Mark 12

Wayin Ko Sobosobo Oni Biyomi, Nguro Mande Adingayi

(Matiyu 21:33-46; Luk 20:9-19)

Ngu naruno nguno, Yisasdo mande adingayi gidarega nguya simoo bareno ngandiro eyingo. Oni gura Wayin kongga tero, oonggoyi pawangoro, Wayin nguno miwo. Ene Wayin engge yoro, wongooro, winggooweroyi musiyo nguya tero, ene kongga ngu sobowooweroyi nguro ya pirungga awuno yeyingo. Ngundiro yetoni, oni nguno bibitero, Wayin kono oo ngu bidodo gome kenoro, sobowooro oruwo. Oni ko simburiga, ngundo oni gidaregado ngu kongga nguno digi beye koyi teyi, ero, ene yoyero, ene mera gura oriroko, nguno toongeyingo. Wayin enggeweroyi narunimo, ko simburi, ngundo enengo kirikiri oni gura sureyootoni, Wayin koyi tetenggoku onikuno oorowuyingo. Ko oni ngundo kono oo engge gura yenunoyi, ero, ko oni gura ngu sureyootoni oorowuyingo. Ngundiro ko oningga ngu sureyootoni, oorowutoni, Wayinro kono oni, ngundo oni ko simburigakuro kirikiri oninggaku, dowooro, gome gome ureyingo. Ngundiro tero, oo gura ma inoyingo. Kini, ene kingo oorengo sureyootoyi oorowuyingo. Ngundiro tetoyi, ko simburibo kirikiri oni gura ko sureyootoni, oorowuyingo. Oorowutoni, ngu kirikiri oninggaku, nguya utoro, tabangomo dongososowooro, ureyi biyomi yetoni, mandeni biyomi ero yomooyinoyingo. Ko simburibo kirikiri oni gura nguya sureyootoni oorowuyingo. Oorowutoni, kono onikundo ngu ko oninggaku, nguya ureyi kumooyingo. Ngundiro tetoyi, ko simburibo, kirikiri oni oowooyingga sureyerootoni oorowuyingo. Oorowutoyi, gidarega yutoro, oweyerootoyi, satoyi, gidarega yureyi kumooyingo. Ngundiro tetoyi, ko simburi nguro oni gura nguya moore. Ngu enengo nangoni guranangge oorengo. Nguro gome ingoro, newende nangonimo ooroote. Kootu oorengo ngu, enengo nangoni sureyootoni oorowuwero tetoni eyingo. Nga ngu nenengo nangone, nguro ene manggowo ingoro, keyowanggo, ero sureyootoni oorowuyingo. Ngundiro oorowutoni, ene kono oni ko tetenggoku, ngundo nangoni kenoro, enengo nangge kewooroyemo mande ero, ingoro eyingo. Nga oningga ngando ngu eweyimboro oo bidodo yomukoro, enendo simburi tewa. Arisa, noore ene nguya udooye kumoowa. Ngundiro tero ngu, asa, nga kongga nga ngu noorengo sobowooro, koyi tewato. Eyingo. Ngundiro ero, kono oni, ngundo ene nguya dowooro, ureyi kumooyingo. Kumootoni, bingo okooro, kanggaroko oorongooyi uyingo.

Arisa, oni ko simburigaku, ngandiro tewa? Ene omburo ngu, oni kono ko tetenggoku ngu yutoro, yureni kumoomukowanggo. Ngundiro tero, ene kongga ngu ko oni gidarega yunowa.

10 Anutro mandeno nakangoyingo, ngu ye kuri kandangero ingowonggo. Yisasdo ngandiro eyingo.

Nga ya ungoomboro nonggini yanggango ngu ya yeweroyi onindo andangero yokoyingo. Ene ataga, ngu ya nongginingga, ngundo ya yanggango dowooro dikate.
11 Oo Bidodo Simburi, enengombo ngu ooga ngu yeni tunooteyingo. Noore ngu kenootooye ngu, gome oorengo. Eyingo. (Sam 118:22-23)
12 Yerusalem yowuru yano oni tabango ngu bidodo ngu mandega ngu ingootoyi, Yisasdo ngu mande adingayingga eteku ngu enengomo teyingo. Ngundiro nguro, ene Yisas dowooro, ya biyomimo yewero teyingo. Ene oni simoo barero sosorero, nguro ene yokoro, ootoogero, sayingo.

Mera Ngaro Sobosobo Oni Koreteyingo Digi Beye Inoweroyi, Oni Nguro Yisas Sumoo Inoyingo

(Matiyu 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Ene Parisi oni Herodro oni gidarega, ngudodo Yisasno sureyerootoyi, towoongowero oorowuyingo. Ndadiro nguro, ene mande nenengo gura ma etoni ngunonggo yoro wirikoyingo onino yeweroyi nguro sumoo inowero teyingo. 14 Arisa, oni ngu omburo, Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore ingooteto. Ge mande hamoo nangge ete. Gedo ngu oni oowooyedodo, ko, oni oowooye kini nguya mande muri guranangge eneno teyunoote. Yo, ge oni simoo bare bidodo yowuruyeroro Anutro mande muri metemi nangge ero etuyeroote. Arisa, ge ngu ndadiro ingoote? Noore Yuda oni nga digi beye (Takis) Sisa inowato, bine; ngundi, Anut nangge inowato, bine? Anutro mamana mande nguno ooroote, bine? Ero eyingo.
(Rom oniro sobosobo koreteyingo ngu oowooyi Sisa. Parisi onindo ene Yisas towoongoro mande kowuri nguno sumoo inoyingo. Ndadiro nguro, ene mande gumi biyomi etoni, nguno ene mande wirikoyingo onino yeweroyi, nguro ngundiro sumoo eyingo.)


15 Ngundiro sumoo etoyi, ene Yisas ingoyingo, ene godange etenggo. Nguro Yisas enebana eneya gumi eyingo. Ndadiro nguro, ye no towoonerootenggo? Ye digi beye gura yoya, ombutoyiga, nondo kenoowe. Eyingo. 16 Ngundiro etoni, ene digi beye gura yoro, ombutoyi, Yisasdo sumoo yunoro eyingo. Nga oo gabogaboyiga nga oneromu? Ero etoni, enebana gumi eyingo. Ngu Sisa gabogaboyi. 17 Ngundiro etoyi, arisa, Yisas enebana gumi eyingo. Sisaro oo ngu, ye komo Sisa inoyi. Anutro oo ngu, ye komo Anut inoyi. Yisasdo ngundiro etoni, oniku ngu mandega, nguro ingondudu urungga teyingo.

Oni Kumooro Ootoogeweroyi, Nguro Yisas Sumoo Inoyingo

(Matiyu 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 Arisa, ngu naruno nguno, Yuda oni gidarega oowooye Sadusi, Yisasno mayeyingo. Sadusi oni, ngundo ene ngandiro etenggo. Oni kumootenggoku ko ma ootoogewanggo, ero ingootenggo. Ene Yisas sumoo inoro eyingo. 19 Oo etuyeroyingo oni, Mosesndo mande gura ngandiro nakangoro, yunoyingo. Oni gura simoongo kini kumootoni ngu, nguro konebeyi gura ootooro ngu, asa, ngundo ngu bare wabuga ngu mete yowa. Nguno nangoningga tewaku ngu, beyi musiyomo oruwa, ero eyingo. 20 Arisa, oni simoongoro gura simoo nangge kandegura gidemboro eraya oruwonggo. Koreteroga, ngundo barega yowo. Asa, ngu simoongo kini oode kootuyisina kumoowa. 21 Ngundiro kumootoni, enengo koneyo enebana ngu baregaku yoro, ene nguya simoongo kini oode kumoowa. Nguro koneyo kabusayigaku enebana ngu baregaku nangge yoro, oode ene nguya simoongo kini oode kumoowa. 22 Ngundiro nangge, ngu simoongoro kandegura gidemboro erayagaku bare guranangge yoro, kumoorodoyidoyi kinitewa. Nguro simooye nguya kini. Kootuyisina, baregaku nguya kumoowa. 23 Arisa, kootuyisina, oni kumooyingoku, ko ootoogeweroyi naruno nguno, ngu baregaku, ngu oone bareyi nenengo? Ge ingoote, ngu kandegura gidemboro erayagaku ngu bidodo bareye guranangge. Ero eyingo. 24 Ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ye Anutro mandeno ma ingootenggo. Ye Anutro yanggangoni nguya ma ingootenggo. Nguro ngu, ye mande buribari etenggo. 25 Oni kumooyingoku ko ootoogeyingo naruno, nguno simoo bare kameyi bareyi kini. Kini, ene Anutro sambono Engel oni oorootenggoku, ngundiro oruwanggo. 26 Ene nga mandega nga oni kumooyingo ko ootoogeweroyi, ngu ye bine Mosesro Buk, ngu ye ma kandangero ingoyingo. Ngu Anutro mandega ngu de bodagano soru tunooteyingo. Ye ngu kuri kandangero ingootenggo. Ngu mandegano nguno Anutdo Mosesno eyingo.

No Ebarahamro Anut, Ayisakro Anut, Yekobro Anut, ero eyingo. (Eksodas 3:6)
27 Mosesro mande ngundo etuyerooteku ngu, ngandiro oni kumootoyi, nguro gaboyi keta oorootenggoku, nguro Anut. Yengo mande ngu hamoo oorengo yomburiyoro etenggo. Ero eyingo.

Anutro Mamana Mande Koreteyingo Oorengo

(Matiyu 22:34-40; Luk 10:25-28)

28 Anutro mande etuyeroyingo oni gura ombuyingo. Omburo, ingootoni, Sadusi onindo Yisasya mande gumi gumi ero ronggeyootoyi, ene ingootoni, Yisasdo Sadusi oniro mande gumi gome oorengo eyingo. Ngundiro tetoni, enebana Yisas sumoo inoro eyingo. Ndadiro mamana mandega, ngundo mamana mande gidarega dagayeroro koreteyingo? Ero eyingo. 29 Ngundiro sumoo etoni, Yisasdo ngu oningga nguro mande gumi eyingo. Mamana mande guranangge koreteyingo ngu ngandiro. Nguro ye Iserel, gome ingoyi! Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo nangge, noorengo Anut guranangge. 30 Ye komo Oo Bidodo Simburi nguro nangge gome ingoyi! Yengo Anut nguno ye komo nowoondoye bidodo, gaboye bidodo, yengo ingonduduye bidodo, yengo yanggangoye bidodo, ye ene inoya, ngu nangge keyoya endeyoyi. 31 Mamana mande eraya kootu, ngu ngandiro. Gengomboro gome ingooteku, ngundiro, ge tanggegemo oni gura nguya, nowoondoyi teyino. Mamana mande gurado nga mamana mande erayaga, nga ma dagayeroote. Eyingo. 32 Ngundiro etoni, mamana mande etuyeroyingo oningga, ngundo Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, gedo hamoo ete. Yo, hamoo, Anut guranangge oorengo. Anut gura nguya kini. 33 Yo, noore komo nguro gome ingooteto. Noore komo nowoondonani bidodo, ingondudunani bidodo, yanggangonani nguya bidodo Anut Oo Bidodo Simburiga inowato. Ngundiro tero, noore komo dobookurinanimboro nowoondoyi teyunoweroyi, ngu noorengo ingootetoku, ngundiro ingowato. Noore nga mamana mande erayaga, nga gome keyowatoku muringga, ngundo nusako utoro, deko kakisokoro, wooro yeweroyi muringga, ngu dagate. 34 Ngu oningga ngundo mande gumi etoni, Yisasdo ingootoni ngu, ene oni ingonduduni metemi. Nguro ngu, Yisasdo oningga, nguya eyingo. Ge Anutno nowoondogemo hamoo tetoni, ngunonggo ge oni gidarega, nguya nowoondoyi teyunoro, ngunonggo ge Anutro mande murini, ngundo simoo bare soboyerooteku, ngu tanggeyimo omburo ooroote. Yisasdo ngundiro etoni, nguro oni gidaregado ingoro, sosorero, nguro ene oo guraro Yisasno ko ma sumoo eyingo.

Krayis Ngu Oone Nangoni?

(Matiyu 22:41-46; Luk 20:41-44)

35 Yisas Yuda oniro yowuru yano ootooro, ngunonggo oni simoo bareno mande wesiyoro ero etuyeroro sumoo yunoro eyingo. Anutro mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo ndadiro nguro, ene Krayis ngu Dewitro sembeni, ero etenggo?
( Krayis nguro muri ngandiro. Anutdo oni rogo tetoni, simoo bare ko yoyoweroyi oni.)
36 Yuka Kundingi, ngundo Dewit ingondudunimo yetoni, nguro Dewit enengombo eyingo.

Anut Oo Bidodo Simburi, ngundo noro oni urungga Oo Bidodo Simburi Simbune nguno ngandiro eyingo. Ge kandene koondosina bibite. Kootuyisina ngu, gengo mundi oni yoyewe, gengo kengge damonimo yoyewano. Eyingo. (Sam 110:1)
(Oo Bidodo Simburi Simbune, nga mandega nga, ngu Yisasro eyingo.)

37 Ndadiro nguro, Dewit enengo sembeni tunooteweroyi ngu noro Simbune, ero ete? Ero eyingo.

Mamana Mande Etuyeroyingo Oni, Nguro Muriye

(Matiyu 23:1-36; Luk 11:37-54; Luk 20:45-47)

38 Yisasdo ngundiro etoni, simoo urunggaku, Yisasro mandeni ingowero oni oni teyingo. Ngu naruno nguno, Yisasdo oni simoo bare mande yunoro eyingo. Ye Anutro mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo tetenggoku, ngundiro ma tewero. Ndadiro nguro, ene towikumba piru piru oni bingamiyedodobo yemutenggoku, ngundiro yemutenggo. Ngundiro yemutoyiga, simoo baredo yeyoya, oni ururu, eya, ingoyi, ero, ngundiro tetenggo. 39 Ene ngundiro tero, Yuda oniro yowuru yano oni simoo bare doongeyemo tunoo bibitewero gome oorengo ingootenggo. Ene oo simbo kayingo naruno, yaba koreteyingo nguno bibitewero nguya, gome ingootenggo. 40 Ene bare wabu kamesumooye kumooyingo ngu ganaganayeroro, bare wabunonggo ya oo sitowi kingo sobiyoro yootenggo. Ngundiro yomukoro yokoro ngu, asa, enengo bingamiye ero okooro, ngunonggo ene Anutno kingo yemboongeyingo piru piru tetenggo. Nguno ngu, Anutdo wabu bare ngu hoorooweyeroni, ero ngundiro yemboongetenggo. Ene kootuyisina, oni ngundiro tetenggoku, ngu Anutdo nguro gumi kowuri urungga oorengo yunowa. Ero eyingo.

Bare Wabu Angoyinggado Digi Beye Anutno Yeyingo

(Luk 21:1-4)

41 Yisasdo Yuda oniro yowuru yano uro, digi beye yoweroyi musiyomo oororo, namokoyi bibiteyingo. Bibitero, ene ngunonggo simoo bare yeyootoni, digi beye musiyomo yetoyi yeyoyingo. Yeyootoni, oni sitowiyedodo, ngundo ngu digi beye oowooyingga biyomi yetoyi yeyoyingo. 42 Ngu naruno nguno, bare wabu gurado omburo, enengo digi beye bobodi eraya nangge ngu kondibo yeyingo, siko gura kini. Ngu digi beye bobodi erayaga, ngu Toya guranangge ngundiro. 43 Ngundiro tetoni ngu, asa, Yisasdo enengo kirikiri onikuno negoyerootoni, tanggeyimo ombutoyi eyingo. No hamoo oorengo yeno eteno. Nga bare wabu angoyingga, ngando ene digi beye urungga oorengo yete. Yo, hamoo, oni simoo bare yowuru yaro digi beye musiyomo yetenggoku, ngu bidodo dagayeroote. 44 Ndadiro nguro, nga oni nga bidodo digi beye oowooyingga yano ooroote. Ene gidarega nangge yoro, mayero yetenggo. Ene nga bare wabuga nga, ngu enengo yano gura kini, sikono nguya gura kini. Ene oowari uriyoweroyi nguya gura kini. Enengo digi beye bidodo yeteku nga! Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA