Mark 10

Yisasdo Erambarisa Toongooweroyi, Nguro Eyingo

(Matiyu 19:1-12; Luk 16:18)

Ngu naruno nguno, Yisas ootoogero, ngu endegaku yokoyingo. Endegaku ngu yokoro, ene Yudiya mera Yodan sono anduroko urooreyingo. Urooretoni, ngu naruno, Yisas tanggeyimo oni simoo bare urungga oorengo yowuruwooyingo. Ngundiro yowuruwootoyi, Yisasdo enengo muri ngu keyoro, Anutro mande oni simoo bare etuyeroro eyingo.

Ngu naruno, Parisi onindo Yisasno omburo, Yisas dowooro urewero nguro ene Yisas towoongoro sumoo eyingo. Noorengo Mosesro mamana mande ngu oni ene mete bareyi andangewa, ero mete ete, ngundi kini, bine? Eyingo. Ngundiro etoyi, asa, Yisasdo enengo mandeye ngu ingoro, nguro ene Parisi oniro sumoongga ngu gumi eyingo. Mosesndo ndadiro mamana mandega ye yunoyingo? Ero eyingo. Ene ngundiro sumoo etoni, enebana gumi eyingo. Mosesndo ngu oni ene bare andangeweroyi so uyi ngu nakangoro ngu, ene mete bareyi andangero yokowa. Eyingo.
(Anutdo Mosesno nga mandega ngaro ngundiro ma eyingo. Kini, oni enengombo bareyi yokowero mande yanggango etoyi, nguro Mosesndo enengo manggoye ngu keyoro so uyi ngu nakangoro yunoyingo.)
Ngundiro nguro, Yisasdo Parisi oniro mandeye gumi eyingo. Ye mande unggarangooro yanggayanggango yetoyi, nguro Mosesndo ngu mamana mandega ngu nakangoro yunoyingo. Koretero oorengo, Anutdo oo bidodo yemukoro, ene oni simoongga ko barega nguya yoyeyingo. Ngundiro nguro, simoo ene eweyi nemi yokoro, bareyiboya naru bidodomo, ebe dowoodowoo tero, yowuruwooro oruwari. Ngundiro nguro, erambarisa ngu ene goweyari guranangge. Ene ko goweyari eraya kini, ngu goweyari guranangge ngundiro. Nguro ngu, Anutdo oo gosiyowoku ngu, onindo ngu ma toongoowanggo. Eyingo.

10 Kootuyisina, ene yano ko oorowutoyi, kirikiri onikundo nga mande ngaro damonimboro Yisas sumoo inoyingo. 11 Ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ene oni gurado enengo bareyi yokoro, bare gura yowaku ngu, asa, enengo bareyi koretero ngu yomburiyoro, ene weti mbumbuwa tete. 12 Ngundiro nangge, bare gurado enengo kameyi yokoro, simoo gura yowaku ngu, enengo kameyi koretero ngu yomburiyoro, ene weti mbumbuwa tete, ero eyingo.

Yisasdo Simooye Kumana Yunoyingo

(Matiyu 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 Ngu naruno, oni simoo bare enengo simooye bobodi gidarega yoyoro, Yisas tanggeyimo mayeyingo. Ngundiro yoyoro, mayetoyi, enengo kirikiri onindo simooye yoyoro, ngano ma ombuwero, ero, manggaruyeroro oweyeroyingo. 14 Yisasro kirikiri onindo ngundiro tetoyi, yeyoro, nguro Yisas newende biyomi ingoro, enengo kirikiri onikuya eyingo. Ye simooye bobodi yoyokootoyiga, nono ombuyi. Ye ngu ma oweyerowero. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku ngu, ngu simooye ngundiro ngundo uwanggo. 15 No hamoo oorengo yeno eteno. Oni gura Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare soboyerooteku endega, nguno simooye nowoondoyi ngundiro ma tero ngu, asa, ene nguno hamoo oorengo ma uwa. Eyingo. 16 Ngundiro ero, Yisasdo simooyeku yodowooro, boogoyeroro, kandeyi tabayemo yero, kumana yunoyingo.

Oni Ene Sitowinidodoboro Mande

(Matiyu 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Ngu naruno, Yisas ootoogero oorowutoni, oni gura kendutero ombuyingo. Omburo, Yisas tanggeyimo boodoo oondoogero, sumoo eyingo. Oo etuyeroyingo oni gome, no ndadiro terogogo, no suwooyi sano keta oruweroyi, ngu yowano? Eyingo. 18 Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ndadiro nguro ge noya oni gome ete? Anut enengombo nangge oni gome nenengo. 19 Ge Anutro mamana mande kuri ingoote. Ge oni ma ureyi kumoowero; ge bare gidarega yakakayi yodowooro yowoosooro ma yomburiyowero; buribari nguya ma endeyowero; ge yakaka ma tewero; ge oni gurano mande godange ma ewero; ge godange ero, oni guraro oo sitowini ma sobiyoro yowero; ge awanangge tanggeyemo gome ootooya, nguro manggoye keyoya ootoo. Ero eyingo. 20 Yisasdo ngundiro etoni, ngu oningga ngundo Yisasno gumi eyingo. Oo etuyeroyingo oni, no kuri bodagano, ko, ataga nguya, no ngu mamana mande ngu bidodo keyoro, omburo, oorooteno. Eyingo. 21 Ene ngundiro etoni, Yisasdo ene kenondadangero, oningga, nguro nowoondoyi urungga oorengo tero, nguro gome ingoro, ngu oningga nguya eyingo. Ge oo guranangge ma teyingo. Ge oorowuya, gengo oo sitowi bidodo onino uriyoya, ngunonggo beye yoya ngu, asa, beye ngu angoyi oni ngu bayeteya yuno. Ngundiro tero ngu, asa, gengo oo gome oorengo ngu sambo endemo ooroote. Ge ngundiya teya ngu, asa, ge ombuya, no keneroya endeyo. Eyingo. 22 Ngu oningga ngu mandega ngu ingoro, omukumundoongo biyomi bisiwero, newende nguya kowuri yeyingo. Ndadiro nguro, enengo sitowini urungga ngu yokoro, oni yunoweroyi kini. Nguro ngu, ene ootoogero toongeyingo.

23 Ngundiro tetoni, ene Yisas doongetero, endeyoro, enengo kirikiri onino eyingo. Oni sitowidodo ngu, ene Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo simoo bare soboyerooteku, ngu newendesina uweroyi nguya, kowuri oorengo. 24 Ngundiro etoni, enengo kirikiri oniku ngu ingoro, nguro ene soriyokootoyi, Yisasdo mande soweyoro mande gura eyingo. Ye simoone, oni Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo simoo bare soboyerooteku, ngu newendesina uweroyi nguro koyi, ngu kowuri oorengo. 25 Yo, hamoo, bo urungga nga ngu nggusiyi newendekuri uweroyi ngu kowuri, beye sitowinidodo oni ngu Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo simoo bare soboyerooteku nguno uweroyi nguya ngundiro kowuri oorengo. Ero eyingo. 26 Yisas enengo kirikiri oniku mandeni ngu ingoro, nguro ene sori urungga tero, enengo nangge mande ero ingoro eyingo. Hamoo, onendo suwooyi sano keta oruweroyi, ngu mete yowa? Eyingo. 27 Ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo gome gome yeyoro, mande gumi eyingo. Anutdo oni ma hooroowetoni ngu, asa, oni enesu nangge, oo yanggango ngu hamoo ma tewa. Kini, Anutdo oniya ootooro, ngunonggo ene mete oo yanggango ngu bidodo hamoo oorengo tewa. Eyingo.

28 Yisasdo ngundiro etoni, asa, Pitando mande gura Yisasno eyingo. Ingo, noorengo ya, ko, sitowi bidodo kuri yokoro, noore ge kengeroro, endeyootetoku nga! Eyingo. 29 Ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. No hamoo oorengo yeno eteno. Oni bidodo songo songomo ene noro ingoro, Anutro Mande Keta Mesarango nga ingoro, ngu wesiyoro eweroyi nguro enengo ya, konebaye, kuwookuwooye, awanamoye, enengo oowari koye nguya, yoyokowanggoku ngu, asa, oo bidodo ene kuri yokowonggoku, nguro gumi ngu dagaro urungga yowanggo. Yo, hamoo, ngu ketangga, nguno enengo ya, konebaye, kuwookuwooye, awanamoye, oowari koye nguya, urungga oorengo yowanggo. Ene ye no oowoonemo ko tewanggoku ngu, oni gidaregado noro ma ingootenggoku, ngundo muri biyomi ngu ye teyunowanggo. Ene kootuyisina ngu, suwooyi sano keta oruweroyi, ngu yowanggo. 31 Ene oni gurado koreteyingo oruwero ewaku ngu, ene omburo, kootu tero, oni bidodoboro kirikiri oni tero oruwa. Eyingo.

Yisasdo Enengo Kumooro Ko Ootoogeweroyi, Nguro Eyingo

(Matiyu 20:17-19; Luk 18:32-34)

32 Ene Yerusalem oorowuwero Yisasdo oore keyoro, koretero oorowuyingo. Ngundiro oorowutoni, enengo kirikiri oniku keyoro, oororo, nguno ingondudu urungga tero soriyokoyingo. Ngundiro tetoyi, oni simoo bare oowooyingga ene keyeroro oorowuwonggoku, ngundo sosoreyingo. Nguro ngu, Yisasdo enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayagaku yoyoro, songo oororo, enengo goweyimo oo tunooteweroyi, nguro mande yunoyingo. 33 Ene ngandiro eyingo. Ingoyi, ataga noore Yerusalem endemo ooretooye, nguno Oni Nangoni, ngu Yudaro yowuru yaro tabango oni ururu, ko, mamana mande etuyeroyingo oni nguya kandeyemo yewa. Ngu oni ngundo, mande guranangge urewero mande ero gosiyoro, oni sowe gidaregaro Gabuman oni kandeyemo yewanggo. 34 Yetoyi, ngundo ngu yomooyinoro, mukendoro, gisaruboro utoro, ureyi kumoowa. Ene naru kabusa yokoro, ene ko keta ootoogewa. Yisasdo ero eyingo.

Yemus Yon Nguya, Ene Oni Ururu Oruwero Nguro Eworiyo

(Matiyu 20:20-28)

35 Sebedi simoongo erayagaku, Yemus, Yon, ngundo Yisasno omburo sumoo inoro eworiyo. Oo etuyeroyingo oni, noore oo guraro ge sumoo gunowero. Ge ngu ooga ngu noore teyuno. Eyingo. 36 Ngundiro etori, ene mandeyari gumi eyingo. Nondo ndawu ooga yari teyunoowe? Eyingo.

37 Ngundiro etoni, erayagakundo gumi ewori. Ge nooreno rogo ye. Kootuyisina, gengo yabage duridarinidodo nguno bibitetoyi, noore gurado kandege koondosina, gurado kandege biyomisina, nguno bibitewaro. Eyingo.

38 Ene ngundiro sumoo etori, Yisasdo mandeyari gumi eyingo. Yari ngu ooga nguro nono sumoo eteriku, nguro muri ma ingooteri. Yari bine, nondo tobaga sono netenoku, nguno yari nguya sono newari, bine? Ngundiro nangge, yari sono kundingiyi gimutenoku, ngu yari nguya, bine, mete ngu sonongga ngu gimuwari? Eyingo.
(Sono toba, ko, sono kundingiyi gimuweroyi mande erayaga ngu ogingo koorowooro kumooweroyi, nguro eyingo.)


39 Ngundiro etoni, kirikiri oni erayaga ngundo mande gumi ewori. Noore mete, etori, Yisas enebana eyingo. Hamoo oorengo, ngu tobaga no sono netenoku, ngu yari nguya sono newari. Ngu sono kundingiyingga nondo gimutenoku, ngu yari nguya gimuwari. 40 Ene onendo kandene koondosina, kandene biyomisina bibiteweroyi ngu, nondo ma ewano. Ndadiro nguro, Anut enengombo nangge, ene kuri oni yunowero nguro ene yomosiyoyingo. Eyingo.

41 Ene kirikiri oni kande erayagaku mande ngu ingoro, ene Yemus, Yon erayaga nguya, sanggiri oorengo teyingo. 42 Ngundiro tetoyi, Yisasdo negoyerootoni, eneno ombutoyi eyingo. Oni sowe gidaregaro tabango oni ngu, ene yanggangoyedodo tero, dobookuriye soboyeroweroyi, nguro mamana mande enengo oni ururu ngundo etoyi, ngundiro yanggango soboyerootenggo. 43 Ene ngu muringga ngu ye kewooroyemo ma oruwa. Hamoo oorengo kini. Ene ye kewooroyemo oni gurado urungga oruwero tewaku ngu, asa, ene yengo kingo kirikiri oni tewa. 44 Oni gura ene yengo koreteyingo oruwaku ngu, asa, ene oni ngu bidodoboro kingo ko oni tero oruwa. 45 Ndadiro nguro, Oni Nangoni, nguya onindo ko teya, hoorooweyi ero, ma ombuyingo. Kini, ene ngu oniro ko tero, oni hoorooweyeroro, enengo keta oruweroyi, ngundo simoo bare bidodo weti mbumbuwanonggo, ko uriyerowero ombuyingo. Ero eyingo.

Yisasdo Oni Doongeyi Kiringongga Yomosiyoyingo

(Matiyu 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Ngu naruno, ene Yeriko endemo mayero, ko, Yeriko dagaro, Yisasro kirikiri oni, oni simoo bare gidarega nguya, ngundo Yisasdodo sawero teyingo. Nguno, Timiyasro nangoni Batimiyas, ngu doongeyi kiringo yeyingo, ngundo oore dabemimo bibitero oriyingo. Ene suwooyi sano oni simoo bareno digi beye ooro ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eroruwo. 47 Ngu oningga ngundo ingootoni, Yisas Nasaret oni ngu namoko ombutoni, ingoro, damoni yero, ene meno yanggango ero eyingo. Yisas, ge Dewitro sembeni, ge noro nowoondoyi tenuno! Ero eyingo.
(Kurimi Dewitdo Yuda oniro tabango koretero oruwo).
48 Oni simoo bare oowooyingga oorengo sanggiritero kenoro eyingo. Ge ari yoko! Etoyi, ene oningga ngu ingoro, ene manggaru urungga tero eyingo. Dewitro sembeni, ge noro nowoondoyi tenuno! Eyingo. 49 Arisa, Yisas enengo mandeni meno ewoku, ngu ingoro, nguro ene omburo dikaro eyingo. Oningga ngu negongootoyiga ombuni, ero etoni, oni songokundo, ngu oni doongeyi kiringonggaku negongoro eyingo. Yisasdo ge negogeroote. Nowoondoge metemi ingoya, sodedo ootoogeya ombu! Eyingo. 50 Arisa, oni doongeyi kiringonggaku meno ngu ingoro, nguro enengo dogigiro nenggurogaku oorongooni, utoni, sodedo ootoogero, dikaro, Yisas tanggeyimo oorowuyingo. 51 Oorowutoni, Yisasdo oni doongeyi kiringonggakuya sumoo eyingo. Nondo ndawu ooga tenggunowano? Etoni, ngu oni doongeyi kiringongga, ngundo gumi eyingo. Oo etuyeroyingo oni urungga, no doongetewero ingooteno. Eyingo. 52 Ngundiro etoni, Yisasdo ngu oni doongeyi kiringongga nguya eyingo. Ge mete oorowu. Ge noro nowoondogemo hamoo teyingo, ngundo doongengge yeni, metemi tete. Etoni, ngu naruno nangge, oni doongeyingga, ngu metemi teyingo. Ngundiro tetoni, ene doongetero, mera kenoro, ene oorekononggo Yisas keyoro, toongeyingo.

Copyright information for `RWORAWA