Mark 7

Anutro Mamana Mande, Ngundo Yuda Oniro Osisambayeboro Mamana Mande, Ngu Dagate

(Matiyu 15:1-9)

Mosesro mamana mande sobowooyingo oni, ngu oowooye Parisi oni gidarega, ko, mamana mande etuyeroyingo oni gidarega, ngundo Yerusalemnonggo omburo, Yisasya yowuruwooyingo. Ene Yisasro kirikiri oni gidega kandeye ma sonowooro oo dowooro, netoyi yeyoyingo. Parisi onindo yeyoro, nguro ene nowoondoye kowuri yero eyingo. Noorengo osisambananimboro muri ngundiro kini. (Parisi oni, Yuda oni bidodo, enengo osisambayeboro muriye keyeroro, kandeye gome ma sonowooro ngu, asa, ene oo ma dowooro newanggo. Ngundiro nangge, ene oo uriyoweroyi musiyomo saro, ngunonggo mayero ngu, ene kandeye ma sonowooro ngu, asa, ene oo ma newanggo. Ene osisambayeboro mamana mande gura gura muri gidarega nguya keyoro, nguro ene sono toba, kumbe, koondo, oo ngu bidodo ngu muringga ewoku, ngu keyoro sonowooyingo.) Ngundiro nguro, Parisi oni, ko, mamana mande etuyeroyingo onikundo Yisas sumoo inoyingo. Ndadiro nguro, gengo kirikiri oni, ene osisambaro muri ngu ma keyootenggo? Enengo kandeye ngu sugabododo oo dowooro netenggo. Noorengo osisambananimboro muri yomburiyootenggo. Ero eyingo. Ene ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Anutro ingondudu eyingo oni Ayisayando yeya mibuye tegedodo, ero nakangoyingo. Ene mande ngandiro nakangoyingo.

Ngu oni gidarega ngu, ene kingo manggoyemonggo no bingamine ero okootenggo. Enengo nowoondoyemo biyomi ingootenggoku, ngu muriyemonggo tunoo etuyerootenggo.
Nguro ngu, ene kingo nono yambo mande tetenggo. Ene oniro mamana mande nangge oni simoo bareno wesiyoro etuyerootenggoku ngu, ngundiro ngu godange ero eyingo. Noore Anutro mande nangge wesiyoro eteto. Ero eyingo. Ayisayando ngundiro nakangoyingo. ( Ayisaya 29:13)
Yisasdo eyingo. Ye Anutro mamana mande ngu andangero yokoro, ye oniro muriye ngu nangge, yanggango gome dowootenggo, ero eyingo.

Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Yengo ingonduduye yowooraringoweroyi oni, Anutro mamana mande ngu andangero yokowero, gome ingootenggo. Yengo muriye ngu nangge keyootenggo. 10 Kurimi, Mosesndo Anutro mamana mande nguno eyingo.

Ge mete gengo awanangge manggowo keyo. Oni gura enengo eweyi nemimboya mande biyomi ero ngu, asa, ene hamoo oorengo udoyi kumoowa. (Eksodas 20:12)
11 Ye Anut kootu inoro, ngandiro etenggo. Oni gurado digi beye oododo eweyi nemi hoorooweyeroweroyi, ene eweyi nemi erayagakuya ero ewa. Nga digi beyega nga ngu, no Anut inowero yewano, ero eyingo. 12 Ene ngandiro etenggoku, muri nenengo kini eyingo. Arisa, eweyi, nemi yomosiyoweroyi muri nguro gome ma ingootenggoku, nguro ye ganayeroya, eneno etoyiga ene ingoyi. Ngu muringga tetenggoku, ngu gome oorengo, ero eyingo. 13 Nguro ngu, ye muri osisambayemonggo yoyingo ngu keyootenggoku ngu, ye Anutro mande ngu yeyi, kingo oo ngundiro tetenggo. Ye muri gura gura ngundiro oowooyingga tetenggo. Ye ngu mandega ngu ero etuyerootenggoku, ngu Anutro mamana mande toongootenggo. Ero eyingo.

Muri Biyomimbo Oni Yeni, Biyomi Yete

(Matiyu 15:10-20)

14 Yuda oniro muriye ngandiro. Oni sowe gura gura oowari oo dowootoyi, ngu oo ngu ma neyingo. Nguno Yisasdo oni simoo bare ko negoyeroro eyingo. Ye bidodo noro mande nga ingoya, nguro ingondudu teyi! 15 Oni gura goweyi sanganimo oo oorooteku, ngundo newendesina uro, ngundo oni yeni, ma biyomi yewa. Kini, muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngundo endesina ooreteku, ngundo oni yeni, biyomi yewa. 16 Oni sodeyi mande ingoweroyi tetoningga ngu, ene komo nga mandega nga, gome ingoni. Ero eyingo.

17 Ene oni simoo bare ngu yoyokoro, yano oorowuyingo. Enengo kirikiri onikundo ngu mande adingayingga, nguro sumoo inoyingo. 18 Ene sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ye nguya ingonduduye kini? Ye bine ma ingootenggo? Oo bidodo oni endesina oorooteku, ngundo oni newendesina uro, ngundo oni yeni, ma biyomi yewa. 19 Ndadiro nguro, oo ngundiro ngundo oni nowoondoye oorengomo ma ute. Kini, ngu enesu kawuyi newendemo uro, ngunonggo oorero toongete. Ngu mandega nguno, ngu Yisasdo oowari bidodo metemi eyingo. 20 Ene mande gura soweyoro eyingo. Muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngunonggo endesina ooreteku, ngundo oni yeni, biyomi yete. 21 Muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngunonggo ootoogero, endesina oorete. Ngu ngandiro. Ingondudu biyomi teweroyi muri; sebobarese teweroyi muri biyomi; yakaka teweroyi muri; oni ureyi kumooweroyi muri; oni bare gidarega yakakayi yodowooro yomburiyootenggoku muri; oo kenomayingootenggoku muri; muri biyomi gura gura; ebe ganagana mande teweroyi muri; godange mande teweroyi muri; manggo unggaranggara teweroyi muri; oo kenomayingoweroyi muri; yomooyinoro mande, sanggiri teweroyi muri; oni enengombo enengo ingootoni, urungga teteku nguro muri; wenonoyingo mande eweroyi muri; ngu muri biyomi ngu bidodo oni nowoondoyemonggo endesina tunootero, ooreteku, ngu bidodobo oni yeni, biyomi yete. Ero eyingo.

Saropinisiya Merako Barega, Yisasro Newende Hamoo Teyingo

(Matiyu 15:21-28)

24 Yisas ootoogero, ngu endega ngu yokoro, Tayiya ende, Sayidon merasina oorowuyingo. Ene oororo, ya gura newendemo uro, Yisas nguno kengewero ingoro kombitetoni, oni gurado nguno mayero ma kenowero, ero ingoote. Ene Yisas kombiteweroyi nguya ereremo kini. 25 Kini, sodedomangge bare gurado Yisasno, nguno oorooteku, ngu etoyi ingoyingo. Ngu barega ngu, ene namboni bodaga nguno oombooro biyomidodo ngu oruwo. Ngu barega ngu Girik barega ene ngu Saropinisiya merako mayero, nguno oruwo. Ngundo, ene Yisas oruwoku ngu ingoro, nguro sodedomangge ene yano omburo, Yisas keyi damonimo boodoo oondoogeyingo. Ene boodoo oondoogero, Yisasno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Yisas gedo merambooro noro nambonemo oorooteku, ngu oweni, ero eyingo. Ndadiro nguro, ngu barega ngu newendemonggo hamoo ingoyingo, Yisas ene mete nambone yomosiyowa, ero ingoyingo.

27 Yisasdo Yuda oniro ingondudu ngu ngandiro ingoyingo. Noore Yuda oni ngu noore oni oorengo, ero, oni sowe gidarega Yuda oni kini, ngu se ngundiro, ero ingootenggo. Nguro ngu, Yisasdo ngandiro eyingo. Noore simooye oowari yunootooye, nero yokootoyiga, kootuyisina gumi yoro, se yunowato. Simooye oo ma neyingomo oo ngu yoro, se ma inowato. Eyingo. Yisasdo ngu barega nguro newendemo hamoo teyingo, ngu towoongoro, nguro ene ngundiro eyingo.

28 Ene baregakundo Yisasro mande gumi eyingo. O Oni Urungga, ge hamoo ete. Ene sebo ngu oo neweroyi yaba newendemo simooyemboro oo sosorango, ngu netenggo. Eyingo.

29 Ene ngundiro etoni, Yisas enebana eneya gumi eyingo. Ge ngundiro etekuro, arisa, ge mete oorowu. Merambooro biyomi ngu kuri namboge yokoro toongewo. Eyingo. Ndadiro nguro, Yisasdo enengo newendemo hamoo teyingo, ngu yanggango kenoro nguro ene mande ngundiro eyingo. 30 Arisa, baregaku enengo yano ko oorowuyingo. Ene ko oororo, ene namboni yabano wetoro oodoni, kenowoku, oombooro ngu ene kuri yokowo.

Yisasdo Oni Gura Mandeni Kini, Ko, Sodeyi Nguya Tuwo Ngu Yomosiyoyingo

31 Ngu naruno nguno, Yisas ko ootoogero, Tayiya mera yokoro, Sayidon mera nguya yokoro, yade mera gura oowooyi Dikapolis nguno oorowuyingo. Ngu merako nguno ende ururu kande eraya nguno oruwo. Ngu kewooroye oorengowoore yade oororo, Galili sono koongeyingo ngu tanggeyimo tunooteyingo. 32 Oni sowe gidaregado oni gura sodeyi tuwo ko mandeni moore nguya kini, ngu yoro, Yisasno mayeyingo. Mayero, ene Yisasno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo inoro, ngu oningga nguno kandeyi yeya yeningga, mete teni, ero eyingo. 33 Arisa, Yisasdo enengo mandeye ngu ingoro, nguro ene oninggaku yoro, oni simoo bare yoyokoro, songo oororo, nguno enesu nangge dikaworiyo. Dikaro, Yisasdo kandedibiyi ngu oningga ngu sodeyimo yeyingo. Yero, kandedibiyi yoro, muketero, oninggaku mebuyimo yeyingo. 34 Yero, Yisas sambono randoro doongetero, yanggango iyangero, newende sendoweroyi teyingo. Ene ngu oninggakuya enengo mandenonggo eyingo. Epata! Eyingo. Nguro muri ngu ngandiro. Ge goosoo! Ero eyingo. 35 Asa, ngu naruno nangge, oni sodeyigaku ngu himiyetoni, oo mebuyi gosiyoyingonggaku sodedomangge besero toongeyingo. Ene mete mande metemi eyingo. 36 Ene mete tetoni, ene Yisasdo roogo yanggango teyunoyingo. Ene oni gurano nga ooga ngaro ma ewero. Ene Yisasro mande ma ingoro, ene yanggango yero, nguro muri wesiyoro, ero endeyoyingo. 37 Yo, hamoo, simoo bare bidodo nguro mandeni ngu ingoro, ene hamoo sosoreyingo urungga oorengo tero, ene eyingo. Yisasdo oo bidodo tewoku ngu gome oorengo tete. Ene komo oni sodeye tuwo ngu tetoni, mande gome ingootenggo. Oni mandeye kini, ngu nguya mande gome etenggo. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA