Mark 5

Yisasdo Mboorombo Yoyingo Oni Gurano Mera Mbooro Biyomi Oweyeroyingo

(Matiyu 8:28-34; Luk 8:26-39)

Yisasdo enengo kirikiri oniya, Galili sono koongeyingo sagi gidaresina mera gura, oowooyi Gerasin, nguno tunooteyingo.
( Gerasin oowooyi gura ngu Gerasa.)
Ene tunootero, wanggo yokoro, sagigo sodedomangge ooreyingo. Ooretoyi, oni gura mboorombo yoyingo oningga nguno oruwo. Ene nguno ootooro, ngunonggo ene oni kumooyingo yoyeyingo merewoore buribari endeyororuwoku, ngundo omburo, Yisas kenoyingo. Oningga ngu oni merewoore wetoro, endeyoro oruwo. Oodoni, ene oni gurado nguya ene uto yanggayanggango gura, oowooyi (sen), ngundo gosiyoweroyi nguya ereremo kini. Ngundiro nguro, naru oowooyingga uto gura, oowooyi sen, ngundo kekandeyi gosiyootoyi ngu, nguya omboongeroruwa. Ndadiro nguro, ene oni yanggango oorengo. Nguro ngu, oni gurado ene dowooro, gosiyoweroyi nguya ereremo kini. Ngundiro nguro, ene suwoo sa ngu bidodo oni yoyeyingomo ko mera pupurimo nguno nangge oruwo. Nguno ootooro, ene kimanggaru tero, digi kuningo ngu yoro, ngundo enengo moondeyi doongooro oruwo.

Ene Yisas oriroko oodoni kenoro, ene kendutero, omburo, Yisasno bagooteyingo. Bagootetoni, Yisasdo eneya eyingo. Ye oombooro biyomi, ye nga oningga nga, yokoya sayi! Ero eyingo. Ene ngundiro etoni ngu, asa, oombooro biyomingga, ngundo manggaru urungga oorengo tero eyingo. Yisas, ge Anut awuno oorengo nguro Nangoni. Ge ndadiro no tenunowa? Ge hamoo oorengo Anut awuno oorengo ngu oowooyimo, ge hamoo eya. Ge no ogingo ma nunororuwero. Eyingo. Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo ene sumoo inoyingo. Ge oowoongge ndadiro? Etoni, enebana gumi eyingo. No oowoone me oni (Ami). Ndadiro nguro, muri ngu noore me oni oowooyingga oorengo! Eyingo. 10 Ngu oombooro biyomingga, ngundo ngguyinggayi tero, sumoo sumoo inoro eyingo. Ge noore nga oombooro nga oweyerootoyi, noore mera gurano ma sawato. Eyingo.

11 Arisa, mera puri bodaga namoko nguno, bo oowooyingga oorengo nguno oo nero oruwonggo. 12 Oomboorokundo Yisasno sumoo eyingo. Ge mete bine noore soweyerootooga, bo kewooroyemo oorowuwato. Noore mete ene nowoondoyemo umukowato. Ero eyingo. 13 Yisasdo meramboorokuro mandeye ngu ingoro, gumi eyingo. Ye mete ngundiya teyi. Eyingo. Etoni ngu, asa, oombooroku ngu oninggaku yokoro, ene oororo, bokuno woorogoyeroyingo. Ngu bo oowooyingga (2,000) oorengo. Bo ngu yanggango oorengo yondowidoro oororo, uro, mera biyomimo sorero ngunonggo sono koongeyingomo umukoyingo. Boku sono koongeyingo newendemo uro, ene sono nero kumoomukoyingo.

14 Bo ene sono nero kumootoyi, bo nguro sobosoboku ngu kenoro, nguro ene saro, ngu mandegaku yoro, ende urunggakuno uro, ende bobodimo nguya oorowuyingo. Ene ngundiro tetoyi ngu, oni simoo bare oowooyingga omburo, ngu oogaku kenoyingo. 15 Ene Yisasno mayero, kuri mboorombo yoyingo oninggaku, ngu kenoyingo. Kuri oombooro oowooyingga eneno oruwonggoku, ene ataga ngu, ene kumba yemuro, enengo ingondudu nguya himi yero, ene metemi bibitero oruwo. Ngundiro oodoni, oni simoo bare ngu kenoro, nguro ene sosoreyingo urungga teyingo. 16 Ngundiro nguro, oni ngu oo ngu kenoyingokundo, oni songokuno ngu oo tunootewoku, nguro mandeni eyingo. Kuri, oombooro biyomi ngu oningga nguno oruwoku nguro, ko, bokuro mande nguya wesiyoro eyingo. 17 Oni simoo bare mande ngu ingoro, nguro ene Yisasno omburo, mande yanggango ero, eneno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Ge komo nga merangga nga yokoya, mera songomo toonge. Eyingo.

18 Arisa, ene ngundiro etoyi ngu, Yisas ene wanggo sanganimo ooreyingo. Ooretoni, ngu oombooro biyomi oruwoku, oninggaku, Yisasno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo inoro eyingo. No nguya geya sawaro. Eyingo. 19 Etoni, ene Yisasdo gumi eyingo. Kini, ge gengo dobookurigemo oorowu. Anut Oo Simburi, ngundo oo bidodo gengo nowoondoyi tero, oo tewoku, nguro ge mete eneno wesiyoya e. Eyingo. 20 Arisa, ene ngundiro etoni ngu, ngu oninggaku oororo, mera oowooyi Dikapolis, nguno ende kande eraya oruwo. Ngu endemo nguno, Yisasdo eneno oo tewoku, nguro muri wesiyoro eyingo. Nguro ngu, oni simoo bare ngu oo nguro ingondudu urungga tewonggo.

Yisasdo Yayiras Namboni Yokutuwooro, Bare Gura Nguya Yomosiyoyingo

(Matiyu 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Naru gurano, Yisas wanggo sanganimo ko oorero, Galili sono koongeyingo anduroko ko urooreyingo. Ngu naruno, oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, Yisas sono koongeyingo tanggeyimo oruwokuno nguno eneya yowuruwooro oruwonggo. 22 Ngu naruno nguno, Yuda oniro yowuru ya nguro oni tabango gura, oowooyi ngu Yayiras, ngu Yisas kenoro, omburo, tanggeyimo bodo oondoogero, bagootero, sumoo ero eyingo. 23 Nenengo nambone bodaga komo kumoowero teteku nga! Nguro ngu, ge ombuya, kandege eneno yetooga, ene ma kumoowero, mete teni. Ero eyingo. 24 Yisasdo, enengo mandeni ngu ingoro, nguro ene Yayirasya oorowutori, oni simoo bare oowooyingga Yisas pawangoro, moguruwooro, keyoro oorowuyingo.

25 Arisa, bare gura nguya ooroote. Ene suwooyi sano komboro sayi yambiyootero ooroote. Ngu barega ngu mooma naru kande eraya kegidemboro eraya oriyingo. 26 Sayi mambu yomosiyoyingo oni (Doguta), oni oowooyingga oorengo yomosiyootoyi, sayi ma yokoyingo. Ene ogingo urungga ingororuwo. Ngu barega ngu, enengo beye bidodo oni yomosimosi (Doguta) onino yokororiyingo. Ene enengo sayini ngu bodaga ma yokoyingo. Kini, enengo sayini ngu urungga tunooteyingo. 27 Ngu barega ngu Yisasro mande binga ingoyingo. Nguro ngu, ene mayero, Yisas tanggeyimo, oni simoo bare urungga, ngu kewooroyemo ene nguya, nguno oruwo. Ene Yisas kootuyisinanggo omburo, kandeyi enengo negguronimo yeyingo. 28 Ndadiro nguro, barega ngu ingoyingo. No kandene enengo nenggurono yetoowe, nguro sayine yokootoni, no mete tewano. 29 Ngundiro ero ingootoni, asa, sodedomangge, enengo sidudaroninggaku sori yeyingo. Enengo goweyimo ingootoni, ngu enengo sayinggaku ataga kinitete, ero ingoyingo. 30 Ene ngundiro tetoni ngu, Yisasdo ngu ingoyingo. Nenengo yanggangone gidega no noyokoro toongete. Ngundiro ingoro, oni simoo bare kewooroyemo yowoorengoro sumoo eyingo. Onendo noro towi nengguronemo kandeyi yete? Eyingo. 31 Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasro kirikiri onindo gumi eyingo. Ge keno! Oni simoo bare urungga oorengo, ge woorogogerootenggo. Ndadiro nguro ge ngandiro ete? Onendo nono kandeyi yete? Ero eyingo. 32 Yisasdo ngundiro ero, doongetero endeyoyingo. Ene ngu oningga ngu kenowero, onendo ngu tete. 33 Ene ngundiro tetoni ngu, asa, ngu barega sayini yokowoku, ngu ingoyingo. Oo ngu enendo tewokuro, ene sosorero, mbooro utoro, omburo, Yisas tanggeyimo bagooteyingo. Ngundiro tero, Yisasno oo bidodo tewoku, ngu yootunoro eyingo. 34 Ngundiro nguro, Yisasdo eneno gumi eyingo. Nambone, gengo nowoondoge hamoo teyingo, ngundo goyeni, mete tete. Ge oorowuya, gengo nowoondoge ngu mete imakeyingomo orini. Gengo sayinggega ngu mete kinitete. Eyingo.

35 Arisa, Yisas mande ewoodoni, Yuda oniro yowuru yaro oni tabangongga nguro yanonggo ko onikundo omburo eyingo. Gengo namboge ngu kuri kumoowo. Ngundiro nguro, ge ndawugaro Oo Etuyeroyingo Oni ko urungga inowa? Eyingo. 36 Yisasdo ngu mandega etenggoku, ngu sodeyibo ingowero ma ingoyingo. Kini, Yisasdo yowuru yaro oninggakuya eyingo. Ge ma sosorewero. Ge gengo ingondudu ngu hamoo teni. Eyingo. 37 Ene ngundiro ero, oni simoo bare ene keyoro, ya newendemo ma uwero, ero roogo teyingo. Ene Yisasdo Yemus, Yon erabasa, Pita ngu oni kabusaga ngu nangge yoyoro, ya newendemo uyingo. 38 Ene Yayirasdo yano uro, Yisasdo yeyoyingo ngu, oni bidodo mayero, Yayirasro ya newendemo uro, Yayiras namboni bingomo sendomoguru urungga tetoyi, ngu yeyoyingo. 39 Yisas yeyoro, ya newendesina uro eyingo. Ndawugaro ye sendomoguru giritaga urungga tetenggo? Nga bare buniyongga nga, ngu ma kumooyingo. Ene wetoro, kabetero ooroote. 40 Yisasdo ngundiro etoni ngu, asa, oniku ngu ingoro, nguro ene yomooyinoyingo. Ene ngundiro tetoyi, ene Yisasdo oni simoo bare bidodo oweyerootoni, endesina ooreyingo. Eweyi, nemi Yisas enengo kirikiri oni kabusaga ngundo nangge Yisasdodo onibi yeyingo ya guminggakuno uyingo. 41 Ngu naruno ngu, Yisas bare buniyonggaku kandeyi dowooro, enengo mandenonggo eyingo. Tarita kumi, ero eyingo. Ngu mandega, nguro muri ngu ngandiro. Bare buniyo no geya eteno. Ge ootooge. Eyingo. 42 Ene ngundiro etoni ngu, arisa, sodedo oorengo, ngu bare buniyonggaku ootoogero, oororo, omburo, teyingo. Bare buniyo, nguro dagomani, ngu kande eraya kegidemboro eraya (12). Oniku oo ngu kenoro, nguro ene soriyokoyingo. 43 Asa, Yisasdo mande yanggango eneya ero eyingo. Ye nga ooga ngaro oni gurano hamoo oorengo ma ewero. Ene ataga ye oowari gura yoya, nga bare buniyongga, nga inootoyiga neni. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA