Mark 11

Yisas Bingamidodo Yerusalem Ende Uyingo

(Matiyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Yon 12:12-19)

Yisas ko enengo kirikiri oni nguya Betipas, Betanino ngu, ende bobodi erayaga ngu, Olib puri ngu damonimo, ngu Yerusalem tanggeyimo oruworiku nguno tunooteyingo. Nguno Yisasdo enengo kirikiri oni kirarongo eraya sureyeroro eyingo. Yari andu endega namokono kenooteriku, anduno sodedo oorowuya, Hos gura oowooyi Donggi. Ngu nangoni duriyoga gosiyootoyi oorooteku, ngu wesiyoya, yoya omburi. Oni gurado kuri nguno ma bibiteyingo. Ene oni gurado yarino sumoo yunoro ewa. Yari ndawu ooga tewero, etoningga ngu, asa, yari ngandiya eri. Oo Bidodo Simburi, ngundo Donggi nga ko inoro, ko sodedo soweyootoni ombuwa, eya eri. Ero eyingo. Ngundiro etoni, arisa, erayaga ngu oororo, Donggi duriyoga ngu oore oorowuweroyisina nguno endesina yamuko dabemimo gosiyoyingo ngu kenoyingo. Ngundiro kenoro, erayaga, ngundo Donggi ngu uto wesiyoyingo. Ngundiro tetori, oni namoko dikayingo, ngundo erayaga nguno sumoo eyingo. Yari ndawu ooga tewero Donggi duriyoga ngu uto wesiyooteri? Ero eyingo. Ngundiro sumoo etoyi, kirikiri oni erayaga, ngundo eworiyo. Yisasdo ngaro ewo, ero etori, nguro ene yokoro sayingo. Arisa, erayagaku Donggi duriyogaku yoro, Yisasno ombuworiyo. Ngundiro tero, erayagakundo enengo dogigiro nengguro andangero, Donggi sanganimo yomitori, Yisas ngu sanganimo bibiteyingo. Ngundiro bibitetoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo enengo dogigiro nengguro andangero, oore sanganiwoore yomiro yomiro oorowuyingo. Ngundiro tetoyi, gidaregado kono oororo, de duwoo toongooro, omburo, oore sanganiwoore yomiro oorowuyingo. Ngundiro tero, simoo bare koretetoyi, gidarega kootu tero oororo, ene meno moguru tero eyingo. Sugi sugi oruwa! Hosana! Anutdo ene mete kumana nga oningga, nga inootoni, ngu Oo Bidodo Simburiga, ngu oowooyimo ombuteku nga! 10 Noore Yisas bingami ero okoowato! Ene osinani, Dewitro naruni ngundiro noore soboyerowero ombuteku nga! Hosana, awuno oorengo! Ero eyingo.

11 Asa, Yisas Yerusalem endemo uro, Yudaro yowuru ya oowooyi Tembel ngu newendemo uyingo. Yisas oo bidodo kenondadangero yokoro, suwootetoni, Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga nguya Betani endemo oorowuyingo.

Yisasdo De Gura, Oowooyi Pik, Ma Enggeyingomboro Eyingo

(Matiyu 21:18-19)

12 Sengetoni, Yisas enengo kirikiri onikudodo Betani ende yokoro, omburo, yade oorekono Yisasdo oodooro kumooyingo. 13 Yisasdo de gura oowooyi Pik, ngu de gudo, kukunga ningguri ngundiroga, ngu oriroko kenoyingo. Uyi oowooyingga tutu ureyingo, ene enggeboro doongetewero namoko de damonimo oororo doongetero, engge gura ma kenoyingo. Kini, uyi nangge oriyingo. Ndadiro nguro, de Pik enggeweroyi naruni kini. 14 Yisasdo ngu degakuya eyingo. Kootuyisina, onindo gengo tanggorige ko ma yoro newanggo. Ngundiro etoni, enengo kirikiri onindo ngu mandega ngu ingoyingo.

Yisasdo Oni Yowuru Yano Oo Uriyootoyi Oweyeroyingo

(Matiyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Yon 2:13-22)

15 Yisas enengo kirikiri oni nguya Yerusalem endemo oorowuyingo. Nguno Yisas oororo, Yuda oniro yowuru ya oowooyi Tembel newendemo uro, yeyootoni, oni Tembel yano digi beye yowoorengoweroyi koyi tetoyi, nguro ene damoni yero oweyeroyingo. Ngundiro tero, Yisasdo yeyootoni, oni digi beye gura gura yowooraringoro, bayetetoyi, ngu yeyoro, yabakudodo wenggeremootoni, ukero uyingo. Ngundiro nangge, oni nu mumukondiri ngu uriyowero koyi nguya teyingo nguro yabaye nguya wenggeremootoni, ukero, utoni oweyeroyingo.
(Ndadiro nguro, oni ende gidaregaro digi beye yoro, mayero, Yerusalem ende urungga, nguro digi beye ngu yowoorengoro yoyingo. Ngu yoro, ngundo nu ko nusako gidarega uriyoro, yoro, Anutno wooro yero yemboongewero ngu uriyoyingo. Ngu kongga ngu yowuru yano tetoyi, nguro Yisasdo sanggiri teyingo).
16 Yisasdo roogo tero mamanayeroro eyingo. Ye oo gura gura yoro, Tembel ngaro pawa newendekuri ngando ma oororo, omburo tewero, eyingo. 17 Arisa, Yisasdo oni ngu mamanayeroro mande gura eyingo. Anutro mande nakangoyingo, ngundo ngandiro ete.

Noro ya ngu oni simoo bare sowe mera bidodomo oorootenggoku, ngundo oowooyi yemboongeweroyi ya, ero ewanggo. (Ayisaya 56:7)
Ene yendo ngu yeyi, yakaka oniro kombiteyingo musiyo tetenggo. Eyingo. (Yeremayiya 7:11)
18 Yudaro yowuru yano Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oni, ko, Anutro mamana mandero etuyeroyingo oni, ngundo Yisasro mandeni ingoro ngu, arisa, ene damoni yero, Yisas ureyi kumoowero nguro ene oore ereweyingo. Ndadiro nguro, oni simoo bare oowooyingga Yisasro mandeni ingowero gome ingootenggo. Ngundiro nguro, Parisi onindo Yisasro koni ngu kenomayingoro, nguro ene Yisas dowooro ureyi kumoowero nguro hahangeyingo. Ndadiro nguro, oni simoo bare bidodo Yisasro mandeni nangge ingowero ingootenggo. 19 Suwootetoni, Yisas enengo kirikiri oni, ngudodo Yerusalem ende yokoro sayingo.

Oni Ene Newendemo Hamoo Tero, Nguno Kira Ewaku Ngu, Ene Hamoo Oo Yowa

(Matiyu 21:20-22)

20 Suwoononggo oorengo, Yisas, enengo kirikiri onidodo ko oororo, Pik dega ngu kenowonggoku, ngu kuri kumooni yewo. Yo, hamoo, uyi huri oo ngu bidodo kuri ariyero, kumooni yeyingo. 21 Pitando ngundiro kenoro, Yisasdo Pik dega nguya kuyowo mande ewoku ngu ingoro, Yisasno eyingo. Oo Bidodo Simburi, keno! Nga Pik dega nga gedo kuyowo kowuri eneno yewoku, nguro kuri kumoowoku nga! Ero eyingo. 22 Ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Ye komo Anutro nowoondoyemo hamoo teyi. 23 No hamoo oorengo yeno eteno. Ye ngandiya ingoyi! Oni gura ene newende tege eraya kini ngunonggo mera puringga ngaya ewa. Ge ootoogeya, ukeya, wendeyimo u, ero ewaku ngu, asa, hamoo oorengo, enendo ewoku, ngundiro tunootewa. 24 Arisa, no hamoo oorengo yeya eteno. Ye nowoondoyemo hamoo tero nguno ingoyingo tege eraya kini, ngunonggo ye oo guraro kira ewanggoku ngu, asa, hamoo oorengo, Anutdo ooga ngu yunootoni yowanggo. 25 Yengo yemboongeyingo naruno nguno, oni gurado yeno muri biyomi gura tero, kowuri yunoyingo tetoni ngu, asa, ye Anutno sodedo yemboongeya, ingondudu biyomingga ngu Anut kandeyimo yetoyi, ngundo hoorooweyeroro, ngu kowuringga ngu andangero kabeteyunowa. Ye ngundiro tewanggoku ngu, asa, yengo Awaye sambo endemo oorooteku, ngundo yengo weti mbumbuwaye nguya andangeyunoro kabetewa. 26 Ene ye oni gurado kowuri ye yunowoku, ngu ma andangewanggoku ngu, asa, yengo Awaye sambo endemo oorooteku, ngundo nguya yengo weti mbumbuwa ma andangeyunowa, ero eyingo.

Oni Yisasno Sumoo Eyingo. Onendo Ge Yanggango Gunowo?

(Matiyu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Yisas ko enengo kirikiri oniya Yerusalem ko oorowuyingo. Ngu naruno, Yisas ene Yuda oniro Tembel ya ngu newendewoore endeyootoni ngu, asa, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oni ururu, Mosesro mamana mandero etuyeroyingo oni, ko, endemo tabango oni ngudodo Yisasno mayeyingo. 28 Ngundiro mayero, Yisas sumoo inoro eyingo. Onendo ngu sunggiga ngu ge gunoro ngunonggo nga kongga nga te, ero rogogerowo? Sumoo eyingo.

29 Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. No nguya yeno oo guraro sumoo yunowero. Ye nondo sumoongga ngu gumi etoyi ngu, asa, no nguya yengo sumoongga ngu gumi ewano. 30 Arisa, onendo Sonoyeroyingo Yon oningga ngu sureyootoni ombuyingo? Anutdo sono kundingiyimbo oni sonoyeroni, ero, Yon sureyootoni ombuwo; ngundi, oni simoo baredo sureyootoyi, sonoyerowo, bine? Ye noro mandenengga nga gumi eyi.

31 Ngundiro sumoo yunootoyi, tabangoku enengo nangge mande ero, ingoro, eyingo. Noore ngandiro ewato. Anutdo Yon sureyootoni, oni simoo bare sono kundingimbo sonoyerowero ombuyingo, ewatoku ngu, arisa, enebana ewa. Ye ndawugaro, ngu nowoondoyemo hamoo ma ingowonggo? 32 Ngundiro nangge, noorendo ngandiro ewato. Onindo Yon sureyootoyi, ngu kongga ngu teyingo, ewatoku ngu, asa, oni simoo baredo nooreya sanggiri urungga tewanggo. Ndadiro nguro, oni simoo bare ene kuri ingootenggo. Yon ngu Anutro ingondudu eyingo oni oorengo. 33 Ngundiro nguro, ene Yisasro mande gumi ngandiro eyingo. Noore watayi kini. Etoyi, Yisas enebana eyingo. No nguya yengo sumoongga, ngu gumi ma ewano. Ndawu oninggado nga sunggiga nga nunootoni, ngunonggo no ko nga tetenoku ngu ma ewano. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA