Matthew 10

Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Kirarongo Kande Eraya Kegidemboro Eraya Negoyeroyingo

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

Ngu naruno nguno, Yisasdo enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayagaku negoyerootoni, ombutoyi, yanggango yunootoni, ene mbooro biyomi owero, oni sayidodo ngu mete yomosiyeroro, moondeyemo kowuri ngu andangetenggo.

Yisasro kirikiri oni ngu ngandiro: Sayimon oowooyi gura Pita, ko, enengo koneyo Enduru; Yemus ko Yon ngu Sebedi simoongo; Pilip; Batolomeyu; Tomas Matiyu, ngu digi beye yoweroyi oningga; Yemus ene Alipiyasro nangoni; ko Tadiyas; Sayimon, nguro muri ngandiro: enengo mera, ngu mera gura onindo, sobowooweroyi ingonduduni kini oorengo. Ko Yudas Iskariyoot ngu oningga, ngundo damodamoni tero, Yisas mundi oni kandeyemo yeyingo.

Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Kirarongo Kande Eraya Kegidemboro Eraya Ko Yunoyingo

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-5)

Yisasdo enengo kirikiri oni kirarongo mamana mande ngundiro yunoyingo. Ye oni sowe gura gura Yudaro oni kini nguno ma uwero. Ye ende gidega Sameriya mera nguno oorootenggoku, nguno nguya ma uwero. Kini, ye Iserel oni simoo bare nangge nguno oorowuyi. Ene Sipsip, ngundo enengo oore yokootenggoku ngundiro. Ye ooroya ngu, mande ngandiya wesiyoya eyi. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo naru enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu kuri namoko ombute. Ye ko gura ngandiya teyi. Ye sayi oni yomosiyeroya, oni kumooyingomu yokutuyeroya, ko moondeye gorimambudodomu oni yomosiyerootoyiga mete tetoyiga, ko mbooro biyomi nguya oweyeroyi. Nondo ye Anutro mamana mande yunoro, ko nondo ko biyomi tero, yengo nowoondoye hamoo teyingongga, ngu yanggango kingo yunowono. Arisa, ngundiro nangge, ataga, yengo naru, yeba nangge saya, oni simoo bareno ngundiya kingo yunoyi.

Mete, ye digi beye ma yoro, siriyowero. 10 Ye kasi, ko towi eraya, keye goweyi eraya, ko usudogo gura, ngu ma yowero. Kini, oni endemo oorootenggoku, ngundo mete oo bidodo yunoro hoorooweyerowanggo.

11 Ngundiro nangge, ye ende ururumo ko bobodimo, nguno ye oni gome ereweya, yeyoya, oni metemi nenengongga kenoya, ngundo yano nangge oodega, ooroya, naru saweroyigakuno yokoya sayi. 12 Ye ya gurano uya ngu, oni ngu yano oorootenggoku, ngu kumana yunoyi. 13 Oni simoo bare ngu yano oorootenggoku, ngundo ye gome soboyerootoyiga ngu, ngu Anutro kumanangga enedodo mete oruwa. Asa, ngundiro nangge, enendo gome ma soboyerootoyiga ngu, ngu Anutro kumanangga eneno ma oruwa. 14 Ngundiro nangge, oni gurado yoyoro, enengo yano ma utoni ngu, ko endemo oni simoo baredo Anutro mande kootu inootoyiga ngu, asa, ye ende yokoya, ooroya ngu, keyemo gugukakawu yonggurumooya, ye sayi.
(Ngundiro tetoyi ngu, Anutdo endemo oni kumana biyobiyomi urungga ene yunowa.)
15 Nondo yeno hamoo eteno. Kootuyisina, oni simoo bare wirikoyeroweroyi naru urunggano, ngu Anutdo ngu endemo oni simoo bare ngu kowuri urungga oorengo yunowa. Ngu endemo kowuringga yunoyingo, ngundo oni simoo bare Sodom ko Gomora ende erayagano kowuringga, ngu dagate. Ero eyingo.
(Kuri Ebarahamro naruno, ngu ende erayagano, simoo bare bidodo nowoondoye ingondudu biyomi urungga, ko mbumbuwa urungga oruwonggo. Ngundiro nguro, Anutdo enengo mbumbuwa urungga oorengo ngu kenoro, nguro ene sambononggo de soweyootoni, omburo, ngundo ngu ende erayagaku, oni simoo bare nguya oo bidodo demukoro kiniteyingo.)


Kootuyisina, Kristen Onino Towootowoo Gura Gura Tunootewa

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16 Yisasdo mande gura eyingo. Ye gome ingonda teyi! Nondo ye Kristen oni, Sipsip ngundiro ngu soweyerootoowe, se koki kewooroyemo oorowuwanggo. Ye sirero muri keyoyi. Ene ingondudu urungga tero, oo gome kenoro ingoro, oo tewero ingooteku, ngu tete. Ye nu mumu kondiriro muri nguya keyoya, ngunonggo muri biyomi teweroyimboro, ngu ma ingowero. 17 Ye oniro ingonda gome teyi! Enendo yoyoro, ya biyomimo oorero, wirikoyeroyi musiyomo oorero, enengo yowuru yano gisasaruyerowanggo. 18 Ye nono oni nowoondoye hamoo tetoyi, nguro enendo ye yodowooro, Gabuman oni, ko, merako oni koreteyingo tabango urungga, ngu doongeyemo ombuwanggo. Ngundiro nguro, ngu naruno, ye Anutro Mande Keta Mesarango ngu onino, ko oni sowe gura gura Yuda oni kini, nguno nguya wesiyoya yunoyi. 19 Ye nono nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro kowuringga ngu tunootetoni ngu, ye nowoondoyemo sosorero, ngandiro ma ingowero, ero eyingo. No oni ururumo ndadiro mandega ewano; ngundi, enendo etoyi ngu, nondo gumi ndadiro ewano, ero ma ingororuwero. Ngu narunggano nguno, ye ma sosorewero. Ndadiro nguro, yengo Anut, ngundo ingondudu ye yunootoni, mande ngundiro wesiyoro ewanggo. 20 Yengombo ngu oo ngu ma wesiyoro ewanggo. Kini, Anutro Yuka Kundingiyi, ngundo nangge ingonduduyemo etoni ewanggo.

21 Kowuri naruno, oni gurado koneyo dowooro, oo wirikoweroyi musiyomo ooretoni, ureyi kumoowa. Ngundiro nangge, eweyimbo nguya nangonimo ngundiro tetoni, simoongombo ewenemi nguya ngundiro tewa. 22 Yo, hamoo, ngu naruno, ye noro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro oni nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo yeya nowoondoye biyomi urungga ingowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, oni gura newende hamoo yanggango tero oode, naru wengamo oruwaku ngu, asa, Anutdo ene yootoni, ngu oningga ngu Anutya sugi sugi oruwari. 23 Oni simoo bare ende gurado yomburiyerowero tetoyiga ngu, ye ende gurano sodedo sayi. Ngu endemo oni ngundo nguya muri biyomi yeno tetoyi ngu, asa, ye ende gurano sobiyoya sayi. No yeno hamoo oorengo eteno. Ye Iserel ende bidodomo ko ngundiro ngu ma temukoyingomo, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo ko omburo yoyowano.

24 Simooye Skulno oorowuyingo ngu, ngu komo enengo etuyeroyingo oningga ngu nowoondoyemo oriyi. Ene ngundiro nangge, kirikiri oni nguya komo enengo sobosobo oni ururu nowoondoyemo oriyi. 25 Mete Skul oni nguya, etuyeroyingo oni ngu kirarongo oorengo tunootewanggo. Ngundiro nangge, kirikiri oni nguya enengo oni ururu kirarongo oorengo mete tunootewanggo. Ngu hamoo, nondo yengo nowoondoye hamoo teyingo nguro Awaye oorooteno. Ene noro mundi oni gidaregado no kootunesina oowoone biyomi Setan, ngundi, Beyelesebab ero ngu, asa, ngundiro nangge, ye noro kirarongo tero oorootenggoku, ye nguya ngundiro kootuyesina oowooye biyomi guradiro guradiro ewanggo.

Oni Komo Ene Anutro Nangge Sosoreyi

(Luk 12:2-7)

26 Ngundiro nguro, ye mundi oni merako ngano oorootenggoku, ngu ma sosorewero. Ndadiro nguro, mande bidodo nowoondoyemo ngu ingoro, kombiteyingo oorooteku ngu, kootuyisina oode, tunoo oorengo tunootemukowa. Ngu oo ngu wiriyoyingo ngu, kootuyisina, onindo kenowanggo. 27 Nondo mande ureriko etuyeroro, yunootenoku nga ngu, yendo mera himi ogisano wesiyoya yunoyi. Ngundiro nangge, ye mande torige sodeyebo ingootenggoku ngu, ye mande eweroyi musiyomo, ngunonggo mande wesiyoya eyi. 28 Ene ye oni goweye moondeye ureyi kumootenggoku, nguro ma sosorewero, ndadiro nguro, ene gaboye nguya mete ma ureyi kumoowa. Kini, ye komo Anutro nangge sosoreyi. Ngundo ngu, ene mete moondeye gaboye nguya erayadodo Setanro ende biyomi, de nombo ma kumooweroyi, nguno ye oorongooyerowa.

29 Oni ngu nu bobodi digi tanggori guranangge, ngundo nangge uriyootenggo. Ene Awaye sambono oorooteku, ngundo ma ingootoni ngu, asa, ngundiro nu bobodi ngu merako ma sorewa. 30 Yo, Anutdo nu nguro gome ingoro, sobowooro, ene ye soboyeroro ingooteku, ngundo nu bobodi soboyerooteku muringga, ngu dagate. Yo, Anutdo tabaye uye ngu kuri kandangero, ingowoku ngu, ye ngu watayi kini. Ngundiro nguro, ye ma sosorewero. Ero eyingo.

Yisas Oowooyi Wesiyoro Eweroyimboro Ma Sosorewato

(Luk 12:8-9)

32 Nguro oni gurado no oowoone oni simoo bare doongeyemo wesiyoro, ewaku ngu, nondo nguya ngu oningga oowooyi Awane sambono oorooteku, ngu doongeyimo nguya wesiyoro ewano. 33 Ene oni gurado oni simoo bare doongeyemo no kootu nunootoni ngu, asa, nondo nguya ngu oningga Awane sambono oorooteku, ngu doongeyimo nguya kootu inowano.

34 Ye ngandiro ma ingondudu tewero, no merako ngano ebe yeni, kumoowero ombute, ero, ma ingowero. Kini, no ebe yewe kumoowero ma ombuyingo. No duge ngu Anutro mandeni ngundiro ngu yoro ombuteno.

35 Yo, noro dugega ngando ngu oni simoo bare bidodo kewooro wesoowooyerootoni, wata eraya tunootero, gura oni simoo bare nono nowoondoyemo hamoo tero oodoyi, oni simoo bare wata gura nowoondoyemo hamoo ma teyingo oruwanggo. No nguro ombuwono. Simoo gurado eweyimboya mundi tero, songo songo oruwari. Bare gurado nemimboya mundi tero, songo songo oodori, ngundiro nangge, bare gurado neboyiboya mundi tero oruwari. 36 Ngundiro nangge, oni simoonggoro ya gurananggemo oorootenggoku, nguya mundi tero, songo songo oruwanggo. (Mayika 7:6)
37 Oni gura eweyi nemimboro nangge ingooteku muringga, ngundo noro ingooteku muringga, ngu dagatoni ngu, ngu oningga ngu noro doboone kini. Ngundiro nangge, oni gura nangoninggaro ko namboninggaro gome ingooteku muringga, ngundo noro ingooteku muringga, ngu dagatoni ngu, asa, ngu oningga nguya noro doboone kini. 38 Ene oni gura enengo newendemo hamoo teyingo nguro ene ma kumoowero tero, ngunonggo ene no kenerowaku ngu, asa, ngu oningga noro doboone kini. 39 Oni gura merako ngano enengombo enengo keta oruweroyiga ngu yowaku ngu, oniyooge, kootuyisina, ene oonootewa. Ngundiro nangge, oni gura noro ingoro, meyero, noro konemo enengo keta sugi sugi oruweroyi yokowaku ngu, asa, ngu oningga, ngundo noya keta sugi sugi oruweroyi ngu sambo endemo yowa.

Oni Uri Metemi Yoote

(Mak 9:41)

40 Oni gurado ye yomosiyerowaku ngu, ene ngundiro nangge, no nguya yomosineroote. Ngundiro nangge, oni gurado no yomosinerooteku ngu, asa, ene Anut, no sowenerootoni ombuwonokungga, nguya yomosiyoote. 41 Oni gura Anutro ingondudu eyingo oningga ombutoni, kenoro, no Anutro ingondudu eyingo oni hooroowewero ingoro, ene yoro, enengo yano uro gome sobowooteku ngu, asa, Anutdo nguro uri urungga inowa. Ngundiro nangge, oni gura oni nenengo metemingga ombutoni, kenoro, ingoro, ene yoro, enengo yano uro sobowoowaku ngu, asa, ngu oningga nguya Anutdo uri urungga inowa. Ndadiro nguro, onindo oni Anutro ko tetenggoku, ngu hoorooweyerootenggoku ngu, Anutro ko gobooro tetenggo. 42 Oni gurado ngu oni simoo bare noro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu oowooyidodo kini, ngu kenoro, ingoro, nguro ene sono gingo tobano wendoro, inowaku ngu, asa, no yeno hamoo eteno. Ngu oningga ngu uriyi gome yowa. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA