John 5

Yisasdo Betisayida Sono Koongeyingomo Sayi Oni Gura Yomosiyoyingo

Yuda oniro naru kundingiyi gura tunootetoni, nguro Yisas ene Yerusalemno oorowuyingo.

Yerusalem endeboro oonggoo pawa nguro yamuko ngu oowooyi, Sipsipro yamuko. Ngu yamukongga ngu tanggeyimo nguno sono koongeyingo gura oruwo. Ngu Hiburu mandeno ngu oowooyi Betisayida, ero eyingo. Ngu sono koongeyingongga ngu, dabemimo ya tookoododo kandegura oruwo. Ngu ya tookoododono nguno, sayi oni oowooyingga oorengo oruwonggo. Oni doongeye kiringomu, oni kekandeye nggiminggameyimu, ko kekandeye bingo yeyingo oni, ngudodo nguno oruwonggo. Naru gidaregano, Anutro sambono Engel ngundo omburo, sono newendemo uro, sono tetoyi, roringoro, ikakowooyingo. Oni gura ene koretero oororo, sonono uwaku ngu, enengo sayini kinitetoni, mete tewa.

Ngu musiyomo nguno, oni gura ngu ya tookoododono oruwoku, ene sayidodo oodoni, dagoma onibiga kande eraya kengga kegidemboro kabusa (38) nguno oruwo. Yisasdo oningga ngu kenootoni wetoro oodoni, ene ingoyingo. Nga oningga nga, ene naru pirungga ene sayidodo oruwo. Ngundiro ingoro, Yisasdo oni sayidodoga nguya sumoo ero eyingo. Ge gengo gowege ngu gome metemi tewero ingoote, bine? Ero eyingo.

Ene ngundiro sumoo etoni, sayi oninggakundo Yisasro mandeni gumi ero eyingo. Oni urungga, sono kooto oorero ikakooteteku naruno ngu, oni gura no hoorooweneroro, noyoro sonono noyeweroyi kini. No nenengombo oorowuwero oorowutoowe, oni songombo oororo, no daganeroro, enendo sonono koretero oororo utenggo, ero eyingo.

Etoni, asa, Yisasdo ngu oni sayidodoga nguya eyingo. Ge ootoogeya, gengo yaba, oo ngu yoya, dikaya oorowu, ero eyingo. Ene ngundiro etoni, arisa, sodedomangge ngu sayi oningga nguro goweyi metemi tetoni, ene ootoogero, enengo yaba oo ngu yoro, dikaro oorowuyingo.

Ngu kongga ngu Sabat naru kundingiyimo teyingo.
10 Yuda tabango onindo, oni sayidodoga ko metemi teyingongga nguya eyingo. Ataga ngu naru kundingiyi (Sabat). Mosesro mamana mandeno ngu, ge gengo yaba koorowooro endeyoweroyi nguya roogo, ero eyingo. 11 Ene ngundiro etoyi ngu, asa, ngu oni sayidodoga metemi teyingongga, ngundo mandeye gumi eyingo. Oningga no yomosinerootoni metemi tetenokungga, ngundo ero, nono ete. Gengo yaba oo ngu yoya, koorowooya oorowu, ero eyingo. 12 Ngundiro etoni, Yuda onindo sumoo inoro eyingo. Ndawu oninggado geno ete, ge gengo yaba yoya, koorowooya oorowu, ero ete? Ero eyingo. 13 Ene ngundiro sumoo etoyi, oni goweyi metemi tewokungga ngu, ene onendo tewoku ngu ma ingoyingo. Ndadiro nguro, oni simoo bare oowooyingga oorengo oodoyi, Yisas ene ngu kewooroyemonggo kuri toongeyingo.

14 Kootuyisina, Yisasdo ngu oninggaku yowuru yano kenoro eyingo. Ataga ngu ge mete tewoku nga, ge weti mbumbuwa gura ma tewero. Kinitetoni ngu, kowuri gura urungga oorengo ge moondegemo tunootewa, ero eyingo. 15 Arisa, ngu oningga Yisasro mandeni ingoro ngu, ene oororo, Yuda onino eyingo. Nga oningga ngando no yomosinerowoku, ngu oowooyi Yisas, ero eyingo.

16 Ngundiro etoni, Yuda onindo ngunonggo Yisas yomburiyoweroyimboro damoni yeyingo. Ndadiro nguro, ngu ooga ngu Sabat naru kundingiyimo nguno tewoku nguro. 17 Ene Yisasdo mandeye gumi ero eyingo. Awanembo ngu naru bidodomo ko tero oorooteku, ngundiro nguro, no nguya ko tewano, ero eyingo. 18 Ngundiro etoni, Yuda onindo ngu ene komo Yisas ureyi kumooweroyimboro yanggango yeyingo. Ndadiro nguro, Yisasdo Sabat narungga nguro mamana mande ngu yomburiyoro, ko nguya Yisasdo ete. Anut ngu enengo eweyi oorengo, ero ewo. Ngu mandega eteku, nguno ngu, enengombo Anut ngundiro tunootete.

Anutro Nangoni Ngu Ene Ko Teweroyi Sunggidodo

19 Arisa, Yisasdo Yuda oniro mandeye gumi ero eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Nangonimbo enengo ingondudunonggo oo gura ma tewa. Kini, ene oo eweyimbo tetoni kenowoku, ngu nangge tete. Eweyimbo oo bidodo teteku, ngu enengo Nangonimbo nguya ngundiro nangge tewa. 20 Eweyimbo Nangonimboro gome ingoro, nowoondoyi teyinoro, nguro ene oo bidodo gome etungootoni, Nangoni nguya tete. Eweyimbo ko nga dagaro urungga nguya etungootoni tewa. Nguno ye nowoondoye soriyokoro, ingondudu urungga ingowanggo. 21 Eweyimbo oni kumooyingomu yokutuwootoni, ootoogetoyi, keta oruweroyi ngu yunoote. Ngundiro nangge, Nangonimbo nguya, ene keta oruweroyiga ngu yunowero ngu, ene mete keta yunoote. 22 Eweyi Anutdo oni guraro mandeni ma wirikoote. Kini, oni wirikoweroyi ko ngu bidodo enengo Nangoni kuri inoyingo. Ndadiro nguro, oni bidodo Anut oowooyi bingami ero okootenggoku, ngundiro nangge, enengo Nangoni nguya ngundiro oowooyi bingami ero okoowanggo, ero ingoote. Oni ene Nangoni oowooyi bingami ma ero okooteku ngu, asa, ene Eweyimbo, Nangoni soweyootoni ombuwoku, nguya oowooyi bingami ma ero okoote.

24 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni ene noro mandene ingoro, keyoro, Anutdo surenerowoku, nguya newendemo hamoo tewaku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene keta sugi sugi oruwa. Yo, hamoo, ngundiro oningga ngu Anutdo oni nenengo etekungga ngu, kootuyisina, Anutdo ene ko ma wirikowa. Kini, ene Anutya keta oruwari.

25 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Naru tunooteweroyi ngu, ataga kuri tunooteteku nga, oni kumooyingo ngu, ene Anutro Nangoni nguro manggowo ingoro ngu, asa, ene suwooyi sano keta oruweroyi ngu yowanggo. 26 Eweyi enengombo ngu oni simoo bare yoyeni, keta oruweroyi ngu tunootete. Ngu yanggangongga ngu nangge Nangoni inootoni, nguro ene nguya keta oruweroyiga ngu oni simoo bare yunoote. 27 Ene Oni Nangoni, ngundiro nguro, Eweyimbo oni wirikoweroyi kongga ngu ene inoyingo. 28 Ngu hamoo, tunooteweroyi naruno tunootetoni ngu, oni bidodo kumooyingomu mereno oorootenggoku, ngu ene nenengo manggone ingoro ootoogero, enderoko oorewanggo. Yo, hamoo, oni ene muri gome nenengo endeyoro oruwonggoku ngu, ene keta ko ootoogero Anutya sugi sugi oruwanggo. Ene oni muri biyomi tero oruwonggoku ngu, ene ko ootoogero, mandeye wirikoyingo onino oororo, dikaro, ngunonggo ene Setanro ende biyomi nguno sugi sugi oruwanggo. Ye nguro ma soriyokoro tewero.

Oni Gidaregado Yisasro Mandeni Yootunoro Etenggo

30 Yisasdo Yuda oni tabango nguya mande ngandiro eyingo. No nenengombo nenengo ingondudunemonggo oo gura ma tewano. Kini, no Awanonggo mande ingowonomu ngu nangge keyoro, no oni wirikoyerowano. Noro mande wirikoyingo ngu nenengo oorengo. Ndadiro nguro, no nenengo ingondudune ma keyooteno. Kini, Awando no sowenerootoni, ombuyingongga nguro manggowo nangge keyoro ko teteno.

31 Ene no guranangge, nondo nangge nenengo mandene wesiyoro ero ngu, asa, ngu mandega wesiyoro ewonoku, ngu hamoo kini. 32 Ene gura (Anut) nguya oorooteku, ngundo ene noro mande ero yootunoote. Ngu noro mandega ewoku, ngu hamoo oorengo, ero ingooteno.

33 Kurimi, yendo oni gura soweyootoyi, Yonno oororo, ene noro mande wesiyoro etoni ingowonggo. Mande bidodo ingowonggoku ngu, ngu hamoo mande nangge. 34 Oni dikaro, noro mande, oowoone ero yootunootenggoku, nguro no ma ingondudu teteno. Ene nondo ngu Anutdo ye ko yoyoni ero, nguro gome ingooteno. Ngundiro nguro, nondo nga mandega nga yeno etenoku, ngu Yonro koni nguro mande eyingo. 35 Yon ngu soru ngundiro dero, oni simoo bare himi gomemo yunowo. Yengo nowoondoye ngu mete tetoni, ye naru ootuwoo bodaga enengo himimboro oni oni tewonggo.

36 Ene noro kone, murine, oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu ye kewooroyemo tewonoku, ngundo Yonro mande hamoo ewoku, ngu dagayingo. Ene ataga noro murine ngu nga yootunoro ete. Ko bidodo awando no nunowoku ngu, no temukowano. Yo, hamoo, nondo ko tetenoku, ngu enengombo oni simoo bare etuyerootoni, Awando no surenerootoni, no ombuyingo, ero ingowanggo. 37 Awando no surenerootoni, ombuwonoku, ngu enengombo no yootunoneroro, mande ero yunoyingo. Yo, hamoo, ye enengo manggowo bodaga ma ingoro, ko enengo omukumundoongo nguya ma kenoyingo. Ene enengo mande ngu Bukno ooroote. 38 Ene ye nguro mandeni nowoondoyemo ngu ma ooroote. Ndadiro nguro, ye Anutdo no sowenerootoni ombuwonoku, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma teyingo.

39 Ye ngandiro ingootenggo. Anutro mande nakaya ngundo suwooyi sano keta oruweroyi ketangga ngu yunootoni, suwooyi sano gome oruweroyi ero etenggo. Ngundiro nguro, ye mande bidodo ngu nakaya ngu newendemo oorooteku, nguro koyi tero erewetenggo. Ene ngu nakayangga, ngu noro yootunoro ete. Ene ye nono omburo suwooyi sano keta oruweroyiga ngu ma yowero ingootenggo.

41 No onindo bingamine eya okooyi ero, ma sumoo yunooteno. 42 Ene nondo ye ingooteno. Yendo ngu, yengo nowoondoyemo Anutno hamoo ma tero oorootenggo. 43 No kuri awanemboro oowooyimo ombuwonoku, ene ye noro mandene ma yoro ingootenggo. Ene oni gura enengo oowooyimo ero ombuwaku ngu, ye nguro mandeni ngu ye hahangero yoro ingowanggo. 44 Ye yengo bingamiye ngu yengo dobookuriyemonggo yootenggo. Ene ngu bingamingga ngu Anutdo yunowero ingooteku, ngu ye yowero ma ingootenggo. Ngundiro nguro, ye nowoondoyemo hamoo ma tero, nguro nguya ma ingootenggo.

45 Ye nowoondoyemonggo ngandiro ma ingowero, nondo Awano ye wirikoyerowero mande eweroyi kini ero, ma ingootenggo. Ye Mosesndo nangge ye hoorooweyeroweroyi ero, ingondudu tetenggo. Kini, ngu ingonduduga ngu nenengo kini. Mosesndo ngu yengo wirikoyeroweroyi oni. 46 Mosesndo noro newendemo hamoo teyingo. Nguro ngu, ye Mosesro mande nowoondoyemo hamoo tero ngu, ye noro mandene nguya nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ndadiro nguro, Mosesndo ngu ene noro mandene nakangoyingo. 47 Ene ye Mosesndo mande nakangoyingo ngu nowoondoyemo hamoo ma tero ngu, ye ndadiro tero ngu, ye noro mandene ngaro nowoondoyemo hamoo tewanggo? Ye ereremo kini. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA