewoorokuri oorega ngu keyoro oorowuyingo.

Yisas ngundiro yade oororo, Sameriya mera nguro ende gura oowooyi Sayika, nguno tunooteyingo. Ngu endega ngu namoko mera gura Yekobdo enengo nangoni Yosep kuri inoyingo. Yo, ngu musiyonggano nguno, Yekobdo kuri sono merengga seyingo. Yisas oore yade yade omburo, moondeyi ogingootoni, nguro ene sono merengga ngu tanggeyimo bibiteyingo. Ngu narungga ngu, sa kewooro (12 Klok).

Ngu naruno nguno, Sameriya mera nguro bare gura sono moondowero ombuyingo. Ene ombutoni, Yisasdo ngu barega ngu kenoro, ngandiro eyingo. Sono bodaga nunootooga newe, ero eyingo. Ngu naruno ngu, Yisasro kirikiri oniku bidodo, oowari uriyowero endemo umukoyingo. Yisasdo ngundiro etoni, asa, Sameriya barega ngundo gumi eyingo. Ge ngu Yuda oni, ko no ngu Sameriya bare. Nguro ge ndawugaro, nono sonoro sumoo ete? Ero eyingo. (Ndadiro nguro, Yuda onindo Sameriya oniya doboo ma yero, gobooro ma endeyootenggo.) 10 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo ngu barega nguya gumi eyingo. Ene ge Anutdo oo kingo duwoo gunooteku, ngu ingoro ngu, ko nga oningga ngando geno ete, sono bodaga nunootooga newe eteku, ngu nguya ingoro ngu, gebana eneya ewa. Suwooyi sano, keta oruweroyi sono ngu, no nunootooga newe ero ewaku ngu, enendo suwooyi sano keta oruweroyi sono ngu gunootoni newa. 11 Ngundiro etoni, barega ngundo Yisasro mandeni gumi eyingo. Oni urungga, ge sono moondoweroyi oo gura kini, nga sono merengga nga ngu, mera newendemo oorengo amu. Ge sono suwooyi sano keta oruweroyiga, ngu ndanonggo yowa? 12 Yekobdo nga sono merengga nga ngu, sero yunoyingo. Ngu enengombo enengo simoongo, ko enengo nusakododo nga sonongga nga neroriyingo. Ge noorengo osinani, Yekob, ngu dagaro urungga, bine? Ero eyingo. 13 Yisasdo barega nguro mandeni ngu ingoro, gumi eyingo. Oni bidodo nga sonongga nga nero ngu, ene kootuyisina sonoro ko ingoro hahangewa. 14 Ene oni gura nondo sonongga nga inootoowe newaku ngu, asa, ene sonoro nggurongo ko ma soriyetoni hahangewa. Nga sonongga nondo inootenoku ngu, suwooyi sano keta oruweroyi sonongga ngu newendemo ngunonggo oorero oorero, ene sugi sugi oruwa, eyingo. 15 Ene ngundiro etoni, asa, baregaku enebana Yisasno eyingo. Oni urungga, ge ngu sonongga ngu, no nuno. Nunootoyi ngu, asa, kootuyisina, no nggurongo soriyetoni, sonoro hahangero, no sono moondowero, ngano ko ma ombuwano. Ero eyingo.

16 Etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Ge ooroya, kamengge negongoya, yaringo eraya eraya ngano omburi! Ero eyingo. 17 Ngundiro etoni, baregakundo gumi eyingo. No kamene moore kini. Etoni, Yisasdo baregakuya, eyingo. Ge ngandiro ete, no kamene kini, ge ngu hamoo oorengo ete. 18 Ndadiro nguro, kuri ge kamesumoongge kandegura. Ataga simoongga oorooteriku, ngu gengo kamengge oorengo kini. Gengo mandega eteku, ngu hamoo oorengo ete, eyingo. 19 Etoni, barega ngundo Yisasno eyingo. Oni urungga, ataga no ingooteno. Ge Anutro ingondudu eyingo oni. 20 Noore osi sambananimbo nga mera purimo ngano yowuruwooro, Anutno yambo mande teyingo. Ene ye Yuda onindo ngu etenggo. Oni yowuruwooro yambo mande teweroyi ngu, Yerusalemno nangge, ero etenggo.

21 Baredo ngundiro etoni, asa, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Ge bare, ge komo noro mande etenoku nga ingoya, nowoondogemo hamoo teni. Naru gura tunootetoningga ngu, ye nga mera purimo ngano, ko ye Yerusalemno nguya, awananimo yambo mande ma tewanggo. 22 Ye ngu, oo ye ma ingootenggoku, nguno yambo mande tetenggo. Noore Yuda onindo ngu oo ingootetoku, nguno yambo mande teteto. Ndadiro nguro, Anutdo ko yoyoweroyi koningga, nguro ingonduduga ngu, noore Yuda oni simoo bare kandenanimo ooroote. 23 Naru gura tunootetoni ngu, ngu narunggaku ngu ataga kuri tunootewoku nga! Oni bidodo hamoo yambo mande tewero ngu, asa, ene komo Yuka Kundingimboro Awangga nguro yanggangoni, murinimo, nguno yambo mande tewanggo. Ene muri ngundiro tetenggoku ngu, asa, Awando ngundiro oni nguro gome ingoote. 24 Anut ngu Yuka oorengo. Nguro oni simoo bare komo Yuka Kundingiyi, nguro yanggangonimo ngu yambo mande tewanggo. Yo, ene komo Anutdo muri metemi tewero ingooteku, ngu nangge teyi. 25 Ene ngundiro etoni, asa, baregakundo mandeni gumi eyingo. No ingooteno. Mesayiya ombuwa. Ene Krayis, Anutdo noore ko yoyoweroyimboro ero rogo teyingo oni, ngundo ombuya. Ene ombuteku naruno nguno, ene oo bidodoboro etoni, noore ingowato, eyingo. 26 Barega ngundo ngundiro etoni ngu, Yisasdo enengo mandeni gumi ero eyingo. Ngu nondo nangge, no ataga geya mande eteroku nga! Ero eyingo.

27 Yisasdo barega nguya ngundiro ewootoni, asa, ngu naruno nangge, enengo kirikiri oniku omburo, yeyoro, ene nguro ingondudu urungga teyingo. Ene kirikiri oni gurado sumoo ewero ma ingoyingo. Ge ndawu ooga yowero erewete; ngundi, ge ndawugaro eneya mande eteri? Ero ingoyingo. 28 Arisa, ngu barega ngu, enengo sono nggusi nguno yokoro, ene kendutero, endemo oororo, oni simoo bareno eyingo. 29 Ye ombuya, ande oningga ande kenoyi! Ene nondo oo kuri tewonoku, ngu bidodo yootunoro ete. Ene Krayis bine? Ero eyingo. 30 Ene ngundiro etoni, arisa, oni simoo bare endemo oruwonggoku, ngu bidodo ootoogero, ende yokoro, Yisas tanggeyimo ombuyingo.

31 Ngu narunggano nguno, kirikiri onindo Yisasya oo neni ero, eriringoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge komo oowari ne! Ero eyingo. 32 Ene Yisasdo eyingo. No oowari gidarega moore, ye nguro ma ingootenggo. 33 Ngundiro etoni, nguro enengo kirikiri oni enengo nangge ero ingoro, eyingo. Oni gurado bine, oowari kuri yoro, mayero inowo? Ero eyingo. 34 Yisasdo enengo ingonduduye ngu kenoro ingoro, nguro ene eyingo. Noro oowari ngu ngandiro. No komo oni no sowenerootoni, ngano ombuwonomu, nguro ingonduduni ngu keyoro, enengo koni ngu temukowano. Ngungga ngu, noro oowari nenengo.

35 Yendo ngandiro etenggo. Kombo namoraya yokoro ngu, kono oowari enggero mandoni yemukootoni, yoro, ngu neweroyi naru. Ene no yeno eteno. Ye komo ootoogeya, doongeteya, endeyoya, oowari koyi nga kenoyi. Oowari kuri enggero mandoni yemukowo.
(Oowari engge mandoni ngu oni simoo bare Anutro mande keta ingoro, nowoondoyemo hamoo tewero ingootenggo.)
36 Oni oowari engge yooteku ngu, ene enengo uriyi yoro, ene suwooyi sano sugi sugi keta oruweroyi, nguro oowari ngu yowuruwooro watayewa. Ngundiro nguro, oni oo miteku, ko oni oo engge yooteku nguya, ene gobooro oni oni tewari. 37 Ngundiro nguro, nga mandega nga ngu hamoo. Oni gurado ngu, oo yuwooyi mitoni, ko oni gurado ngu oowari enggero mandoni yetoni, ngu yoote. 38 Nondo kuri ye sureyerootoowe, ye ko tero oo ma miyingomo, nguno oowari enggero mandoni yetoni yowanggo. Oni songombo ko kuri yanggango ko tetoyi, oowari oorero enggewoku ngu. Yendo ngu kongga nguno uro, oowari engge yowonggo. Yisasdo mande ngundiro eyingo.

39 Sameriya ende urungga nguro oni simoo bare oowooyingga oorengo, barega nguro mandeni ngu ingoro, nguro ene Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ndadiro nguro, barega ngundo eyingo. Nondo kuri oo biyomi tero endeyowonoku, ngu bidodo yootunoro emukoote, ero eyingo. 40 Ngundiro etoni, Sameriya endemo oni simoo bare ngu, ene Yisasno omburo eyingo. Ge ombutooga nooreya ngano oruwato. Ngundiro etoyi, nguro Yisasdo ngu endegano, nguno sa eraya oriyingo. 41 Sa eraya nguno oodoni, nguno ngu, oni simoo bare oowooyingga nguya Yisasdo mande etoni, ngu ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo. 42 Ene ngu barega nguya eyingo. Noore gedo etoyi ingoro, nguro noore nowoondonanimo hamoo ma teyingo. Kini, noore ngu noorengombo enengo manggowoomo mandeni nguya ingoro, nguro noore nowoondonanimo hamoo teteto. Noore ingooteto. Nga oningga ngando nangge, ene mera ngaro oni simoo bare bidodo ko yoyoweroyi oni oorengo. Ero eyingo.

Yisasdo Gabuman Oniro Tabango Nguro Nangoni Yomosiyoyingo

43 Ngu sa erayaga nguno yokoro, ene ootoogero Sameriya ende yokoro, yade yade ooreko oororo, Galili merako tunooteyingo. 44 Yisas enengomboro ero eyingo. Anutro ingondudu eyingo oni ngu, enengo ende damonimo oowooyi bingami ma tunootewa. Ero eyingo.

45 Ngundiro ero, Yisas ene yade oororo, Galili merakono tunooteyingo. Ene tunootetoni, Galili oni ngundo Yisas kenoro, ene oni oni teyingo. Ndadiro nguro, ene naru kundingiyi nguno Yisasdo Yerusalemno ko oo tewoku, ngu ene nguya oororo kenoyingo.

46 Ngundiro tero, Yisas ene Kena ende Galili mera nguno mayero tunooteyingo. Ngu endega nguno ene kuri sono yowoorengootoni, Wayin tunooteyingo. Ngu merako nguno ende gura oowooyi Kapeniyam. Nguno Gabuman oniro sobosobo tabango gura oruwoku, ngu enengo nangoni ngu sayidodo oruwo. 47 Ngu oningga ngundo Yisasro mandeni ingoworomu ngu, Yudiya mera yokoro, ene mayero, Galilino ooroote, ero etoyi, ingoyingo. Nguro, ene Yisas tanggeyimo oororo eyingo. Ge komo ombuya, noro nangone kumoowero namoko tete. Nguro ge ombuya, yomosiyootooga mete teni, ero eyingo. 48 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo eyingo. Ene yeno Anutdo oo songo gura onindo ma teweroyimu teteku, ngu kenoro, nguro ye nowoondoyemo hamoo ma tetenggo, ero eyingo. 49 Yisas ngundiro etoni, asa, Gabuman oniro sobosobo oni tabangongga, ngundo Yisasno eyingo. O oni urungga, ge komo sodedo Kapeniyam endemo ombu, no nangone kumoowero teteku nga! Ero eyingo. 50 Tabango oningga ngundo ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ge mete oorowu, gengo nangongge ngu keta oruwa. Ene ngundiro etoni, asa, ngu oningga ngu, ene Yisasro mandeni ngu ingootoni, hamoo tetoni, nguro ene oorowuyingo.

51 Ngu oningga ngu ene oorowutoni, enengo yano kirikiri oni ooreko yeyootoni, ngundo eyingo. Gengo nangongge keta ooroote, ero eyingo. 52 Ngundiro etoni, nguro enengo kirikiri oniku sumoo yunoro eyingo. Kuyowo ndawu naruggano ene sayimbo yokootoni, ene metemi tewo? Ene ngundiro etoni, enengo kirikiri onikundo gumi eyingo. Ene kuyowo sa gabogaboyi ngu naru gurananggemo (1 klok), moondeyi kookingo urunggaku yokootoni, mete tewo. 53 Ngundiro etoyi, eweyi ingoyingo, kuyowo ngu narunggano nguno nangge, Yisasdo gengo nangongge ngu keta oruwa, eneno ewo. Ngundiro nguro, ene Yisasro newendemo hamoo tetoni, enengo keyimo oniku nguya eneno nowoondoyemo hamoo temukoyingo. 54 Ngu naruno, Yisas ene Yudiya mera yokoro, Galili merako mayero, nguno ene oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu tambu erayayiga, nguno teyingo.

Copyright information for `RWORAWA