Matthew 17

Yisas Moondeyi Guradiro Tunooteyingo

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

Kootuyisina, naru kandegura gidemboro guranangge yokoro, Yisasdo Pita, Yemus, ko, koneyo Yon ngu oni kabusangga ngu yoyoro, mera puri piru ndandayingo awuno oorengonggano ooreyingo. Nguno enesu nangge oriyingo. Ngu naruno nguno, Yisas moondeyi ngu oni kabusagaku doongeyemo yowoorengoyingo. Yowoorengoro, Yisas enesu guradiro tunooteyingo. Yo, enengo omukumundoongo soru ngundiro tunootetoni, ko, towikumbani nguya soru ngundiro wadori sarayi oorengo tunooteyingo. Ilayiya, Mosesya, sambono kuri oode, ngunonggo omburo, Yisas tanggeyimo tunooteyingo. Tunootero, Yisasya mande etoyi, kirikiri oni kabusagakundo yeyoyingo. Pitando ngundiro kenoro, ene soriyokoro, Yisasno ngandiro eyingo. Oo Simburi Urungga, noore ngano oruweroyi ngu gome. Gedo ngundiro ingootoyi ngu, asa, nondo mete ya tookoododo kabusa yewano. Gura gengo, gura Mosesro, gura Ilayiyaro yewano. Pita ero eyingo.

Ene mande eroodoni, goboore gura soru ngundiro tunootero, ngundo doobeyeroyingo. Anutdo ngu goboore kewoorokononggo mande eyingo. Ngu nenengo nangone mesarango. No nowoondone nguro gome oorengo ingooteno. Ye nguro mandeni gome ingoyi! Anutdo mande ngundiro eyingo.

Arisa, kirikiri oni oo ngundiro ingoro ngu, ene soriyokoro, sosoreyingo urungga tero, nguro ene omukumundooyesinanggo merako sorewonggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, Yisas tanggeyemo omburo, ikakoyeroro enendo eyingo. Ye ootoogeyi! Ye ma sosorewero! Ero eyingo. Asa, ene mande ngundiro ingoro, doongetero, Yisas enesu nangge eneno oodoni kenowonggo.

Ngu naruno nguno, Yisasdo enengo kirikiri onikuya mera puringgaku yokoro, yade yade ooreko utoyi, Yisasdo mande yanggango yunoro eyingo. Ye awuno oo kenowonggoku, ngu ataga nga narunggano ngano, oni gurano ma ewero. Kini, kootuyisina, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo mere yokoro, ko ootoogetoowegago, arisa, ngu narunggano nguno, ye mete yootunoya eyi. Yisasdo eyingo. 10 Ene ngundiro etoni, Yisasro kirikiri onikundo Yisas sumoo inowonggo. Anut mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo ngandiro ewonggo. Anutro ingondudu eyingo oni, Ilayiya, ngundo koretero ko ombutonigogo, ge kootu ko ootoogewa, ero eyingo. Ndatero nguro, ngundiro etenggo? Ero eyingo.

11 Ene ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo mande gumi ero eyingo. Ngu hamoo, Ilayiya omburogogo oo bidodo yomosiyowa. Nguro, nondo yeno hamoo eteno. Ilayiya kuri ombuwoku, ngu oni watayi kini. Kini, oni enengo muri gura gura ene nangge teyinowonggo. Ngundiro nangge, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, nguya ngundiro ogingo nunowanggo. Ene noro ko nenengo nguya, ene watayi kini. Yisasdo ngundiro ero eyingo. 13 Yisas oo ngundiro etoni ngu, enengo kirikiri onindo ingoro, Sonoyeroyingo oni, Yonya eteku ngu ero ingowonggo.

Yisasdo Simoo Oore Gura Mbooro Biyomidodomu Yomosiyoyingo

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-42)

14 Ene puri yokoro, ombutoyi, ngu naruno, oni simoo bare oowooyingga oorengo oodoyi, oni gura omburo, Yisasno boodoo oondoogero, bagootero eyingo. Oo Simburi Urungga, ge no nangonengga nguro nowoondoyi te. Ene komo doongeyi ngganggangero, sagaga tero, mboorombooro tero, gaboyi kumoororoote. Yo, naru bidodo ene nombono, ko, sono nguya soreroroote. 16 Nguro ngu, nondo ene yoro, gengo kirikiri onino ngu oweyi, etoowe, ene ngu mbooroga ngu andangeweroyi nguya, ereremo kini. Ero eyingo.

17 Yisasdo enengo mande ingoro, nguro ene yuka oorongooro, mande gumi eyingo. Ye nowoondoye hamoo teyingo ngu yanggango kini, ko, ye nowoondoye nenengo nguya kini! No yeya naru puringga oodoowe, naru ndadiro oodegogo, no yengo nowoondoyi tewano? Arisa, ye simooyengga ngu yoya, nono ngano ombuyi! Ero eyingo. 18 Asa, Yisasdo ngu mbooro biyominggaku kenoro, mamanangoro, etoni ngu, simoo oorenggaku ngu yokoro toongetoni, ngu naruno nangge, ngu simoo ooregaku mete teyingo.

19 Ene ngundiro tetoni, arisa, kirikiri onikundo nangge omburo, Yisas yoro, sosina oororo, sumoo inoro ewonggo. Ndadiro nguro, noore ngu mbooro biyomingga ngu andangeweroyi, ngu ereremo kini? Ero eyingo.

20 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, enebana mande gumi eyingo. Ye ngu ooga ngu mete ma yomosiyoweroyi, ndawugaro nguro, yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu bodaga nangge. Nondo yeno hamoo eteno. Masitet yuwooyi ngu puka yuwooyi ngundiro. Yengo nowoondoye hamoo teyingo ngu Masitet yuwooyi ngundiro tetoningga ngu, asa, ye mete nga puringga nga etoyiga, nga musiyongga yokoya, musiyo gura etoyiga, ene nguno oororo oruwa. Ngundiro nangge, noro yanggangonemo ngu ko tero ngu, ye mete oo bidodo temukowanggo. 21 Arisa, ye ngundiro mbooro biyomi oweyeroweroyi muringga ngu, ye amana komo yanggango yemboongeya, oowari roogo tero, asa, noro yanggangonemo ye mete mbooro biyomi ngu andangewanggo. Ero eyingo.

Yisasdo Enengo Naru Kumooro Ko Ootoogeweroyi, Nguro Tambu Erayayigaku Eyingo

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22 Ngu naruno nguno, ene Galili merako oororo, Yisasdo enengo kirikiri oniku mande yanggango yunoro eyingo. Naru bodagano, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, onindo nodowooro, oni songo kandeyemo noyewanggo. 23 Ene no nureyi kumootoyi ngu, no sa kabusagomo mere yokoro, ko keta ootoogewano. Ene ngundiro etoni ngu, enengo kirikiri oni ngu ingoro, nowoondoye kowuri urungga oorengo ingoyingo.

Yisasdo Digi Beye Yowuru (Tembel) Ya Inoyingo

24 Yisasdo enengo kirikiri onidodo Kapeniyam endemo tunooteyingo. Ngu naruno, Yuda yowuru yano digi beye yoweroyi oni, Pitano omburo, sumoo inoro eyingo. Yengo etuyeroyingo oni nguya digi beye yeroote, bine? Sumoo eyingo.

25 Ene ngundiro sumoo etoni, Pitando mande gumi eyingo. Yo, ero ngu, yano uyingo. Utoni, asa, koretero Yisasdo eneno sumoo eyingo. Sayimon, ge ndadiro ingoote? Digi beye yoweroyi naruno, merako oni sobosobo koreteyingo ururu mera bidodomo, nguro muri ndadiro? Ene mera simbukuriye oni, ngunonggo digi beye yootenggo, bine; ngundi, oni sowe gidareganonggo digi beye yootenggo, bine? Sumoo eyingo.

26 Pita enengo mande ingoro, gumi eyingo. Oni sowe gidareganonggo nangge eyingo. Ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Asa, ngundiro eteku, nguro mera simbukuriye digi beye yoweroyi koyi ma tewanggo. 27 Ene noore ngundiro ma tetooye ngu, ene nooreya sanggiri tewanggo. Ngundiro nguro, ge sono koongeyingomo uya, isoro si oorongo. Oorongooya, iso amana gura yoya, manggowo goosooya ngu, digi beye manggowoomo oorooteku, ngu kenoro, yowaku ngu! Ngu digi beyega yowoku ngu, noorengo geyamboro ene yuno. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA