John 6

Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga Oorengo 5,000 Oowari Yunoyingo

(Matiyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

Ngu mandega ngu kinitetoni, Yisas ene Galili mera nguro sono koongeyingo oowooyi Tayibiriyas, (Galili) ngu anduroko nguno urooreyingo. Nguno urooretoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo, ngundo Yisasdo oo songo gura onindo ma teweroyimu sayi onino tetoni, nguro ene Yisas kenoro, keyoro endeyoyingo. Ene ngundiro tetoyi, Yisasdo enengo kirikiri onikuya purimo oorero, nguno bibiteyingo. Ngu naruno nguno, Yuda oniro Pasowa naru kundingiyi, ngu namokono tete. Yisas doongetero, endeyoro, oni simoo bare oowooyingga oorengo yeyootoni, ene tanggeyimo ombuyingo. Ombutoyi, Yisasdo oo teweroyi kuri ingoro, nguro ene Pilip towoongoro, ngandiro sumoo eyingo. Noore oomanongoyingo ndanonggo uriyoro, nga oni simoo bare nga yunootooye newanggo? Ero eyingo.

Pilipdo mandeni ngu ingoro, gumi ero eyingo. Noore sa naru onibiga (200) ko tetooye ngu, ko nguro uriyi yowatoku, ngundo nga oni simoo bare urungga ngaro oomanongoyingo bodaga uriyootooye, ma mete tewa. Hamoo oorengo kini, ero eyingo. Ngu naruno nguno, Yisasro kirikiri oni gura, oowooyi Enduru, ngu Sayimon Pita koneyo, ngundo Yisasno ero eyingo. Simoo oore gura nooreya ngano oorooteto. Ngundo ene oomanongoyingo kandegura ko iso eraya bodaga nguya moore. Ene ngundo oni simoo bare ngandiro urungga nga ma mete tewa, ero eyingo. 10 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo eyingo. Simoo bareno etoyiga, ene bibiteyi, so gome gome nguno oruwo. Ene ngundiro etoyi ngu, asa, oniku nguno bibiteyingo. Ngu simoo ngu bidodo yowuruwootoni, ngu urungga oorengo (5,000).

11 Oni simoo bare bibitemukootoyi, Yisasdo ngu oomanongoyingoku yoro, Anutno esosootero, enengo kirikiri oni yunootoni, ngundo bayetero, oni simoo bare yunoyingo. Ngundiro tero, Yisas ene iso erayagaku nguya yoro, Anutno esosootero, bayetero yunootoni, nero, ene kawuye mete teyingo. 12 Oowari netoyi mete tetoni, asa, Yisasdo enengo kirikiri onikuno eyingo. Ye oowari netoyi sosorango gugumi oorooteku, ngu yoya, ngu gura ma yokootoyi biyomi yewero, eyingo. 13 Ngundiro etoni, ene oowari manongoyingo gugumi yowuruwooro, siriyootoyi, si kande eraya kegidemboro eraya angeyingo. Ngu oowari oomanongoyingo kandeguraga, ngu netoyi, gumi oodoni, ngundiro siriyoyingo.

14 Oni simoo bare ngu oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu Yisasdo tetoni kenoro eyingo. Hamoo oorengo, nga oningga nga, ene Anutro ingondudu eyingo oni Mosesndo sobowooyi, ero ewoku, ngu nga oninggaku nga! Ero eyingo. 15 Ene ngundiro etoyi ngu, arisa, Yisas ene ingoyingo. Oni simoo baredo ene dowooro, enengo mera nga oo bidodo sobosobo urungga yeweroyimboro ingoyingo. Ngundiro nguro, Yisas enesu nangge oororo, mera purimo ooreyingo.

Yisas Sono Koongeyingo Sanganiwoore Oorowuyingo

(Matiyu 14:22-33; Mak 6:45-52)

16 Ngu narungga ngu suwoo tetoni, Yisasro kirikiri oniku sono koongeyingomo uyingo. 17 Ene wanggo gura sanganimo oorero, ene sono koongeyingo kewooro oorengowoore oorowuyingo. Ene Kapeniyam endemo uroorewero oorowutoyi suwooteyingo. Suwootetoni, Yisas eneno ma tunooteyingo. 18 Ngu naruno nguno, doogo yanggango urungga oorengo yootoni, sono koongeyingonggaku tookero, pikipokuri urungga yeyingo. 19 Ene wanggo woosooro bodaga oriroko (Kilomita) kandegura (5) ngundi kandegura gidemboro guranangge (6) ngundiro oororo ngu, ene Yisas kenootoyi, sono koongeyingo sanganiwoore eneno ombuyingo. Yisas yade oororo, wanggo tanggeyimo ombuwero tetoni, nguro enengo kirikiri oniku sosoreyingo urungga oorengo teyingo. 20 Ene Yisasdo enengo sosoreyingo ngu yeyoro ingoro, nguro ene sodedomangge eyingo. Ye ma sosorewero! Nondo nangge, yeno ombutenoku nga! Ero eyingo. 21 Ene ngundiro etoni, arisa, enengo kirikiri onikundo Yisas wanggo sanganimo ooreni ero etoyi, nguro ene sanganimo ooreyingo. Ooretoni, wanggo ngu naruno nangge, merangga sawero ewonggoku, nguno tunooteyingo.

Oni Simoo Baredo Yisas Ereweyingo

22 Sengetoni, oni simoo bare sono koongeyingo anduroko oruwonggo. Ene ngandiro ingowonggo. Kuyowo wanggo guranangge oodoni, nguno Yisas ooretoni, ngu ma kenoyingo. Kini, enengo kirikiri oni ngundo nangge wanggo ngu sanganimo oorero sawonggo. 23 Ene ngu naruno nguno, wanggo gidega Tayibiriyas endemonggo ngu mayero, sagigo oni simoo bare oorootenggoku, nguno gosiyoyingo. Ngu musiyonggano, nguno Yisasdo kuri oomanongoyingo Anutno esosootero yunootoni, neyingo meranggano nguno. 24 Oni simoo baredo, ngu Yisas enengo kirikiri oni nguya, ereweyeroro, ene nguno ma yeyoyingo. Ene ma yeyoro, nguro ene wanggo gidega sanganimo oorero, Yisas erewero Kapeniyam endemo oorowuyingo.

Yisas Ngu Sambo Endeboro Oomanongoyingo Oorengo

25 Oni simoo bare ngu Yisas sono koongeyingo anduroko kenoro, sumoo inoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni urungga, ge ndawu narunggano ngano mayewo? Ero eyingo. 26 Ene ngundiro sumoo etoyi ngu, asa, Yisasdo mande gumi ero eyingo. No hamoo oorengo, yeno eteno. Ye oo songo gura onindo ma teweroyimu, nondo tetoowe tunooteteku ngu, ye ma kenoro ingoro, nguro ye no erewenerootenggo. Kini, ye no erewenerootenggoku nguro damoni ngandiro. Ye oomanongoyingo newonggoku, ngundo kawuye pakini yewoku, nguro ye no erewenerootenggo. 27 Ye oowari ngundiro biyomi yeweroyi, nguro nangge, ma koyi tero yowero. Kini, ye komo oowari sugi sugi oruweroyi nguro koyi teya yoyi. Ngu oowaringga ngu Oni Nangoni ngundo ye yunowa. Yo, enengo eweyimbo ngu kongga nguro eneno ero rogo tewo, ero eyingo.

28 Ngundiro etoni, enebana Yisasno sumoo inoro eyingo. Noore komo ndadiro tero, noore Anutro ko ngu tewato? Ero eyingo. 29 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo gumi ero eyingo. Anutro koni ngu ngandiro. Ye komo nga oningga Anutdo sureyootoni, ombuyingo, nguro ye nowoondoyemo hamoo teyi, ero eyingo.

30 Ngundiro etoni, enebana Yisasno sumoo eyingo. Ge ndadiro oo songo gura onindo ma teweroyiga ge tewaku, nguro noore ngu kenoro, gengo mandege ingootooye, nowoondonanimo hamoo tewa? Ge ndawu kongga tete? 31 Noorengo osi sambanani, ene kuri oni kini merako ootooro, nguno ene oowari gura yoro neyingo. Ngu oowaringga ngu oowooyi Mana. Anutro mandeno ngandiro ero eyingo.

Ene sambo endeboro oowari ngu yunootoni, yoro neyingo, ero eyingo. (Kisim Bek/Eksodas 16:13-21)
32 Ngundiro etoyi, Yisasdo eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Mosesndo sambo endeboro oomanongoyingo ye ma yunoyingo. Kini, noro Awane ngundo sambo endeboro oowari oorengo ngu ye yunoyingo. 33 Nga oomanongoyingo hamoongga nga, ngu Anutdo sambo endemonggo oningga soweyootoni ombuyingongga ngu. Omburo, ngundo keta oorengo oruweroyi ngu oni simoo bare merako ngano oorootenggoku, ngu yunoote, ero eyingo. 34 Ngundiro etoni, onikundo Yisasno eyingo. Oni urungga, ge komo ngu oowari manongoyingongga ngu suwooyi sano noore yunoyato, ero eyingo. 35 Ene ngundiro etoyi, asa, Yisasdo gumi eyingo. Nondo nangge, no suwooyi sano keta oruweroyi nguro oomanongoyingo oorengo. Oni ene nono omburo ngu, ene oowariro ko ma kumoowa. Ngundiro nangge, oni noro newendemo hamoo teteku ngu, ene sonoro ko ma ingoro hahangewa.

36 Nondo yeno eteno. Ye kuri no neyowonggoku, ene ye nono nowoondoyemo hamoo ma teyingo. 37 Oni simoo bare bidodo ngu Awando no nunootoni, ene nono ombuwanggo. Oni nono ombuwanggoku, ngu nondo ene ma oweyerootoowe, sawanggo. Hamoo oorengo kini! 38 No sambo endemonggo ombuyingo ngu, no nenengo ingondudune keyowero ma ombuyingo. Kini, no mera ngano ombuwonoku ngu, noro Awane, ngundo no surenerootoni, ombuwonokungga, nguro ingonduduni nangge keyoro ombuyingo. 39 No surenerootoni ombuyingo, Awanengga nguro ingonduduni, ngu ngandiro. Oni simoo bare ene kuri no nunoyingo, no ngu gura ma yokowano. Kini, no komo naru wengamo ko yokutuyerootoowe, ootoogewanggo. 40 Noro Awanemboro ingonduduni ngu ngandiro. Oni bidodo nangoni kenoro, nguro nowoondoyemo hamoo tero ngu, asa, ene suwooyi sano sugi sugi ketangga ngu yowanggo. Nondo kootuyisina naru wengamo ko yokutuyerootoowe ootoogewanggo, ero eyingo.

41 Yisasdo eyingo. No nangge, no nga oomanongoyingongga ngando sambo ende ngu yokoro, ombuwonoku nga! Yisasdo ngundiro etoni, nguro Yuda onindo ngu ingoro sanggiri tero, mande mande urungga eneya eyingo. 42 Enendo eyingo. Nga Yisas oningga nga, ngu Yosepro nangoni. Noore enengo eweyi nemi nguya ingooteto. Ndadiro nguro, ene ngandiro ete. Nondo sambo ende yokoro ombuwonowo, ero ete? Ero eyingo.

43 Ene mande ngundiro etoyi, asa, Yisasdo mande gumi ero eyingo. Yengo nangge mande oowooyingga ero, ma boguwooro oruwero. 44 Oni gura kingo nono ma ombuwa. Kini, Awando no sowenerootoni, ombuwonoku, ngu enengombo oni gura ingoyingo inootoni, ngunonggo ene nono ombuwaku ngu, asa, naru wengamo, nondo yokutuwootoowe, ene ko keta ootoogewa. 45 Mande nga ngu, Anutro ingondudu eyingo oniro nakayano ooroote.

Anutdo oni simoo bare bidodo etuyerowa, ero eyingo. (Ayisaya 54:13)
Oni bidodo ene Awaro mandeni ingoro yootenggoku ngu, asa, ene noro nguya ingootenggo.

46 Oni gurado ene no Awane kuri ma kenoyingo. Kini, nga oningga ngando nangge, ene Anut tanggeyimonggo ombuwoku, ngundo nangge ene Anut kenoro oruwori. 47 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni noro newende hamoo tewaku ngu, ene ngu suwooyi sano sugi sugi keta oruwa. 48 Nondo nangge, no oowari manongoyingo oorengo suwooyi sano keta oruweroyiga ngu! 49 Kurimi yengo osisambayebo, ene oni kini merako oruwonggoku, nguno ene Sambononggo Mana nero, ene kuri kumoomukoyingo. 50 Ene nga oowari manongoyingo hamoongga, ngu sambo endemonggo yokootoni, merako ngano ombuyingongga nga, oni ngu nero ngu, ene ma kumoowanggo. 51 No nga oomanongoyingongga nga ngu, suwooyi sano keta oruweroyiga nga sambo ende yokoro, merako ngano ombuyingo. Oni gura ene ngu oowari manongoyingongga ngu nero ngu, ene suwooyi sano keta oruwa. Yo, hamoo, nenengo gowene nga ngu, mera ngaro oni simoo barero wooro yeweroyimboro yunootoowe, ene nguno suwooyi sano keta oruweroyiga ngu yowanggo, ero eyingo.

52 Ngundiro etoni ngu, Yuda onindo enengo nangge ronggeyoro eyingo. Ndadiro nguro, nga oningga ngando enengo songgiwi ngu noorendo neweroyi yunowa? Ero eyingo.

53 Ene ngundiro etoyi, nguro Yisasdo Yuda onino ero eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Ye Oni Nangoni, nguro songgiwi ma nero, ko ye ngu oningga nguro sidu daroni nguya ma nero ngu, asa, ye suwooyi sano ketangga ngu yengombo ma yowanggo. 54 Oni ene noro songgiwi nero, ko sidu darone nguya newaku ngu, ene suwooyi sano gome keta oodoni, nondo naru wengamo yokutuwootoowe, ko keta ootoogewa. 55 Ndadiro nguro, noro songgiwine, ngu oowari oorengo, ko noro sidu darone ngu, neweroyi sono gome oorengo. 56 Oni ene noro songgiwine, sidu darone nero ngu, ene noya oodoni, no eneya oruwaro. 57 Awa ngu ene suwooyi sano sugi sugi oruweroyi keta ngudodo, ngundo no surenerootoni ombuwono. Nguro ngu, no keta yanggango Awanemo oorooteno. Ngundiro nangge, oni no nonero ngu, ene ngunonggo yanggango yoro, ene noya sugi sugi keta oruwaro. 58 Ngangga nga ngu, ene oowari manongoyingo oorengo sambo endemonggo soweyootoni ombuyingo. Nga ngu kuri osi sambado oomanongoyingo nero kumooyingo, ngundiro kini. Oni nga oomanongoyingongga nga nero ngu, ene suwooyi sano keta sugi sugi oruwa, ero eyingo. 59 Yisasdo Kapeniyam ende nguro yowuru ya newendemo, nga mandega nga ero etuyeroyingo.

Yisas Ene Suwooyi Sano Keta Nguro Mandenidodo

60 Arisa, kirikiri oni oowooyingga Yisasro mandeni ngu ingoro eyingo. Nga mandega nga ngu, kowuri oorengo. Onendo ene mete ingowa? Ero eyingo. 61 Ene Yisasdo newendemonggo ingooteku ngu, kirikiri onindo mande nguro boguwootoyi, nguro eyingo. Nondo nga mandega etenoku, ngando yengo ingonduduye yomburiyoote, bine? 62 Arisa, ye Oni Nangoni kuri sambo endemo oruwoku, nguno ko ooretoni, kenoro ngu, ye ndadiro ewanggo? 63 Yuka Kundingiyi, ngundo oni suwooyi sano keta oruweroyi ngu yunoote. Ene oni enengombo oni keta yunoweroyi ngu ereremo kini. Ene nga mandega nondo ye yunoro etenoku nga ngu, ene Yuka Kundingiyi ngundo yeni, ene suwooyi sano keta oruweroyiga, ngu yeno oruwa. 64 Ene Yisasdo ene kurimimonggo oni ene kewooroyemo, nowoondoyemo hamoo kini ngu ingoro, ko kootuyisina, oni ngundo ene dowooro, mundi oni kandeyemo yeweroyi nguya, ene kuri ingoyingo. Ngundiro nguro, ene ngandiro eyingo. Ye kewooroyemo nguno oni gidarega ngu, ene nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ero eyingo. 65 Yisasdo mande ngu soweyoro eyingo. Ngu muringgano nguno, no yeno eteno. Ene Awando yo ero ma etoni ngu, asa, ngu oningga ngu ene nono ombuweroyi nguya kini, ero eyingo.

66 Yisasdo mande ngundiro etoni, nguro enengo kirikiri oni urungga ene Yisas yokoro, enengo endemo ko sayingo. Ene Yisas keyoro, ko ma endeyoyingo. 67 Ngundiro tetoyi, Yisasdo yowoorengoro, enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga, nguno ero eyingo. Ye nguya bine, no noyokoro sawanggo? Ero eyingo.

68 Ene ngundiro etoni ngu, Sayimon Pitando gumi ero eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani Urungga, noore ndawu oninggano oorowuwato? Gengo mandege ngu suwooyi sano keta gome oruweroyimboro yunoote. 69 Noore nowoondonanimo hamoo tetoni, ngandiro kuri inooteto. Ge nangge, oni kundingiyi Anutdo sowenggerootoni ombuyingo, ero eyingo.

70 Yisasdo enengo kirikiri onikuro mandeye gumi ero eyingo. Yo, hamoo, nondo ngu ye kande eraya kegidemboro erayaga kuri rogoyerowono. Ene ye kewooroyemo nguno, oni gurano booro biyomi eneno ooroote, ero eyingo. 71 Yisasdo ngu Yudas, Sayimon Iskariyoot nangoningga, nguro eyingo. Ngu oningga ngu Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga nguromu gura. Enendo kootuyisina Yisas dowooro, mundi oni kandeyemo yetoni ureyi kumoowa.

Copyright information for `RWORAWA