Matthew 19

Yisasdo Erambarisa Toongooweroyi Muri, Nguro Etuyeroyingo

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

Ngu naruno, Yisas mande kinitetoni ngu, ene Galili mera yokoro, ene Yudiya mera Yodan sono anduroko nguno urooreyingo. Urooretoyi, oni simoo bare oowooyingga oorengo nguya, ene keyoro oorowutoyi, ngu mera gumisina nguno, Yisasdo sayi oni yomosiyerootoni, ene mete temukowonggo.

Ngu naruno nguno, Parisi onindo ene towoongowero omburo, sumoo ewonggo. Noorengo mamana mandeno, ngu mete oni enengo ingonduduno bareyi andangewa, bine? Ero eyingo. Ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo enengo mande ingoro, gumi eyingo. Ye kuri nga mandega nga kandangero ingootenggo. Anutro mandeno ngandiro eyingo. Kuri amana oorengo, Anutdo oo bidodo tewokuno nguno, ene simoo ko bare nguya teyingo. Ngundiro nguro, simoo ewenemi yokoro, naru bidodo bareyiboya ebe dowoodowoo tero, goweyari guranangge oruwari. Anutro mandeno ngundiro eyingo. Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Ngundiro nguro, erambarisa ngu, ene goweyari eraya kini. Ene goweyari guranangge. Nguro Anutdo oo gosiyoro, yokowoku ngu, onindo ma toongoowero. Ero eyingo.

Parisi onikundo mande ingoro, gumi sumoo eyingo. Ndawugaro nguro, Mosesro mamana mandeno simoondo bareyi yokowero ngu, ene komo so uyi nakangoro, bareyi inoro, owetoni toongewa? Ero eyingo.

Ngundiro sumoo etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Mosesndo yengo nowoondoye yanggango oorengo erambarisa toongooweroyi muri ngu kenoro, nguro ngu muri damoninggano, ngunonggo yoyookootoni, erambarisa muri ngu toongootenggo. Ene Anutdo amana simoo bare yoyeyingomo, ngu naruno, ene erambarisa toongooweroyi muringga ngu, ene ma yeyingo. No yeno hamoo eteno. Ene oni gurado enengo bareyi sebobarese muringga ma teyingomu ngu yokoro, ene bare gura yowaku ngu, ngu oningga ngu, ene erambarisa muringga ngu yomburiyoote. Ero eyingo.

10 Enengo kirikiri onindo enengo mande wirikoro ingoro, gumi eyingo. Ngu erambarisa muri ngu oo urungga oorengo. Ene sosoreyingo bodaga tero, ingoro, nguro ene mande gura eyingo. Arisa, noore bare ma yowato. Ngu muri mete, bine? Ero eyingo.

11 Ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. Erambarisa teweroyi muringga nondo etuyerootenoku ngu, ngu oni bidodoboro kini. Kini, ngu erambarisa teweroyi muringga ngu, Anutdo oni rogo teyingomu, nguromu nangge. 12 Ndawugaro nguro, oni gura gura mete bare ma yowanggo. Bare ene simoo bisiyoro ngu, ene kenoro ingoro, oode, bare ma yowero ingowa. Oni gidarega ene bare ma yoweroyi, ndawugaro nguro, oni gurado ene moondeye yootoongooyingo nguro. Oni gidarega enesu nangge erambarisa teweroyi ngu gosiyoro, ndawugaro, ene Anutro ko tero, oni simoo bare yowoosooro, Anutro mandeni muriningga enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu yoyeweroyimboro. Oni gura ene mete nga mandega ingowero ngu, ene komo gome ingoni. Ero eyingo.

Yisasdo Simooye Kumana Yunoyingo

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Ngu naruno, oni simoo baredo simooye bobodi gidarega yoyoro, Yisasdo kandeyi tabayemo yeya, yemboongeni, ero, yoyoro mayeyingo. Mayetoyi, ene nguro kirikiri onindo ngu oni simoo bareku manggaruyeroro, oweyeroyingo. 14 Ngundiro tetoyi ngu, asa, Yisasdo eyingo. Ye simooye bobodi yoyokootoyiga, nono ombuyi. Ye ngu ma oweyerowero. Kini, ye Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu komo simooye ngundiromu, ngundo yowanggo. Ero eyingo. 15 Ene ngundiro ero, kandeyi simooye tabayemo yero, kumana yunoro, ene yoyokoro toongeyingo.

Simoo Oore Gura Ene Sitowinidodoboro Mande

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Ngu naruno nguno, oni gurado Yisasno omburo, sumoo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, no ndadiro muri gomengga terogogo, no suwooyi sano keta oruweroyi ngu yowano? Ero eyingo.

17 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. Ndawugaro nguro, ge nono oo gome nguro sumoo ete? Anut enengombo nangge oni gome. Ge keta sugi sugi oruweroyi ngu yowero ngu, asa, ge komo Anutro mamana mande ngu bidodo keyo. Ero eyingo.

18 Yisasdo etoni, ngu simoo oorenggakundo sumoo eyingo. Ndadiro mamana mandega? Ene ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Mamana mande ngu ngandiro: ge komo oni ma ureyi kumoowero; ge komo bare gidarega yakakayi yodowooro, oweyeroro, ma yomburiyerowero; ge komo yakaka ma tewero; ge oni gurano mande godange ma ewero; ge komo awanangge tanggeyemo gome ootooya, manggoye keyoya, gome oodoya; ge oni gidarega tanggegemo oorootenggoku, ngu hoorooweyeroya, gome soboyeroya, gengo gowege sobowooteku ngundiro. Ero eyingo.

20 Simoo oorenggakundo enengo mande ngu ingoro, gumi eyingo. No kuri bodagano, ko, ataga nguya, no ngu mamana mande ngu bidodo keyoro, omburo oorooteno. Arisa, no ataga ndadiro oo gome gura tewano? Ero eyingo.

21 Yisasdo enengo mande ngu ingoro, gumi eyingo. Ge oni nenengo oorengo tunootewero ngu, asa, ge komo oo guranangge ngu te. Ge komo ooroya, gengo oo bidodo soweyoya, ngunonggo digi beye yoya ngu, angoyi oni ngu bayeteya yuno. Ge ngundiro tewaku ngu, asa, gengo digi beye oo gome gome sambo endemo ooroote. Ge ngundiya teya, ombuya, no keneroya endeyo. Ero eyingo.

22 Simoo oorenggaku ngu mandeningga ngu ingoro, omukumundoongo bisiwero newende nguya kowuri urungga ingoyingo. Ndawugaro nguro, ene oo sitowini urungga ngu yokoro, oni songo yunoweroyi nguya kini. Ngundiro tero, ene ootoogero toongeyingo.

23 Ngundiro tetoni ngu, Yisasdo enengo kirikiri onino yowoorengoro, eyingo. No yeno hamoo eteno. Oni ene sitowidodo ngu, ene Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu newendesina uweroyi ngu, ngu kowuri oorengo. 24 No mande gura ko eteno. Bo urungga nga, ngu nggusi newendekuri uweroyi ngu kowuri. Ene beye sitowidodo oni ngu Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno uweroyi nguya, ngundiro kowuri urungga oorengo. Ero eyingo.

25 Yisas enengo kirikiri onikundo ngu ingoro, ene sori urungga tero, enengo nangge mande ero, ingoro, sumoo eyingo. Ngundiro ngu, onendo ngu mete ene suwooyi sano keta oruweroyi ngu yowa? Ero eyingo.

26 Enengo kirikiri onindo ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo ene gome gome yeyoro eyingo. Anutdo oni ma hoorooweyerootoni ngu, asa, oni enesu nangge oo yanggango ngu hamoo ma tewa. Ene Anutdo oni ootooro, nguro, ngunonggo ene oo yanggangomu ngu bidodo hamoo oorengo temukowa. Ero eyingo.

27 Ngundiro etoni, Pitando mande gura Yisasno ero eyingo. Ingoyi, noore oo bidodo yokoro, ge kenggeroro endeyorooteto. Nguro ngu, noore ndawu ooga yowato? Ero eyingo.

28 Ene ngundiro sumoo etoni, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. No hamoo oorengo, yeno eteno. Kootuyisina, oo bidodo keta tunooteweroyimo ngu naruno, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo yaba bingaminidodo sambo endemo nguno, no Anutro yanggangoni duridarinimo bibitewano. Arisa, ngu naruno, ye nguya yaba bingamidodo kande eraya kegidemboro erayaga (12) nguno bibitewanggo. Bibitero, ngunonggo Iserel oni wata kande eraya kegidemboro eraya (12) ngu wirikoyerowanggo. 29 Yo, oni bidodo ene noro ingoro, Anutro mande metemi ngano ingoro wesiyoro, ene enengo ya, konebeyi, kuwooyi, ewenemi, simoongo, enengo oowari koyi yokoro ngu, oo bidodo ye kuri yokowonggoku ngu, nondo ngu dagaro, urungga oorengo ko yunowano. Yo, ngu oo ngu urungga oorengo onibi kandegura (100) ngu yowanggo. Ngandiro nguya, ene keta sugi sugi oruweroyi, ngu yowanggo. 30 Ene oni gurado merako ngano ngu oowooyi bingamidodo tero ngu, sambo endemo ene oowooyi kini. Ngundiro nangge, oni gura merako ngano ngu oowooyi kini oorooteku ngu, ene sambo endemo, ngu oowooyidodo urungga tewa. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA