John 9

Oni Doongeyi Biyomi Kiringongga Oo Kenoyingo

Yisas ngu ene oororo, oni doongeyi kiringo gura kenoyingo. Ngu oningga ngu nemimbo doongeyi kiringo ngundiro bisiyoyingo. Yisas enengo kirikiri onikundo sumoo inoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni, onendo weti mbumbuwa tetoni, nguro nga oningga nga nemimbo ngandiro doongeyi kiringo bisiyoyingo? Nga oningga enengombo weti mbumbuwa tetoni, ngundi enengo eweyi nemimbo weti mbumbuwa tetori, bine? Ero eyingo.

Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo, Nga oningga ngando weti mbumbuwa ma teyingo, ko enengo eweyi nemimbo nguya weti mbumbuwa ma teyingo. Kini, nga ooga nga ngu, ngano Anutro koni murini nguno tunoo oorengo teweroyimboro tunooteyingo. Mera himi oodoningga, noore komo Anutdo no surenerootoni ombuwonoku, nguro enengo koni tewato. Ndadiro nguro, suwoo tunooteweroyimo ngu, oni gurado ene ko teweroyi kini. No mera ngano oorootenoku naruno ngu, simoo barero oore etuyeroyingo, nguro soru himi. Eyingo.

Ngundiro ero, Yisasdo merako muketero, muke ngu tetoni, nogoruyi yetoni, ngu yoro, oni doongeyi kiringongga ngu doongeyimo yeyingo. Yisasdo ngu oningga nguya eyingo. Ge ooroya, Silowam sono koongeyingo ngu gimu, eyingo. Silowam mandega nguro damoni ngu ngandiro. Ene soweyootoyi oorowuyingo. Asa, ngu oni doongeyi kiringongga ngu oororo, Silowam sonono sono gimuro ombutoni, doongeyi metemi tetoni doongetero oo kenoyingo.

Ngu oningga doongeyi kiringongga ngu, enengo ende gobooro oni, ngundo ene kuri kenoro ingoyingo. Nga oningga nga, ene oni simoo bareno digi beye ooro ngguyinggayi tero, kira eroruwo, ero ingoyingo. Oni gidaregado eyingo. Yo, nga oningga ngando nangge. Etoyi, gidaregado eyingo. Kini, nga oningga ngandiro, ene ngu oningga ngu gura. Etoyi, ene ngu doongeyi kiringo oningga ngu enengombo eyingo. Ngu nondo nangge, ero eyingo.

10 Ene ngundiro etoni, simoo baredo oninggakuya eyingo. Ndadiro tero, ge doongengge metemi tewo? Ero eyingo. 11 Ngu oni doongeyi kiringongga, ngundo mandeye ngu ingoro, gumi ero eyingo. Ngu oningga oowooyi Yisas ero etenggoku, ngundo no doongenengga nga, merako muketetoni, nogoruyi yetoni, ngundo no doongenemo nogoru yonggurumooro sureneroro ewo. Ge ooroya, Silowam sono koongeyingomo sono gimu, ewo. Ero etoni, nguro no oororo, sono gimutoowe, doongene metemi tetoni, no doongetewono, ero eyingo. 12 Ene ngundiro etoni ngu, onikundo ngu oni doongeyi kiringongga nguya eyingo. Ngu oningga ngu ndano ooroote? Etoyi, ngu oningga ngundo gumi eyingo. No watayi kini, ero eyingo.

13 Arisa, ngu naruno, ene ngu oningga kuri doongeyi kiringongga ngu yoro, Parisi onino oorowuyingo. 14 Ngu narunggano nguno, Yisasdo mera yeni nogoruyi yetoni, ngundo oni doongeyi yeni, mete teyingo narungga ngu Sabat naru. 15 Arisa, Parisi onindo sumoo inoro eyingo. Ge doongengge ndadiro tero, ko metemi tewo? Etoyi, ngu oningga ngundo gumi eyingo. Ene mera nogoruyi yoro, doongenemo yetoni, no sonono oororo sonowootoowe, nguno doongene metemi tetoni, no mete oo kenooteno, ero eyingo. 16 Ngundiro etoni, Parisi oni gidaregado eyingo. Anutdo ngu oningga ngu, ma sureyootoni ombuyingo. Ndadiro nguro, ene Sabatro mamana mande ngu ma keyoyingo. Etoyi, Parisi oni gidaregado ewonggo. Ndadiro terogogo, weti mbumbuwadodo onindo, ngundiro oo songo gura onindo ma teweroyi, ngu tewa? Ngundiro ero, Parisi oni usowooro, wata eraya tunooteyingo.

17 Arisa, ngu naruno, Parisi onindo ko yowoorengoro oni doongeyi kiringongga nguno eyingo. Ngu oningga doongengge yeni metemi tewokungga nguya, ge ndadiro ete? Etoyi enebana eyingo. Ngu oningga ngu, ene Anutro ingondudu eyingo oni gura. Ero eyingo.

18 Ngu hamoo, kuri ngu oningga ngu, ene doongeyi kiringo oorengo, ene ataga ngu doongeyi metemi tete. Ene Yuda onindo nguro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Nguro ngu, oni doongeyi kiringongga, metemi tewokungga, nguro eweyi nemi negoyeroyingo. 19 Ene oningga nguro eweyi nemi sumoo yunoro eyingo. Nga oningga nga yari nangoyari, bine? Nga doongeyi ngundiro kiringo biyomi, nemi gedo ngundiro bisiyoyingo, bine? Arisa, ndadiro tero, nguro ene ataga oo mete kenowa? Ero eyingo.

20 Ngundiro sumoo etoyi ngu, eweyi nemimbo mande gumi eworiyo. Noore ingootero, nga ngu noorengo nangonari. Nemimbo bisiyootoni, ngunonggo doongeyi ngundiro kiringo yeyingomu, ngu noore ingootero. 21 Ene ataga ngano doongeyi metemi teteku nga, ndadiro ngundiro tewoku, ngu noore nguya watayi kini. Onendo doongeyi yeni metemi tewoku, ngu nguya noore watayi kini. Ene kuri oni urungga nguro enengo sumoo inoya ingoyi, ero eyingo.

22 Oningga nguro eweyi nemi ngu, Yuda oniro tabango oni nguro sosorero, nguro ene ngundiro eworiyo. Yuda onindo mande guranangge ngandiro ero gosiyoyingo. Oni gurado, Yisasro Krayis ero ewaku ngu, asa, Yuda oniro tabango, onindo ngu oningga ngu, yowuru yanonggo owetoyi, oorero toongewa, ero eyingo. 23 Ngu muringga nguro nangge, eweyi nemimbo eworiyo. Ene kuri oni urungga nga, nguro ye komo enengo sumoo inoya, mande nenengo oorengo ingoyi, ero eyingo.

24 Ngu oni doongeyi kiringongga ngu tambu erayayigaku negongoro, nguno eyingo. Ge komo Anutro oowooyimonggo, ngunonggo ge mande nenengo oorengo, nooreno etooga ingowooto. Noore kuri ingooteto. Ngu oningga ngu gengo doongengge yomosiyowoku ngu, ene weti mbumbuwadodo oni! Ero eyingo. 25 Ene ngundiro etoyi, oni doongeyi kiringongga ngundo gumi ngandiro eyingo. Ene bine weti mbumbuwadodo, ngundi kini, no nguro watayi kini. Ene nondo ngu oo guranangge ingooteno. Kurimi no doongene kiringo oruwonoku, ene ataga nga ngu no doongene metemi tete, ero eyingo.

26 Ene mande ngundiro etoni, asa, Yuda onindo ngu doongeyi biyomi oningga nguya ko eyingo. Enendo geno ndadiro tewo? Enendo ndadiro tero doongengge yeni metemi tewo? Ero eyingo. 27 Ene mandeye ngu ingoro, gumi ero eyingo. No yeno kuri ewono. Ene ye ngu ma ingowonggo. Ndawugaro ye ko ingowero? Ye nguya enengo kirikiri oni tewero, bine? Ero eyingo.

28 Ene mandeni biyomi eyinoro gumi eyingo. Gedo nangge enengo kirikiri oni teya ootoo. Ene noore ngu Mosesro kirikiri oni tero oorootetoku ngu! 29 Noore kuri ingooteto. Anutdo Moses mande kuri inoyingo. Ene ngu oningga ngu ndanonggo tunootewo, ngu noore ma ingooteto, ero eyingo. 30 Tabango onindo mande ngundiro etoyi, oni doongeyi kiringongga ngundo gumi eyingo. Yengo mande etenggoku, ngu nenengo kini! Yendo ewonggo, ngu oningga ngu ndanonggo mayewo, noore watayi kini, ero ewonggo. Ene ngu oningga, ngundo no doongene yeni mete tewo. 31 Noore ingooteto. Anutdo weti mbumbuwadodo oniro manggoye ma ingowa. Ene oni gura ene Anutno yambo mande tero, nguro ingonduduni manggowo keyootoni ngu, asa, Anutdo ngu oningga nguro mandeni nguya ingowa. 32 Kurimimonggo omburo, ataga nga, oni gura nemimbo doongeyi kiringo bisiyootoni, oni gurado kootuyisina doongeyi yomosiyoyingomu, nguro mandeni ma ingooteto. 33 Hamoo oorengo, Anutdo ngu oningga ngu ma sureyootoni, omburo ngu, asa, ene ngandiro ko nga tewero ngu, ene ereremo kini! Ero eyingo.

34 Ene ngundiro etoni, asa, Yuda tabango onindo sanggiri tero, mande gumi ero eyingo. Gengo nanggebo, ge weti mbumbuwa murimo bisigerootoni, ge weti mbumbuwaro oni oorengo tero ooroote! Ene ataga gedo noore mande yunoro muri gome ngu etuyerowero ete, bine? Yuda onindo ngundiro ero yokoro ngu, ene oni doongeyi kiringongga, doongeteyingo, oningga ngu yowuru yanonggo owero, ko eneya yambo mande ma tewero ero, roogo teyinoyingo.

Oni Nowoondoyemo Hamoo Kini, Ngu Oni Doongeyi Kiringo Ngundiro

35 Yuda onindo ngu oni doongeyi kiringongga owetoyi toongetoni, Yisasdo ngu ingoro, ene ngu oningga ngu erewero kenoro, ero eyingo. Ge Oni Nangoni, nguro nowoondogemo hamoo tete bine, ngundi kini? Ero eyingo. 36 Ene ngundiro etoni, ngu oningga ngu enebana gumi ero eyingo. Oni urungga, Oni Nangoni ngu oone? Ge nono etooga, no ene kenoro, nowoondonemo hamoo teni, ero eyingo. 37 Yisasdo mandeni ngu ingoro, gumi eyingo. Ge kuri kenowo. Ngu nga oningga ataga geya mande mande eterikungga nga! Eyingo. 38 Yisasdo mande ngundiro etoni, ngu oningga ngundo gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, no nowoondonemo hamoo tete, ero, ene Yisas keyi damonimo bagootero, eneno yambo mande teyingo.

39 Yisasdo eyingo, No merako ngano ombuwonomu ngu, simoo barero weti mbumbuwa yootunoro etuyerowero ombuwono. Ngundiro nguro, oni doongeye kiringo ngu ene doongetewanggo. Ene oni doongeye metemi oo kenootenggoku, ngu doongeye kiringo yetoni oo ma kenowanggo, ero eyingo.
(Oni ene Anutro mande ingoro, yoro nowoondoyemo ma siriyoyingo, ngundo oni doongeye metemimu ko kootuyisina doongeye kiringo tunooteteku ngundiro.)
40 Parisi gidarega, Yisas tanggeyimo oruwonggoku, ngundo enengo mande ngu ingoro, sumoo inoro eyingo. Noore nguya doongenani kiringo bine? Ero eyingo. 41 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo gumi eyingo. Ye doongeye kiringo tero ngu, ye weti mbumbuwaye kini. Ene yendo ngandiro etenggo. Noorengo doongenani ngu metemi ero etenggokuro, nguro yengo weti mbumbuwaye, nguya sugi ooroote, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA