Matthew 13

Onindo Oo Yuwooyi Gura Kono Kuriyoyingo, Nguro Mande Adingayi

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

Ngundiro naruno, Yisas ya yokoro, oororo, Galili sono koongeyingo dabemimo nguno bibiteyingo. Ene ngundiro tetoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, Yisas tanggeyimo yowuruwootoyi, nguro Yisas ene wanggo sanganimo oorero, bibitetoni, oniku ngu sono dabemimo keredi sanganimo oriyingo. Asa, ngu naruno, ene mande adingayi yunoro, nguno oo oowooyingga etuyeroro eyingo. Oni gura kono Rayis yuwooyi kuriyoyingo.

Ene kuriyootoni, Rayis yuwooyi gidega ooreko soretoni, nguno numbo mayero nemukoyingo. Oo yuwooyi gidega mera digi gumi digidodo musiyosina soreyingo. Mera nguno urungga kini. Nguro oo yuwooyingga ngu sodedomangge ooreyingo. Ene huri uro, mera newendemo uweroyi kini. Mera bodaga nangge nguro ngundiro teyingo. Ene sa oorero, kenootoni ariyeyingo. Nguro digi kookingombo dedoni, bidodo ariyero kumooyingo. Oo yuwooyi gidarega utoo so sanggiridodomu, kakari dimoo uto oo kewoorokono soreyingo. Kakari dimoo uto sanggiridodomu oorero, ngundo doobengoro wiriyoyingo. Ngundiro tetoni, nguro ma enggeyingo. Ene oo yuwooyi gidarega mera gome oorengomo soreyingo. Ngu oo yuwooyinggaku gome oorero, urungga yero, gome enggeyingo. Gidarega engge onibi kandegura (100), gidarega engge onibi kabusa (60), gidarega engge onibiga kande eraya (30) enggeyingo. Oni sodeyidodo ngu mande ingoya, ene komo gome ingoyi! Ero eyingo.

Yisasro Muri Ngu Mande Adingayi Nangge Eyingo

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10 Kootuyisina, Yisasro kirikiri oniku eneno omburo, sumoo eyingo. Ge ndawugaro nguro, mande adingayi nangge oni simoo bareno ete? Ero eyingo. 11 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, ene mande gumi eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo mande muringga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu kombiteyingo oorooteku, ngu ye tunoo etuyerowa. Ene oni gidaregano ngu, no mande nga eneno yootunoro ma ewano. 12 Ngundiro nangge, oni gura Anutro Mande Keta Mesarango ingoro, ngu dowootoni, Anutdo oo gura soweyoro, ingonduduni oowooyingga inowa. Ngundiro nangge, oni gura Anutro Mande Keta Mesarango ngu ma dowooro, ene koretero yowoku ngu nangge dowoororuwaku ngu, asa, Anutdo ngu nguya andangero yowa. 13 Nondo mande adingayi eneno etenoku, nguro muri ngandiro. Ene doongetero, oo kenowanggoku ngu, ene nguro muri gome ma ingowanggo. Ngundiro nangge, ene mande ingoro ngu, ene nguro ingondudu tero, nowoondoyemo yoro ma siriyoyingo. 14 Ngundiro oni simoo bare, nguro muriye kurimi Anutro ingondudu eyingo oni, Ayisaya, ngundo mandega eyingomu, engge tunooteyingo. Ene ngandiro eyingo.

Ye mande ingootenggoku ngu, ene nguro damoni ma ingootenggo. Ye doongetero kenowanggoku ngu, ene oo nguro ma ingowanggo. Oni simoo bare kuri nowoondoye ukingoyingo. Ene sodeye ukingoro, nguro ko doongeye kumoondi teyingo. Muri ngundiro ma tetoyi ngu, arisa, doongeyembo oo kenoro, ingoro, sodeyebo mande gome ingoro, yoro, nowoondoyemo gome siriyoro, ngu ingondudu tewanggo. Ene nowoondoye yowoorengootoyi ngu, asa, nondo mete omburo, ene yomosiyerowano. Ene mande nenengo oorengo ngu ingowero ngu yokootenggoku, nguro enengo muriye biyomi ngu ma yomosiyowanggo. Ero eyingo. (Ayisaya 6:9-10)
16 Yisasdo mande gura eyingo. Ngu gome oorengo, ye ngu oni ngundiro kini. Ye doongeyembo oo kenoro, nowoondoye gome ingoro, ko sodeyebo ingoro gome ingowanggo. 17 Asa, no yeno mande yanggango eteno. Kuri, Anutro ingondudu eyingo oni, ko, oni gidarega nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngundo nowoondoye bidodo yengo ataga kenootenggoku, ngu kenowero ingowanggo. Ene yendo Mande Keta Mesarango ataga ingootenggoku, ene nguya ingowero hahangewonggoku, nguro ngu, ene ereremo kini. Ero eyingo.

Mande Adingayi Oo Yuwooyi Nguro Muri Damoni

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18 Ye komo ingoyi! Onindo oo yuwooyi kono kuriyowoku mande adingayi, nguro damoni ngu ngandiro. 19 Oni gidarega Anutro mande muringga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu ingoro, ingondudunimo nangge ingoro, nguro gome ma ingootenggoku ngu, arisa, sodedomangge Setando omburo, Anutro mandega ingowonggoku, ngu andangero yowa. Ngungga ngu, oo yuwooyi ooreko soreteku ngundiro. 20 Oni simoo bare gidarega ngu Rayis yuwooyi mera digidodomo soreteku ngundiro. Ene mande ingoro, sodedo yoro, nguro ene oni oni teyingo. Oni oni tero, ene kootuyisina nguro ingondudu tero, ngu ene newendemo hamoo tewoku ngu yokowa. Ene huri moore kini ngundiro tewa. Enengo newende hamoo teyingo ngu, ootuwoo bodaga. Ene Anutro mundi oni, ngundo oni simoo bare Anutro mande ingowonggoku, ngu kowuri urungga yunootenggo. Ngundiro tetoyi ngu, sodedomangge, oni simoo bare gidarega enengo nowoondoyemo hamoo ngu yokoro, Anut kootu inowanggo. 22 Oni simoo bare gidarega ngundiro oo yuwooyi utoo sanggiridodo kewoorokono soreyingo. Ene mande ngu ingootenggoku, nguromu ene kowuri guradiro nga merangga ngaromu eneno tunootetoni, ko, digi beye urungga yoweroyimboro nguro ingondudu bidodo, ngundo Anutro mande doobengoote. Ngundiro oni simoo bare ene gome ma enggewanggo. 23 Oo yuwooyi mera gomemo soreteku ngu, ene oni simoo bare gidarega ngu, ene Anutro mande ingoro, yoro, gome dowooro, gome enggewanggo. Yo, oni Anutro Mande Keta Mesarango ngu ingoro, nowoondoyemo gome siriyoyingo. Oo gidarega engge oowooyingga oorengo (100), gidarega engge rogomo nangge (60), ko gidarega engge bodaga nangge (30). Ero eyingo.

So Biyomi Kono Ooreteku, Nguro Mande Adingayi

24 Yisasdo mande adingayi gura yunoro eyingo. Anutro mande muringga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu oni kono oo yuwooyi gome kuriyooteku ngundiro. 25 Oni simoo bare suwoono wetomukootoyi, ko simburiga nguro mundi oninggakundo mayero, kono so biyomi oo yuwooyi kewooroko oorongooro toongeyingo. 26 Kootuyisina, Rayis yuwooyi ko so biyominggaku nguya yowuruwooro ooreyingo. 27 Arisa, ko oniku ko simburimo oororo eyingo. Oni urungga, noorendo ingootetoku, ngu gengo kono oo yuwooyi gomemu ngu kuriyowo. Ndadiro nguro, so biyomingga nga nguya oorete? Ero eyingo.

28 Ene ngundiro sumoo etoyi, enendo ko onikuya mande gumi eyingo. Ngu mundi oninggado tewo. Ngundiro etoni, ko onikundo eneya gumi eyingo. Ge ingootooga, noorendo oororo, so biyomi ngu mete gumoowato, bine? Ero sumoo eyingo. 29 Ene ngundiro sumoo etoyi, enendo mande gumi eyingo. Kini, yendo so biyomi gumooro nguno ngu, Rayis nguya gumoowanggo. Ngundiro nguro, erayadodo yokootoyiga nguno oriri. Kootuyisina engge mandoni yeyingo narunogogo, ngu koyi teweroyi onino ewano. Yendo koretero so biyomimu gumooro kaweroyimboro witumooyi. Ene yendo Rayis yoro, noro oowariro yano yowuruwooro, wata yewanggo. Ero eyingo.

De Gura Oowooyi Masitet Ko Oomanongoyingo Koongeyeweroyi Yis Nguro Mande Adingayi Eraya

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-21)

31 Asa, Yisasdo mande adingayi gura yunoro eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo mande muringga enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu de gura oowooyi Masitet yuwooyi ngundiro. Onindo ngu Masitet yuwooyi yoro, enengo kono miyingo. 32 Masitet yuwooyingga ngu bobodi oorengo puka yuwooyi ngundiro. Oo ngu mitoyi ngu, enengombo oorero, de urungga biyomi yero, oowari gidarega kono ngu bidodo dagayeroro, enengo kambini urungga yero, yongeyi tetoni, numbo ngu sanganimo bibitetenggo. Ero eyingo.

33 Asa, Yisasdo mande adingayi gura ene yunoro eyingo. Noore Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo mande muringga enengo oni simoo bare oo soboyerooteku, ngu ene oomanongoyingo koongeweroyi, Yis ngundiro. Baredo ngu Yis yoro, oomanongoyingododo yowuruwoorootoni, Yisga, ngundo yeni oororo, oomanongoyingo ngu bidodo koongewa. Ero eyingo.
(Nga mandega ngaro damoni ngandiro. Anutro Mande Keta Mesarango Yisasdo enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro eraya ngu yunootoni ngu, ngu mandega yade yade oororo, mera bidodomo tunootewa.)


Yisasdo Oni Simoo Bareno Mande Adingayi Nangge Wesiyoro Yunoyingo

(Mak 4: 33-34)

34 Yisasdo oni simoo bareno mande adingayi nangge yunoro, ene mande gura tunoo eneno ma wesiyoro yunoyingo. 35 Ngundiro nangge, kuri Anutro ingondudu eyingo oni gurado mandega eyingonggaku, ataga engge tunootete. Ene Yisasya ngundiro eyingo.

Nondo manggone goosooro, mande adingayi ewano. No mande kuri kombiteyingo oruwoku, Anutdo amana nga sambo mera yeyingo naruno yade yade oororo, wenga omburo, ataga nguro tunoo wesiyoro eteno. Ero eyingo. (Sam 78:2)

Mande Adingayi So Biyomi Kono Ooreteku, Nguro Damoni Eyingo

36 Arisa, Yisasdo enengo kirikiri onidodo oni simoo bare yokoro, yano uro, eneno oororo eyingo. So biyomi kono ooreteku, nguro mande adingayi gedo ewoku, nguro damoni nooreno etooga, ingowato. Ero eyingo.

37 Yisasdo mande ngundiro ingoro, ene mande gumi eneno eyingo. Oni gura kono oo yuwooyi metemi kuriyowoku ngu, ngu no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, ngu no ngundiro. 38 Enengo ko ngu, ngu mera bidodo ngundiro. Oo yuwooyi kono metemimu ngu oni simoo bare Anutro pawa newendemo oorootenggoku, ngu ngundiro. So biyomingga ngu, ngu oni simoo bare gidarega Setanromu. 39 Oni so biyomi kono kuriyowoku, ngu Setan. Engge yoweroyi narungga ngu, ngu naru wenga wirikoyeroweroyiga ngu ngundiro. Engge yoweroyi oningga ngu, ngu Anutro sambono oni. 40 Onindo so biyomi gumooro, yowuruwooro, de nombono kaweroyi ngu, ngu naru wengamo, nga merako ngundiro tunootewa. 41 No, Anutro Nangoni Oni Kirarongo, Anutro sambono oni ngu soweyerootoowe, omburo, ngundo oni simoo baredo oni gidega yowoosooro, mbumbuwa tetenggoku oni ngu oweyeroro, ko, oni muri biyomi tetenggoku nguya oweyerowa. Oweyerootoyi, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu newendemo ma uwanggo. 42 Ngundiro oni ngu, ene Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi nguno oorongooyerootoni, ene sendo urungga biyomi tero, metokarikari tero, ngundiro sugi sugi oruwanggo. 43 Ngundiro naruno, oni biyomi Setanro endemo oruwonggoku, oni nowoondoyemo hamoo teyingo ngu Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno sugi sugi oruwanggo. Ngu ende gomenggano nguno, Kristen oni simoo baredo muri nenengo oorengongga, ngundo himi ogisa ngundiro oruwa. Oni sodeyidodo tetoningga ngu, ene nga mandega nga gome ingoni. Ero eyingo.

Onindo Kes Newendemo Digi Beye Ngu Ereweyingo, Nguro Mande Adingayi

44 Anutdo endega nguno enengo simoo bare soboyerooteku, ngu digi beye oowooyingga oorengo ngundiro. Ngu digi beye ngu Kesdodo mere newendemo oongooyingo. Naru gurano, oni gurado ngu kenoro, enebana ko yoro, mere gumisina doobengoro oongooyingo. Ngundiro tero, ene oni oni tero, sodedomangge oororo, enengo sitowi bidodo oni yunootoni, uriyootoyi, nguro urini yoro, oororo, ene mera simburimo mera ngu uriyoyingo.

Beye Goyayi Gome Nguro Mande Adingayi

45 Oni simoo bare Anutro mande muriningga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu ya dogoni Stuwa oni beye goyayi gura erewero yoweroyi ngundiro. 46 Oni gurado ngu beye goyayiga kenowoku ngu, ngu gome oorengo tetoni ngu, enengo oo yoro, oororo, oni gidaregano soweyoro, ngunonggo digi beye yoro oororo, ngu beye goyayiga uriyoyingo.

Iso Yoweroyi Si Nguro Mande Adingayi

47 Mande adingayi gura oni simoo bare Anutro mande muringga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu ngandiro. Isoro si sono koongeyingomo oorongootoyi, iso gura gura enengo siko uro oorootenggo. 48 Isoro si isombo angetoni, arisa, yoro, omburo, sagigo keredi sanganimo yeyingo. Oniku bibitero, iso metemi nangge wiyakoro, koondomo yeyingo. Ngundiro nangge, iso biyomiku ngu oorongooyi uyingo. 49 Ngundiro nangge, wirikoyeroweroyi naru wengamo nguno, ngundiro tunootewa. Anutro sambono onindo omburo, oni biyomimu, oni nowoondoyemo hamoo teyingo kewooroyemo oorootenggoku, ngu andangeyeroro, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi, nguno oorongooyerowanggo. Ngundiro oorongooyerootoni, ngu de ma kumooweroyinggano nguno sugi sugi ootooro ngu, sendo urungga tero, metookarikari tero oruwanggo. Ero eyingo.

51 Yisasdo enengo mande gura sumoo eyingo. Ye mande nga bidodo ingootenggo bine? Etoni, enebana gumi eyingo. Yo, ero eyingo. 52 Ngundiro etoyi, enendo gumi eyingo. Arisa, ngundiro nguro, Mosesro mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo Anut Oo Bidodo Simburi Simbunanimboro mande muringga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku ngu, nguro mande gome ingoro, ene ya urungga nguro Simburi ngundiro oorootenggo. Ngu oningga ngundo ene yano uro, oo kurimimu ko ketamu nguya yoro, yowuruwooro, dowooro, koyi tewa. Ero eyingo.
(Mande adingayi nguno oo kurimimu ngu Mosesro mamana mande ngundiro. Oo ketamu ngu Anutro Mande Keta Mesarango ngundiro. Mosesro mamana mande etuyeroyingo oni, ngu ene Yisasro nowoondoye hamoo tero, ngundo ene mete Mosesro mamana mande, ko, Yisasro Mandeni Keta Mesarango nguya gome oorengo ingowa.)


Nasaret Endemo Onindo Yisas Kootu Inoyingo

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53 Yisasdo mande adingayi yunomukoro ngu, arisa, ene ngu endegaku yokoro toongeyingo. 54 Ene yade yade oororo, enengo ende damoni oowooyi Nasaret nguno oororo, oni simoo bare Yudaro yowuru yano, Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro yunoyingo. Yunootoni, oni simoo bare enengo mande ingoro, soriyokoro, sumoo eyingo. Nga oningga nga ingonduduni, ko, oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu yanggangongga ngu ndanonggo yoro tete? 55 Nga oningga nga ya yeweroyi oningga, nguro nangoni nangge. Noore kuri ingowooto. Enengo nemi, Mariya, ko, enengo konedoboongo, Yemus, Yosep, Yudas, ko, Sayimon. Enengo kuwookuwooyi nguya, ngano nooreya oorooteto. Ngu ingonduduningga, ko oo tewoku ngu, ndanonggo yowo? Ero eyingo. 57 Ngundiro ero nowoondoyemo sanggiri teyingo. Ene Yisasdo gumi eyingo. Mera bidodomo, Anutro ingondudu eyingo oni yeyoro ngu, ngu oni ngu Anutro oni urungga. Ene enengo yano, ko, enengo ende damonimo nguya oowooye bingamiye kini. Ero eyingo. 58 Ndadiro nguro, ene nowoondoye hamoo ma teyingo, nguro Yisasdo ngu endegano nguno, oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu oowooyingga ma teyingo.

Copyright information for `RWORAWA