Mark 15

Yisas Yoro, Oni Mera Oo Sobosobo Oni Urunggano Oorowuyingo

(Matiyu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Yon 18:28-38)

Suwoononggo, Anutro wooro yeyingo oni, nguro sobosobo oni koreteyingo, mamana mande etuyeroyingo oni, yowuru yaro sobosobo oni, Yudaro yowuru ya, nguro tabango oni yowuruno, oni ngu bidodo mande guranangge ewero yowuruyingo. Ngu oni ngundo Yisas utombo gosiyoro, yoro, oororo, Yuda mera nguro, sobosobo oni urungga, ngu Rom Gabuman oni, oowooyi Payilat, ngu kandeyimo yeyingo. Payilat ngundo Yisas sumoo inoro eyingo. Ge, Yuda mera, ngaro oni simoo bare nguro sobosobo oni urungga? Ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Yo, gengombo eteku ngundiro. Eyingo. Anutro wooro yeyingo oni, nguro sobosobo oni koreteyingo, ngundo mande mande oowooyingga kingo Yisas goweyi sanggawero godange eyingo. Payilatdo ko Yisas sumoo inoyingo. Geno mande gura gura etenggoku nga, ge gumi gura ma ewa? Ge ingoote! Mande yanggango gura gura, ge yomburigerowero etenggoku nga! Eyingo. Ene, Yisasdo mande mande, ngu gumi gura ma eyingo. Ngundiro tetoni nguro, Payilat ngu, ene ingondudu urungga ingoyingo.

Yuda Onindo Yisas De Omukondino Sanggaweyi Eyingo

(Matiyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Yon 18:39-19:16)

Dagoma bidodomo, naru kundingiyi oowooyi Pasowa, nguno ngu, Gabuman sobosobo oni ururu, nguro muriye ngundiro, ya biyomimo oni guranangge andangetoyi, toongewa. Ngundiro nguro, oni simoo bare enengombo oni guraro etoyi ngu, oningga ngu nangge andangetoyi, toongewa. Ngu naruno, nguno oni gura ya biyomimo oruwo. Ngu oningga ngu, oowooyi Barabas. Barabas ngu oni mera oo sobosobo onidodo ebe utoro, oni ureyi kumootoni ngu, oni ngudodo, ene ya biyomimo yoyeyingo. Arisa, oni simoo bare oowooyingga mayero, Payilat sumoo inoro, eyingo. Ge suwooyi sano teteku ngundiya, ataga nguya te. Eyingo. Ene, Payilatdo gumi eyingo. Yuda oniro mera oo sobosobo oni urungga, nga bine, andangetoowega, toongeni? Ero eyingo. 10 Payilat, ngundiro ero ene ingoyingo. Anutro wooro yeyingo, oniro sobosobo oni koreteyingo, ngundo Yisasya boguboguwooro nowoondoye biyomi urungga yetoni, nguro ngundiro teyingo. Ndadiro nguro, oni simoo bare urungga Yisas bingami okooyingo. 11 Ene, Anutro wooro yeyingo, oniro sobosobo oni koreteyingo, ngundo oni simoo bare sureyeroro eyingo. Barabas andangeya, yuno etoyiga ngu, ene komo Barabas andangeya, yunoni. Eyingo. 12 Payilatdo oni simoo bareya eyingo. Ye nga oningga nga, Yuda oniro mera oo sobosobo oni urungga etenggoku nga, ndadiro teyinowano? Ero sumoo yunoyingo. 13 Asa, oni simoo bare bidodobo gumi ngandiro meno manggaru tero eyingo. De omukondino sanggawetoyiga kumooni! Eyingo. 14 Ngundiro etoyi, Payilatdo gumi eyingo. Ndadiro etenggo, enendo ndawu oo biyomingga tewo?, etoni, ene oni simoo bare bidodo meno moguru urungga tero eyingo. De omukondino sanggawetoyiga kumooni, ero eyingo! 15 Ngundiro etoyi, Payilatdo, oni simoo baredo ewonggoku, ngundiro nangge ero ingoro, ene Barabas andangetoni, toongeyingo. Ene Yisas yoro, me oni yunootoni, turimbo gisasaruboro, ureyi biyomi yeyingo. Kootuyisina, ngu de omukondi sanganimo sanggawetoyi, kumoowa.

