Matthew 21

Yisas Bingamidodo Yerusalem Ende Uyingo

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Yon 12:12-19)

Yisas enengo kirikiri onikudodo Yerusalem namoko oororo, Betipas ngu ende bodaga Olib puri ngu tanggeyimo, ene nguno tunooteyingo. Ngu naruno nguno, Yisasdo enengo kirikiri oni eraya ende bodagano soweyerowero eyingo. Yari endega namokono kenooteriku anduno oorowuri. Yari oororo, Hos gura oowooyi Donggi gura nangonidodo de bungomo gosiyootoyi oorooteriku, ngu kenoya, wesiyoya, kimbonanonggo dowooya, yoya, nono omburi. Ende oni ngundo yari sumoo yunootoningga ngu, arisa, yari ngandiya eri. Oo Simburi Urungga, ngundo nga Donggiga nga ko inowero etoni, ngundiya eya eri. Ngundiro etoni ingoro ngu, asa, yari sodedomangge soweyerootoni, ko ombuwari, ero eyingo.

Yisasdo mande gura nguya eyingo. Kuri, Anutro ingondudu eyingo oni gurado mandega eyingo, ngu ataga engge tunootete. Kuri ene ngandiro nakangoro eyingo.

Ye Yudaro oni simoo bare Sayiyon Yerusalem endemo oorootenggoku, nguno ye ngandiya eyi. Nga kenoyi, gengo sobosobo oni koreteyingongga nga ataga ombute. Enendo Donggi nangoni sanganimo bibitero ombutoni, Donggi nangoni ngu newende imakeyingo nangge oorooteku, nguro ene ememangge yoro ombute. Ero eyingo. (Sekarayiya 9:9)
Arisa, kirikiri oni erayagaku oororo, Yisasdo ewoku, ngundiro teworiyo. Ene Donggi nangoni nguya kimbonadodo yoyoro, Yisasno omburo, enengo dogigiro nengguro ngu andangero, Donggi nangoni sanganimo yomiyingo. Ene ngundiro yomitori, arisa, Yisas oorero, ngu sanganimo bibiteyingo. Enengo kirikiri oni ngundiro tetoyi, oni simoo bare oowooyingga oorengo nguya, enengo dogigiro nengguro oorekanare yomiro yomiro oorowuyingo. Gidaregado de uyi urungga nguya toongooro, oorekanare yomiyingo. Ngundiro tero, Yisas oowooyi bingaminidodo okooro, mera ngano sobosobo koreteyingo ngundiro teyingo. Ene ngundiro tetoyi, simoo bare koretetoyi, gidarega kootu tero, oororo, ene moguruwooro eyingo.

Hosana, gengo oowoongge awuno oorengo! Ge Dewitro sembeni! Anutdo ene mete kumana nga oningga nga inoyingo. Ene Oo Simburi Urungga, oowooyimo ombuteku ngu! Hosana, gengo oowoongge awuno oorengo! Ero meno eyingo.
10 Asa, Yisas yade yade Yerusalem utoni ngu, endemo simoo bare oowooyingga ngu kenoro soriyokoro, sumoo eyingo. Nga oningga nga ndawu oningga? Ero eyingo.

11 Simoo bare eneya oorowuwonggoku, ngundo enengo mande ingoro, gumi eyingo. Nga oningga nga ngu Yisas, Nasaret oni, Galili merakononggo omburo, ene Anutro ingondudu eyingo oni gura. Ero eyingo.

Oni Tembel Yano Oo Uriyootoyi Yisasdo Oweyeroyingo

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Yon 2:13-22)

12 Asa, Yisas oororo, Yuda yowuru ya oowooyi Tembel newendemo uro, damoni yero, oni Tembel yano digi beye oo koyi tewootoyi oweyeroyingo. Ngu konggaku yowuru yano ngundiro tero, oni digi beye guraromu guraromu yowoorengoro, bayetetoyi, nguro Yisas sanggiri teyingo. Sanggiri tero, ene, yabagakudodo wenggeremootoni, ukero uyingo. Oni nu mumukondiri ngu uriyoro, koyi nguya tetoyi, nguro yabani wenggeremootoni, ukero, utoni oweyeroyingo.
(Ndadiro nguro, oni ende gidaregaro digi beye yoro, mayero, Yerusalem ende urungga nguro digi beye yowoorengoro, yoro, ngundo oo nusako uriyoro, Anutno wooro yero yemboongewero.)
13 Awanemboro mande nakayano, ngandiro ete.

Noro yane ngu oni simoo bare bidodobo yemboongeyingo ya, ero ewanggo. (Ayisaya 56:7)
Ngundiro nangge, ene yendo ngu yeyi, yakaka oniro kombiteyingo musiyo tete. Ero eyingo.

14 Ngu naruno nguno, Tembel yano, oni doongeye kiringo ko kekandeye biyomi ngu nguya Yisasno mayetoyi, ene bidodo yomosiyeroyingo. 15 Ngundiro nguro, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oniku, ko, mamana mande etuyeroyingo oni, Yisasro oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu tewoku, ngu kenoro, simooye bobodi Tembel newendemonggo ngandiro meno etoyi ingowonggo. Hosana, gengo oowoongge awuno oorengo! Yisas ge Dewitro sembeni! Ero etoyi, ngu ingoro, nguro ene nowoondoye biyomi urungga ingoyingo. Nguro ene Yisasno eyingo. Ge bine, ngu mandega simooyembo etenggoku, ngu ingoote? Ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Yo, no ingooteno. Anutro mande ye kuri kandangero ingootenggo. Ene Anutno ngandiro eyingo.

Ge simooye bobodi ko simooye nonono nguya manggoye tango yetoni, nguro ene gengo oowoongge bingamingge etenggo. Ero eyingo. (Sam 8:2)
17 Ngundiro ero yokoro ngu, asa, ene endesina oorero, ende yokoro, Betani endemo oororo, suwoono nguno oriyingo.

Yisasdo De Gura Oowooyi Pik Ngu Ma Enggetoni, Nguro Yomburiyootoni Kumooyingo

(Mak 11:12-14; 20-24)

18 Sengetoni, Yisas enengo kirikiri onikudodo endemo ko oorowuwero yade oororo, oorekono Yisasdo oodoro kumooyingo. 19 Oodoro kumooro, nguro ene de gura oowooyi Pik, ngundo kukunga ningguri ngundiro ngu oriroko kenoyingo. Uyi oowooyingga tutu ureyingo. Ene namokono oororo, enggeboro doongetewero damonimo oororo, engge gura ma kenoyingo. Kini, uyi nangge oriyingo. Ngundiro kenoro, nguro ene Pik degakuya eyingo. Kootuyisina, ge ko ma enggewa. Ero eyingo. Ngundiro etoni, sodedomangge Pik degaku ariyero kumooyingo.

20 Ngundiro tetoni ngu, asa, enengo kirikiri onikundo kenoro, soriyokoro eyingo. Ndadiro nguro, Pik dega sodedomangge ariyero kumoote? Ero eyingo.

21 Yisasdo enengo mande ingoro, gumi eyingo. No yeno hamoo eteno. Ye nowoondoye hamoo tero, nowoondoye eraya kini ngu, asa, ye nguya, nondo Pik degano tetenoku, ye nguya mete ngandiro tewanggo. Yo, ye nowoondoyemo hamoo ngu yanggango oorootenggoku ngu, asa, ngu nguya, ye mete nga puringga ngaya ewanggo. Ge ootoogeya, ukeya, wendeyimo u. Ewanggoku ngu, asa, ene ngundiro tewa. 22 Ngundiro nangge, ye nowoondoye hamoo tero, nguno ye oo guraro ero kira ewanggoku ngu, arisa, Anutdo ngu ooga ngu yunootoni yowanggo, ero eyingo.

Oni Yisasno Sumoo Ero Inoyingo, Onendo Ene Yanggango Inowo?

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23 Ngu naruno nguno, Yisas ene Yuda oniro yowuru ya urungga oowooyi Tembel, ngu newendemo uro, oni simoo bare oo etuyeroweroyimboro. Ngundiro tetoni, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oniku, ko, Yudaro oni simoo bare tabango oniku nguya omburo, eneno sumoo eyingo. Onendo ngu mande muri yanggangongga ngu, ge gunowo? Onendo ge rogogerootoni, nga kongga nga tete? Ero eyingo.

24 Yisasdo enengo mande ingoro, gumi eyingo. No nguya, ye oo guraro sumoo yunowero. Ye ngu gumi etoyi ngu, asa, nondo kongga tetenoku, nguro yanggangoni nguya ewano. 25 Ndawu oninggado Sonoyeroyingo Yon sureyootoni ombuyingo? Anutdo sono kundingiyimbo oni sonoyeroni ero, nguro Yon sureyootoni ombuwo; ngundi, oni simoo baredo bine sureyootoyi sonoyerowo? Arisa, ye noro mandega gumi eyi. Ero eyingo. Etoni, arisa, enengo nangge ero, ingoro, eyingo. Noore ngandiro ewato. Anutdo Sonoyeroyingo Yon sureyoyingo, ewatoku ngu, asa, enebana sumoo yunowa. Ye ndatero nguro nowoondoyemo hamoo ma ingootenggo? Ngundiro nangge, noorendo onindo Yon sureyoyingo ewatoku ngu, arisa, oni simoo baredo nooreya sanggiri urungga tewanggo, nguro noore sosoreteto. Ndadiro nguro, oni simoo bare ene kuri ingootenggo. Yon ngu Anutro ingondudu eyingo oni oorengo, ero ingoyingo. Ero eyingo. 27 Ngundiro nguro, ene Yisasno mande gumi ngandiro eyingo. Noore watayi kini. Ero eyingo. Ene ngundiro etoyi, asa, Yisas enebana eyingo. No nguya yengo sumoo nono ewonggoku ngu, no yanggangonengga ndanonggo yoro, nga kongga tetenoku, ngu nguya yeno ma ewano. Ero eyingo.

Simooye Eraya Awayari Guranangge Nguro Mande Adingayi

28 Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Ye ndadiro ingootenggo? Oni gura simoongo eraya nguno oororo, nangoni koreterogakuno eyingo. Ataga mete ge ooroya, noro Wayin kono uya, ko te. Ero eyingo. 29 Ngundiro etoni, nangoni koreterogakundo gumi eyingo. Kini, no ma! Eyingo. Ngundiro ero oode, ene kootuyisina ingonduduni yowoorengoro, kono toongero ko teyingo. 30 Asa, awayaringgaku uro, nangoni kootunggakuno nguya ngundiro etoni, ene gumi eyingo. Yo, ero oode, ene kono ma uyingo. 31 Arisa, ndawu simoongongga, ngundo eweyi manggowo ngu keyowo? Eyingo. Ngundiro etoni, ene mande gumi eyingo. Nangoni koreterogakundo, etoyi, Yisasdo enengo mande ingoro eyingo. Yo, no yeno hamoo oorengo eteno. Gabuman digi beye yoweroyi oni, ko, ooreko ooreko bare nguya, ene koretero ye dagayeroro, Anut enengombo oni simoo bare soboyerooteku endega, nguno uro oruwanggo. 32 Ndadiro nguro, Yon koretero omburo, ngundo oore nenengo ngu keyoyi, ero etuyerootoni, ene ye nowoondoye ma yowoorengootenggo. Ene Gabuman digi beye yoweroyi Takis oni, ko, ooreko ooreko bare nguya, ene Anutro Mande Keta Mesarango ngu ingoro, nguro ene nowoondoye yowoorengoro, hamoo teyingo. Ene ye ngu yeyoro, nguro nowoondoye ma yowoorengoro, nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. Ero eyingo.

Ko Oni Biyobiyomi Ngundo Wayin Ko Sobowootenggoku, Nguro Mande Adingayi

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Asa, ye mande gura ingoyi. Oni gura Wayin kongga tero, oonggoyi pawangoro, Wayin nguno miwo. Ene Wayin engge yoro, wongooro, winggooweroyi musiyo nguya teyingo. Ene ko ngu sobowooweroyimboro ya pirungga sambono yero, ngunonggo ene mete Wayin kono oo bidodo gome kenoro, sobowooro oruwo. Oni ko simburiga, ngundo oni gidaregado ngu kongga ngu sobowooya, Wayin nguro engge gumi ko uriyi, enengo yoyi, ero rogoyeroro yokoro, asa, ene mera gura oriroko nguno toongeyingo. 34 Arisa, Wayin enengo enggeyingo naru, ngu tunooteyingo. Tunootetoni, asa, ene ko simburibo enengo kirikiri oni sureyerootoni, Wayin koyi sobosobo tetenggoku onikuno oorowuyingo. Ndadiro nguro, ko simburiga, ngundo ko nguro oo engge gura yenunoyi, ero, nguro ene oni ngu sureyerootoni oorowuyingo. 35 Oorowutoyi ngu, asa, Wayin kono ko onikundo, oni ko simburigakuro kirikiri oniku yodowooro, guranangge ngu ene gome gome utoro, ko oni gura ene ureyi kumootoni, ko oni gura ene digi oowooyingga yoro, moondeyimo oorongooyingo. 36 Ene ngundiro tetoyi, ko simburigakundo enengo kirikiri oni oowooyingga soweyerootoni oorowutoyi, ngu muringga koretero tewonggoku, ngundiro nangge teyingo. 37 Ngundiro tetoyi, ko simburibo enengo nangoni guranangge kootu ngu soweyootoni oorowuyingo. Ene ngandiro ingoro, nenengo nangone soweyootoowe, oorowutonigogo, nguro manggowo mandeni keyowanggo. Ero ingoro soweyoyingo. 38 Ene oni kono ko tetenggokundo, enengo nangge kewooroyemo mande ero, ingoro eyingo. Nga oningga ngando ngu eweyimboro oo bidodo yomukoro, enendo simburi tewa. Arisa, noore ene nguya ureyiga kumooni. Noore ngundiro tero ngu, asa, nga kongga nga ngu, noorengombo sobowooro, koyi tewato. Ero eyingo. 39 Ngundiro ero, ene oni urungga nangoninggaku ngu dowooro, ureyi kumooyingo. Kumootoni, bingo okooro, kanggaroko oorongooyi uyingo. 40 Ene ngundiro tetoyi, asa, oni ko simburigaku omburo, ko sobosobo oni biyomi nguno ene ndadiro muringga tewa? Sumoo ngundiro eyingo.

41 Ene mandeni ingoro, gumi eyingo. Ene omburo ngu, ko oni biyomi ngu yutoro, yureni kumoomukowanggo. Ngundiro tero, ene kongga ngu ko oni sobosobo gome gidarega yunowa. Wayin enggeteku naruno, asa, ko sobosobo keta, ngundo Wayin bayetero, gidesinanggo enengombo yoro, gidesina Wayin simburi inootoyi yowa. Ero eyingo.

42 Asa, ngu naruno nguno, Yisasdo mande gura yunoro eyingo. Anutro mande nakangoyingo ngu, ye kuri kandangero, ngandiro ingootenggo.

Nga ya ungoomboro ndonggoromi nonggini gomengga nga ngu, ya yeweroyi onindo yokootenggo. Ene ataga, ngu nonggini ndonggoromi ngu, ene ya kowuri ngu bidodo koorowooweroyi nonggini koreteyingo. Oo Simburi Urungga, enengombo ngu ooga ngu yeni tunooteyingo. Noore ngu kenootooye, ngu mesarango tete. Ero eyingo. (Sam 118:22-23)
(Ya ungoomboro nonggini, ngu Yisas.)

43 Arisa, no yeno hamoo eteno. Ye nowoondoye ma yowoorengoro, nowoondoye hamoo ma teyingo, nguro no Anutro mandeni muriningga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu yenonggo andangero, oni sowe gidarega Yuda oni kini ngu yunowano. Eneno nguno ngu, oo gome enggewa. 44 Oni gura Krayis Yisas kootu inoro, ngu ene ngandiro. Oni ya ungoomboro nongginingga ngu sanganimonggo sorero ngu, ene biyomi yewa. Ko biyomi ngundiro tetoni, nguro ngu Krayis uri gumi biyomi teyinowa. Ene nonggini koreteyingo ngu Krayis, ngundo ngu oningga ngu sanganimo sorero, utoro, yomburiyootoni, ene sosorango yero kinitewa. Ero eyingo.

45 Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oniku, ko, Parisi onindo Yisasro mande adingayi oowooyingga ingoro, nguro ene ingootenggo. Yisasdo ngu enengomboro mande nooreno sanggawero ewo, ero ingoyingo. 46 Ngundiro nguro, ene sanggiri tero, ureyi kumooweroyimboro oore ereweyingo. Yo, ene dowooro, ureyi kumooweroyimboro tewero, ene oni simoo barero sosorero, nguro ene yokoyingo. Ndadiro nguro, ene ingootenggo. Oni simoo bare ngu, Yisas ene Anutro ingondudu eyingo oni, ero ingootenggo.

Copyright information for `RWORAWA