Matthew 15

Anutro Mamana Mande, Ngundo Yuda Oniro Osisambayeboro Mamana Mande Ngu Dagate

(Mak 7:1-13)

Ngu naruno, Mosesro mamana mande sobowooyingo oni, oowooye Parisi, ko, mamana mandero etuyeroyingo oni gidarega nguya, ngundo Yerusalemnonggo omburo, Yisasya yowuruwooro, sumoo eyingo. Ndawugaro, gengo kirikiri oni kandeye ma sonowooro, oo dowooro netenggo? Ene noorengo osisambaro muri ngu ma keyoro yomburiyootenggo. Ero eyingo.
(Kuri, Anutdo kandeye sonowooweroyi nguro mamana mande yunoyingo. Ngundiromu, Parisiro osisambayebo, enengo mamana mande gidega yero, Anutro mamana mande sanganimo yero yowuruwooro, eraya eraya keyootenggo. Ene ngundiro tero ngu, oni simoo bare kowuri urungga yunootenggo.)
Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisas enebana eneya sumoo gura gumi eyingo.

Ye osisambayeboro mamana mande nguro muri keyoro, ko ndawugaro Anutro mamana mande hamoo ngu, ye ma keyootenggo? Ye kuri Anutro mamana mandeno Anutdo ewoku, ngu ingootenggo. Ero eyingo. (Kisim Bek/Eksodas 20:12)
Ene ngundiro eyingo.

Oni ene komo eweyi nemimboro mandeyari gome keyoni. Oni gura ewenemi kootu yunoro, mande biyomi ewaku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene komo kumoowa. Ero eyingo. (Kisim Bek/Eksodas 21:17)
Anutdo ngundiro ewoku, ene ye ngu ma keyoro, yengo muriye nangge keyootenggo. Oni gura digi beye ene mete ewenemi hoorooweyeroweroyi mooremu, ene ngu ma hoorooweyerowero ingowa. Ngundiro ingoro, ene ewenemimo eyingo. Gowugowurongo! No digi kuri hoorooweyerowero ewonoku, ngu yoro, no kuri Anut inoyingo. Eneno inoro, nguro no mete yari ma hoorooweyerowano. Ero eyingo. Ngundiro ero ngu, ene Anutro mamana mande kootu inoro, enengo ingondudu nangge keyootenggo. Ye mebuye tegedodo oni! Anutro ingondudu eyingo oni, Ayisaya, ngundo, ye ngundiro oni nguno mande nenengo eyingo.

Nga oni simoo bare nga manggoyebo nangge oowoone bingami etenggo. Ene nowoondoye ngu no ma nunootenggo. Ene kingo nono yambo mande tetenggo. Ngundiro nguro, oni enengo mamana mande nangge etuyeroro, noro mamana mande hamoomu ma etuyerootenggo. Ero eyingo. (Ayisaya 29:13)

Ndawu Ooga Ngundo Oni Yoyeni, Sugabododo Tetenggo?

(Mak 7:14-23)

10 Arisa, Yisasdo oni simoo bare negoyerootoni, eneno ombutoyi eyingo. Ye ingoya, gome ingondudu teyi! 11 Oo gura oni goweyi sanganimo oorooteku, ngundo newendesina uro, ngundo oni yeni, ma biyomi yewa. Kini, muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngundo endesina ooreteku, ngundo oni yeni, biyomi yewa. Ero eyingo.

12 Ngu naruno nguno, Yisasro kirikiri onindo Yisasno omburo eyingo. Ge Parisi onindo gengo mandege ngu ingoro, geya nowoondoye biyomi yetenggoku, ge ngu ingoote, bine? Ero eyingo. 13 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Ngundiro oni, nguro gome ma ingowero. Yo, hamoo, ene oni doongeyi kiringo ngundiro. Oni doongeyi kiringo gurado, ko, oni doongeyi kiringo gura oore etungoro ngu, asa, enengo erayadodo mereno sorewari. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Awane sambo endemo oorooteku, ngundo enengo kono oo miyingo. Oo kono kingo ooreteku, ngu huridodo gumoowa. Ero eyingo.

15 Ngundiro etoni, Pita mande gumi eyingo. Ngu mande adingayingga nguro damoni ndadiro? Ngu nooreno wesiyoya etooga ingowato. Ero eyingo. 16 Ngundiro etoni, Yisasdo eneno mande sumoo eyingo. Ye nguya ingonduduye kini, bine? 17 Oo bidodo oni endesina oorooteku, ngundo oni kawuye newendemo uro, ngunonggo oorero toongete. Ye ngundiro kuri ingootenggo. 18 Ene muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngunonggo endesina ooreteku, ngundo oni yeni, sugabododo tete. 19 Muri biyomi oni newendemo oorooteku, ngunonggo ootoogero, endesina oorete. Ene ngandiro ingondudu biyomi; oni ureyi kumooweroyi; erambarisa toongooweroyi; oni bare gidarega yakakayi yodowooro yomburiyeroro, yakaka teweroyi; mande godange, ko oniya mande kootuyisina yomoo inoro etenggoku, ngu muri biyomi bidodo nowoondoye newendemonggo oorero, endesina oorete. 20 Ngundiro muri, ngundo oni yeni, sugabododo tetenggo. Ene oo neweroyi naruno, utakaro, kandeyi ma sonowooro ngu, ngundo oni yeni, sugabododo ma tewa. Ero eyingo.

