John 8

Ooreko Ooreko Bare Gura Yoro, Yisasno Mayeyingo

Oni simoo bare bidodo enengo yano samukootoyi, ene Yisas Olib purimo ooreyingo. Sengetoni suwoononggo, Yisas ene ootoogero, Tembel yasiriko oorowuyingo. Nguno oni simoo bare bidodo Yisas tanggeyimo omburo yowuruwootoyi, Yisasdo mande ero etuyeroro bibitero oruwo. Ngu naruno, mamana mande etuyeroyingo oni, ko Parisi oni, ngundo ooreko ooreko bare gura enengo kameyi yano oodoni, ene oororo simoo guraya wedoni, kenoyingo. Ngundiro muri biyomi tetoni, nguro kenoro, yoro ombuyingo. Oni Yisasya yowuruwooro oodoyi, ngu kewooroyemo yeyi dikayingo. Ene ngundiro tero, Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, nga barega nga ngu enengo kameyi oodoni, ene oororo, simoo gidaregaya sebobarese tero endeyootoni kenowonggo. Mosesro mamana mande ngundo nooreya ngandiro ete. Bare gura ngundiya tetoni nga ngu, asa, digi yoya, yudoyiga kumooyi, ero eyingo. Ene gedo ngu ndadiro ete? Ero eyingo. Ene Yisas towoongowero ero ngundiro teyingo. Ene nguno Yisasdo mande biyomi gura etoni, ene ngunonggo Yisas yoro, mande wirikoyingo onino yero, ene ganangoro, mande godangengga etoningga ingowooto, ero teyingo. Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisas ene nenetero, merasina bagootero, kandedibiyibo mera bungomo nakangoyingo.

Ene ngundiro tetoni, tabango onikundo sumoo sumoo urungga ero oodoyi, asa, Yisasdo ootoogero eyingo. Ye kewooroyemo nguno, oni gura ene weti mbumbuwani kiningga, ngundo ene mete koreteya, digi yoya, nga barega nga bungomo oorongooni, ero eyingo. Yisasdo ngundiro ero yokoro, asa, ene merako ko bagootero, mera bungomo ko nakangoyingo. Tabango oniku mande ngundiro ingoro, ene bidodo gura nangge nangge endesina ooreyingo. Oni tabango urungga ene mande damoni yero ewoku, ngundo oorero toongetoni, songoku bidodo ende oorero samukoyingo. Yisasdo enesu nangge bagootero oodoni, ko barega ngundo nangge Yisas tanggeyimo dikaro oruwo.

10 Yisas ootoogero, dikaro, baregakuya ero eyingo. Bare, oni geya ewonggoku, ndano? Oni gura ngano, gengo biyomingge, ngu eweroyi nguya kini, bine? Ero eyingo. 11 Ene mande ngundiro etoni ngu, barega ngundo gumi eyingo, Oni Urungga, ngano oni gura kini. Etoni, Yisasdo gumi eyingo. No nguya gengo biyomingge nguro ma ewano. Ge toongero, kootuyisina weti mbumbuwa gura ma tewero, ero eyingo.

Yisas Ngu Mera Ngaro Soru Himi

12 Yisasdo ene ko eyingo. No ngu mera ngaro soru himi. Oni ene no neyoro keneroro ngu, ene ooreriko ma endeyowa. Kini, enengo keta oruweroyiga ngu, ene soru himidodo oruwa, ero eyingo. 13 Ene mande ngundiro etoni, asa, Parisi onindo Yisasya ero eyingo. Ge, gengomboro mandege ero wesiyoote. Ngundiro nguro, gengo mandege ngu hamoo kini, ero eyingo. 14 Yisasdo mandeye ngu ingoro, gumi ero eyingo. Ngu hamoo, nondo nenengo mandene yootunoro eteno. Ene noro mandega ngu hamoo oorengo. Ndadiro nguro, no nenengombo ootoogero ombuwonomu endega ngu ingooteno. No nganonggo nguno oorowuweroyi ngu, no ingooteno. Ene yendo noro ende damoni ngu ma ingootenggo. No ndawoore toongewanoku nguya, ye ma ingowanggo. 15 Yendo ngu mera ngaro murinimo oni wirikoyerootoyi, ene nondo ngu oni ma wirikoyerooteno. 16 Ene nondo oni wirikowero ngu, no oni gome nenengo wirikowano. Ndadiro nguro, nondo noso nangge oni ma wirikoyerooteno. Kini, Awane no surenerootoni ngano ombuyingongga, ngu noya gobooro ko tetero. 17 Yengo mamana mandeno ngu ngandiro ooroote. Oni eraya enengo mandeyari ero wesiyooteriku, ngu guranangge etori ngu, asa, ngu oni erayaga nguro mandeyari, ngu hamoo, eyingo. 18 No nenengo mandene wesiyoro etoowe ngu, Awando no surenerootoni ombuwonomu, ene nguya noro mande wesiyoro ete, ero eyingo.

19 Ene ngundiro etoni ngu, asa, ene Yisasno sumoo eyingo. Gengo Awangge ndano ooroote? Etoyi, Yisasdo mandeye gumi ngandiro eyingo. Ye noro ma ingootenggo. Nguro ngu, ye noro Awane nguya ma ingootenggo. Ene ye noro ingoro ngu, ye Awane nguya ingowanggo, ero eyingo.

20 Yisasdo nga mandega nga ngu, Beye yeweroyi ya gumimo eyingo. Ene oni simoo bare Tembel ya newendemo oorootenggoku, ngu mande ero etuyeroro oriyingo. Ene oni gurado ene dowooro, ya biyomimo ma yeyingo. Ndadiro nguro, Yisasro naruni ma tunooteyingo.

Ye Nondo Endega Oorowutenoku, Nguno Ye Nguya Ma Oorowuwanggo

21 Yisasdo ko eyingo. No toongetenoku nga, ye no ereweneroro ma neyowanggo. Ye weti mbumbuwa tero oode ngu, asa, ye kumoowanggo. Ye nondo musiyongga oorowutenoku nguno, ye ma oorowuwanggo, ero eyingo. 22 Ngundiro etoni, Yuda tabango onindo enengo nangge mande ero eyingo. Ndadiro nguro, Yisasdo ete? Ye nondo musiyongga oorowutenoku, nguno ye ma oorowuwanggo, ete. Enengombo enengo ureni kumoowero bine ete? Ero eyingo. 23 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ye ngu ameno, no ngu awuno. Yo, hamoo, ye ngu mera ngaromu, ene no ngu mera ngaromu kini. 24 Ngundiro nguro, no yeno kuri ewonoku ngu. Ye kumootoyi ngu, yengo weti mbumbuwa ngu yengomo oruwa. No tambu eraya yeno eteno. Ye no nga oningga ngando yeno etenoku, ngu nowoondoyemo hamoo ma tero ngu, arisa, ye kumootoyi ngu, yengo weti mbumbuwaye yengomo oruwa, ero eyingo.

25 Ene ngundiro etoni, asa, Yuda onindo gumi eyingo. Ge onendo? Ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Nondo, no nga oningga ngando no kuri yeno ewonoku ngu! 26 No mande oowooyingga, no komo yengomo yengo muriyemo ewono. Nondo yengo muriye ngu, mande wirikoyingo oni ngundiro mandeye wirikowano. Ene oni no surenerootoni ombuwonomu, ngu enengo murini ngu hamoo oorengo. Mande bidodo no eneno ingowonomu, ngu nangge, no mera ngaro oni simoo bareno ero etuyerooteno, ero eyingo.

27 Yisasdo eweyimboro mande ewoku ngu, Yuda onindo ngu nenengo ma ingoyingo.

28 Yisasdo eyingo. Kootuyisina, yendo Oni Nangoni dowooro, boorowoowanggoku, ngu narunggano nguno, ye noro tunoo oorengo ingowanggo. Nondo nenengo ingonduduno ko oo gura ma teteno. Kini, no mande ero, wesiyoro etuyerootenoku nga ngu, Awando ene kuri no etuneroyingo, ngu nangge eteno. 29 Awando no surenerootoni, no mera ngano kuri ombuwonomu ngu, ene Awa noya ooroote. Ene no ma noyokootoni, noso nangge ma oorooteno. Kini, suwooyi sano no Awando oo nondo tewero ingooteku, ngu nangge tetenoku, nguro ene oni oni tete, ero eyingo. 30 Yisasdo ngundiro etoni, oni simoo bare urungga oorengo, enengo mandeni ngu ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo.

Hamoo Mande Ngundo Oni Yeni Newende Imakero Kengewa

31 Yisasdo Yuda oni ene kuri enengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguno eyingo. Ye noro mandene nga gome ingoro yoro, dowooro, keyoro ngu, arisa, ye ngu noro kirikiri oni oorengo. 32 Ye ngu Anutro hamoo mande ngu ingowanggo. Hamoo mande, ngundo ye hoorooweyerootoni, yengo endeyoyingo ngu gome sobowooro, nguno ye kingo ko oni ma oruwanggo, ero eyingo.

33 Yuda onindo Yisasro mande ngu ingoro, gumi eyingo. Noore ngu Ebarahamro soweni. Noore naru gurano, oni guraro kingo ko oni ma teyingo. Ndadiro nguro, ge ngundiro ete, ge kingo ko oni ma oruwanggo, ero ete?

34 Etoyi, Yisasdo mandeye gumi eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni bidodo weti mbumbuwa tetenggoku, ngu ene weti mbumbuwaro yanggangoni, ngundo gosiyeroro witumooyerootoni oorootenggo. 35 Hamoo, kingo ko oni ngu, ene ya simburi nguro nangoni ngundiro kini. Kini, enengo nangoni oorengo, ngundo nangge ene suwooyi sano sugi sugi oruwa. 36 Nguro ngu, Anutro Nangoni, ngundo yengo weti mbumbuwa ngu andange yunootoni ngu, asa, ngundo hoorooweyerootoni, ngunonggo yengo mbumbuwaro yanggangoni ngu andangero yokootoyi, ngundo ye ko ma soboyerowero.

37 No ingooteno. Ye Ebarahamro soweni, ene noro mandene nga ngu, ye nowoondoyemo nguno ma ooroote. Ngundiro nguro, ye no nureyi kumoowero tetenggo. 38 No mande wesiyoro ero etuyerootenoku nga ngu, no kuri Awanembo oo etunerootoni, kenoro ingowonoku, ngu ero etuyerooteno. Ene yendo ngu yengo awayemonggo mande muri yoyingo, ngu tetenggo, ero eyingo.

39 Ene ngundiro etoni, asa, Yuda onindo gumi eyingo. Noorengo awanani, ngu Ebaraham! Etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Hamoo ye Ebaraham simoongo tetoni ngu, ye komo Ebarahamro murini ngu yoya keyoyi. 40 Nondo kuri hamoo mande bidodo Anutro manggowoomonggo ingowonomu ngu, yeno ero etuyerowonoku ngu. Ene yendo ataga no nureyi kumoowero tetenggo. Ebarahamndo ene muri ngundiro ma teyingo. 41 Ye ngu yengo awayemboro mande murini nangge tetenggo. Yisasdo mande ngundiro etoni, asa, Yuda onindo gumi eyingo. Namo garodo ene kuri buribari endeyoro, nguno noore ma bisiyeroyingo. Hamoo oorengo, noore ngu awanani guranangge, ngu Anut! Ero eyingo. 42 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ngu hamoo, Anut ngu yengo Awaye tetoningga ngu, asa, ye noro nguya ingowanggo. Ndadiro nguro, no Anutya oode, ngunonggo no nenengo ingondudunemonggo ma ombuyingo. Kini, Anutdo no surenerootoni, no ombuyingo.

43 Ndadiro nguro, ye noro mandene ngaro ma ingondudu tero, nowoondoyemo siriyootenggo? Nguro murini ngu ngandiro. Ye noro mande nga ingowero yokoro, nguro ye nowoondoye ukingootenggo.

44 Ye ngu, awaye Setan nguro simoongo! Ye ngu awayengga ngundo yendo oo tewero ingootenggoku, ngu nangge tewero gome ingoro, koyi tetenggo. Kurimi ngu, ene oni yureyi kumooweroyi, nguro nangge oruwo. Ene muri hamoo nenengo ngu ma keyoyingo. Ndadiro nguro, muri hamoo nenengo ngu eneno kini. Ene mande godange eweroyi muringga nguro simburi oorengo. 45 Ngu muringga ngunonggo nangge, ye nondo hamoo mande nga ero etuyerootenoku, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma yoro siriyootenggo. 46 Ye kewooroyemo nguno oni gurado nondo mbumbuwa tewonoku, ngu ingowoku ngu, arisa, wesiyoya etoningga noorengododo ngu wirikoro kenowato. Ene nondo weti mbumbuwa ma teyingo tetoni ngu, ndadiro nguro, nondo hamoo mande ero etuyerootoowe, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma tetenggo? 47 Hamoo, Anutro simoongo ngu, ene Anutro mandeni gome ingootenggo. Ene ye ngu Anutro simoongo kini. Ngundiro nguro, ye enengo mandeni ma ingootenggoku ngu! Ero eyingo.

Ebaraham Ma Tunooteyingomo, No Oruwono

48 Yuda onindo Yisasro mandeni ngu ingoro, sanggiri tero gumi eyingo. Noore hamoo oorengo, geno eteto. Ge ngu Sameriya ende nguro oni gura. Nguro ngu, geno oombooro biyomi gura oorooteku ngu! Ero eyingo. 49 Ene ngundiro etoyi ngu, asa, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Nono ngano oombooro biyomi gura ma ooroote. Kini, no nenengo Awanemboro oowooyi bingami ero okooteno. Ene yendo noro oowoone ngu yomburiyootenggo. 50 No nenengo bingamine ero ma okooteno. Ene oni gurado (Anut) noro bingamine ero okoote. Ngu oningga ngundo noro murine wirikonerowa. 51 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni gura ene noro mandene nga keyoro ngu, asa, ene ma kumoowa, ero eyingo.

52 Yisasdo ngundiro etoni, asa, Yuda onindo gumi eyingo. Noore ataga ingooteto. Geno oombooro biyomi gura oorooteku ngu! Ebaraham ngu kuri kumooyingo, ko Anutro ingondudu eyingo oni nguya kuri kumoomukoyingo, ene gedo ngandiro ete. Oni gura ene noro mandene gome keyoro ngu, ene ma kumoowa, ero ete. 53 Ndadiro nguro? Gedo bine noorengo osinani Ebaraham dagate? Ene kuri kumooyingo. Anutro ingondudu eyingo oni nguya, ene kuri kumoomukoyingo. Gengombo ngu ge oone, ero ingoote? Ero eyingo.

54 Yisasdo mandeye ngu ingoro, gumi eyingo. Nondo nenengo oowoone bingami nangge ero okoowanoku ngu, asa, noro oowoone bingamine ngu kingo oo ngundiro tewa. Ene Awanembo noro oowoone bingamine ero okootekungga, ngu yendo noorengo Anut, ero etenggo. 55 Ene yendo nguro ma ingootenggoku, ene nondo ngu, no ene ingooteno. Ene nondo ene ma ingooteno, ero ewanoku ngu, asa, no yendo etenggoku, ngundiro godange oni tewano. Ene no enengo kuri ingootenoku, nguro ngu, no enengo mandeni ngu gome keyooteno.

56 Yengo osiye Ebaraham ngu, ene no tunooteweroyi narune nga kenowero, ene oni oni oorengo tero, sobowooro hahangero oruwo. Ebaraham ene kuri ingoyingo hamoo oorengo no ombuwano ero, ene newendemonggo gome ingoyingo, ero eyingo. 57 Ene ngundiro etoni, asa, Yuda onindo mande gumi eyingo. Gengo dagoma onibi eraya kande eraga (50) kini, nguno ge Ebaraham kuri kenowono, ete? Hamoo oorengo kini! Ero eyingo. 58 Ene ngundiro etoyi, asa, Yisasdo gumi eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Kurimi oorengo, Ebaraham ma tunooteyingo naruno, no kuri oruwono, ero eyingo.

59 Yisasdo mande ngundiro emukootoni ngu, Yuda onindo sanggiri tero, digi yoro, ngundo Yisas urewero oorongooyingo. Ene Yisasdo ngu oni ngu kewooroyemonggo ene kombitero, torige oororo, Tembel yasiri pawa ngu yokoro, endesina ooreyingo.

Copyright information for `RWORAWA