Mark 13

Yisasdo Yuda Oniro Yowuru Ya Tembel Yomburiyowa, Ero Eyingo

(Matiyu 24:1-2; Luk 21:5-6)

Yisas Yuda oniro Tembel ya, yokoro oorowutoni, enengo kirikiri oni gurado eneno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, digi yanggango ururu oorengo ngu digi goobe oo wadori gome gome, ngundo yeyingo, nga keno! Eyingo. Yisasdo kirikiri oningga nguro mande eteku gumi ngandiro eyingo. Ge keno nga ya ururu nga, kootuyisina, digi gura yokootoyi, gura sanganimo ma oruwa. Kini, onindo nga digi nga usosowooro, oorongooyi merako umukowa. Ero eyingo.

Yisasdo Kowuri Oowooyingga Biyomi Kootuyisina Ombuweroyi, Nguro Eyingo

(Matiyu 24:3-14; Luk 21:7-19)

Yisas mera puri oowooyi Olib nguno bibitero, ngunonggo Yuda oniro Tembel, ngu andusina oodoni kenoyingo. Ngu naruno nguno, Pita, Yemus, Yon, Enduru, ngu oni namorayaga, ngundo nangge Yisas tanggeyimo omburo, Yisas sumoo inoro ngandiro eyingo. Ge nooreno e. Ndawu narunggano oo ngu tunootewa? Naru wengamo oo bidodo tunooteweroyi, ngu namokono tetoni, nguno noore ndawu sunggiga ngu koretero tunootetoni, nguno noore kenowato? Eyingo.

Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo mande yunoro, gumi eyingo. Oni gurado ganayeroweroyi nguro ye ingonda teyi! Oni oowooyingga oorengo no oowoonemonggo tunootero, ngu ngandiro ewanggo. No nangge Yisas Krayis. Anutdo oni simoo bare yoyoweroyi, ero, no soweneroote, ero ewanggo. Ngu oni ngundo ngundiro ero, ene oni simoo bare oowooyingga oorengo ganayerowanggo. Kootuyisina, ye me ebe urungga ngguyi ingoro, ko, me ebe urungga mera songomo tunooteweroyi, nguro mande bingayi nguya ingowanggo. Ngundiro ingoro, ye nguro ma sosorewero, ngundiro muri ngu hamoo koretero tunootewa. Ene naru wenga, nguno kini. Yo, hamoo, oni sowe gurado ootoogero, oni sowe guraya ebe urewari. Ngundiro nangge, mera guraro oo bidodo sobosobo oni, ngundo ootoogero, mera guraro oo bidodo sobosobo oniya ebe urewanggo. Mera guminggano ngu imimi urungga yootoni, oni simoo bare oodooro kumooyingo urungga tunootewa. Ngu oo nguro ogingoyi urungga oorengo, ngu baredo simoo bisiyowero ogingo ingootenggoku, ngundiro tunootewa. Ngundiro oo nguro, ye ingonda teyi! Naru wenga ma tunooteyingomo kowuri ngundiro tunootewa. Ye noro nowoondoyemo hamoo ingoro oodoyi ngu, arisa, mundi onindo, ye nguya, enengo tabango oni yowuruno yoyeyi dikawanggo. Yowuru yano nguya ene ye gisaruyerowanggo. Ndadiro nguro, ene no oowoone, ko, noro mandene nguya wongooyi uwero tewanggo. Yo, hamoo, ye oni mera ngaro oo sobosobo ururu ngu doongeyemo yoyeyi dikawanggo. Ngundiya tetoyiga ngu, asa, ye nguno Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoya eneno eyi. 10 Ngundiya tetoyi ngu, asa, koretero Mande Keta Mesarango ngu simoo bare mera bidodomo oorootenggoku, nguno onindo wesiyoro eneno etoyi, ingowanggo. 11 Ene ye yodowooro, wirikoyingo oni yowuruno yoyetenggoku naruno nguno, ye koretero ma sosoreyingo ero ingowero. Noore ndawu mandega ewato, ero, ma ingowero. Kini, ngu naruno nguno, Anutro Yuka Kundingiyi, ngundo mande yendo eweroyi ngu yetoni, ngu nangge ye yootunoya eyi. 12 Ene beyibo, koneyo, ngu wirikoyingo oni, yowuruno windogayi yunootoni, yureyi kumoowero tewanggo. Ngundiro nangge, eweyimbo enengo nangoni windogayi teyinootoni, nangosumooye ngundo awanamoyemboya nguya sanggiri tero, windogayi yunootoyi, yureyi kumoowanggo. 13 Ngundiro tero, oni bidodo yeya, nowoondoye biyomi oorengo yewanggo. Ndatero nguro, no oowoone ngu yeno ooroote. Nguro ngu, ene yeno ngu muringga ngu teyunowanggo. Ene oni noro mande yanggango dowooro oodoni oororo naru wenga tunootewaku ngu, asa, Anutdo ngu oningga ngu ko yowa. Eyingo.

Oo Biyomi Oorengo Ngu Tunootewa

(Matiyu 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 Yisasdo ngundiro eyingo. Ngu oo biyomi, ngundo Anutro kundingiyi oorengo musiyomo dikatoningga, ngu ingoyi. Ngu narunggano, nguno oni simoo bare Yudiya merako oorootenggoku ngu, ene komo sodedo saro, purimo oorewanggo. (Oni nga mandega nga kandangeya, ngu gome ingondudu teni!) 15 Oni enderoko oorooteku ngu, ene ya newendesina uro, enengo oo sitowi nguya yowero ma ingowa. 16 Ngundiro nangge, oni kono oorooteku ngu, ene ko yowoorengoro, enengo towikumba yowero, yano ma oorowuwa. 17 Ngu naruno, bare kawuyedodo; ngundi, bare simoonamboye nono yunootenggoku, ngu oni oniyooge. 18 Nguro ye komo yemboongeyi. Oo ngu doogo dogigi sono midugu naruno ma tunootewero. 19 Ngu narungga nguno, kowuri urungga oorengo tunootewa. Koretero oorengo, Anutdo oo bidodo yemukoyingo naru ngu bidodomo, omburo, nga naruno ngano nguya kowuri ngundiro ngu kuri ma tunooteyingo. Kootuyisina nguya, kowuri ngundiro ngu ko ma tunootewa. 20 Ene Oo Bidodo Simburi, ngundo kowuri narungga ngu woosootoni, ma ootutetoni ngu, asa, oni simoo bare bidodo oonootewanggo. Ene Anutdo oni simoo barero ingoro, enengo kuri rogo yeyingo. Nguro ngu, ene nga narungga nga woosootoni, ootutewa. 21 Ngu narungga nguno, oni gurado yeya ewa. Kenoyi! Krayis nga, oorooteku nga; ngundi, kenoyi, ene andusina oorooteku andu, etoni ngu, asa, ye nguro nowoondoyemo hamoo ero ma ingowero. 22 Oni gidaregado omburo, ganayeroro ewanggo. No Krayis, Anutdo simoo bare yoyowero rogoneroyingo etoni; godange eyingo oni gidarega, ngundo ero ewanggo. No Anutro ingondudu eyingo oni, ero ewanggo. Ene muri songo gura onindo ma teweroyi ngu tero, nguno ene Anutro simoo bare ngu towooyeroro ganaganayerowanggo. 23 Nguro ngu, ye ingonda teyi! No oo bidodoboro kuri yeno etoowe, ingootenggoku ngu! Eyingo.

Kootuyisina, Oni Nangoni Ko Ombuwa

(Matiyu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 Yisasdo eyingo. Ngu kowuri urungga ngu kinitetoni ngu, arisa, sa kombo doobeyerootoni, himi ma yewari. 25 Tootu soretoyi, oo yanggango sambono oorootenggoku, ngu bidodo Anutdo yokutuyerowa. 26 Ngu narunggano nguno, Oni Nangoni gobooreno duridarini yanggangonidodo oorengo ombutoni, kenowanggo. 27 Ngu narungga nguno, enengo Anutro sambono Engel oni ngu sureyerootoni, Anutro simoo bare sambo mera bidodomo oorootenggoku, ngu yoyoro, mayero yowuruyerowanggo. Ero eyingo.

Pik Dega, Ngundo Wirikoweroyi Naru, Nguro Muri Tete

(Matiyu 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 Yisasdo eyingo. Ye Pik dega nguno ingoyi! Kambini sonoyidodo teteku naruno, ngu nungoyero, tanggori keta ngu yeteku, ngu kenoro ingootenggo. Sa naruwo gome ataga tunootete, ero ingootenggo.
(Pik dega ngu gudo kukunga ningguri ngundiro.)
29 Ye de ngundiro tetoni, kenoro, ye ingootenggo. Enggeweroyi naru namoko tunootete, ero ingootenggo. Ngundiro nangge, kootuyisina, ye ngundiro oo ngu kenootoyi, tunootetoni ngu, arisa, ye nguno ingowanggo. Yisas ko ombuweroyi naruni namoko tetoni, nguro sunggi ngundiro tunootete, ero ingowanggo. 30 No hamoo oorengo yeno eteno. Nga naruno ngano oni simoo bare oorootenggoku, ngu ma kumoomukoyingomo, ngu oo ngu bidodo tunootewa. 31 Yo, hamoo, sambo mera ngu oororo kinitewari. Ene noro mandene ngu ma kinitewa. Ero eyingo.

Oni Gurado Nga Mandega, Ngaro Naruwo Ma Ingoote

(Matiyu 24:36-44)

32 Yisasdo eyingo. Ene oni gurado ngu narungga ngu, ko sangga ngu ma ingoote. Anutro Engel oni sambono oorootenggoku ngu, nguya ma ingootenggo. Enengo nangoni nguya ma ingoote. Kini, Eweyi Anutdo nangge ngu ingoote.

33 Ye ingonda teya, gome sobowooya oriyi! Ndadiro nguro, ye ma ingootenggo. Naru ndadiboro tunootewa. 34 Ngu ngandiro. Oni gura enengo ya yokoro, mera songosina endeyowero. Nguro enengo ko onindo oo sobowooyi, ero, ene ko bayetero, songo songo yunowa. Ene yamuko sobosobo oningga nguya ewa. Ge gome oorengo soboneroya ootoo. 35 Nguro ngu, ye nguya komo gome sobowooyi! Ndadiro nguro, ye ma ingootenggokuro nguro, ndawu narunggano ya simburi ko ombuwa. Ene suwootetoni, ombuwa; ngundi, suwoo kewoorokono, bine; ngundi, sengewero kootoori etoni, bine; ngundi, suwoononggo, bine; ngu ye ma ingootenggo.
(Ya simburi ngu Yisas kootuyisina ko ombuweroyi, nguro eyingo.)
36 Kinitetoni, ene sodedo omburo, ye yeyootoni, wetororuwanggo. 37 Nondo nga mandega nga, yengo, ko, simoo bare bidodo nguya ero yunooteno. Nguro ye komo gome sobowooya oriyi! Eyingo.

Copyright information for `RWORAWA