Me Onindo Yisas Yomooyinoro Mande Eyingo

(Matiyu 27:27-31; Yon 19:2-3)

16 Me onindo Yisas yoro, Payilatro ende pawaroko oorero, ngunonggo, me oni gidarega bidodo negoyerootoyi, mayero, yowuruwooyingo. 17 Me onindo yowuruwooro nengguro dagoyiga yoro, Yisas teyinoyingo. Uto sanggiridodomu yoro, ngundo Yisasro tomokuyi teyingo. Ngu uto sanggiridodo tomokuyingga ngu yoro, Yisas tabangomo kutuwooyinoyingo.
(Ngu tomokungga ngu ko kumba dagoyiga nguya ngu, mera ngaro sobosobo oni tabango koreteyingo, nguro sunggi ngundiro teyinoyingo).
18 Ngundiro tero, Me oni ngundo damoni yero, Yisas doongeyimo tabadori tero, nggunuwooro, eyingo. Ge mayeteku nga, ge Yuda oniro mera oo bidodo sobowooyingo oni koreteyingo urunggaku nga! Eyingo. 19 Ngundiro ero, mata yoro, ngundo Yisas tabangomo oororongooro utoro, mukendoro, kenoro, ero, Yisas tanggeyemo boodooye oondoogero, oni oowooye bingamiye okootenggoku, ngundiro teyingo. 20 Ngundiro tero, me onindo Yisas yomooyinoro, yokoro, arisa, Yisasno nengguro dagoyigaku andangero, yokoro, Yisas, enengo nengguroni yoro, Yisas teyinoyingo. Ngundiro tero, Yisas yoro, de omukondino boorowoowero, yoro oorowuyingo.

Oniku Yisas Yoro, De Omukondino Sanggaweyingo

(Matiyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Yon 19:17-27)

21 Ngundiro oororo, ooreko oni gura oowooyi Sayimon ngu endeni oowooyi Sayirin. Ngu oningga ngu, ene digunonggo ende uwero, mayeyingo. Sayimon, enengo nangosumoongo erayaga ngu oowooyari Alekisanda, Rupus. Me onindo oorekonggo dowooro, woosooro, Yisasro de omukondigaku inootoyi, koorowooyingo. 22 Ngundiro tero, me onindo Yisas yoro, mera musiyo gurano oorowuyingo. Ngu merangga, ngu oowooyi Golugata. Golugata oowooyingga, nguro muri ngandiro, tabaye wimbuyi musiyo. 23 Golugatano mayero, nguno sono kowoododo yowuruwooyingo, ngu Yisas inowero teyingo. Ngundiro tetoyi, ene, Yisasdo ngu sono kowoongga ngu yokoro, ene ma neyingo.
(Ngu sono kowoongga ngu sanggawetoyi, ogingo ingoweroyingga ngu kiniteni, ero, inowero, teyingo).
24 Arisa, ene Yisas de omukondino dowooro, sanggaweyingo. Ngundiro tero, Yisasro nengguroni, nguro ebe pawapawamu iriri tero, oni onendo dagayeroro ngu, enendo yowo.

25 Yisas de omukondino boorowooyingo ngu, suwoononggo sa oorero, mera yanggango yeteku, narungga nguno, sa gaboyiboro naru kandegura gidemboro namoraya (9:00am), nguno sanggaweyingo. 26 Yisas tabango sanganimo de omukondi sosowoomo so uyi gura ngandiro nakangoyingo. Yuda Oniro Mera Oo Bidodo Sobosobo Oni Urungga Oorengo. Ngundiro nakangoyingo.
(Yuda onino oni urungga ngu mandega, nguno ureyingo. Ngu mandega ngu, enengo mbumbuwani ero, nakangoro, etuyeroyingo).
27 Oni biyomi erayaga, Yisas tanggeyi gide gide booroyeroyingo. Oni gura kandeyi koondosina, gura kandeya biyomisina booroyeroyingo. 28 Ngundiro teyingo ngu, kuri oorengo, Anutro mandeno nakangoyingo nguro engge tunootete. Ngu ngandiro.

Ene oni biyobiyomimboya oruwonggo. Eyingo. (Ayisaya 53:12)
29 Oni simoo bare mayero, kenoro, yomooyinoro mande ero, tabadori tero, eyingo. Ehe!! Ge nga oningga, ngando yambo ya tootoongoro yokoro, naru kabusagomo ko yewero ewo. Eyingo. 30 Arisa, ataga gengombo de omukondi ngu yokoya, merako ombu! Eyingo. 31 Ngundiro tetoyi, asa, Anutro wooro yeyingo oniro sobosobo oni koreteyingo, Anutro mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo nguya, Yisas yomooyinoro mande eyingo. Kenoyi! Ene oni gidarega yomosiyeroote. Enengombo enengo hooroowewero ma ingoote. 32 Nga Iserelro mera oo bidodo sobosobo oni koreteyingo urungga, Krayis, ene de omukondi yokoro, ombutoni ngu, asa, noore ngu kenoro, nowoondonanimo hamoo tewa! Eyingo. Oni erayaga, Yisas tanggeyi gide gide de omukondino, erayaga nguya, Yisas yomooyinoro mande ewori.

Yisas Kumooyingo

(Matiyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Yon 19:28-30)

33 Sa kewooroko (12:00am) oorengo, mera bidodo suwoo ooreri urungga tero, oororo, sa nemimo uyingo (3:00pm). 34 Ngu naruno, Yisasdo meno yanggango urungga ero eyingo. Eloyi Eloyi Lama Sabakatani? Nga mandega ngaro, muri ngandiro. Noro Anut, Noro Anut, ge ndatero noyokowo? Eyingo. 35 Ngundiro etoni, oni simoo bare gidarega, namoko oruwonggoku, ngundo ingoro, eyingo. Ingoyi! Ene Ilayisa negongoote. Eyingo. 36 Ngundiro etoyi, oni gura kendutero, oororo, sono kowoo oowooyi Winiga ngu towi sosowo, nguno yero, de sanggano gosiyoro, yeyi, Yisas manggomo neni, ero inoro, eyingo. Sobowooro oode kenowato! Ilayisando omburo, andangero, yoro, ombuwa, bine? Eyingo. 37 Yisas ki urungga ero, yuka yokoro, kumooyingo.

38 Yisas kumootoni, asa, Yuda oniro yowuru ya oowooyi Tembel, nguno towi urunggaku awu wengamonggo kewoorokuri pitiro, oosowooro, omburo, wenga merako goroongeyingo. 39 Arisa, me oniro tabango, ngundo Yisas omukumundoongomo dikaro, kenondadangero oruwoku, ngundo Yisas ngundiro tero, kumootoni ngu, kenoro eyingo. Hamoo oorengo. Nga oningga nga, ngu Anutro Nangoni!

40 Ngundiro etoni, bare gidarega orirokoyi dikaro, kenondadangero, oruwonggo. Ngu bare ngu kewooroyemo, bare kabusa oowooye nga, Mariya Magadala, Mariya, Yemus, beyi oowooyi Yosis nguya, namoyari, ko Salomi, ngundo oruwonggo. 41 Ngu bare ngu, kuri Yisas Galili merako kirikiri teyinoro, yade ngunonggo bare gidarega nguya keyoro, Yerusalem endemo eneya mayeyingo.

Arimatiya Mera Oningga Yosep, Ngundo Yisas Bingo Merengooyingo

42 Ngu narungga ngu oororo suwootetoni, kundingi naru yangeni, nguro oo yomosiyoyingo naruwo. 43 Ngu narungga nguno, Yosep Arimatiya oningga, ngu tabango oni yowuru, nguro oni gura bingamidodo, ene Anutro Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro naruni enengo oni simoo bare sobowooyeroweroyi, ngu sobowooro oruwo. Ene yanggango tero, Payilat tanggeyimo oororo, Yisas bingomboro eyingo. 44 Ngundiro etoni, Payilatdo Yisas kumoowo, bine; ngundi ma kumooyingo, bine; ero, ingondudu urungga tero, asa, me oniro tabango gura negongoro, sumoo inoro, eyingo. Oninggaku, kuri kumoowo, bine? Eyingo. 45 Ngundiro sumoo etoni, me oniro tabangongga, ngundo Yisas kuri kumoowo, eyingo. Ngundiro etoni, ingoro, asa, bingongga ngu, Yosep yokoyinoyingo. 46 Ngundiro yokoyinootoni, asa, Yosepdo oororo, kumba sarayi gura uriyoro, oororo, Yisas bingo andangero, yoyingo. Ngundiro tero, kumba sarayingga ngundo Yisas bingo doobengoro, mbimboongoro yoro, oororo digi mereyi gura onindo kuri sero digi woondokoyi ngundiro teyingo. Ngu merengga, nguno Yisas bingo merengooro, asa, mere manggowo ngu digi gura urungga wenggeremooro, ngundo ukingoyingo. 47 Mariya Magadala, barega ngu Mariya, Yosis nemi erayaga, ngundo, Yisas merengootoyi, kenoyingo.

Copyright information for `RWORAWA