Matthew 18

Onendo Ngu Oni Urungga?

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

Ngu naruno, kirikiri oni Yisasno omburo, sumoo ewonggo. Anutro endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno oni onendo ngu tabango urungga? Ero eyingo.

Yisas ngundiro ingoro, ene simooyengga negongootoni, omburo, kewooroyemo dikayingo. Dikatoni, Yisasdo eyingo. No yeno hamoo eteno. Ye nowoondoye yowoorengoya, hamoo teya, simooyemboro muri ngundiro teyi. Ye ngundiro ma tero ngu, asa, ye mete Anutro endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno ma uwanggo.
(Simooye bobodi ngu, ene oowari, oo ngundiro nguro ma ingondudu tetenggo. Ndawugaro nguro, ene kuri ingootenggo. Ewenemiyimbo oo ngundiro nguro sobowootoni, nguro ene nowoondoye kowuri yero, ingondudu oowooyingga ma yootenggo, ero ingoyingo.)
Ngundiro nangge, oni gura ye kewooroyemo nguno enengo oowooyi bingami ero ma okootoni, simooye bodagado teteku, ngundiro tewaku ngu, asa, hamoo oorengo, ngu oningga ngu, Anutro endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno ene oni gidarega oowooye ngu dagayeroro, urungga tewa. Oni ene no oowoonemboro ingondudu tero, ene oni simooye bodaga ngandiro yoro, hooroowewaku ngu, asa, ene no nguya ngundiro hoorooweneroote. Ero eyingo.

Muri Biyomi, Ngundo Oni Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yomburiyoote

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

Yisasdo mande gura eyingo. Oni gurado simooye nga noro nowoondoyemo hamoo ingoro oorootenggoku, nga gura yoro, noro nowoondoye hamoo ingootenggoku, ngu yomburiyoro ngu, enengombo muri biyomi tewoku, nguro gumi ogingo urungga oorengo yowa. Yo, ngu oningga ngu enengombo biyomi ngundiro tewoku, ngu ngandiro: oni ngu digi urungga ngu yoro, ngundo bungeyimo gosiyoro yoro, sono koongeyingo urungga ngu kewooroko oorongooyingo. Oorongootoyi, oni sono newendemo uro kumooyingo, ngu ngandiro. Yo, ene oni buniyo newende hamoo teyingo ngu yomburiyowoku, nguro gumi urungga oorengo yowa.

Mera bidodomo, oo oowooyingga oni nowoondoye hamoo teyingo ngu woosootoyi yokootenggo. Naru oowooyingga, oo ngundiro biyomi ngu tunooteroruwa. Ene oni oni yooge, onindo oni gidarega yowoosootoyi, mbumbuwa tetenggoku, nguro ngu oningga ngu, ngu uriyi biyomi urungga yowa. Yo, no ngundiro oni biyomi nguro nowoondoyi teteno!

Nguro ngu, ye keyembo ngundi kandeyebo yoyeni, weti mbumbuwa gura teya ngu, asa, ye mete ngu toongooya, andangeya, oorongooyiga uni. Ngundiro nangge, kandeye guranangge, ngundi, keye guranangge oodoni ngu, ngundo mete keta oruweroyi gome ngu yowa. Kinitetoni ngu, ye kandeye eraya eraya, ngundi, keye eraya eraya oodoni ngu, ngundo yoyoro, ende biyomi de nombo ma kumooweroyi (Hel) nguno oorongooyerowanggo. Ngundiro nangge, doongeyembo yoyeni, weti mbumbuwa gura tetoyiga ngu, ye mete ngu doongeyengga ngu yokoya, oorongooyiga uni. Ye doongeye guranangge, ngu ye mete Anutya keta sugi sugi oruweroyi, ngu yowanggo. Kinitetoni ngu, ye doongeye eraya eraya oodoni ngu, ngundo ye yoyoro, ende biyomi de nombo sugi sugi ma kumooweroyi, nguno oorongooyerootoyi uwanggo. Yisasdo mande ngundiro eyingo.

Bo Gura Oowooyi Sipsip, Ngundo Enengo Oore Yokoyingo Nguro Mande Adingayi

(Luk 15:3-7)

10 Yisas mande gura eyingo. Ye ingondare teyi! Ye simooye bobodi nono nowoondoyemo gome ingootenggoku, ngu ma kootu yunowero. Kini, no yeno hamoo eteno. Sambono Anutro oni, ngundo simooye bobodi gome soboyeroro, Awane sambo endemo oorootenggoku, ngu tanggeyimo ootooro, Anutro omukumundoongo kenororootenggo. 11 Ndadiro nguro, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, ngano omburo, oni enengo oore yokoyingo, ngu ko yoyowa. 12 Ye ndadiro ingonduduga ingootenggo? Oni gurado Sipsip onibi kandegura (100) mooremu, Sipsip gura dobookuringo yoyokoro, enengo oore nenengo yokoyingo. Ngundiro yokowaku ngu, asa, ngu oninggaku Sipsip wata urunggaku purimo oorootenggoku, ngu yoyokoro, ene toongewokunggaku erewero toongewa. 13 Yo, no yeno hamoo eteno. Ngu Sipsip sobosobo oningga, ngundo enengo Sipsip toongeyingongga ngu kenoro ngu, asa, ene oni oni urungga tewa. Yo, enengo oni oni tewaku, ngundo Sipsip oowooyingga purimo oruwonggoku, nguro oni oni teyingo, ngu dagate. 14 Sipsip sobosobo oningga, ngundo enengo Sipsip gura yokootoni, toongewero ma ingooteku, ngundiro nangge, Awangge sambo endemo oorooteku, ngundo nguya, enengo simooye ngu gura yokowero ma ingoote. Ero eyingo.

Dobookuriyebo Muri Biyomi Tetoyi, Yomosiyeroweroyi Nguro Muri

15 Yisas mande gura eyingo. Dobooge gurado geya muri biyomi tetoningga ngu, arisa, mete yarisu nangge bibiteya, enengo muri biyomi, ngu yeyiga tunooteni. Ngundiro tetoni, ene gengo mande ingootoni ngu, arisa, ge dobooge ko yowa. 16 Ene oni muri biyomi tewoku oningga ngu mande ma ingootoningga ngu, arisa, mete ge oni gura, ngundi, oni eraya yoyoya, geya ooroya, ngu oni muri biyomi tewoku ngu yomosiyoyi. Ngu oni gura ngundi oni eraya, ge nguya, ngundo yaringo mande ngu ingoro wirikowanggo. 17 Ene oni muri biyomi tewokungga, ngu mande ma ingootoningga ngu, asa, mete Kristen oni yowuruno onino oorowutoyi yowuruwooro, mande tero yomosiyowanggo. Nguno oni muri biyomi tewokungga ngu, ene enengo mande ma ingoro keyootoni ngu, arisa, ngu oningga ngu, ye nowoondoye hamoo teyingo gidaresina ene ma yowuruwooro oruwanggo. Ngu mbumbuwa oningga ngu, Anut hamoo kootu inooteku oni ngundiro, ngundi Takis digi beye yoweroyi oni ngu ngundiro.
(Yuda oniro digi beye yoweroyi muriyengga ngu biyomi. Ene Gabumanro digi beye rogoga ngu dagaro yoro, Gabumanro rogono inoro, gumi dagaro, digi beye yootenggoku ngu, oni enengo yoyingo).
18 No yeno hamoo eteno. Ye oo bidodo merako ngano gosiyowanggoku ngu, Anut sambo endemo oorooteku, ngundo nguya gosiyowa. Ngundiro nangge, ye oo bidodo merako ngano yokowanggoku ngu, Anutdo nguya sambo endemo nguya yokowa. 19 Yo, no yeno ko eteno. Oni eraya merako ngano oo yowero nowoondoyari guranangge yero, yemboongewariku ngu, arisa, Awane sambo endemo oorooteku, ngundo yunowa. Ngundiro nangge, oni eraya ngundi kabusa musiyo gurano no oowoonemo yowuruwoowanggoku ngu, arisa, no ene kewooroyemo oruwano. Ero eyingo.

Ko Onindo Weti Ma Andangeteku, Nguro Mande Adingayi

21 Ngu naruno, Pita Yisasno tunootero eyingo. Oo Simburi Urungga, naru ndadiro, doboonembo nono muri biyomi tetoni, nondo enengo muri biyomi ngu andangewano? Tambu kandegura gidemboro eraya, bine? Ene ngundiro sumoo eyingo.

