Matthew 14

Yon Sonoyeroyingo Oningga Ngu Kumooyingo

(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)

Ngu naruno, Herod ngu Rom Gabuman oni, ngundo Galili oniro tabango oode, nguno ene Yisasro mande binga ngu ingoyingo. Ngundiro nguro, Herodndo sori urungga yokoro, enengo kirikiri onino mande yanggango eyingo. Eyi!! Ngu oningga ngu, ngu sonoyeroyingo Yondo, kumoononggo ko ootoogeteku ngu! Nguro ene muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, nguro damoni yanggangonidodo tunootete! Ero eyingo.

Herodro sosoreyingo, ngu muri ngandiro. Kurimi, Herodndo koneyo Pilip bareyi, oowooyi Herodiyas, ngu yakakayi yoyingo. Nguro Yondo barega ngu erambarisa, nguro mbumbuwayari yootunoro mamanayeroyingo. Ngundiro etoni, Herodro me onindo Yon dowooro, ya biyomimo yeyingo. Ngundiro tero, Herodndo Yon ureyi kumooweroyimu, ene endemo oni simoo bare yeyoro, sosorero, nguro ene yokoyingo. Ndawugaro nguro, ene ingootenggo. Yon ngu Anutro ingondudu eyingo oni, ero ingoote.

Herod ene oo simbo urungga kayingo, ndadiro nguro, enengo naru nemimbo bisiyoyingo naru ingondudu teweroyimboro oo kayingo. Ngu naruno nguno, Herodiyasro namboni, ngundo ya newendemo omburo ngu, yambo utoro kunoyingo. Herodiyas nambonimbo yambo kunootoni, nguro Herod gome ingoyingo. Ngundiro tetoni, nguro Herodndo ngu bare buniyonggaku ngu kenoro, oni oni tero, ene mande sorumimonggo hamoo oorengo eyingo. Ge komo nono oo gura nuno ewaku ngu, asa, no hamoo gunowano. Ero eyingo. Ene ngundiro etoni, bare buniyonggaku enengo mande ingoro, nemimo oorero, nguro ingondudu yoro, uro, ene mande gumi Herodno eyingo. Anangu, ge Yon tabango toongooya, koondo samayi gurano yeya, ombuya nuno. Ero eyingo. Herodndo bare buniyonggakuro mande ingoro, newende ngu kowuri urungga ingoyingo. Ene kuri mande yanggango hamoo oorengo sorumimonggo tewo. Yo, oni eneya oo newonggoku, ngu doongeyemo ewokuro, nguro ene bare buniyongga nguro mandeni ma yokowa. Ngundiro nguro, ene me oni soweyerootoni, oororo, ya biyomimonggo Yon tabango toongooyingo. 11 Toongooro, koondo samayi gurano Yon tabango yero, yoro, omburo, bare buniyonggaku inootoyi, enendo yoro, nemi inoyingo. Herodiyas Yon tabango kenoro ngu, ene ingonduduno ero ingoro, noro mundi oninggaku kuri kumoote, ero ingoyingo. 12 Arisa, Yonro kirikiri oni mande ngundiro ingoro ngu, asa, ene omburo, Yon bingo yoro, saro merengooyingo. Ngundiro tero ngu, oororo Yisasno eyingo.

Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga (5,000) Oowari Yunoyingo

(Mak 6:31-44; Luk 9:10-17; Yon 6:1-13)

13 Yisas ngu mandegaku ingoro, ene ngu endegaku yokoro, ene wanggo yoro, oni kini merako enesu nangge toongeyingo. Ene oni simoo bare oowooyingga oorengo ngu ingoro, enengo ende yokoro, enebana keyoro oorowuyingo. 14 Ene Yisas ko oororo, sono dabemimo mayero, wanggo gosiyoro ngu, oni simoo bare oowooyingga oorengo oodoyi yeyoyingo. Nguro ene nowoondoyi teyunoro, enengo sayi nguya yomosiyeroyingo.

15 Suwootetoni, enengo kirikiri oniku eneno omburo eyingo. Nga merasina ngano oni kini, ngundiro nguro, naru kiniteteku nga. Mete ge oni simoo bare nga soweyerootooga sayi. Nguro ene mete ende namoko namoko ngano saro, ngunonggo enengo oowari uriyowanggo. Ero eyingo. 16 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo enengo mandeye ngu gumi eyingo. Ndawugaro nguro, ene komo sawanggo? Yendo oowari yunoyi! Ero eyingo. 17 Ngundiro etoni, kirikiri oni enebana mande gumi eyingo. Noore ngano oowari oowooyingga kini. Ngano oomanongoyingo kandegura, iso eraya nangge moore, ero eyingo. 18 Etoyi, enendo mandeye gumi eyingo. Ngu yoya, ombuya nunoyi, ero eyingo.

19 Ene oni simoo bareno ero, ye ombuya so sanganimo bibiteyi. Ero, Yisas ene ngu oomanongoyingo kandeguragaku, iso erayagaku nguya yoro, ene sambono doongetero, Anutno yemboongero esosooteyingo. Enendo oomanongoyingoku oososowooro, kirikiri oni kirarongo yunootoni, ngundo oni simoo bare yunoyingo. 20 Yunootoyi, oni bidodo oo netoyi, kawuye ndinditeyingo. Ngundiro tetoyi, oowari gumi oodoni, enengo kirikiri oni ngu yowuruwooro, si kande eraya kegidemboro eraya (12) siriyoyingo. 21 Oni simoo oomanongoyingo neyingo ngu, ngu oowooyingga oorengo ngu 5,000. Ene bare ko simooye ngu ma kandayeroyingo.

Yisas Galili Sono Koongeyingo Sanganiwoore Endeyoyingo

(Mak 6:45-52; Yon 6:16-21)

22 Kootuyisina, Yisasdo enengo kirikiri onikuya ero, ye sodedo wanggo sanganimo ooreya, ye koreteya Galili sono koongeyingo anduroko urooreyi. Ero nondo oni simoo bare soweyerootoowe sawanggo. Ero eyingo. 23 Ene oni simoo bare soweyerootoni, satoyi ngu, asa, Yisas enesu nangge mera purimo nguno, ene Anutno yemboongeweroyimboro ooreyingo. Ene suwootetoni, enesu nangge mera puringgakuno oriyingo. 24 Suwoono, Yisasdo purimo yemboongetoni ngu, wanggo sono koongeyingo oriroko oodoni, doogo urungga oorero, ngundo wanggo wenggerenggeremoyingo. Ngundiro tetoni, ene sono sanganiwoore wanggo woosooro oorowuweroyi, ko yanggango biyomi teroruwonggo. 25 Sengewero mera wendooketoni, arisa, Yisas ene Galili sono koongeyingo sanganiwoore kewoongoro, eneno oorowuyingo. 26 Ngundiro oorowutoni, enengo kirikiri onikundo Yisas kenootoyi, sono sanganiwoore oorowuyingo. Ene Yisas kenoro ngu, oombooro gurado ero ingoro, nguro ene kimanggaru urungga tero eyingo. Eyi! Oombooroga nga! Ero eyingo. 27 Ngundiro manggaru tetoyi ngu, sodedomangge, Yisasdo eneya mande mande, ero eyingo. Ye nowoondoye yanggango yeyi! Nondo nangge ombuteno. Ye ma sosorewero! Ero eyingo.

28 Etoni, Pitando gumi eyingo. Oo Simburi Urungga, gedo nangge tetoni ngu, arisa, mete no nguya sono sanganiwoore geno oorowuwano. Ero eyingo. 29 Ngundiro etoni, ene gumi eyingo. Yo, mete ombu. Yisas etoni, asa, Pita wanggo yokoro, sono koongeyingo sanganiwoore Yisasno oorowuyingo. 30 Oororo, ene doogo urungga kenoro, sosorero, damoni yero, sono newendemo uweroyi tero, manggaru urungga teyingo. Oo Simburi Urungga, ge hooroowenero! Ero eyingo.

31 Etoni, sodedomangge, Yisasdo kandeyi Pitano yero, dowooro, woosooro eyingo. Ge nowoondoge hamoo teyingo ngu bodaga nangge. Ge ndawugaro ingondudu eraya yoote? Ero eyingo. 32 Ngundiro ero, enengo erayadodo wanggo sanganimo ooretori ngu, sodedomangge, doogo kiniteyingo. 33 Doogo kinitetoni ngu, asa, enengo kirikiri onindo ngundiro kenoro, soriyokoro, boodoo oondoogero, bagootero eyingo. Hamoo oorengo! Ge Anutro Nangoni Kirarongo! Ero eyingo.

Yisasdo Genesaret Merako Sayi Oni Oowooyingga Yomosiyeroyingo

(Mak 6:53-56)

34 Ngu naruno nguno, ene Galili sono koongeyingonggaku usowooro, mera oowooyi Genesaret, ngu gidesina mayero, wanggo gosiyoyingo. 35 Ene wanggo yokootoyi, sodedomangge, oni simoo bare Yisas kenoro, ene ingoro, ende gurasina gurasina yondowidoro, saro, ene sayi oni yoyoro, Yisas oruwoku, nguno mayero, Yisasno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Sayi onindo gengo nengguro sosowoomo kandedibiye yetoyi ngu, ge mete enengo sayiye bidodo yeyi kinitewa, bine? Ngundiro etoyi, sayi onikundo Yisasro nengguroni sosowoomo kandedibiye yetoyi ngu, asa, enengo sayi bidodo kiniteyingo.

Copyright information for `RWORAWA