Mark 4

Oni Oo Yuwooyi Kono Kuriyoyingo

(Matiyu 13:1-9; Luk 8:4-8)

Naru gurano, Yisas ene ko tero, oni simoo bare Galili sono koongeyingo tanggeyimo, mande etuyeroro oriyingo. Nguno ngu, simoo bare oowooyingga oorengo mayero, Yisas tanggeyimo yowuruyingo. Nguro ngu, ene wanggo gura sanganimo oorero, nguno bibitero, wanggo sono koongeyingo sanganimo oriyingo. Ngundiro tetoni, simoo bare ngu sono dabemimo keredi sanganimo oruwonggo. Ngu naruno, ene mande mande oowooyingga oorengo mande adingayi nangge ero yunoyingo. Ene mande ngandiro yunoyingo. Ye ingoyi! Oni gura kono Wit yuwooyi kuriyoyingo. Ene ngundiro kuriyootoni, Wit yuwooyi gidega ooreko soretoni, numbo mayero nemukoyingo. Oo yuwooyi gidarega mera gumi digidodo musiyosina soreyingo. Mera nguno urungga kini. Digi newendemo amuno mera nguya kini, digi nangge. Nguro oo yuwooyiga ngu sodedo ooreyingo. Ene huri uro, mera newendemo uweroyi kini. Mera bodaga nangge nguro ngundiro teyingo. Ene sa oorero, kenootoni ariyeyingo. Nguro digi kookingombo tetoni, bidodo ariyero kumooyingo. Oo yuwooyi gidare uto so sanggiridodo, kakari dimoo uto oo kewoorokono soreyingo. Kakari dimoo uto sanggiridodo oorero, ngundo doobengoro wiriyoyingo. Ngundiro tetoni, nguro ma enggeyingo. Ene oo yuwooyi gidarega mera gome oorengomo soreyingo. Ngu oo yuwooyigaku gome oorero, urungga yero, gome enggeyingo. Gidarega engge onibiga kande eraya (30), gidarega engge onibi kabusa (60), gidarega engge onibi kande eraya (100) enggeyingo. Yisasdo oni nguya eyingo. Oni sodeyidodo ngu mande ingoya, ene gome ingoni. Eyingo.

Yisasro Muri Ngu Mande Adingayi Oowooyingga Eyingo

(Matiyu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Kootuyisina, Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayagaku, ko, oni gidarega eneya oorowuwonggoku, ngundo nangge oriyingo. Ngundiro oode, ene mande adingayi nguro Yisas sumoo inoyingo. 11 Ene sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare soboyerooteku, ngu ye etuyerowa. Oni Anutro mande ma ingooteku ngu, ene mande adingayi nangge ingowanggo. 12 Ngundiro nguro, Anutro mande Ayisayando nguya ngandiro nakangoyingo.

Ene nguya doongetero, kenowanggoku ngu, ene oo gura ma kenowanggo. Ene mande ingowanggoku ngu, ene muri ma ingowanggo. Ndadiro nguro, enengo muriye biyomi ma yokoro, yowoorengootoyi, nguro Anutdo enengo weti mbumbuwa ma andangewa. Ene mande nga gome ingoro, newende Anut inootoni ngu, asa, Anutdo oni nguro weti mbumbuwa bidodo andangeyinowa, ero eyingo. (Ayisaya 6:9-10)

Mande Adingayi Oo Yuwooyi Nguro Murini

(Matiyu 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Yisasdo kirikiri oniya eyingo. Ye nga mande adingayingga ngaro muri ma ingootenggo. Nguro ngu, ye mande adingayi gidarega ndadiro terogogo, ye muri ingowanggo? 14 Nga mande adingayingga nga ngandiro. Ngu oningga oo yuwooyi miteku ngu, Anutro mande ngu oo yuwooyi ngundiro mite. 15 Oo yuwooyi oore dabemimo soreteku ngu, oni simoo bare gidarega Anutro mande ingootoyi, nguno nangge Setando sodedo omburo, Anutdo mandega oni nowoondoyemo miteku ngu, andangero yoote. 16 Oni simoo bare gidarega ngu Wit yuwooyi mera digidodomo soreteku ngundiro. Ene mande ingoro, sodedo yoro, nguro ene oni oni tewonggo. 17 Ene mande nguro ene nowoondoyemo yanggango kini. Ngundiro nguro, naru bodaga nangge yanggango oodoyi, oni ene Anutro mande ureyi uweroyi oni, ngundo oni simoo bare, Anutro mande ingowonggoku, ngu kowuri yunootenggo. Ngundiro tetoyi, sodedo enengo nowoondoyemo hamoo ngu yokoro, ene Anut kootu inootenggo. 18 Oni simoo bare gidega, ngundiro oo yuwooyi uto sanggiridodo kewooroko soreteku ngu, ene mande ingowonggo. 19 Mande ngu ingoro, ene kowuri guradiro nga merangga ngaro ngu tunootetoni, nguya digi beye urungga yowero nowoondoye nguro nangge hahangero ingootenggo. Mande godange, ko, oo gura guraro ingondudu tero, ngu muringga, ngundo Anut mande wiriyowa. Ngu oni simoo bare ngu, ene ma enggewanggo. 20 Oo yuwooyi mera gomemo soreteku ngu ngandiro, ene oni simoo bare gidarega ngu, ene mande ingoro, yoro, gome dowootenggo. Ene ngandiro enggewanggo. Gidarega engge onibiga kande eraya (30), gidarega engge onibi kabusa (60), gidarega engge onibi kande eraya (100) ngundiro enggewanggo. Ero eyingo.

Soru Tunoo Mindingootoyi, Oruwa

(Luk 8:16-18)

21 Yisasdo eyingo. Oni ngu soru yoro, omburo, kumbe newendemo yawasa newendemo nguya yewa, bine? Kini, ene tunoo mindingowa. 22 Oo bidodo kombiteyingo, ngu kootuyisina tunootewanggo. Ene mande bidodo onindo wiriyooteku ngu, kootuyisina, soru himimo tunootewanggo. 23 Oni sodeyi mande ingoweroyi ngu, ene komo gome ingoni. Yisasdo ngundiro eyingo.

24 Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Mande ye ingootenggoku ngu, ye gome oorengo ingondudu teyi. Yengo muriye koye nguya ndadiro tewanggoku ngu, ngundiro nangge, gumi yunoro, Anutdo yengo ngu soweyoro, sanganimo nguya yero yunowa. 25 Ene oni gura, enengo murini koni gome tewaku ngu, Anutdo ngu soweyoro, gumi urungga nguya inowa. Ene oni gura enengo murini koni bodaga tewaku ngu, ngundiro nangge, enengo koni murini ngu yokowaku ngu, ene komo kingo oorengo oruwa. Ero eyingo.

Mande Adingayi Oo Yuwooyi Ooreweroyimboro

26 Yisasdo eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare soboyerooteku, ngu ngandiro. Oni gura oo yuwooyi merako kuriyoote. 27 Suwoono, oningga ngu wetoro oodoni, sano ngu ene ootoogero endeyowa. Ngu naruno nguno, oningga oo yuwooyi kuriyowoku ngu oorero, urungga yero, enggewoku ngu kenoro, sobowooro ma ingowo. 28 Mera enengombo nangge koyi tetoni, oo yuwooyiga ngu mbongeyi tunootero, oorero, ngu uyi yero enggewa. 29 Kootuyisina, oo enengo naru tunootetoni ngu, oo simburigakundo duge dowooro, ngundo koyi tero, engge yowa. Ero eyingo.

De Gura Oowooyi Masitet Ngu Yuwooyi, Nguro Mande Kirarongo

(Matiyu 13:31-32; Luk 13:18-19)

30 Yisasdo eyingo. Noore Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare soboyerooteku ngu, noore ndawu ooga bungomo kirarongo tewato? Noore ndadiro mandegano ooga bungomo kirarongo mande tewato? 31 Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare soboyerooteku, ngu Masitet yuwooyi ngundiro. Ngu de gura oowooyi Masitet, oo yuwooyi gidarega ngu bobodi, ene Masitet yuwooyi ngu puka tanggori ngundiro, kondibo bobodi oorengo. 32 Oo ngu miro yokootoni, enengombo oorero, urungga oorengo yete. Ene oowari gidarega kono ngu bidodo dagayeroro, enendo oorero, de urungga yewa. Enengo kambini urungga yero, yongeyi tetoni, numbo nguno bibitewanggo. Ero eyingo.

Yisas Mande Adingayi Nangge Wesiyoro Eyingo

(Matiyu 13:34-35)

33 Yisasdo mande adingayi oowooyingga oni simoo bareno ngandiro wesiyoro ero eyingo. Oni simoo bare ingonduduno ingoweroyi rogoyimo eyingo. 34 Ene mande gura tunoo oni simoo bareno ma wesiyoro eyingo. Kini, ene mande adingayi nangge wesiyoro eyingo. Naru gura oni simoo bare ma oodoyi, nguno enesu nangge kirikiri oniya nangge oode, asa, nguno ngu, ene mande adingayi nguro muri wesiyoro eyingo.

Yisasdo Doogo Urungga Kenoro Etoni Imakeyingo

(Matiyu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Ngu sangga ngu suwootetoni, Yisasdo enengo kirikiri onikuya eyingo. Noore Galili sono koongeyingo anduroko uroorewato. Eyingo. 36 Ene ngundiro etoni, nguro Yisasro kirikiri oni ngundo ene oni simoo bare urungga ngu yoyokoro, ene Yisas bibiteyingo wanggogakuno ooreyingo. Oorero, ene Yisas nguya yoro, Galili mera anduroko urooreyingo. Urooretoni, wanggo gidarega nguya ene keyeroro urooreyingo. 37 Urooretoyi, ngu naruno nangge, doogo urungga oorengo tunooteyingo. Ngundiro tunootero, wendeyi yowooraringoro, dookero, sono wanggo newendemo nguya uyingo. Nguro ngu, wanggogaku sonombo koongero, manggowoomo oorewero teyingo. 38 Ene ngundiro tetoni, ene Yisas ngu wanggo timbuyisina oode, ene nguno tabadudu gura sanganimo wereyingo. Wetorodoni, ene yokutuwooro mande yanggango eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore oonootewero tetetoku nga! Ge bine ma ingoyingo? Eyingo. 39 Ene ngundiro etoyi ngu, asa, Yisas ootoogero, doogogaku kenoro, ero, sono koongeyingongga nguya eyingo. Ge imakeya, torige ootoo! Ngundiro etoni, sodedomangge, doogo kinitetoni, sononggaku nguya bodaga ma ikakooteyingo. 40 Ene ngundiro tetori, enengo kirikiri oniya eyingo. Ye sosoretenggo? Ndadiro nguro, ye nowoondoyemo hamoo kini? Ero eyingo. 41 Ene ngundiro etoni, ene sosoreyingo urungga tero, enengo nangge enengo kewooroyemo mande ero ingoro eyingo. Nga oningga nga, ngu oone? Ene mande nangge etoni, nguro doogo, sono nguya, enengo mandeni ingooteri. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA