Matthew 2

Sa Ooretekusinanggo Ingoyingo Oni Sowe Gidarega, Ngundo Yisas Kenowero Mayeyingo

Ngu naruno nguno ngu, Herod ene Yuda oniro tabango koreteyingo oruwokuno, Mariyando Yisas Betelehem endemo, Yudiya merasina nguno bisiyoyingo. Mariya kuri Yisas bisiyootoni ngu, ingondudu oni gidega ogisa ooretekusinanggo ngu, Yerusalem endemo mayero, sumoo eyingo. Yuda oniro sobosobo koreteyingo urungga nemimbo keta simooye bodaga bisiyootoni tunootewoku, ngu ndano? Noore komo enengo tootungga ogisa ooretekusinanggo kenoro, ngu keyoro, nguro noore yade yade omburo, nguro yambo mande teyinowero mayetetoku nga! Ero eyingo. Mande ngundiro etoyi, mera sobosobo koreteyingo Herod ngu mandegaku ingoro, ene soriyokoyingo. Ngundiro nangge, Yerusalemno oni simoo bare bidodo, ene nguya ngu mandega ingoro soriyokoyingo. Ngundiro nguro, Herodndo Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ko Iserel oni mamana mande etuyeroyingo oni ngudodo yowuruyeroro, sumoo yunoro eyingo. Krayis ngu ndawu endegano tunootewa, ero sumoo yunoro eyingo. Sumoo yunootoni, ene mande gumi ngundiro eyingo. Betelehem endemo Yudiyasina nguno tunootewa, ero eyingo. Anutro ingondudu eyingo onindo ngandiro ero nakangoyingo.

Ye Betelehem oni simoo bare Yuda oniro merako oorootenggoku, yengo ende ngundo ende bidodo dagayeroro, ngu oowooyidodo urungga. Ndadiro nguro, yeno nguno ngu sobosobo oni urungga tunootewaku, ngundo ngu, noro oni Iserelno nguro sobosobo urungga oruwa. Yo, ngu sobosobo oningga, ngundo Yudaro sobosobo oni bidodo ko tewonggoku, ngu dagayerowa. Ngu oningga ngundo mande gome nenengo ngu ero yunororuwa, eyingo. (Mayika 5:2)
Herodndo ngu mande ingoro, nguro ene torigemangge ingondudu oni ogisa ooretekusinanggo mayeyingoku, ngu negoyerootoni ombuyingo. Ombutoyi, sumoo sumoo yunoro eyingo. Ndawu narunggano ngu tootungga ngu koretero kenootoyi tunootewo? Ero sumoo yunoyingo. Ene mande gumi ingoro eyingo. Ye sodedomangge Betelehemno ooroya, ko yanggango teya, ngu simooyengga ngu ereweya kenoyi. Ye ooroya kenoya ngu, arisa, ombuya, nono mande gumi etoyi ingowano. No ingoro ngu, asa, no nguya oororo, eneno esosooteyinowano, ero eyingo.

Arisa, Herodro mande ewoku ingomukoro ngu, ene endesina oorero, sa ooretekusina, ngunonggo tootungga kenoro keyowonggoku, ngu ko kenoro, nguro ene oni oni urungga teyingo. Ngundiro tetoyi, tootungga ngundo ene ingondududodo oni ngu koretero oorero, simoo buniyo, Yisas oorooteku yanggaku ngu etuyeroro, ngu sanganimo oriyingo. 11 Tootunggaku nguno oodoni, oniku ya newendemo uro, ene simooyenggakuya, nemi Mariya nguya, yeyoyingo. Yeyoro, ene boodooye oondoogero, bagootero, Yisasno yambo mande tero, esosooteyinoyingo. Teyinoro, enengo Pawus andangero, oo gome gome uriyi urungga ngu yoro, duwoo kingo inoyingo. Ene digi beye gol, ko, de eraya nguro sidumi ngu wooro yetoyi, ndindingo gome teweroyi, ngu yoro, kingo duwoo Yisas inoyingo. Ngundiro tero, ene Yisas bingaminidodo teyinoyingo. 12 Ngu suwoono, Anutdo ingondudu onikuno gabono yootunoro eyingo. Ye Herodno ko ma oorowuwero. Ndawugaro nguro, Herodndo Yisas ureyi kumooweroyimboro, ero eyingo. Nguro ene ingoro, oororo, Herodno ko ma oorowuyingo. Kini, ene oororo, oore gurawoore ko enengo endemo sayingo.

Yosepdo Bareyi Ko Nangoyari Yoyoro, Igip Merako Sodedomangge Oorowuyingo

13 Ingondudu oniku kuri satoyi ngu, suwoono Yosep gabono kenootoni, Oo Simburi Simbunani, nguro sambono Engel onindo eneno yootunoro eyingo. Ge komo sodedomangge ootoogeya, barege ko nangongge yoyoya, Igip merako toongeya oorowu. Ge Igip merako nguno oodoga, nenengombo ko etoowega, ko ombuyi. Ndadiro nguro, Gabuman oni tabango urungga Herod, ngundo simooye yeyoro, yureyi kumoowero, mande ngundiro eyingo. 14 Engeldo ngundiro etoni, Yosep ngu ingoro, asa, ene suwoono nangge ootoogero, nangoni ko bareyi Mariya nguya yoyoro, yade yade Igip merako oorowuyingo. 15 Yosep ngu merako oodoni, nguno oni tabango urungga Herod ngu kumootoni, nguro ene Igip mera yokoro toongeyingo. Ngundiro tetoni ngu, asa, Anutro mandeno, ingondudu eyingo oni manggowoomo eyingo ngu engge tunooteyingo. Ene ngandiro eyingo.

Nenengo nangone Igipno oorooteku, ngu meno etoowe ombuwa, ero eyingo.
(Hoseya 11:1)

Gabuman Oni Tabango Urungga Herod Ngundo Etoni, Simooye Ureyi Kumooyingo

16 Ngu naruno, Gabuman oni tabango urungga Herod ene ingowoku, ingondudu onindo ogisa ooretekusina, ngundo ganangoro sayingo. Arisa, ene newende sanggiri urungga oorengo teyingo. Ngundiro tero, enengo me oni sureyerootoni oororo, Betelehemno, ko, ende Betelehem namokono nguya simooye owita dagoma eraya ma yokoyingomu, ko, simooye dagomaye eraya nguya, ngu yureyi kumoomukoyingo. Ndadiro nguro, ingondudu oni, ngundo tootu dagoma eraya kuri koretero tunooteyingo ngu etoyi, ingowoku, nguro ene ngundiro teyingo. 17 Ngu ooku kuri Anutro ingondudu eyingo oni, Yeremayiya, ngundo eyingo ngu, ataga engge tunootete. Ngu ngandiro eyingo.

Ene manggoye gura Rama ende Yudasinanonggo ingowonggo. Ene sendo moguru biyobiyomi tero, nowoondoyi tewonggoku, ngu ingowonggo. Resel (Iserel oni simoo bare) enengo simoongokuro sendoro biyomi ingoyingo. Oni simoo baredo newende yeyi, imakeweroyi nguya kini. Ndadiro nguro, simoongo gura ma yokoyingo, ngu bidodo utomukoyingo, ero eyingo. (Yeremayiya 31:15)

Yosep Bareyi Ko Nangoni Yoyoro, Iserel Ko Ombuyingo

19 Yosep bareyi ko nangoyari Igip merako oodoyi, ngu naruno nguno, Gabuman oni tabango urungga Herod ngu kumooyingo. Kumootoni ngu, Oo Simburi Simbunani, enengo sambono Engel onindo Yosepno omburo, gabono yootunoro eyingo. Ge ootoogeya, Mariya eranasa yoyoya, Iserel, ko oorowu. Oningga nangongge ureyi kumooweroyinggaku, ngu kuri kumooyingo, ero eyingo. 21 Arisa, Yosep mande ngu ingoro, ene ootoogero, Mariya eranasa yoyoro, Iserel merako ko oorowuyingo.

22 Ene Akeleyasndo eweyi Herodro kongga ngu yoro, Yudiya mera nguro tabango urungga oruwoku, ngu Yosep ingoote. Ngundiro nguro, Yosep nguro sosoretoni, nguro gabo gurano Anutdo Yosepno yootunoro eyingo. Ngundiro nguro, ene Galili gumisina oorowuyingo. 23 Ene oororo, ende oowooyi Nasaret nguno bibiteyingo. Nguno ngu, kuri Anutro ingondudu eyingo oni nguro mandeye ewoku, ngu ataga engge ngundiro tunootete. Ene Nasaret oni ewanggo. 2,

Copyright information for `RWORAWA