Mark 2

Yisasdo Oni Gura Kekandeyi Biyomi Yomosiyoyingo

(Matiyu 9:1-8; Luk 5:17-26)

Naru gidega yokoro, Yisas Kapeniyam endemo ko oorowuwo. Oorowutoni, oni simoo bare, ene Yisas ya gurano oorooteku ngu, ero etoyi, ingoyingo. Oni simoo bare oowooyingga ene ngundiro ingoro, nguro ene oororo, Yisas oruwoku yanggakuno yowuruwootoyi, ngu yanggaku ndinditetoyi, musiyo gura ma oriyingo. Yamuko dabemimo musiyo nguya ndinditeyingo. Nguno, Yisas ene Anutro mande yunoro oruwo. Mande wesiyoro eroodoni, oni gidaregado sayi oni gura yoro, Yisasno mayeyingo. Ngu oningga ngu kekandeyi bidodo bingo yero kumooyingo. Ngundiro tetoni, nguro oni namorayagobo ngu sayi oninggaku, yaba tero, nguno yero, sumooro koorowooro mayeyingo. Ene onindo musiyo kuri ukingowonggo. Nguro ngu, ene sayi oninggaku yoro, Yisas tanggeyimo uweroyi nguya kini. Ngundiro nguro, ene ya omungo Yisas oruwokusina awuno andangero, nguwoore ene sayi oninggaku wetorodoni yawasadodo yeyi, Yisas tanggeyimo uyingo. Ene sayi oninggaku, yawasadodo yeyi utoni, Yisasdo enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu kenoro, nguro ene ngu sayi oninggakuya eyingo. Nangone, no gengo weti mbumbuwage kuri andangenggunootoowe kinitete. Eyingo.

Ene ngundiro etoni, asa, ngu naruno nguno, Mosesro mamana mandero etuyeroyingo oni, ene nguno bibitero oruwonggoku, ngundo nowoondoyemo ingondudu tero, ngandiro ero ingoyingo. Ndadiro nguro, nga oningga, ngando ngundiro ete? Hamoo oorengo, ene Anut kootuyisina ero, yomooyinoro mande biyomi ete. Noore ingootetoku, oni gurado weti mbumbuwa andangeweroyi nguya kini. Ngu Anutdo nangge mete weti mbumbuwa andangewa! Ene mande ngundiro ingowonggoku, nguro Yisas ene sodedomangge ngu ingonduduyega nowoondoyemo ngu ingowo. Ngundiro nguro, enebana gumi eyingo. Ndawu oogaro, ye ngundiro ingonduduga ngu nowoondoyemo ingootenggo? Nondo ndawu mandega etoowe, ngundo mande gumingga dagayeroote? Gengo weti mbumbuwa kinitete, ewano, bine; ngundi, ge ootoogeya, gengo yawasa yoya, oorowu ewano. Ndawu mandegado ngu dagate? 10 No, Oni Nangoni, merako ngano yanggangonedodo oniro weti mbumbuwa mete andangeweroyi, ngu tero etuyerowero, nguro no sayi oningga ngaya eteno. 11 Ge ootoogeya, dikaya, gengo yaba yoya, gengo yano oorowu! Eyingo. 12 Ngundiro etoni, sayi oninggaku mandeni ngu ingoro, sodedomangge ootoogero, oni simoo bare bidodo doongeyemo, enengo yaba yoro, koorowooro oorowuyingo. Ngundiro tetoni, oni bidodo soriyokoro, mboorombooro tero, Anut bingami ero okooro, ene ngandiro eyingo. Hamoo oorengo, noore kuri oo ngandiro ma kenoyingo! Eyingo.

Yisasdo Liwayi Negongootoni, Ene Keyoyingo

(Matiyu 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Ngu naruno, Yisas ene Galili sono koongeyingo tamakuri ko oorowutoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo eneno mayeyingo. Mayetoyi, Yisasdo Anutro mande ero, nguno etuyeroyingo. 14 Ngundiro tero, ene oororo, Liwayi, ngu Alipiyas nangoni kenoyingo. Kenootoni, ene beye yoweroyi yano (Gabuman Takis) nguno bibitero oodoni, Yisasdo eyingo. Ge ombuya, no keneroya endeyo. Ngundiro etoni, Liwayi ootoogero, Yisas keyoro, endeyoyingo.
( Liwayi oowooyi gura ngu Matiyu.)


15 Ende oororo, Liwayindo Yisas yoro, enengo yano uro, bibitero oo neyingo. Digi beye yoyingo oni oowooyingga, mbumbuwadodo oni oowooyingga, ko, Yisasro kirikiri oni nguya Yisasdodo bibitero, oo neyingo. Ngu naruno, oni oowooyingga Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro ene nguya Yisas keyoro endeyoyingo. 16 Ngundiro tetoyi, Yuda oni gidaregado, Mosesro mamana mande etuyeroyingo oni, oowooye Parisi, ngundo Yisas kenootoyi, mbumbuwadodo oniya, ko, digi beye yoyingo oniya oo netoyi, yeyoro, nguro ene Yisasro kirikiri onikuno ero, sumoo ewonggo. Ndadiro nguro, ene digi beye yoyingo oni, ko, mbumbuwadodo oni nguya oo netenggo? Eyingo. 17 Yisas enengo mandeye ngu ingoro, enebana gumi eyingo. Oni enengombo goweyimo, sayi kini ingoro ngu, ene sayi mambu yomosiyingo, onino (Doguta) nguno ma oorowuwanggo. Ngundiro nangge, no oni metemi, ngu yomosiyerowero ma ombuyingo. Kini, no oni weti mbumbuwadodo ngu yomosiyerowero ombuwono.

Oowari Roogo Teweroyi, Nguro Muri

(Matiyu 9:14-17; Luk 5:33-39)

18 Naru gurano, Yonro kirikiri oni, Mosesro mamana mande etuyeroyingo oni, oowooye Parisi nguya oowari roogo tewonggo. Ndadiro nguro, oowari neweroyi naruno, Anutno yemboongero oowari ma neyingo. Asa, ngu naruno nguno, oni gidaregado omburo, Yisasno sumoo eyingo. Ndadiro nguro, Yonro kirikiri oni, ko, Parisi oniro kirikiri oniya, ngundo oowari roogo tetoyi, ene gengo kirikiri oni, ngando ngu oowari ma roogo tetenggo? 19 Ene ngundiro sumoo ero etoyi, asa, enebana gumi eyingo. Bare kame yoweroyi naruno, dobooye ngu kenoro, oowari karo, ngu roogo tewanggo, bine? Kini, oni mayewonggoku ngu oodoyi, ene oni oni tero, oowari ma roogo tewanggo. 20 Ene kootuyisina, oni bare yoweroyiga ngu andangero, eneya nguya ma oodoni, asa, ngu naruno, ene mete oowari roogo tewanggo. Ngundiro nangge, no nenengo kirikiri oniya oorootetoku ngano, ene oowari ma roogo tewanggo. Ene kootuyisina, mundi onindo noyoro satoyi, asa, ene kowuri koorowootenggoku naruno, ene mete oowari roogo tewanggo.

21 Oni kumba sosowo ketangga yoro, ngundo nengguro kurimingga nguro witu ngu ma ukingoro wesibiyowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, ngu kumba sosowoongga witu ukingowonggoku, ngundo nengguro ko oomboongewa. Ketangga ngundo kurimingga ngu oomboongetoni, witu urungga tunootewa. 22 Parisi oniro mande kurimi, ngundo noro mande keta nguya ma yowuruwoowari. Ngu ngandiro, oni gurado bo nangoni ketangga si kurimiyinggano siriyootoni ngu, asa, ngu si kurimingga ngu oomboongero, si bo nguya ngu biyomi yewari. Ngundiro nangge, ene bo ketangga ngu yoro, si ketanggano siriyootoyi ngu, asa, ngu siga ngu, ko boga nguya ngu gome oruwari, ero eyingo.

Yuda Oniro Kando Naru Oowooyi Sabat, Nguro Mande

(Matiyu 12:1-8; Luk 6:1-5)

23 Yuda oniro kando naru Sabat gurano, Yisasdo enengo kirikiri onidodo nggire gura, oowooyi Wit, ko kewoorokuri endeyoyingo. Ene oororo, Wit engge gidarega andangero, newero yoyingo. 24 Ene ngundiro tetoyi, Parisi onindo Yisasro kirikiri onindo oo tewonggoku ngu yeyoro, nguro ene Yisasno sumoo ero eyingo. Ingo, kando naruno, oo yoro neweroyi, ngu roogo oorengo. Ndatero ene ngundiro tetenggo? Eyingo.

25 Ene mande ngundiro sumoo etoyi, asa, enebana gumi eyingo. Ye bine Dewitdo teyingo ngu mande ngu ma kandangero ingootenggo? Ngu narungga nguno, ene enengo onidodo oo kini, nguro ene oodooro kumooro oruwonggo. 26 Ngundiro tero, ngu naruno, Abayiyata ngu, ene Anutno wooro yeyingo oni, nguro sobosobo tabango oodoni, nguno Dewitdo Anutro yowuru ya newendemo uro, ene ngu oomanongoyingo kundingiyi Anut doongeyimo oruwoku, ngu yoro neyingo. Ngu oomanongoyingo ngu roogo, oni kundingiyi ngundo nangge mete newanggo. Ene Dewitdo ngu yoro, nero, gumi enengo dobookuriyi nguya yunootoni neyingo. Ero eyingo.

27 Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Anutdo kando naru kundingiyi (Sabat), ngundo oni hooroowetoni, ene kengero, Anutro ingondudu tewanggo. Anutro kando narungga, ngundo oni ma sobowoowa. Hamoo oorengo kini. 28 Ngundiro nguro, no Oni Nangoni, ngu kando naru kundingiyingga, no nguro Simburi urungga oorooteno.

Copyright information for `RWORAWA