22 Sumoo etoni, Yisasdo eneno mande gumi ngandiro eyingo. No geno tambu kandegura gidemboro eraya nanggega, nguro ma eyingo. Kini, naru bidodomo, ye komo oni gidaregado yeno weti mbumbuwa tetenggoku, ngu andangeyunoyi.

23 Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo endega oni simoo bare soboyerooteku, ngu ngandiro. Ngu merako sobosobo oni koreteyingo enengo ko oniya wetiye ngu andangero yomosiyowa. 24 Oni urungga, ngundo damoni yero, enengo wetiye andangewero, etoni, ngu ko oni gura yoro, eneno ombuyingo. Ko oningga enengo wetini ngu digi beye kande eraya Miliyon (10,000,000 Kina) ngundiro weti yowo. Ngundiro nguro, oni urunggado ko oningga nguya etoni, weti ko wendangero inowa. 25 Ene enengo weti urungga oorengo, oni urungga nguno, ene mete ma andangewa. Ene ereremo kini. Nguro ngu, ngu oni sobosobo urungga, ngundo enengo bareyi simoongo enedodo soweyerootoni, ya biyomimo oodegogo, enengo weti ngu mete bidodo andangewa. 26 Oni urunggado ngundiro etoni ngu, asa, ko oni wetidodoga enengo mande ingoro, nguro ene sosorero, oni urungga ngu keyi damonimo boodoo oondoogero, bagootero, ngguyinggayi tero, sumoo sumoo tero eyingo. Oo oni urungga, ge noro nowoondoyi teya, sobonerootooga, nondo ngu weti bidodo yokowano! Ero eyingo. 27 Ngundiro etoni ngu, Oo Simburi urungga nguro nowoondoyi tero, oninggaku yokoro, enengo weti nguya yokoyinoyingo.

28 Yo, enengo oni urunggado enengo weti bidodo andangetoni, ene ngu ko oninggaku enderoko oorero, enengo ko goboorogaku kenoyingomu ngu, eneno weti digi beye kande eraya (10 Kina) ngu moore. Ngundo ngu, ko oninggakundo sanggiri tero, sodedomangge dobooyi bungeyi yanggango dowooro, manggaru tero eyingo. Ge weti bidodo ataga wendangeya nuno! Ero eyingo.

29 Ngundiro etoni ngu, oninggaku boodoo oondoogero, ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Ge noro ingoya, sobonerootooga, naru bodagano, gengo weti bidodo ngu andangegunowano. Ero eyingo. 30 Ngundiro etoni, ene ngu oningga nguro mandeni ma ingoyingo. Nguro ngu, oni urungga ngundo etoni, kumba ootuwoo onindo ene dowooro, ya biyomimo yetoyi, nguno ootooro, ngunonggo oo ngu wendangeni, ero yeyingo.

31 Arisa, ko oni goboorokundo enengo muri biyomi kenoro, nowoondoye kowuri hamoo ingoro, nguro ene enengo sobosobogakuno oororo, mande mande bidodo oningga ngundo tewoku, ngu emukowonggo. 32 Sobosobogakundo mande ngu ingoro, ene nguro sanggiri urungga tero, ko oninggaku nengongootoni, ombutoni eyingo. Ge ko oni biyomi oorengo! Koretero oorengo, ge nono sendoro, ngguyinggayi tetoyi, nguro nondo kingo gengo weti urungga oorengo ngu andangegunowono. Nondo gengo nowoondoyi tenggunootoowe, ndawugaro gedo gengo ko gobooroga, nguro ma nowoondoyi teyinowo? Ero eyingo. 34 Sobosobo oninggaku sanggiri urungga tero, ko oninggaku dowooro, kumbadogoni oni kandeyemo yetoni, ngundo dowooro, ya biyomimo yeyingo. Yetoyi, nguno ootooro, ngunonggo weti bidodo andangeni ero yeyingo. Ero eyingo. 35 Yisasdo mande yanggango gura eneno eyingo. Arisa, ye nga mande adingayingga ko oningga ogingo yoro, kowuri yowoku, nga ye gome ingoyi. Ngundiro nangge, ye nowoondoyemonggo dobookuriyeboro kowuriye yeno tewonggoku, nguro ye ma andangero, kabetewanggoku ngu, asa, Awane sambo endemo oorooteku, ngundo nguya, yengo weti mbumbuwa ngu ma andangero kabetewa. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA