Mark 9

Ngu naruno nguno, Yisasdo eneya eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni gidarega nga dikatenggoku nga, gumi ma kumooyingomo, Anutdo enengo simoo bare soboyerooteku naruno, enengo yanggangonidodo tunootetoni ye kenowanggo. Eyingo.

Yisas Moondeyi Guradiro Tunooteyingo

(Matiyu 17:1-13; Luk 9:28-36)

Kootuyisina, naru kandegura gidemboro guranangge yokoro, Yisasdo Pita, Yemus, Yon, ngu oni kabusaga ngu yoyoro, mera puri piru ndandayingo awuno oorengonggano ooreyingo. Nguno oorero, enesu nangge oruwonggo. Ngu naruno, Yisas moondeyi ngu oni kabusaga doongeyemo yowoorengoro, Yisas enesu guradiro tunooteyingo. Yo, hamoo, Yisasro towikumbani ngu soru ngundiro wadori, ko, sarayi oorengo tunooteyingo. Merako ngano oni gurado towikumbani oo ngundiro yeni, ma sarayi yewa. Ngu naruno, Ilayisa, Mosesya Yisas tanggeyimo tunootero, Yisasya mande etoyi, kirikiri oni kabusaga, ngundo ngu yeyoyingo. Pitando oo ngundiro kenoro, nguro ene soriyokoro, Yisasno ndawu mandega ewano, ero, ngu ma ingoyingo. Ngundiro nguro, ene Yisasno ngandiro eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore ngano oruweroyi ngu gome. Nguro ngu, gedo mete ero etoni ngu, asa, noore tookoododo kabusa yewato. Gura gengo, gura Mosesro, gura Ilayisaro yewato. Eyingo. Pitando mande etoni ngu, asa, ngu naruno nangge, goboore gura tunootero, ngundo doobeyeroyingo. Doobeyerootoni, Anutdo ngu goboore kewoorokononggo tunootero ngandiro eyingo. Ngu nenengo nangone, no nowoondone nguro gome ingooteno. Ye enengo mandeni, ngu gome ingoyi! Ene ngundiro etoni, asa, sodedo oorengo ene doongetero, Yisas enesu nangge oodoni kenoyingo.

Arisa, Yisas, enengo kirikiri onikuya, mera puringgaku yokoro, ko uyingo. Uro, Yisasdo mande yanggango ero eyingo. Ye awuno oo kenowonggoku, nguro oni gurano ma ewero. Anutro Nangoni Oni Kirarongo mere yokoya, ko ootoogetoninggago, asa, ye mete yootunoya eyi. Eyingo. 10 Ene ngu mandega ngu gome dowooro, enengo nangge mande ero ingoyingo. Ngu mandega mere yokoro ko ootoogetoni, ngu ndadiro? Ero ingoyingo. 11 Ngu naruno, Yisasro kirikiri onikundo Yisas sumoo inoyingo. Anutro mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo ngandiro etenggo. Ilayisando, Anutro ingondudu eyingo oni, koreteyunoro ombuwa, ero etenggo. Ndadiro nguro, ngundiro etenggo? 12 Ene mande ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Hamoo, Ilayisa omburogogo, oo bidodo yomosiyowa. Ngu ndadiro nguro, Anut mandeno ngu mandega ngu ooroote? Ngu ene Oni Nangoni, ngundo oo bidodoboro ogingo urungga koorowootoni, onindo yomooyinoro mandeni biyomi ewanggo. 13 Ene no yeno eteno. Ilayisa ene kuri ombuwo. Ene onindo ngu enengo ingondudu nangge keyoro, muri biyomi gura gura nguya ene teyinoyingo, Anutro mande nakayano ewoku, ngundiro teyinoyingo. Eyingo.

Yisasdo Simoo Oore Gura Meramboorododo, Ngu Yomosiyoyingo

(Matiyu 17:14-21; Luk 9:37-43)

14 Yisas kirikiri oni kabusagakuya oororo, enengo kirikiri oni gidaregano tunooteyingo. Ene tunootero, yeyoyingo ngu oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, yowuruwooro, mamana mande etuyeroyingo oni gidarega, kirikiri oni nguya, mande gumi gumi ero ronggeyoyingo. 15 Ronggeyootoyi, oni simoo bare bidodo Yisas kenootoyi, ombutoni, sodedomangge soriyokoro, yondowidoro, Yisasno oororo, yenggonangoyingo. 16 Ene ngundiro tetoyi, Yisasdo enengo kirikiri oniku sumoo yunoyingo. Ye ndadiro mandega eneya ero ronggeyootenggo? 17 Ngundiro sumoo etoni, ene oni gura ngu oni simoo bare ngu kewooroyemonggo, Yisasro mande gumi eyingo. Oo etuyeroyingo oni urungga, no nangone, oombooro biyomi, ngundo newendemo ootooro, ngunonggo manggowo witumoororoote. Ngundiro nguro, no ngu yoro, geno ombuteno. 18 Naru oowooyingga ngu, oombooroga, ngundo yanggango biyomi dowooro ooroote. Ene merako wenggeremootoni sorero, ooroote. Kooto sarayi ngu manggowoomo nguya ooretoni, metoyi gome kini ndinditero, moondeyi sagaga tewa. Nguro ngu, no gengo kirikiri onino ngu oweyi, ero etoowe, ene ngu oombooroga ngu andangeweroyi nguya ereremo kini. Eyingo.

19 Yisasdo ngu mandega ngu ingoro, enengo kirikiri oni, ko, simoo barekuya eyingo. Ye simoo bare nowoondoyemo hamoo kini! No yeya naru pirungga oorootetoku, ene naru ndadiro ngu yengo kowuriye koorowoowanggo? Arisa, ye simooye bodaga ngu yoya, nono ombuyi. Ero eyingo. 20 Ene ngundiro etoni, onikundo ngu simoonggaku yoro, Yisasno ombuyingo. Ene ngu oomboorogakundo Yisas kenoro, sodedo oorengo ngu simoo oorenggaku, newendemonggo yanggango oorengo wenggeremootoni, simoonggaku merako ukero, wetoro, nguno yowooraringoro, sagaga tero, koodoo sarayi manggowoomonggo ooreyingo.

21 Ene ngundiro tetoni ngu, asa, Yisasdo eweyi sumoo inoyingo. Naru ndadiro ngundiro teroruwo? Etoni, eweyimbo gumi eyingo. Kuri ene bodagano damoni yero ooroote, eyingo. 22 Naru oowooyingga, oombooro biyomi, ngundo simooyengga nga wenggeremootoni, de nombono, sonono nguya uro, ureni kumooweroyi teroroote. Ge mete tetoningga ngu, ge nowoondoyi teyunoya, ge noore hoorooweyero. Ero eyingo. 23 Ene ngundiro etoni,Yisasdo simooyengga ngu eweyimboya eyingo. Ataga, ge noya ngandiro ete. Ge mete tewa tetoni, ngu ge no nangone yomosiyo. Ndadiro nguro, ge ngundiro ete? Oni nowoondoyemo hamoo Anutno yero ngu, asa, ene mete oo bidodo teweroyi ingowa. Eyingo. 24 Yisasdo ngundiro oo etoni, asa, sodedo oorengo, oni eweyingga ngundo meno ero eyingo. No nowoondonemo hamoo tete. Ene noro nowoondone hamoo ngu ootuwoo! Nguro ngu, ge no hooroowenero! Eyingo. 25 Etoni, Yisasdo yeyoro ngu oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, yowuruwootoyi, nguro ngu, ene ngu oombooroga nguya sanggiri tero, kenoro eyingo. Ge oombooro manggowo sodeyi ukingoyingo, no geya eteno. Ge nga simooyengga nga yokoya, kootuyisina, ge ene newendemo ko ma uwero! Ngundiro eyingo. 26 Arisa, ene ngundiro etoni ngu, simoo ooregaku newendemonggo oomboorogaku ki biyomi ero, oninggaku yanggango oorengo wenggerenggeremoyingo. Ngundiro tero, oninggaku yokoro, besero toongeyingo. Oombooro toongetoni, oninggaku gaboyi kumooyingo. Gaboyi kumootoni, oni oowooyingga nguro eyingo. Oni kuri kumooteku nga! Ero eyingo. 27 Ene ngu naruno, Yisasdo kandeyimonggo dowooro okootoni, ko ootoogero dikayingo.

28 Kootuyisina, Yisas enengo kirikiri oniya ya gurano uro, nguno enesu nangge ootooro, Yisasno sumoo eyingo. Ndadiro nguro, noore ngu oombooroga ngu oweweroyi ma ingowooto? Eyingo. 29 ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Anutno yemboongetoyi ngu, ngundiro oombooro biyomi ngu ye mete andangetoyi toongewa. Oore gurano ngundiro mbooro biyomi ngu ma andangetoyi toongewa. Kini, Anutno yemboongero andangeweroyi ngu mete.

Yisasdo Naru Kumooro Ko Ootoogeweroyi Nguro Ko Eyingo

(Matiyu 17:22-23; Luk 9:43-45)

30 Ene ngu endega ngu yokoro, oororo, Galili mera kewoorokuri oorowuyingo. Ndadiro nguro, Yisas enengo kirikiri oni etuyeroweroyi naruno, nguro ngu, Yisasdo enengo kirikiri oni nguya kombitero, Anutro mande etuyerowero eyingo. Oni Nangoni, ngu mundi oni kandeyemo yetoyi, ngundo ureyi kumoowa. Ureyi kumootoni, naru kabusa yokoro, ene ko ootoogewa. Eyingo. 32 Ene mande ngundiro etoni, ene kirikiri oni ngu mandega, ngu muri ma ingoro, nguro ene sumoo inoweroyi nguya sosoreyingo.

Onendo Ngu Oni Urungga?

(Matiyu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Arisa, ene Kapeniyam endemo tunooteyingo. Ene ende oororo, ya newendemo uro, arisa, Yisasdo kirikiri oni sumoo yunoro eyingo. Ye oorekono ndawu mandegaro ewonggo? Ero sumoo eyingo. 34 Ene sumoo ngundiro etoni, ene kirikiri oni mande gumi ma eyingo. Ndadiro nguro, kirikiri oni oorekono oororo, mande ngandiro ero ingoyingo. Onendo koreteyingo urungga oruwa? Ewonggoku nguro ene oyimo yoro, Yisasno mande gura gumi ma eyingo. 35 Yisas enengo ingonduduye ngu kuri ingoro, nguro ene bibitero, kirikiri oniku, kande eraya kegidemboro erayagaku negoyerootoni, ombutoyi eyingo. Oni gurado koreteyingo oruwero, ingoro ngu, asa, ene komo omburo kootu tero, oni bidodoboro kirikiri oni tero oruwa. Ero eyingo. 36 Yisas ngundiro ero, simooye gura bodaga yoro, kewooroyemo yero, ngunonggo okooro boogomooro, enengo kirikiri oni kirarongo nguno eyingo. 37 Oni ene no oowoonemboro ingondudu tero, ene oni simooye ngandiro bodaga yoro, hooroowewaku ngu, ene no hoorooweneroote. Oni ene no hoorooweneroro ngu, ene no, ko, noro Awane no sowenerootoni, ngano ombuwono, ngu ene nguya hooroowewa. Ero eyingo.

Oni Nooreya Ma Sanggiri Tewaku Ngu, Ene Noorengo Doboonani Oorengo

(Luk 9:49-50)

38 Yondo Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore oni gura kenootooye, ene gengo oowoonggemo merambooro oweyerootoni, ngu noorengomu kini. Ngundiro nguro noore ene roogo teyinowooto. Ndadiro nguro, ene gengo kirikiri oni kini. 39 Ene ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ye ma roogo teyinowero. Ene oni gura no oowoonemo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu tewaku ngu, ene noya mande biyomi sodedo ma ewa. 40 Ndadiro nguro, oni gura nooreya sanggiri kini, ngu noorengo doboonani ngundo noore hoorooweyerowa. 41 No hamoo oorengo yeno eteno. Krayis oowooyimo, hoorooweyerowo ero ingoro, sono tobano ye yunowaku ngu, arisa, ngu oningga, nguro Anutro uri, ngu hamoo oorengo, ene Anutro endemo sugi sugi ngundiro urini yororuwa. Ero eyingo.

Muri Biyomi, Ngundo Oni Nowoondoyemo Hamoo, Ngu Yomburiyoote

(Matiyu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 Yisasdo kirikiri onino mande gura eyingo. Oni gurado simooye nga noro nowoondoyemo hamoo ingoro oorootenggoku, nga gura yoro, newendemo hamoo ingooteku, ngu yomburiyowaku ngu, enengombo muri biyomi tewoku nguro gumi ogingo urungga oorengo yowa. Arisa, ngu oningga, ngu enengombo ngundiro tewoku, nguro mete ngu digi urungga yoya, ngundo bungeyimo gosiyoya, yoya, sono koongeyingo urungga ngu kewooroko oorongootoyiga uni. 43 Ge kandegebo weti mbumbuwa gura tetoningga ngu, ge mete toongooya, andangeya, oorongooga uni. Kandege guranangge, ngundo mete keta oruweroyi gome ngu yowa. Kinitetoni, ge kandege eraya eraya oodoni, ngundo goyoro, ende biyomi de nombono ma kumooweroyimo nguno oorongoonggerowa. 44 Ngu endega nguno, bunimbo suwooyi sano oni goweyi songgiwi nero, oodoni, oninggaku ogingo urungga ingoro, sugi sugi oruwa. Enendo de nguya ma wemoowa. 45 Ngundiro nangge, kengge gurado mbumbuwano goyoya, utoningga ngu, arisa, ngu kengega ngu toongooya yoko. Ngundiro tero, ngu ge mete keta oruweroyi gome ngu yowa. Kengge eraya eraya oodoni ngu, ngundo goyoro, ende biyomi de nombo ma kumooweroyimo, endegano nguno oorongoonggerowa. 46 Ngu endega, nguno bunimbo suwooyi sano oni goweyi songgiwi nero oodoni, oninggaku ogingo urungga ingoro, sugi sugi oruwa. Enendo de nguya ma wemoowa. 47 Ngundiro nangge, ene doongenggebo weti mbumbuwa gura tetoningga ngu, ge mete ngu doongenggega ngu yowukeya, oorongoongga uni. Ge doongengge guranangge, ngu ge mete Anutro mande mande murini nguno uwa. Ge doongengge eraya eraya oodoni ngu, ngundo goyoro, ende biyomi de nombo ma kumooweroyi oorengo (Hel) nguno oorongoonggeroni uwa. Anutro Mandeno ngandiro ete.

48 Ngu endega, nguno bunimbo suwooyi sano oni goweyi songgiwi nero, oodoni oninggaku ogingo urungga ingoro, sugi sugi oruwa. De nguya ma wemoowa. (Ayisaya 66:24)
49 Kumbe gura dowooro yetoyi, ngu gagiwi kini. Arisa, gagiwi yero, ariyetoni, de koondodongoombo boosowootoyi, yanggango oorengo yeteku ngundiro. Towootowoo omburo, ngundo oni yeni, kumbe boosowootoyi, yanggango yeteku, ngundiro tewa. 50 Anutro mande keta gome, ngu sayi nembo ngundiro. Sayi nembo ngu oo gome. Ene sayi nembo, nguro yanggangoni kuri kiniteyingo ngu, ye ndadiro tetoyi, ngu sayi nembo ngu ko mete tewa? Sayi nembo ye nowoondoyemo oorooteku ngu, ye komo dobookuriyeboya gome oorengo imakeyingomo bibiteya oriyi. Ngundiro eyingo.

Copyright information for `RWORAWA