Matthew 16

Oni Gidarega Muri Songo Oorengo Anutnonggo Kenoweroyimboro, Nguro Sumoo Eyingo

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

Mosesro mamana mande sobowooyingo oni, oowooye Parisi, ko kumooro ko ma ootoogewa ero ingoyingo oni, oowooye Sadusi, ngundo Yisas towoongoro eyingo. Ge sambononggo oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu tetooga, oni simoo baredo kenowanggo.
(Parisi oni, ko, Sadusi oni, ngundo Yisasro muri bidodo enengo mandeni bidodo kenomayingoro, ene ureyi kumooweroyi nguro damoni ereweyingo.)
Ngundiro nguro, Yisas mande gumi eyingo. Ye sambono doongetero, enengo sunggi kenoro, gome ingootenggo. Suwootetoni, sambo dagoyi yero, kumu yetoni, kenoro ngu, asa, ye ingootenggo. Yangeni naru gome ogisa tewa. Ngundi, suwoononggo ye puri sanganimo doongetero, goboore kenoro, nggururu nguya ingoro ngu, asa, ye ingootenggo. Sono ombuwa, ingoro ewanggo. Yo, ye sambo meraro sunggi gome ingoro, wirikoro ingootenggoku, ene ye ataga muri keta yeno tunooteteku, ye gome ma wirikoro ingootenggo. Ye simoo bare biyomi nowoondoye hamoo kini! Ye sebobarese muri biyomi tetenggoku oni! Ye oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu kenowero ngu meno etenggo. Ene no oo muri songo oorengo gura yeno ma tewano. Kini, ye Yonaro oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu kuri ingowonggo. Yisas ngundiro ero, ene yoyokoro toongeyingo.

Parisi Oni Ko Sadusi Oniro Yis Nguro Mande Adingayi

(Mak 8:14-21)

Naru gurano, kirikiri oniku sono koongeyingo usowooro, sagigo oorowuyingomu, ene oomanongoyingo kabetero, ma yoro oorowuyingo. Yisasdo mande yunoro eyingo. Ye ingonda teyi! Parisi oni, ko, Sadusi oni nguro oomanongoyingo yeni, koongeweroyi Yis, nguro gome doongeteyi! Ero eyingo. Ene ngundiro etoni, nguro kirikiri onikundo enengo nangge ero, ingoro eyingo. Noore oomanongoyingo ma yoyingo, nguro ngu, ene ngundiro ete. Ero eyingo. Ene Yisas ngu enengo mande ingoro, nguro enendo eyingo. Ye nowoondoye hamoo teyingo, ngu bodaga nangge. Ndadiro nguro, yengo nangge mande ngundiro etenggo? Noore oomanongoyingo kini. Ero eyingo. Ye kuri ingowonggoku, ko ataga ye kabetetenggo. Nondo kuri oni oowooyingga oorengo (5,000 oni) oomanongoyingo kandegura yoro, yemboongero, oososowooro, bayetero yunoyingo. Yunootoyi, nero, mete tetoyi, gumi oodoni, ye oo sosorango gumi si ndadiro siriyootoyi angeyingo? 10 Ngundiro nangge, ye nga mandega nga nguya utakatenggo. Kuri nondo oni oowooyingga oorengo (4,000 oni) oomanongoyingo kandegura gidemboro eraya (7) yoro, yemboongero, oososowooro, bayetero yunoyingo. Yunootoyi, nero, mete tetoyi, gumi oodoni, ye oo sosorango gumi si ndadiro angeyingo? 11 Ndawugaro nguro, ye gome ma ingootenggoku, nondo oomanongoyingomboro ma eteno. Kini, ye Parisi oni Sadusi oni nguro oomanongoyingo yeni koongeweroyi, Yis, nguro ingondare teyi! No nguro eteno. 12 Ene ngundiro etoni, arisa, ngu naruno, ene ingootenggo. Yisas oomanongoyingo yeni koongeweroyi, oo oowooyi Yis, nguro ingondare teyi, ero ma eyingo. Kini, ene Parisi, ko, Sadusi oniro mamana mande biyomi etuyeroyingo, nguro ingondare teyi, nguro ete, ero eyingo.

Pitando Yisas Krayis Nguro Muri Yootunoro Eyingo

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Yisas enengo kirikiri oniku ootoogero, ende gura oowooyi Sisariya Pilipayi ngu namoko sayingo. Ngu naruno, saro, oorekono ene kirikiri oni sumoo yunoro eyingo. Oni simoo baredo no ngu Anutro Nangoni Oni Kirarongo, noya ndawu oningga etenggo? Ero eyingo. 14 Ngundiro sumoo etoni, enebana mande gumi eyingo. Oni gidaregado geya ngandiro etenggo. Ge sonoyeroyingo oni Yon; ngundi, Ilayiya; ngundi, Yeremayiya; ngundi Anutro ingondudu eyingo oni gidarega, ero, geya ngundiro etenggo. Ero eyingo. 15 Ngundiro etoyi ngu, asa, Yisas enebana sumoo yunoyingo. Ene yendo ngu noya ndawu oningga etenggo? Ero eyingo.

16 Etoni, Sayimon Pitando mande gumi eyingo. Ge Krayis, Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni. Anutdo ataga sugi sugi keta oorooteku, ge nguro nangoni. Ero eyingo.

17 Ngundiro etoni ngu, Yisasdo mande gumi eyingo. Sayimon, Yonaro nangoni, ngu gome oorengo, Anut enengombo ngu ingonduduga gunoote. Merako oni gurado, ngu mandega ma etunggeroyingo. Kini, Awane sambo endemonggo oorooteku, ngundo nga ooga etunggerowo. 18 Pita, no geya eteno. Pita, gengo nowoondoge hamoo teyingo ngu digi yanggango ndoni ngundiro tete. Nguro ngu, Anutdo ge yanggango gunootoni, nguno ge mete oni simoo bare oowooyingga yowuruyeroro, nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango yunoro, enengo soboyeroyingo awaye oruwa. Nguro ngu, Setanro yanggangoni, noro oni ngu Anutro pawa newendemo oorootenggoku ngu, ngundo ma oweyerowa. Ene ereremo kini. 19 Ene nondo ge rogogerowonoku ngu, noro mande murine nguno gedo nenengo oni simoo bare ngu gome etuyeroro soboyerowa. Yo, nondo enengo sambo endega nguro yamuko ngu goosooro, hoorooweyeroweroyi nguro ero, Ki gunooteno. Yo, nondo sambo endemo oorootenoku, ngunonggo ge yanggangone gunootoowe, ge oo gura merako ngano gosiyowaku ngu, nondo sambono nguya gosiyowano. Ngundiro nangge, ge oo gura merako ngano yokowaku ngu, nondo sambono nguya yokowano. Ero eyingo.
(Ki nguro muri ngu ngandiro. Anutdo Pita ngu Kristen oni simoo bare nguro tabango rogo tewo.)
20 Mande ngundiro ero ngu, asa, Yisasdo enengo kirikiri oniya mande yanggango yunoro eyingo. Ye oni gurano noya Krayis ero, ma ewero, eyingo.

Yisas Enengombo Kumooro Ko Ootoogeweroyi, Nguro Eyingo

(Mak 8:31-9:1; Luk 9:22-27)

21 Ngu naruno Yisas damoni yero, enengo kirikiri oniku mande nenengo oo tunooteweroyi ngu ero yunowo. No kootuyisina, Yerusalem endemo oorowutoowe ngu, Yuda oniro tabango oniku, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oniku, ko, mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo nodowooro, ogingo nunoro, nureyi kumoowano. Kumooro ngu, naru kabusagomo, no mere yokoro, ko ootoogero, keta oruwano.

22 Pitando Yisas yoro, sosina oororo, damoni yero, mamanangoro eyingo. Oo Simburi Urungga, ge ngundiro ma ewero! Ngu ooga geno ma tunootewa! Ero eyingo. 23 Pita mande ngundiro etoni, Yisas ingoro, yowoorengoro, kenoro, mamanangoro eyingo. Pita, gengo ingonduduge ewoku, ngu Setannonggo mayeteku ngu! Ngu Anutro ingondudunonggo kini. Yo, ge oniro ingondudu nangge keyoro, noro ko Anutdo no rogo tewoku, ngu gedo ma hoorooweneroote. Ero eyingo.

24 Ngundiro ero ngu, Yisasdo enengo kirikiri oni negoyerootoni, mayero, yowuruwootoyi, mande yunoro eyingo. Oni gura no kenerowero ngu, ene komo noro nowoondoyemo hamoo tetoni ngu, nguno ene mete enengo ingonduduni bidodo yokoro, kowuri ene inootenggoku ngu, de omukondi ngundiro koorowooya, no keneroya endeyoni. 25 Oni gura enengo ingondudu yanggangoni gome dowooro, goweyi sugi oruweroyi ingooteku ngu, asa, ngu oningga ngu, enengo goweyi gaboyi, Anut doongeyimo, ngu hamoo oorengo oonootewa. Ngundiro nangge, oni gura enengo ingonduduni goweyi gaboyi bidodo no nunoro ngu, asa, enengo goweyi gaboyi, kootuyisina, sambo endemo sugi sugi keta oruwa. 26 Oni gura mera ngaro oo bidodo yomukoro, oode kumoowaku ngu, ngu ndawu oogado ene mete hooroowewa? Ngu oningga ngu, ene ndawu oogado enengo goweyi yanggangoni keta oruweroyi, ngu uriyoro yowa? Ene ereremo kini. 27 Arisa, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo oode, no Awanemboro duridarinidodo enengo sambono Engel oni nguya ombuwato. Ngu naruno, oni merako muri tewonggoku, nguro gumi teyunowano. 28 No hamoo oorengo yeno eteno. Oni gidarega nga oorootenggoku nga, ene ma kumooyingomo, ngu koretero, ene no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, nondo naru noro oni simoo bare soboyerooteku, ngudodo ombutoni ngu kenowanggo. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA