Mark 3

Naru Kundingiyimo, Yisasdo Oningga Kandeyi Biyomi Ngu Yomosiyoyingo

(Matiyu 12:9-14; Luk 6:6-11)

Naru gurano, Yisas yowuru ya newendemo ko uyingo. Utoni, oni gura nguno oruwoku, ngu kandeyi biyomi, bingo yero, oo ma dowooweroyi teyingongga, ngu kenoyingo. Ngu naruno, Parisi oni, ko, oni gidarega nguya Yisasdo oo tewero ingowoku, nguro sobowooyingo. Ndadiro nguro, ene ngu oningga, ngu naru kundingiyimo yomosiyowa, bine; ngundi kini, bine? Ene nguno Yisasdo oningga yomosiyootoni, kenoro, ngunonggo dowooro mamanangowero nguro teyingo.
(Ngundiro tero, Parisi onindo, Yisasno muri biyomi gura tetoni, ngu kenoya ngunonggo Yisas ureyi kumoowero, nguro oore erewero, ngundiro teyingo).
Yisasdo ngu oni kandeyi biyomingga nguya eyingo. Ge ootoogeya, kewooroko dikaya ombu, eyingo. Yisasdo ngundiro tero, yowoorengoro, yeyoro, Parisi onino eyingo. Anutro mamana mandedo kando naru kundingiyi, nguno ndawu kongga tewero nguro ete? Noore mete oni yomosiyoweroyi, bine; ngundi, noore muri biyomi teyunowato, bine? Ngundi noore Sabatno oni hoorooweyerowato, bine; ngundi noore oni yureyi kumoowanggo, bine? Ene ngundiro sumoo etoni, ene Parisi onindo nenetero, ene mande gumi gura ma eyingo. Yisasdo yeyondandangero, nowoondoye kenoyingo ngu, ko oo tewoku, nguro nowoondoye ma ingoyingo. Kini, enengo nowoondoye yanggango oorengo ukingoyingo. Ngundiro tetoyi, Yisasdo sanggiri tero, oni kandeyi biyomingga nguya eyingo. Kandege yoonenengo! Ngundiro etoni, arisa, ene kandeyi yoonenengootoni, kandeyi ko mete teyingo. Ene ngundiro tetoni, kenoro, sodedomangge Parisi oni ootoogero, saro, Gabuman oniro tabango oowooyi Herod nguro keyimo onikuya saro yowuruwooyingo. Ene nguno yowuruwooro, Yisas ureyi kumoowero nguro oore erewero nguro mande mande ero ingoyingo.

Oni Oowooyingga Oorengo Sono Tanggeyimo Yowuruwooyingo

Ngu naruno, Yisas, ko, enengo kirikiri onikudodo, ene ngu endega ngu yokoro, ene Galili sono koongeyingo tanggeyimo uyingo. Nguno simoo bare oowooyingga oorengo Galilinonggo, Yudiyanonggo nguya, Yerusalem ende nguro simoo bare, Idumiya mera nguro simoo bare, Yodan sono anduroko simoo bare, Tayiya ende, ko, Sayidon endemo simoo bare oowooyingga oorengo, ngu bidodo Yisasdo ko oo tewoku, nguro mandeni ingowero nguro ene mayero yowuruwooyingo. Yisasdo oni oowooyingga yeyoro, enengo kirikiri oniya eyingo. Oni simoo bare oowooyingga oorengo oorootenggoku, ngundo no wenggerenerowanggo, bine? Ngundiro nguro, ye wanggo gura yomosiyoya, no sobonero. No ngu sanganimo oorewano, eyingo. 10 Kuri oni simoo bare oowooyingga yomosiyerowoku, nguro oni sayidodo ngu ene mayero woorogongoyingo. Ndadiro nguro, ene ingootenggoku, ngu kandeye Yisas moondeyimo yetoyi, enengo sayiye kinitewa, ero ingootenggo. 11 Ngu naruno ngu, merambooro biyomi oowooyingga oni nowoondoyemo oorootenggoku, ngundo Yisas kenoro, ene boodoo oondoogero, kiyero, Yisasno eyingo. Ge Anutro Nangoni! Eyingo. 12 Ene ngundiro etoyi ngu, Yisasdo mande yanggango merambooro biyomi nguya eyingo. Ge mande ero, no Anutro Nangoni ero, oni gidaregano ma yootunoro ewero. Ero eyingo.

Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Kande Eraya Kegidemboro Eraya Rogoyeroyingo

(Matiyu 10:1-4; Luk 6:12-16)

13 Ngu naruno ngu, Yisas purimo ooreyingo. Ene oni gidarega enengombo ingowoku ngu, oni ngu enengo kirikiri oni teyi, ero yootunoyeroyingo. Ene ngu oniku negoyeroyingoku, ngu eneno ombuyingo. 14 Ene oni kande eraya kegidemboro eraya rogoyeroyingo. Ngu oni ngu eneya oruwero, nguro rogoyeroyingo. Ene ngu oni ngu sureyerootoni, toongero, Anutro mande wesiyoro eweroyimboro. Ene ngu oni ngu yanggango yunoro, mbooro biyomi andangewero, nguro ene yanggangododo yunoyingo. 16 Ene oni kande eraya kegidemboro eraya yootunoyeroyingo. Sayimon oowooyi keta gura inoro, ngu Pita ewo. Yemus koneyo Yon erabasa Sebedi simoongo, Yisasdo ngu oowooyari keta gura Bowanes, ero yunoyingo. Ngu oowooyingga ngu muri ngu, gusiro. Ndadiro nguro, mandeyari, muriyari ngu yanggango oorengo, gusiro ngundiro. Ene Enduru; Pilip; Batolomeyu; Matiyu; Tomas; Yemus, Alipiyas nangoni; Tadiyas; Sayimon, nguya rogoyeroyingo. Sayimon oningga ngu Kenan merakonggo ombuyingo. Sayimonro murini ngandiro. Enengo mera ngu mera gura onindo sobowooweroyi ingonduduni kini oorengo. Yudas Isakariyoot, ngu oningga, ngundo Yisas mundi oni kandeyemo yero yootunowa.

Onindo Yisasya Beyelesebab Oowooyimo Ko Tete, Ero Eyingo

(Matiyu 12:24-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20 Ngu naruno, Yisas yano oorowutoni, oni simoo bare oowooyingga nguya yowuruwooyingo. Ngundiro nguro, Yisas enengo kirikiri onidodo oo neweroyi naru nguya kini, ene Anutro ko ngu nangge simoo bareno teyingo. 21 Oni simoo baredo ene ngundiro kenoro eyingo. Yisas kakabetete, ero eyingo. Ngundiro etoyi, Yisas enengo konebeyibo mande ngundiro ingoro, ene yanggango yero, Yisas yowero nguro ene ombuyingo.

22 Ngu naruno nguno, mamana mande etuyeroyingo oni gidega, Yerusalemnonggo ombuwonggoku, ngundo eyingo. Mbooro biyomi tabango urungga oowooyi Setan, oowooyi gura Beyelesebab, eneno oodoni, ene ngu yanggangomonggo mbooro biyomi gidarega oweyeroote. Ero eyingo. 23 Ene mande ngundiro etoyi, asa, Yisasdo ngu oniku negoyerootoni, tanggeyimo ombutoyi, ene mande adingayi gidarega eneno eyingo. Ndawu ooga Setan, ngundo mete Setan ngu owewa? 24 Ende gurananggemo oni nowoondoye ma siyero ngu, ngu endega ngu ngundiro sugi yanggango ma oruwa. Hamoo oorengo kini. 25 Ngundiro nangge, ya gurananggemo oni ngu wesoowooro eraya tunootero, enengo nangge, ngu ebe utoro ngu, asa, ngu yano oni ngu, ene yanggango ma oruwanggo. Kini ene ya toongooro, songo songo saro oruwanggo. 26 Ngundiro nangge, Setando enengo nangge mbooro biyomimboya ebe utoro ngu, asa, wesoowooro eraya tero, yanggango ma oruwa. Ene sodedo kinitewa.

27 Oni gura ene mete oni yanggango guraro yano kingo uro, oo sitowini andangero yowa, bine? Kini, ene koretero ngu, oni yanggangongga ngu utombo gome gosiyoro yokoro ngu, asa, ene mete yanimo uro, oo sitowini bidodo andangero yowa.

28 No yeno hamoo oorengo eteno. Anutdo ene weti mbumbuwa, ko, kootuyisina yomooyinoyingo mande oni simoo baredo tetenggoku, ngu bidodo ene mete andangeyunowa. 29 Ene oni Yuka Kundingiyi kootuyisina yomooyinoro mande eteku, nguro mbumbuwa ngu nangge, Anutdo ngu ma andange inowa. Kini, ataga ko kootuyisina nguya, ngu mbumbuwani ngu suwooyi sano eneno sugi oruwa. Yisasdo ngundiro eyingo. 30 Ngu muringga nguno, simoo baredo kuri ngandiro ingoro, Yisasno mbooro biyomi ooroote, eyingo.

Yisasro Nemi, Konebeyi

(Matiyu 12:46-50; Luk 8:19-21)

31 Ngu narungga nguno, Yisas nemi, konedoboongo, ene Yisasno tunootero, endesina dikaro, oni gurano Yisasro mande soweyoyingo. Yisas eneno ooreni, ero eyingo. 32 Ngu naruno ngu, oni simoo bare oowooyingga oorengo, ene Yisas pawangoro, bibitero oodoyi, eneno ero eyingo. Ingo, nangge, konedobooge, ene endesina dikaro, ngunonggo gengo etenggo. 33 Ene mande etoyi, enebana gumi eyingo. Oone ngu namone konedoboone? 34 Ene ngundiro ero, oni simoo bare pawangoro, bibiteyingo ngu, yeyondandangero eyingo. Yo, hamoo, ene ngu noro namone konedoboone, ene nga oni simoo bare, noro nowoondoyemo hamoo teyingo nga ngu, ngu nguya noro namone konedoboone. 35 Yo, hamoo, simoo bare ene Anutro ingondudu keyootenggoku, ngu ene noro konedoboone kuwookuwoone, nanamone. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA