Mark 14

Yisas Ureyi Kumooweroyi Nguro Mande

(Matiyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53)

Naru eraya nguya yokoro, Anutdo sunggi kenoro, dagayeroyingo naruwo (oowooyi Pasowa) nguro naru kundingi, Oo Manongoyingo Yis Kini, nguro naru kundingiyi oo simbo urungga neweroyi nguya tunootewa. Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo ururu, mamana mandero etuyeroyingo oni ururu, ngundo torige Yisas dowooro urewero oore ereweyingo. Ene eyingo. Noore naru kundingiyimo ngu ooga ngu ma tewato. Ndadiro nguro, oni simoo baredo me ebe yeyi tunootewa. Eyingo.

Baregado Yisas Tabangomo Kumu Bo Urumi Gura Wendoyingo

(Matiyu 26:6-13; Yon 12:1-8)

Yisas Betani ende oororo, gorimambudodo oni oowooyi Sayimon nguro yano uro, nguno oo neweroyi yabano bibiteyingo. Ngu naruno, bare gura ombuyingo. Ngu barega ngu bo urumi nggusi gome oorengongga, ngu kumu bo urumi gura ndindingo gome ngu newendemo nggusingoyingo. Urini urunggado uriyingo oowooyi Nard. Ene ngu nggusiga ngu udookero, Yisas tabangomo wendoyingo. Ene ngundiro wendootoni ngu, asa, oni gidarega nguno oruwonggoku, ngundo nowoondoye biyomi yero, enengo nangge ero ingoro eyingo. Ndadiro nguro, bo urumi gomengga nga kingo yomburiyoote? Nga oni yunootoni, uriyootoyi, nguro uriyi urungga (300.00Kina) yoro, ngundo angoyi oni yunoweroyi. Ero baregakuya boguwooro kenoro eyingo. Ngundiro etoyi, ene Yisasdo eyingo. Nguno yokoyi! Ye barega nga ndatero kenoro ero kowuri ene inootenggo? Ene noro muri gome ngu tete. Angoyi oni ngu, yeya suwooyi sano oodoyi, narudodomo, ye mete ene hoorooweyerowanggo. Ene no ngu yeya suwooyi sano ma oruwato. Ene barega, ngando bo urumi gura no gowenemo wendooteku nga ngu, ene no mereno noyeweroyi nguro yomosineroote. Nondo hamoo oorengo yeno eteno. Mera merani bidodomo Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro ewanggoku, ngu merasina nguno nga baregado teteku, ngaro mandeni ero, nguro nguya ingondudu tero ingowanggo. Ero eyingo.

Yudasdo Yisas Tabango Oni Yunowero Mande Gosiyoyingo

(Matiyu 26:14-16; Luk 22:3-6)

10 Ngu narunggano nguno, Yisasro kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga nguromu gura Yudas Iskariyoot, ngundo ene Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo ururu nguno oorowuyingo. Ngundiro oororo, ene Yisas yootunoro, kandeyemo yewero eyingo. 11 Yudasdo ngundiro etoni, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo ururu ngu ingoro, nguro ene oni oni tero, Yudas digi beye inowero mande gosiyoyingo. Ngundiro nguro, Yudasdo damoni yero, oore erewero, ndawu narunggano Yisas yootunoro, kandeyemo yewano, ero ingoyingo.

Yisasdo Pasowa Kirikiri Oniya Neyingo

(Matiyu 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yon 13:21-30)

12 Kowooyingomboro naru koreteyingo, Oo Manongoyingo Yis Kini oowooyi Pasowa, ngu neweroyi naruni tunooteyingo. Ngu narunggano nguno, ene Anutro sunggi kenoro, dagayeroyingo naruwo Sipsip nangoni utoro, nguro oowari kayingo. Nguro ngu, kirikiri onikundo Yisasno sumoo ewonggo. Gedo ngu noore ndano saya, oowari oo ngu yomosiyoro, neweroyi ingoote? Ero sumoo eyingo. 13 Ngundiro sumoo etoyi, arisa, Yisasdo kirikiri oni eraya sureyeroro eyingo. Yari oorowuya, ende uri. Nguno, oni gura sono nggusi koorowooya, oorekanare oorowutoningga ngu, yari kenoya, ene keyoya, endemo oorowuri. 14 Ene oorowuya, ya gura newendemo utoningga ngu, asa, yari ngu ya simburiga, nguno ngandiya eri. Oo etuyeroyingo oni, ngundo geno sumoo ewo. Noro ya gumi ndano, no nguno nenengo kirikiri onidodo Pasowa oowari ngu newato? 15 Yari ngundiro sumoo etori, enendo ya gumi urungga awu sanganimo ngu etuyerowa. Ngu ya gumingga ngu, oo neweroyi yaba, bibiteweroyi yaba, ngu bidodo kuri yomosiyingo ngu. Yari nguno noorengo oowari yomosiyori. Eyingo. 16 Yisasdo ngundiro etoni ngu, arisa, kirikiri oni erayaga ngu endemo oororo, Yisasdo ewoku ngundiro kenoyingo. Ngundiro tero, ene nguno oowari yomosiyoworiyo.

17 Suwootetoni, Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayagakudodo ombuyingo. 18 Ngundiro omburo, ene oo neweroyi yabano bibitero, oo nero, Yisasdo eyingo. Nondo hamoo oorengo yeno eteno. Oni gura ye kewooroyemo nganonggo, windogayi no yootunoneroro, mundi oni kandeyemo noyewa. Ngu oningga ngu, noya oo netero. Eyingo. 19 Yisasdo ngundiro etoni ngu, asa, kirikiri oni nowoondoye kowuri oorengo yeyingo. Ngu mandega nguro, ene damoni yero, guranangge nangge, Yisas sumoo inoyingo. Ge noya ete, bine? Eyingo. 20 Ene ngundiro sumoo sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ye kande eraya kegidemboro eraya ngu kewooroyemo nga gurado. Nga oningga, noya kandenari koondomo gobooro yeterokungga nga. 21 Yo, hamoo, no Oni Nangoni, Anutro mandeno kuri eyingo ngundiro oorowute. Ene ngu oningga Oni Nangoni yootunoro etekungga ngu, ngu oniyooge! Ngu oningga ngu oniyooge nemimbo ma bisiyoyingo ngu, kowuri eneno ma tunootewa, ero eyingo.

Yisasdo Oowari Wayin Damoni Yero, Kirikiri Oni Yunoyingo

(Matiyu 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Korind 11:23-25)

22 Ene oo nero oodoyi, Yisasdo oomanongoyingo gura yoro, Anutno yemboongero, oososowooro, bayetero, yunoro eyingo. Nga yoya neyi. Nga nenengo songgiwine. Eyingo. 23 Yisasdo ngundiro ero, ene toba gura Wayin sonoyimbo newendemo angeyingo, ngu yoro, Anutno yemboongero, kirikiri oni yunootoni ngu, sono toba gurananggegakuno gobooro neyingo. 24 Ngundiro netoyi, Yisasdo yeyoro eyingo. Nga sono tobaga nga nenengo sidudarone. Nga ngu yeya, mande keta, ero gosiyooteno. Nga sidudaronengga nga, ngu oni simoo bare bidodoboro wendoyunooteno. 25 No yeno hamoo oorengo eteno. No nga Wayinngga nga ko ma newano. Kootuyisina, Anutro endega enengo simoo bare soboyerooteku nguno, no Wayin sonoyi ko newano. Eyingo.

26 Ngundiro tero yokoro, Anut bingami okooro, ene yambo gura utoro ngu, asa, ene ootoogero, Olib purimo ooreyingo.

Yisasdo Pitaya Eyingo. Ge No Noyokoro Kootu Nunowa

(Matiyu 26:31-35; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38)

27 Ngu naruno nguno, Yisasdo kirikiri onikuya eyingo. Ye bidodo noyokoro sawanggo. Anutro Mandeno ngu ngandiro nakangoyingo.

No Sipsip simburi utoowe, Sipsip sosorero, songo songo sawanggo. Ero nakangoyingo. (Sekarayiya 13:7)
28 Ene no merenonggo ko keta ootoogero ngu, no ye koreteyunoro, Galili merako oorowuwano. Eyingo. 29 Ngundiro etoni, Pitando Yisasro mandeni gumi eyingo. Oni gidarebo goyokoro, satoyi, ene nondo ngu ge ma goyokoro, toongewano. Ero eyingo. 30 Ngundiro etoni ngu, asa, Yisasdo Pitaya eyingo. Nondo geno hamoo eteno. Ataga nga, suwoonggano ngano, kootoori tambu eraya ma eyingomo, ge no oowoone oongooro ewa. No ngu oningga ngu watayi kini ero, tambu kabusa ewa. Eyingo. 31 Ngundiro etoni, ene Pitando yanggango yero gumi eyingo. No hamoo oorengo eteno. No mete geya kumoowaroku ngu, no ge oowoongge ma oongoowano. Eyingo. Ngundiro etoni ngu, asa, kirikiri oni bidodo mande ngundiro nangge emukoyingo.

Yisasdo Gesemanino Yemboongeyingo

(Matiyu 26:36-46; Luk 22:39-46)

32 Arisa, ene oororo, musiyo gurano saro, tunooteyingo. Ngu musiyongga ngu oowooyi Gesemani. Nguno ngu, Yisasdo enengo kirikiri onikuno eyingo. Ye ngano bibiteya oodoyiga, no oororo, anduno Anutno yemboongewero. Eyingo. 33 Yisasdo ngundiro ero, kirikiri oni kabusa, ngu Pita, Yemus, Yon, ngu yoyoro, oorowuyingo. Ngundiro oororo, nguno Yisas newende kowuri urungga oorengo ingoyingo. 34 Ngundiro ingoro, kirikiri oni kabusagakuno eyingo. No nowoondone kowuri urungga oorengo yetoni, no kumooweroyineroote. Nguro ngu, ye ngano ootooya, ye komo ingonda teya sobowooyi. Ero eyingo. 35 Yisas ngundiro ero, nguro ene bodaga songo oororo, merako bagootero, wereyingo. Ngundiro tero, eweyi Anutno sumoo ero yemboongeyingo. Awa, Awane, oore moore tetoni ngu, kowuringga ngu ombuya daganeroni. Ge nenengo awane, ge oo bidodo teweroyi ingoote. Nguro no ngandiro ingooteno. Gedo mete nga kowuri ogingo urungga nga ngu, gedo andange. Ene ge noro ingondudune ma keyowero. Kini, gengo ingonduduge ngu nangge no ngu keyowano, ero yemboongeyingo.

37 Yisasdo ngundiro yemboongero yokoro ngu, asa, ene ootoogero, kirikiri oni kabusaga nguno oororo yeyootoni, wetorootoyi, yeyoro, nguro ene Pita yokutuwooro eyingo. Sayimon, ge wetororoote? Ge naru guranangge ma doongetero oruweroyi kini? Sumoo eyingo. 38 Ngundiro ero, kirikiri oni kabusagaku yeyoro eyingo. Ye doongeteya, yemboongeya oriyi, Ye ngundiro tero oodoyi ngu, asa, Setando towooyerootoni, yanggango ma yero oonootewanggo. Hamoo, yengo nowoondoyemonggo ngu tewero ingootoni, ene goweyebo ngu sureye kiniyero yanggango ma yetenggo. Eyingo.

39 Ngundiro ero, Yisas ko oororo, Anutno kira eyingo. Ngu kirangga ngu koretero, Anutno ewokungga, ngundiro nangge ko eyingo. 40 Ngundiro yemboongero yokoro ngu, asa, Yisas kirikiri onino ko omburo, yeyootoni, ko wetoro oruwonggo. Ndadiro nguro, nowoondoye kowuri urungga oorengo yetoyi, nguro ene gome gome kubooyerootoni wereyingo. Yisasdo sumoo yunootoni, ene oyimoyerootoni, nguro mande gura eneno ma eyingo.

41 Arisa, Yisas tambu kabusayiga nguno oororo Anutno ewoku ngundiro ko yemboongero yokoro ngu, asa, ene ootoogero, kirikiri oni kabusaga nguno oororo yeyootoni, ko wetoro oriyingo. Ngundiro tero oodoyi, Yisasdo yeyoro eyingo. Ye komo wetoro kengero oorootenggo? Ngu mete, arisa, naru kiniteteku nga! Ye ootoogeya kenoyi! Ataga, mbumbuwadodo onindo, no yootunoneroro, me oni kandeyemo noyewa. 42 Nguro ngu, ye ootoogetoyiga oorowuwooto. Kenoyi! Windogayi oni no yootunoneroro, oni sanggiri kandeyemo noyeweroyi oni ombuteku andu! Eyingo.

Yudasdo Yisas Mundi Oni Kandeyemo Yeyingo

(Matiyu 26:47-56; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12)

43 Yisas mande ewootoni, sodedomangge Yudas, Yisasro kirikiri oni nguromu gura ngundo ombuyingo. Ombutoni, me oni oowooyingga omburo, ene duge, idi, nasa, mata komuko ebe ureweroyi, oo bidodo yoro ombuyingo. Anutro wooro yeyingo oni, nguro sobosobo oni ururu, mamana mande etuyeroyingo oni, ko, yowuru yaro tabango oni, ngundo me oni sureyerootoyi ombuwonggo. 44 Windogayi oni, oowooyi Yudas, kuri sunggi gura yunoro mande ero gosiyoyingo. Nondo ngu oni kandeyi dowooro, yenggonangoro, dureyootoowega ngu, asa, ngu oningga ngu Yisas. Ngu dowooya, yoya oorowuyi. Ero eyingo.

45 Arisa, Yudas tanggeyemo omburo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ero, kandeyi dowooro yenggonangoyingo. 46 Ngundiro tetoni, arisa, me oni Yudasdodo mayeyingo, ngundo kandeye oorongooro, Yisas dowooyingo. 47 Ngundiro tetoyi, Yisasro kirikiri oni kewooroyemo gurado sanggiri tero, enengo duge sobiyoro, ngundo wooro yeyingo oni nguro kirikiri oningga, urewero oorongootoni dagatoni, sodeyi nangge takatoni soreyingo. 48 Ngundiro tetoni, Yisasdo yeyoro eyingo. Ye idi, nasa, duge, ngudodo ye yakaka oni yodowooro yoweroyi ngundiro me ombutenggo? 49 Naru oowooyingga, no yeya Yuda oniro yowuru yano ootooro, mande yunororuwono. Ene ye nguno ma nodowoowonggo. Ene Anutro mande nakaya ngu ataga engge tunootete. Eyingo. 50 Ngu naruno nguno, enengo kirikiri oni bidodo Yisas yokoro samukoyingo.

Simoo Oore Gura Sosorero Toongeyingo

51 Simoo oore gura kumba sarayingga nangge yemuro, Yisas keyoro, oorowutoni, me onikundo kenoro, nguro ene nguya dowooyingo. 52 Dowootoyi, simoo ooregaku, enengo kumba sarayinggaku kandeyemo yokoro, mbirimbiri toongeyingo.

Oni Yisas Yoro, Oni Tabangokudodo Yowuruwooyingo

(Matiyu 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yon 8:13-14, 19-24)

53 Me onindo Yisas yoro, Anutro wooro yeyingo nguro sobosobo oni koreteyingo nguro yano oorowuyingo. Nguno Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo ururu, yowuru yaro tabango oni, mamana mande etuyeroyingo oni, bidodo mayero yowuruwooyingo. 54 Ngundiro yowuruwooro oodoyi, Pita ngu orirokoyi songo Yisas keyoro, oorowuyingo. Ngundiro tero, Pitando ememonggo penggo penggo Anutro wooro yeyingo oniro sobosobo koreteyingo, ngundo yasiriko uyingo. Ngu yangga nguro kumba ootuwoo onindo de katoyi, Pita ngu yakowero nombono omburo, de yakoyingo.

55 Anutro wooro yeyingo oni, nguro sobosobo ururu, yowururo oni tabango bidodo, ngundo Yuda oni negoyerootoyi, mayero, Yisasdo mande biyomi gura eyingo tetoni, ngunonggo Yisas ureyi kumoowero nguro sumoo ero, mande ereweyingo. Ene mande nenengo gura ma kenoyingo. 56 Oni oowooyingga mande godange gura gura Yisasno eyingo. Ene oni nguro mandeye ngu guranangge kini. 57 Ngundiro nangge, oni gidare ootoogero, mande godange oowooyingga Yisas goweyimo yero, Yisas ganangoro eyingo. 58 Yisas enengombo ngandiro etoni ingowooto. Nondo, Yuda oniro Tembel, nga toongoowano. Kuri onindo kandeyebo naru oowooyingga koyi tero yeyingo. Ene nondo ngu naru kabusagomo ko gura yewano. Ene onindo kandeyebo yeweroyi nguya kini. Eyingo. 59 Ene ngu mandega eyingo nguya, mande guranangge kini.

60 Wooro yeyingo oni, nguro koreteyingo oningga, ngundo tabango oni, kewooroyemonggo ootoogero, dikaro, Yisas sumoo inoro, eyingo. Ge mande nga gumi gura ma ewa? Nga mandega nga mande wirikoyingo oni doongeyemo ge bungomo etenggo. Ge mande gura moore, bine, ngundi kini? Eyingo. 61 Ngundiro sumoo etoni, ene Yisasdo mande gumi gura ma ero, nenetero, oruwo. Ngundiro nenetetoni, wooro yeyingo oni, nguro koreteyingo oningga, ngundo Yisas ko sumoo inoro eyingo. Ge Krayis, Anutdo simoo bare yoyoweroyi sunggi yeyingo oni? Ge Anut Oo Bidodo Simburi, noore ngu bingami okootetoku, nguro Nangoni, bine? Eyingo. 62 Ngundiro sumoo etoni ngu, asa, Yisasdo gumi eyingo. Nondo nangge. Kootuyisina, no Oni Nangoni, no Anut yanggangonidodo nguro kandeyi koondoyisina bingamidodo bibitero, kootuyisina, sambono gobooreno, ombutoowe, neyowanggo. Ero eyingo. 63 Wooro yeyingo oniro koreteyingo oningga, ngundo sanggiri urungga tero, enengo nengguro dowooro, omboongeweroyi tero eyingo. Noore oni gidaregano sumoo ma ewato. Kini, enengombo mande eteku, nga nangge. 64 Ene Anut kootuyisina yomooyinoro mande ete. Ngundiro nguro, ye enengo mande eteku, nguro ye ndadiro ingootenggo? Ngundiro sumoo etoni, ene bidodo mande guranangge eyingo. Yisas mande biyomi eteku, nguro ene komo kumooni, ero eyingo.

65 Arisa, oni gidarega damoni yero, mukendoro, towimbo doongeyi doobengoro, nguno utoro eyingo. Ge ingondudu eyingo oni tetoni ngu, asa, onendo ge guroote? Ngu yootunoya e! Ngundiro ero, kumba ootuwoo onindo yoro gisaruboro ureyingo.

Pitando Yisas No Watayi Kini Eyingo

(Matiyu 26:69-75; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18, 25-27)

66 Pita ngu yasiriko nguno bibitero oodoni, Anutro wooro yeyingo oni, nguro sobosobo oni koreteyingo oni, nguro kirikiri bare gura ombuyingo. 67 Baregakundo omburo, Pita kenootoni, de yokoro oodoni kenoyingo. Ngu barega ngundo Pita gome gome kenoro eyingo. Ge nguya Yisas Nasaret endemo oningga, nguya oruwori. Eyingo. 68 Ngundiro etoni, Pitando gumi eyingo. Kini, no ngu oningga ngu, no watayi kini. No gedo mandega eteku ngu, no muri ma ingooteno. Ngundiro ero yokoro, Pita endesina yamuko dabemimo ooretoni, ngu naruno, kootoori eyingo. 69 Ngundiro tetoni, kirikiri baregakundo, Pita ko kenoro, oni namokono dikayingoku nguno eyingo. Nga oningga nga nguya, Yisasro keyimo oni gura. Eyingo. 70 Ngundiro etoni, Pitando gumi eyingo. Hamoo oorengo kini. Etoni, naru bodaga oode, oni namoko oruwonggoku, ngundo Pitaya ko eyingo. Hamoo oorengo, ge Yisasro oni gura. Gengo mande eteku ngu, Yisasro mandeni ngundiro. Ge nguya Galili oni, ero eyingo. 71 Arisa, Pitando sanggiri sanganimonggo manggaru tero eyingo. No hamoo ma etoowe ngu, Anutdo nurewa! Ngu oningga, yendo etenggoku ngu, no watayi kini! Eyingo. 72 Ngundiro etoni, arisa, kootoori tambu erayayiga ngu eyingo. Arisa, Pita ingoyingo. Kuri Yisasdo eneya eyingo, kootoori tambu eraya ma eyingomo, ge no oowoone tambu kabusa oongoonerowa. Pita mande ngu ingondudu tero, nguro ene sendoro biyobiyomi teyingo.

Copyright information for `RWORAWA