John 7

Yisasro Konedoboongombo Yisasno Nowoondoyemo Hamoo Ma Teyingo

Ngu naruno, Yisas ene Galili mera nguwoore ko tero, oororo omburo tero, ene Yudiya merasina ko oorowuwero ma ingoyingo. Ndadiro nguro, Yuda onindo ngu ureyi kumoowero teyingo. Yuda oniro naru kundingiyi, oowooyi Towimbo ya Tookoododo (Sel Ya) Naru Kundingiyi, ngu namoko. Ngundiro nguro, enengo konedoboongombo Yisasno eyingo. Ge komo ootoogeya, nga endega nga yokoya, ge Yudiya merako oorowu. Gengo kirikiri oni ngundo ene mete gedo ko teteku, ngu kenowanggo. Oni gura ene tunoo oni doongeyemo oruwero ngu, ene oo tewero nguya, kombitero ma tewa. Yo, ge ko oo nga tunoo tewaku ngu, asa, oni simoo bare bidodo doongeyemo ge tunoo dikaro, ko mete tero etuyerowa, ero eyingo. Yisas enengo konedoboongo nguya, Yisasro nowoondoyemo hamoo kini. Nguro ene ngundiro eyingo. Ngundiro nguro, Yisasdo eyingo. Noro narune, ngu ma tunooteyingo. Ene naru bidodo ngu yengo naruye. Mera ngaro oni simoo baredo yeya mundi ma tewanggo. Kini, ene ngu noro mundi oni tewanggo. Ndadiro nguro, nondo enengombo muri biyomi tetenggoku, ngu yootunoro etenoku nguro. Yengombo ooroya, ngu naru kundingiyingga ngu kenoyi. Kootuyisina no nguya naru kundingiyingga nguno oorowuwanoku, ene ataga no nguno, no ma oorowuwano, eyingo. Yisasdo ngundiro ero, nguro ene sa naru gidega Galilino oruwo.

Yisas Ene Tooko Ya (Sel Ya) Yeyingo Naru Kundingiyi Ngu Kenowero Oorowuyingo

10 Yisas enengo konedoboongo ene naru kundingiyi ngu kenowero kuri Yerusalemno oorowuyingo. Kootuyisina, Yisas ene nguya Yerusalemno oororo, ene oni doongeyemo tunoo ma oorowuyingo. Kini, ene torige naru kundingiyi nguno oorowuyingo. 11 Yuda onindo, naru kundingiyi nguno, ene erewero eyingo. Yisas oningga ngu ndano ooroote? Ero eyingo. 12 Oni simoo baredo Yisasro mande mande urungga oorengo, enengo nangge eyingo. Oni gidaregado, ene oni gome, etoyi, gidaregado eyingo. Kini, ngu oningga ngundo simoo bare ganaganayeroro endeyoote, ero eyingo. 13 Ene Yuda tabango oniro sosorero, nguro oni gurado Yisasro mandeni tunoo ma ero endeyoyingo.

14 Naru kundingiyi ngu kewooroko, Yisas ene yowuru ya nguro yasiriko uro, oni simoo bareno mande ero etuyeroyingo. 15 Yuda oni mandeni ngu ingoro, nguro ingondudu urungga tero eyingo. Nga oningga nga, ndanonggo ingoyingo nga yoro, ete? Ene kuri ngu oo nguro ingondudu yowero ma Skul teyingo, ero eyingo. 16 Ngundiro etoyi, Yisasdo enengo mandeye gumi ero eyingo. Nga mandega nondo yeno etenoku nga, noro mandene kini. Nga mandega nga ngu, Anutromu. Enendo no surenerootoni, no ombuyingo nguro mandeni eteno. 17 Ene oni gura Anutro mandeni keyoro ingowero ngu, ngu oningga ngu, ene nga mandega ero etuyerootenoku, ngaro muri ingowa. Ene ngandiro ingowa. Nga mandega nga, ngu Anutro ingondudunonggo bine, ngundi no nenengo ingondudunemonggo eteno bine, ngu wirikoya ingoyi. 18 Oni enengo ingondudunimonggo, mande mande ewaku ngu, ene nguno oowooyi bingamidodo teweroyimboro tete. Ene oni ene sureyootoni, ombuyingongga nguro oowooyi bingami ero okoowaku ngu, asa, ene oni nenengo oorengo tero, ene godange ma ewa.

19 Kurimi Mosesndo mamana mande ye yunoyingo. Ene ye kewooroyemo nguno oni gurado ngu mamana mandega ngu ma keyoote. Ndawugaro, ye no nurewero ingondudu tetenggo? Ero eyingo. 20 Ene ngundiro etoni, simoo baredo mandeni gumi eyingo. Geno oombooro biyomi gura oorooteku ngu! Onendo ge gureni kumoowa? Ero eyingo. 21 Ene ngundiro etoyi ngu, Yisasdo mandeye gumi ero eyingo. No kuri oo songo gura onindo ma teweroyi ngu tewonoku, ye ngu kenoro nguro soriyokowonggo. 22 Mosesndo goweye doongooro yomosiyoweroyi mande muringga ngu ye yunoyingo. Hamoo, ngu muringga ngu Mosesno ma tunooteyingo. Kini, ngu muringga, ngu osi sambano tunooteyingo. Ene yendo ngu yengo nangosumooye ngu, Sabat naruno nguya goweye doongootenggo.
(Mosesro mamana mandeno ngandiro ero ooroote. Yuda oni ene komo enengo nangosumooye ngu, naru kandegura gidemboro kabusayiga (7) nguno moondeye doongooro yomosiyeroweroyi.)
23 Yendo ngu Mosesro mamana mande ngu keyowero ingoro, ye nangosumooye gura Sabat naruno tunootetoni ngu, asa, ye Sabat naruno goweyi doongooro yomosiyootenggo. Arisa, nondo ngu Sabat naruno nguno, no oni gura sayidodomu yomosiyootoowe ngu, yendo ndawugaro nguro noya sanggiri tetenggo? 24 Ye oo doongeyembo nangge kenoro, nguro ero ma wirikowero. Kini, ye komo oo bidodo muri gome nenengo nguno wirikowanggoku, ngu metemi, ero eyingo.

Nga Oningga Nga Krayis, Binengga?

25 Yerusalem ende nguro oni simoo bare gidaregado ero eyingo. Ndadiro nguro, nga oningga nga nangge ureyi kumoowero tetenggo? 26 Kenoyi, ene mande mande tunoo oorengo eteku nga, ene oni ururu ngundo mande gura eneya ma etenggo. Ene nguya bine nga oningga nga ene Krayis, ero ingootenggo? 27 Ene noore nga oningga ngaro endeni ngu noore ingooteto. Krayis tunootewero naruno ngu, oni gurado nguro endeni ngu kenoro ingoweroyi kini, ero eyingo.

28 Yisas ngu Tembel ya newendemo ootooro ngu, onino mande ero etuyeroro oode, ngunonggo ene manggaru tero eyingo. Yengo ingoyingoyemo ngu noro ingoro, ko noro endene nguya ingootenggo. Ene no nenengo ingonduduno ma ombuyingo. Kini, Awando surenerootoni, no ngano ombuyingo. Awa enengo murini ngu hamoo oorengo, ene yendo nguro ma ingootenggo. 29 Ene nondo ngu Awane ingooteno. Ndadiro nguro, no kuri eneya oruworo, enendo no surenerootoni, ngano ombuwono, ero eyingo.

30 Ngu naruno, ene dowooro ya biyomimo yewero teyingo. Ene Yisasro naru ma tunooteyingo, nguro oni gurado Yisas dowoowero ma teyingo. 31 Ene oni simoo bare oowooyingga Yisasro nowoondoyemo hamoo tero eyingo. Krayis omburo ngu, nga oningga ngando oo songo gura onindo ma teweroyimu teteku, nga dagaro enendo oo urungga oorengo tewa, bine? Ero eyingo.

Tabango Onindo Yisas Dowooya Ya Biyomimo Yeyi, Ero Eyingo

32 Parisi oni ingootoyi, oni simoo baredo Yisasya mande guradiro guradiro eyingo. Ngundiro nguro, Anutno wooro yeweroyi nguro sobosobo oni, ko Parisi oni nguya, ngundo enengo kumba ootuwoo oni gidarega sureyerootoyi, Yisas dowooro, ya biyomimo yewero oorowuyingo. 33 Ngu naruno nguno, Yisasdo eyingo. Naru bodaga nangge no yeya oode, Awando surenerootoni, no ombuwonokungga, ngu tanggeyimo no ko oorowuwano. 34 No oorowuwanoku, ene ye no ereweneroro, ko ma neyowanggo. No oorootenoku endegano nguno, ye nguya oorowuweroyi kini, ero eyingo. 35 Ene ngundiro etoni ngu, asa, Yuda oni enengo nangge mande mande ero eyingo. Ene ndawoore utoni, noore ene ko ma kenowato? Ene bine, noorengo dobookurinani, Girik oni, enengo mera kewoorokono uro, nguno Girik oni, mande yunoro etuyeroro oodoni, nguno noore ene ma kenowato? 36 Mande eteku, nguro damoni ndadiro ete? Ene ngandiro ewo. Ye no ereweneroro, ye no ma neyowanggo. Nondo endega oorootenoku, nguno ye nguya, ma oorowuwanggo. Ero eyingo.

37 Kundingiyi naru wengangga, ngu enengo naru kundingiyi urungga. Ngu naruno nguno, Yisas ootoogero, dikaro, manggaru tero eyingo. Oni gura gura sonoro ingoya ngu, arisa, ene komo no tanggenemo ngano ombuya, sono nga neyi. 38 Ngungga ngu, Anutro mande nakaya ngundo ngandiro ete. Oni ene noro ingootoni newendemo hamoo tero oorooteku ngu, ene newendemo ngunonggo suwooyi sano sugi sugi keta oruweroyi, nguro sono urungga oorero urooruwa, ero eyingo. 39 Yisasdo Yuka Kundingiyi oo nguro eyingo. Oni simoo bare ene Yisasro nowoondoyemo hamoo tero, ngundo ngu Yuka Kundingiyi yowanggo. Ene ngu narunggano nguno, Anutdo Yisas enengo duridarini ngu yoro ma teyinoyingo. Nguro ngu, Anutdo Yuka Kundingiyi nguya ma soweyootoni ombuyingo.

40 Oni simoo bare gidarega, ngu mandega ngu ingoro eyingo. Hamoo oorengo, nga oningga nga ngu, ene Anutro ingonduduni eyingo oni, noore sobowootetokungga ngundo, ero eyingo. 41 Ene ngundiro etoyi, gidaregado eyingo. Ene Krayis Anutdo noore ko yoyoweroyi sunggi yeyingo oni ngu! Etoyi, ene oni gidaregado eyingo. Galili merako nguno Krayis mete tunootewakuro bine? 42 Kini, Anutro mande nakaya ngundo kuri ete. Krayis ngu Dewitro soweni nguromu. Ngu Betelehem endemo nguno tunootewa. Ngu endega ngu Dewitdo kuri oruwo, ero eyingo. 43 Nguro ngu, simoo bare usowooro wata erayaga tetoyi, wata gurado Yisasya sanggiri tero, mundi teyingo. 44 Yo, hamoo, oni gidaregado dowooro ya biyomimo yewero eyingo. Ene oni gurado kandeyi sodedo Yisasno ma yero dowooyingo.

45 Ngundiro nguro, kumba ootuwoo oni ene Tembelno ko oorowutoyi, wooro yeweroyi sobosobo onindo, ko Parisi onindo ene yeyoro eyingo. Ye ndawugaro, Yisas oningga ngu yoro ma ombuyingo? Ero eyingo. 46 Ene ngundiro etoyi ngu, asa, kumba ootuwoo onikundo mande gumi ero eyingo. Kurimi oni gurado ngundiro ingondudu mandega ande oningga andedo mande eteku, ngundiro ma eyingo. Ero eyingo. 47 Ngundiro etoyi, Parisi onindo sanggiri tero, mande gumi eyingo. Enendo ye nguya ganayeroote bine? 48 Noore tabango oni, ko Parisi oni nga kewoorokono gura kenootoyi, ene ngu Yisas oningga, nguro newendemo hamoo tete, bine? Hamoo oorengo, kini! 49 Ene nga oni simoo bare nga ngu, ene mamana mande ma ingootenggo. Nguro ene Anut doongeyimo kuri biyomi yemukowonggo, ero eyingo.

50 Nikodimas ngu naru gurano Yisas tanggeyimo oorowuyingo, ene nguya ngu tabango oni nguromu gura, ngundo sumoo eyingo. 51 Noorengo mamana mande ngando oni mandeni ma ingoro, nguno mete wirikowa, bine? Kini, koretero noore enengo mandeni wirikoro ingorogogo, nguno ngu, noore mete oo enendo teteku, ngu gome oorengo ingowato, ero eyingo.

52 Ene ngundiro etoni ngu, asa, tabango onikundo mandeni gumi eyingo. Ge nguya Galili oni, binengga? Anutro mande nakayano oorooteku, ngu gome kandangeya ingo. Anutro ingondudu eyingo oni gura Galili merako ma tunootewa, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA