Mark 6

Nasaret Oni Yisas Kootu Inoyingo

(Matiyu 13:53-58; Luk 4:16-30)

Ngu naruno ngu, Yisas ngu endega ngu yokoro, ene enengo ende damonimo oorowuyingo. Enengo kirikiri oni kirarongo nguya, ene keyoro oorowuyingo. Yudaro kando naru Sabatno, ene yowuru yano uro, oni simoo bareno Anutro mande etuyeroro eyingo. Oni oowooyingga enengo mande ingoro, soriyokoro eyingo. Nga oningga nga ndanonggo nga mandega nga yowo? Ngu ndadiro ingonduduga ngunonggo ene muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu ngundiro tete? Ngu oningga ngu ya yeweroyi oni nangge. Ene Mariya nangoni. Ene ngu Yemus, Yosis, Yudas, Sayimon nguro baye. Nguro kuwookuwooye ngu nooreya oorootetoku nga, ngundiro ero eyingo. Ngundiro nguro, ene Yisasya nowoondoye biyomi ingoyingo. Yisasdo enengo mandeye ngu ingoro, nguro eneya gumi eyingo. Anutro ingondudu eyingo oni, ngu ende songomo oowooyi bingamidodo oruwa. Ene enengo ende damonimo, enengo sowenimo, enengo ya gobooro onino ngu, ene oowooyidodo ma tewa. Ngundiro nguro, ene ngu endega nguno, muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, oo ngu ma teyingo. Kini, ene sayi oni guranangge nanggemo kandeyi okooro yomosiyerootoni, mete teyingo. Ene oni simoo bare Yisasro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, nguro Yisasdo ngu oni nguro ene ingondudu urungga teyingo.

Yisas Ene Kirikiri Oni Kirarongo Kande Eraya Kegidemboro Eraya, Ngu Ko Yunoyingo

(Matiyu 10:5-15; Luk 9:1-6)

Arisa, ngu naruno, ene oororo, ende songomo nguno endeyoro, oni simoo bareno Anutro mande ero etuyeroro, enengo kirikiri oni kirarongo kande eraya kegidemboro eraya, ngu negoyerootoni ombuyingo. Ombutoyi, ene eraya eraya soweyerootoni sayingo. Yisasdo ene yanggango yunoyingo. Ngu yanggangongga ngu merambooro andangeweroyi nguro yanggango yunoyingo. Yisasdo ko oniya mande yanggango oorengo eyingo. Ye oomanongoyingo, siyaki, beye, oo ngu bidodo ma yowero. Usudoko nangge yoya sayi. Ye towikumba eraya ma yowero. Towi guranangge nguya, keye goweyi nangge, keye eraya eraya doobengoya sayi. 10 Ye ende gurano uya, oni gurado yeyoro, oni oni tero, yoyoro, enengo yano utoningga ngu, asa, ngu yanggano nguno nangge oodega ngu, saweroyi naruno ootoogeya sayi. 11 Ene ende gidaregano satoyiga, ene ye ma yoyoya, enengo yano ma uya, ko yengo mande nguya ma ingootoyiga ngu, asa, ye mete ngu endega ngu yokoya sayi. Saweroyi naruno ngu, ye keyemo gugukakawu oorooteku, ngu endega nguno yonggurumooya sayi. Ngundiro tetoyi ngu, asa, enengo muriye biyomi yeno tewonggoku ngu eneno sugi sugi oruwa, ero eyingo. 12 Arisa, ene ngundiro etoni, kirikiri oni kirarongo sayingo. Saro, Anutro mande oni simoo bare nowoondoye yowoorengoweroyi, ngu wesiyoro eyingo. 13 Ene merambooro biyomi oowooyingga oweyeroro, bo urumi sayi onino yero, sayi oni oowooyingga moondeye dowooro yomosiyerootoyi, mete teyingo.

Yon Sonoyeroyingo Oningga Ngu Kumooyingo

(Matiyu 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)

14 Herod ngu Rom Gabuman oni, ngundo Yudiya merako simoo bare nguro sobosobo koreteyingo oruwoku, ngundo Yisasro mande binga ngu ingoyingo. Yisasro oowooyi mera bidodo pawangootoni, simoo bare gidaregado ngu ingoro eyingo. Sonoyeroyingo Yon, ngu merenonggo ko ootoogete. Ngundiro nguro, ene mete oo songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu teweroyi, nguro yanggangoni urungga kandeyimo tunootete, ero eyingo. 15 Ngundiro etoyi, gidaregado eyingo. Ngu Ilayisa eyingo. Gidaregado eyingo. Ngu Anutro ingondudu eyingo oni, kurimiku gura. Eyingo. 16 Ngundiro nguro, Herodndo Yonro mandeni etoyi, ingoro, enebana eyingo. Yon ngu, kuri nondo bungeyi toongooyingo. Ehe!! Ene ataga ko ootoogeteku ngu! Ero eyingo.

17 Herodro sosoreyingo nguro muri ngandiro. Kurimi, Herodndo koneyo Pilip bareyi yakakayi yoyingo. Barega ngu oowooyi Herodiyas. Yondo Herod erambarisa nguro mbumbuwayari yootunoro mamanayeroyingo. Ngundiro mamanayerootoni ngu, asa, Herodiyasndo Yonya sanggiri urungga tero, Herodno ewo. Herodndo enengo mandeni ngu ingoro, nguro ene enengo kirikiri oni sureyerootoni, oorero, Yon dowooro, utombo gosiyoro, ya biyomimo yeyingo. 18 Kuri, Yondo Herodya eyingo. Ge konege bareyi yooteku ngu, Anut doongeyimo ngu, ge muri biyomi tewo. Ero eyingo. 19 Nguro ngu, Herodiyas Yonya biyomi urungga ingoyingo. Ene Yon ureyiga kumooni, ero ingoyingo. Ene Herodndo ngu Yon ureni kumoowero, ma ingoyingo. 20 Ndadiro nguro, Herod ene Yonro sosorero ingoote. Yon ngu Anutro oni nenengo ootooro, kundingiyi oriyingo. Nguro ngu, ene gome sobowooyingo. Naru oowooyingga, Herod ngu Yonro mandeni gome ingowero ingoro, ene nguro ingondudu kowuri urungga teyingo.

21 Kootuyisina, Herodiyas oore ngandiro ereweyingo. Herod enengo naru nemimbo bisiyoyingo naru nguro ingondudu tewero nguro ene oo simbo urungga kayingo. Nguno ngu, me oni tabango ururu, enengo Gabuman oni tabango ururu nguro nguya, Galili merako oni tabango ngu nguya mayero yowuruwooyingo. 22 Ngu naruno nguno, Herodiyas namboni, ngundo ya newendemo omburo, ngu gome oorengo kunoyingo. Herodiyas nambonimbo yambono gome kunootoni, ene nguro gome ingoyingo. Ngundiro nguro, Herodndo bare buniyongga nguya eyingo. Ge oo guraro ingoya ngu, ge nono e. Ngundiro tetoyi, hamoo oorengo, no gunowano. Eyingo. 23 Herod ene sorumimonggo hamoo oorengo, ko eyingo. Ge komo nono oo gura nuno, ewaku ngu, no hamoo gunowano. Ge noro mera oo sitowine nga kewooro wesoowooya gidare no nuno, ero ewaku ngu, arisa, no mete ngundiro tero gunowano. Eyingo.

24 Ngundiro etoni, baregaku mandeni ngu ingoro, nguro ene endesina oorero, nemimo sumoo eyingo. No ndawu oogaro ewano? Etoni, nemimbo gumi eyingo, Ge Sonoyeroyingo Oni, Yon, nguro tabangomboro e! Eyingo. 25 Arisa, bare buniyonggaku nemimboro mandeni ngu ingoro, nguro ene sodedo ko omburo, Herodno eyingo. No Yon tabango yowero ingoote. Anangu, ge Yon tabango toongooya, koondo samayi gurano yeya, yoya, ombuya, nonuno. Ero eyingo. 26 Arisa, Herodndo mandeni ngu ingoro, nguro ene newende ngu kowuri urungga ingoyingo. Ndadiro nguro, ene kuri mande yanggango sorumimonggo oni doongeyemo ero gosiyoyingo. Ngundiro nguro, ene bare buniyo nguro mandeni ngu ma yokowa. 27 Arisa, ngundiro nguro, Herodndo me oni gura soweyootoni, ya biyomimo oororo, Yon tabango toongooro, yoro ombuyingo. 28 Toongooro, koondo samayi gurano, Yon tabango yero, yoro, omburo, Herod inootoni, ngundo bare buniyonggaku inoyingo. Bare buniyongga, ngundo yoro, oororo, nemi inoyingo. 29 Ngundiro tetoni, Yonro kirikiri oni mande binga ngundiro ingoro ngu, asa, ene omburo, Yon bingo yoro, saro merengooyingo.

Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga Oorengo (5,000) Oowari Yunoyingo

(Matiyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Yon 6:1-13)

30 Ngu naruno nguno, Yisasro kirikiri oni kirarongo ko mayero, Yisasno yowuruwooro, simoo bareno ko tewonggoku nguro mandeni Yisasno wesiyoro eyingo. 31 Ngundiro tero, Yisasdo kirikiri onikuya eyingo. Oni simoo bare oowooyingga oorengo oororo, omburo tetoyi, nguro noore oo ma newato. Arisa, sodedomangge, noorengo nangge mera gura oni kini nguno saro, noore bodaga kengewato. Eyingo. 32 Etoni, nguro ene wanggo yoro, mera gura oni kini nguno sayingo. Enesu nangge kirikiri oniya nangge sayingo.

33 Ene oni simoo bare oowooyingga oorengo yeyoro ingoyingo. Nguro oni simoo bare oowooyingga endeni endeni bidodo yondowidoro, ngu mera gidaresina nguno ene nguya saro, ene koretero, Yisasno tunooteyingo. 34 Ene Yisas oororo, sono dabemimo mayero, wanggo gosiyoro, oni simoo bare oowooyingga yeyoyingo. Nguro ene nowoondoyi teyunoro ingoyingo. Ngu oni ngu Sipsip sobosobo kini, ero ingoyingo. Nguro ngu, Yisasdo mande damoni yero, mande oowooyingga oorengo ero etuyeroyingo. 35 Ngundiro tero oodoyi, sa uwero tetoni, Yisasro kirikiri oni Yisas tanggeyimo omburo eyingo. Nga merasina ngano oni kini. Ngundiro nguro, naru kiniteteku nga. 36 Ge oni simoo bare nga sureyerootooga sayi. Ene mete ende namoko namoko ngano saro, nguno ene oowari uriyowanggo. Eyingo. 37 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Yendo oowari yunowanggo. Eyingo. Etoni, enengo kirikiri oni enebana gumi eyingo. Ge, bine, noore oorowuya, digi doobeno nangge onibigado (Kina 200) oomanongoyingo uriyoya yunowooto? Eyingo. 38 Ene ngundiro sumoo etoyi ngu, asa, Yisas enebana gumi eyingo. Ye oomanongoyingo ndadiro? Ye oorowuya kenoyi. Eyingo. Etoni, ene oororo, kenoro, gumi eyingo. Noore oomanongoyingo kandegura, ko, iso eraya nangge ooroote. Eyingo.

39 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo eneya gumi eyingo. Oni simoo bare ene mete tambuyi tambuyi so metemimo nguno bibiteyi. Eyingo. 40 Arisa, oni bibitewonggoku ngu, wata oowooyingga onibi eraya kande eraya (50), wata oowooyingga onibi kandegura (100), ngundiro bibiteyingo. 41 Ene ngundiro bibitetoyi ngu, arisa, Yisas ene ngu oomanongoyingo kandegura, ko iso erayaga ngu yoro, ene sambono doongetero, Anutno esosootero yemboongeyingo. Yemboongero yokoro ngu, ene oomanongoyingo oososowooro, kirikiri oni kirarongo yunootoni, ngundo oni simoo bare bayetero yunoyingo. Iso erayagaku nguya ngundiro nangge teyingo. 42 Ngundiro tetoyi, oni bidodo netoyi, kawuye ndinditeyingo. 43 Oni simoo bare oo ngu netoyi, oomanongoyingo sosorango, iso sosorango nguya oriyingoku, ngu yowuruwooro, si kande eraya kegidemboro eraya (12) siriyootoyi, si manggowoomo oorero angeyingo. 44 Oni ngu oomanongoyingo neyingo, simoo nangge oowooyingga oorengo (5,000).

Yisasdo Galili Sono Koongeyingo Sanganiwoore Endeyoyingo

(Matiyu 14:22-23; Yon 6:15-21)

45 Kootuyisina, Yisasdo enengo kirikiri oni kirarongoku eririyeroro eyingo. Ye sodedo wanggo sanganimo ooreya, ye koreteya Galili sono koongeyingo andu, Betisayida mera gidaresina oorowutoyiga, nobana oni simoo bareno etoowe, satoyigogo oorowuwano. Eyingo. 46 Ene ngundiro ero, oni simoo bare soweyerootoni, satoyi, Yisas enesu nangge mera purimo oorero, nguno Anutno yemboongewero nguro ene oriyingo. 47 Suwootetoni, wanggo koongeyingo kewooroko oodoni, Yisas enesu nangge puri bodaga nguno yemboongero oriyingo. 48 Ngu naruno ngu, doogo urungga oorero, ngundo wanggo wenggerenggereyeroyingo. Ngundiro tetoni, ene de sosimbo sono sanggawero wanggo woosooro oorowuweroyi, ko yanggango oorengo teroruwonggo. Sengewero mera wendooketoni, arisa, Yisas ene Galili sono koongeyingo sanganiwoore kewoongoro, enengo kirikiri onino oororo, dagayerowero teyingo. 49 Enengo kirikiri onikundo Yisas kenootoyi, Galili sono koongeyingo sanganiwoore kewoongoro, eneno oorowuyingo. Oorowutoni, kirikiri onindo Yisas kenoro, oo gabogado, ero ingoro, nguro ene kimanggaru urungga teyingo. 50 Oni bidodo ngundiro tero, kenoro, sosoreyingo urungga teyingo. Ngundiro nguro, sodedomangge, Yisasdo eneya mande ero eyingo. Ye nowoondoye yanggango yeyi. Nondo nangge ombutenoku nga! Nguro ye ma sosorewero. Eyingo. 51 Ngundiro ero, Yisas wanggo sanganimo ooretoni, ngu naruno nangge, doogogaku kiniteyingo. Ngundiro tetoni, nowoondoye sosorero, ingondudu urungga oorengo teyingo. 52 Ndadiro nguro, Yisasdo oomanongoyingongga oni simoo bare yunowoku yanggangoningga nguro ma ingondudu teyingo. Kini, enengo nowoondoye ukingoyingo.

Yisasdo Genesaret Merako Sayi Oni Oowooyingga Yomosiyeroyingo

(Matiyu 14:34-36)

53 Ene Galili sono koongeyingonggaku usowooro, mera oowooyi Genesaret, ngu gidaresina mayero, wanggo gosiyoyingo. 54 Ene wanggo yokootoyi, sodedomangge oni simoo bare Yisas kenoro, ene ingoyingo. 55 Ngundiro nguro, oni sodedomangge ende gurasina gurasina yondowidoro saro, ene sayi oni yoyoro, Yisas ndano oorooteku, nguno mayeyingo. 56 Yo, hamoo, ende bobodi, ende ururu, ndawu meranggasina Yisas tunootetoni ngu, asa, ene sayi oni ende kewoorokono yoyeyingo. Ene ngundiro tero, Yisasno ngguyinggayitero, sumoo sumoo inoyingo. Ndadiro nguro, sayi onindo nangge kandeye Yisasdo nengguro dabemisina yetoyi ngu, asa, sayi oniku bidodo mete temukoyingo.

Copyright information for `RWORAWA