Barega Sowe Gura Yuda Oni Kini, Ngundo Yisasno Newende Hamoo Teyingo

(Mak 7:24-30)

21 Ngu naruno nguno, Yisas ootoogero, ngu endega ngu yokoro, Tayiya ko Sayidon ende erayagano nguno oorowuyingo. 22 Nguno oororo, sodedomangge, bare Kenan merakonggo ngu merasina oorooteku, ngu Yisas kenoro, ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Oo Simburi Urungga, ge Dewit osiyi! Ge noro nowoondoyi te! Mbooro biyomimbo noro nambone yomburiyoyingo. Nguro ge mete hooroowenero! Ero eyingo. 23 Ngundiro etoni, Yisasdo nenetero, mande gumi eneno ma eyingo. Ngundiro tetoni, enengo kirikiri onikundo eneno omburo eyingo. Nga barega oweyeroro, meno ero ero ombuteku nga, mete gedo etooga oorowuni! Ero eyingo.

24 Ene mande gumi eyingo. Anutdo no sowenerootoni, Iserelro Sipsip, enengo oore yokoyingo, ngu hoorooweyerowero ombuwono, ero eyingo. 25 Ene ngundiro etoni, ene barega ngu enengo mande ingoro omburo, Yisas keyi damonimo boodoo oondoogero eyingo. Oo Simburi Simbunani, ge no hooroowenero! Ero eyingo. 26 Ngundiro etoni, nguro ngu, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Noore simooyemboro oowari ngu yoro, se ma yunowato. Ngu nenengo kini. Ero eyingo.
(Yisasdo Yuda oniro ingondudu ngu ngandiro ingoyingo. Yuda oni enengo ngu oni oorengo. Ngundiro nangge, oni sowe gura Yuda oni kini, ene se nangge, ero ingootenggo).
27 Barega enengo mandeni ngu ingoro, gumi eyingo. Oo Simburi, gedo hamoo ete. Ene sebo ngu oo neweroyi yaba newendemo simooyemboro oo sosorango, ngu netenggo, ero eyingo. 28 Yisas enengo mandeni ngu ingoro, enebana mande gumi eyingo. Bare, gengo nowoondoge hamoo teyingo, ngu urungga. Nguro ngu, oo sumoo ewoku ngu, ataga engge tunootete, ero eyingo. Ngundiro etoni, ngu naruno nangge, namboni mete teyingo.

Yisasdo Oni Sayidodomu Oowooyingga Yomosiyeroyingo

29 Ngu naruno, Yisas ene ngu endegaku yokoro, Galili sono koongeyingo tanggeyiwoore oorowuyingo. Oororo, ene puri sanganimo oorero, nguno bibiteyingo. 30 Oni simoo bare oowooyingga nguno mayero yowuruwooyingo. Ene oni keye biyomimu; doongeye kiringomu; keyi biyomi yeyingomu; manggoye gosiyoyingomu; ko, sayi oni gidarega nguya yoyoro, Yisas keyi namoko yoyetoyi, enendo yomosiyeroyingo. 31 Ngundiro nguro, oni simoo bare ingondudu urungga teyingo. Ndawugaro nguro, ene oni manggoye gosiyoyingoku mande etoyi, oni keyi biyomingga ngu mete tero, mera wongooro endeyootoyi, doongeyi kiringoku doongeteyingo. Ngundiro nguro, ene Iserelro Anut ngu oowooyi bingami okooyingo.

Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga Oorengo (4,000) Oni Oowari Yunoyingo

(Mak 8:1-10)

32 Yisasdo enengo kirikiri oniku negoyerootoni, eneno ombutoyi eyingo. No nga oni simoo bare ngaro nowoondoyi teyunooteno. Naru kabusa noya oruwootoku, ene oowariye moore nguya kini. Ene oodoro kumootoyi, soweyerootoowe, enengo yano sawero saro ngu, asa, ene oorekono doongeye toongootoni, mera wongosogurumooro yurewa, ero eyingo. 33 Enengo kirikiri onikundo enengo mande ingoro, mande gumi eyingo. Nga mera gumisina ngano oni kini, nguro noore oowari ndanonggo yoro, oni simoo bare rogono yunootooye newanggo? Ero eyingo. 34 Sumoo ngundiro etoyi, Yisasdo sumoo gura yunoyingo. Ye oomanongoyingo ndadiro? Etoni, onikundo mande gumi eyingo. Kandegura gidemboro eraya (7), ko, iso bobodi gidega. Ero eyingo.

35 Arisa, Yisasdo simoo bareya eyingo. Merakono bibiteyi. Ero eyingo. 36 Arisa, Yisas ngu oomanongoyingo, iso nguya yoro, Anutno yemboongero yokoro ngu, oososowooro, enengo kirikiri oni yunoyingo. Yunootoni, ngundo bayetero, simoo bare yunoyingo. 37 Yunootoyi, oo nero mete tetoyi, oo sosorango oodoni, ngu yowuruwooro, si kandegura gidemboro eraya (7) siriyootoyi angeyingo. 38 Simoo oo newonggoku, ngu oowooyingga oorengo, ngu 4,000. Ene bare ko simooye nguya ma kandayeroyingo. 39 Ngundiro tero ngu, Yisasdo oni simoo bare soweyerootoni, enengo endemo endemo sayingo. Satoyi, ngu naruno, Yisas enengo kirikiri onidodo wanggo sanganimo oorero, Magadan merasina nguno sayingo.

Copyright information for `RWORAWA