Matthew 22

Bare Yoweroyi Naruno Simbo Kayingo, Nguro Mande Adingayi

(Luk 14:16-24)

Yisasdo eneno mande adingayi gidarega eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku ngu, ngu merako oni sobosobo koreteyingo urungga, nguro muri ngandiro. Merako oni urungga, ngundo nangonimbo bare yowero tetoni, nguro simbo urungga kayingo. Koretero, ene (Yuda) oni ngu simbo urungga nguno mayeyi, ero, naru rogo teyingo. Arisa, oo neweroyi naruno, enengo kirikiri oni soweyerootoni, oororo, ngu oni rogo teyingoku negoyerootoyiga, ombuyi, ero negoyerootoyi, ene yokoyingo. Ngu oniku yokootoyi ngu, asa, enengo kirikiri oni gidarega soweyeroro eyingo. Ye oni rogo teyingoku, nguno ngandiya eyi. Oni urunggado kuri oo simbo urungga karo yewo. Bulmakawu ko, oo nusako moondeyi ndindi teyingo gomemu nguya kuri yutoro, karo, oo bidodo yomosiyoro, yetoni ooroote. Nga narungga nga, nangone bare yoweroyi, nguro ngu, ye nguya ombutoyi, ngu naruno, yowuruwooro, oni oni tero, oo newato, ero eyingo.

Arisa, kirikiri onikundo oororo etoyi, ene oniku enengo mandeni ma ingowero, nguro yokoro sayingo. Oni gidarega enengo oowari kono satoyi, oni gidarega enengo digi beye yoweroyi kono nguno sayingo. Ngundiro satoyi, ene oni gidarega oni urungga enengo ko oni yodowooro, gisaruyeroro yureyi kumooyingo. Ngundiro tetoyi ngu, merako oni sobosobo koreteyingo urungga ngundo ingoro, nguro ene sanggiri tero, enengo me oni soweyerootoni, oororo, ngundo enengo ko oni yurewonggoku oniku yutomukoro, enengo ende yande nguya kamukoyingo. Ene ngundiro ya kamukootoyi ngu, asa, oni urungga enengo kirikiri onikuya eyingo. Bare yoweroyi oo simbo urunggaku ngu oorooteku nga, ene oni negoyerowonoku, nguro muriye nenengo kini, nguro no ene yoyokootoni, ngano ma ombuwanggo. Arisa, ye ooroya, ooresanga bidodomo oniro doongeteya, negoyerootoyiga, nga bare yoweroyi simbogano ngano ombuyi. Ero eyingo.
(Ngu oni gidaregado oni sowe gura gura Yuda oni kini.)
10 Nguro ngu, enengo kirikiri oniku ngundiro ingoro, ene oore songo songo oororo, oni simoo bare bidodo yeyoro, yowuruyeroro, oni biyomi ko oni metemimu nguya ombuyi ero sumoo yunoro, sureyerootoyi ombuyingo. Ngundiro tetoyi ngu, bare yoweroyi musiyonggaku oni simoo bare oowooyingga angeyingo.

11 Ngu bare yoweroyi naruno, enengo muriye ngu ngandiro. Oni simbo simburiga, ngundo oni kuri rogo tewoku, nguno nengguro keta bayetero yunoyingo. Ngu naruno, merako oni sobosobo koreteyingo urunggado yaroko uro, oni simoo bare oo simbo urunggano mayewonggoku yeyoyingomu ngu, oni gura ngu nengguro yunowoku, ngu ma teyingo.
(Oni nowoondoyemo hamoo teyingo ngu nengguro keta gome teyingo ngundiro.)
12 Oni urunggakundo ngu oninggakuya eyingo. Doboone, ge ndawugaro bare yoweroyi nengguroga ngu ma teyingo? Ene sumoo etoni, nguro oninggaku sosorero, mande gumi ma eyingo. 13 Ngundiro tetoni ngu, oni oo simburigaku enengo kirikiri oniya ngandiro eyingo. Nga oningga nengguro inowonoku, ene ma teyingo, nguro kekandeyi gosiyoya, yoya, endesina oorongootoyiga uya, ureriko orini. Ngu ureri musiyonggano nguno, ngu oni bidodo sendo urungga tero, metokarikari tero oruwanggo. Ero eyingo. 14 Yisasdo mande gumi gura soweyoro eyingo. Yo, Anutdo oni bidodo negoyeroro, ngundiromu, ene guranangge nangge rogoyerootoni, newendesina urorootenggo. Ero eyingo.

Oni Rom Mera Oniro Sobosobo Urungga Sisa Ngu Digi Beye Inoweroyi, Nguro Yisas Sumoo Inoyingo

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Ngu naruno nguno, Mosesro mamana mande sobowooyingo oni oowooye Parisi, ngundo enengombo mande gosiyoro, ingondudu eyingo. Ene mande gosiyoro, Yisas sumoo mande ero inootooye, ene mete mande gumi metemimu ma ewa. Nguro ene oore erewero, Yisas goweyi sanggawero mande ewanggo. 16 Ngundiro nguro, Parisiro kirikiri oni, ko, Herodro ko oni soweyerootoyi, Yisasno oororo, sumoo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore ingooteto. Ge mande hamoomu nangge ete. Ge oni guraro nangge gome ma ingondudu tete. Kini, ge oni simoo bare bidodo yowuruyeroro, Anutro mande muri metemi nangge, ero etuyeroote. 17 Ngundiro nguro, ge nooreno e. Ge ndadiro ingoote? Noore Yuda oni nga, digi beye Takis Sisano inowato, bine, ngundi kini bine? Ero eyingo.
(Rom mera nguro sobosobo oni koreteyingo urungga oni ngu oowooyi Sisa).


18 Ngundiro sumoo etoyi ngu, Yisasdo enengo mande godange ngu ingoro, enebana mande gumi eyingo. Ye mebuye tegedodo oni! Ndawugaro ye no towoonerootenggo? Ye digi beye gura Sisa inoweroyi ngu yoya, ombutoyiga, nondo kenoowe. Ngundiro etoni, ingoro, ene beye gura yoro, omburo, Yisas inoyingo. 20 Inootoyi, Yisasdo kenoro, enebana sumoo yunoyingo. Nga digi beye bungomo gabogaboyi, ko, oowooyi nakangoyingo nga oneromu? Ero eyingo.

21 Ene ngundiro sumoo etoni, enebana mande gumi eyingo. Ngu Sisaromu. Ngundiro etoyi, Yisas enebana mande gumi eyingo. Sisaro oo ngu, ye komo Sisa inoyi. Anutro oo ngu, ye komo Anut inoyi. Ero eyingo.

22 Oniku ngu enengo mandega ngu ingoro, nguro ene soriyokoyingo. Ngundiro nguro, ene Yisas yokoro sayingo.

Oni Kumooro Ko Ootoogeweroyi, Nguro Yisas Sumoo Inoyingo

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Arisa, ngu naruno nangge, Yuda oni gidarega oowooye Sadusi, ngundo Yisasno, mayeyingo. Ngu Sadusi oni, ngundo ngu, ene ngandiro ingoro etenggo. Oni kumootenggoku ngu, ene ko ma ootoogewanggo, ero ingootenggo. Ngu oni ngu Yisasno omburo, towoongowero sumoo inoro eyingo. 24 Oo etuyeroyingo oni, Mosesndo mande gura ngandiro nakangoro yunoyingo. Oni gura simoongo kiningga kumoowaku ngu, arisa, kameyimboro konebeyi gura ootooro ngu, ngundo ngu bare wabuga ngu yowa. Nguno nangoningga tunootewaku ngu, ngu beyi hoorooweyingo oruwa, ero eyingo. 25 Arisa, oni simoonggoro guranangge ngu, ene kandegura gidemboro eraya, noore kewooronanimo oruwonggo. Koreteroga, ngundo barega yowo. Asa, ngu simoongo kini oode, kootuyisina kumoowo. Kameyi kumootoni ngu, asa, koneyombo ngu bareyi wabugaku ngu yowo. 26 Yo, koneyo enebana ngu baregaku yoro, ene nguya simoongo kini oode, kumooyingo. Nguro koneyo kabusayigaku enebana ngu baregaku nangge yoro oode, ene nguya simoongo kini oode kumooyingo. Ngundiro nangge, ngu simoonggoro kandegura gidemboro erayagaku bare guranangge yoro, kumoorodoyi kiniteyingo. 27 Kootuyisina, baregaku nguya kumoowo. 28 Arisa, kootuyisina, oni kumooyingoku, ko ootoogewanggoku naruno nguno, ngu barega ngu oone bareyi nenengo? Ge ingoote. Ngu kandegura gidemboro erayagaku, ngu bidodo bareye guranangge. Ero eyingo.

29 Yisasdo enengo mande ngu ingoro, gumi eyingo. Ye Anutro mandeno, ko, enengo yanggangoni nguya, ngu ma ingootenggo. Nguro ngu, ye mande buribari etenggo. 30 Oni kumooyingo ngu ko ootoogeyingo naruno nguno, simoo bare kameyi bareyi teweroyi kini. Kini, ene Anutro sambono Engel oni oorootenggoku, ngundiro oruwanggo.

31 Ene nga mandega oni kumooyingo ko ootoogeweroyi ngu, ye Mosesro buk kuri kandangero ingoro, ene ye nguro muri nenengo ma ingootenggo. Ngu mandegano nguno, Anutdo Mosesro eyingo.

32 No Ebarahamro Anut, Ayisakro Anut, Yekobro Anut. Eyingo. (Kisim Bek/Eksodas 3:6)
Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Mosesro mande, ngundo etuyerooteku ngu, ngu ngandiro. Oni simoo bare keta oorootenggoku, ko oni kumooyingomu, nguro gaboye keta oorootenggoku, nguro Anut. Ero eyingo.
33 Ngundiro etoni, oni simoo bare enengo mande etuyerowoku, ngu ingoro soriyokoyingo.

Anutro Mamana Mande, Ngundo Mamana Mande Gidarega Dagayeroote

(Mak 12:28-31; Luk 10:25-28)

34 Ngu naruno, Parisi onindo mande ingootoyi, Yisasdo Sadusi oniro sumoo mande bidodo ewonggoku, ngu andangemukootoni, nguro Parisi oni ene nguya Yisas towoongoweroyimboro oororo yowuruwooyingo. 35 Parisi oni gura, mamana mande gome watayi, ngundo Yisasno omburo, towoongoweroyi mande ngu ingoro, sumoo eyingo. 36 Oo etuyeroyingo oni, ndawu mamana mandega, ngundo mamana mande gidarega ngu dagayeroote? Ero eyingo.

37 Yisasdo mande ngundiro ingoro, gumi eyingo. Oo Simburi Urungga, ngu gengo Anut hamoo oorengo. Gengo nowoondoge bidodo, ingonduduge bidodo, ngu yanggangongge oo ngu bidodo komo Anut inoya, gome keyo. 38 Nga mamana mandega ngando mamana mande gidarega bidodo dagayeroote. 39 Ngu mamana mande erayayiga nguya ngandiro. Gengomboro gome ingooteku, ngundiro nangge, ge tanggegemo oni gidarega oorootenggoku, ngu bidodoboro nguya nowoondoyi teyuno, ero eyingo. 40 Nga mamana mande erayaga geno etenoku nga, ngu Anutro mamana mande bidodo nguro damoni oorengo, ko, Anutro ingondudu eyingo oniku, enengo mande bidodo nguro damoni nguya, ero eyingo.

Krayis Ngu Oone Nangoni?

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Asa, ngu naruno nguno, Parisi oni yowuruwooro oodoyi, Yisasdo sumoo yunoyingo. 42 Ye ndadiro ingootenggo? Krayis, Anutdo noore yoyoweroyi sunggi yeyingo oni, ngu oone nangoni? Etoni, Parisi onindo mande gumi ewonggo. Krayis, ngu Dewitro sembeni, ero eyingo. 43 Etoyi, enendo mande gumi eyingo. Arisa, Anutro mandeno nguno, ndawugaro Yuka Kundingiyimbo Dewit newende yokutuwootoni, Krayisro ero eyingo, Oo Simburi Urungga, ero eyingo?

Anut Oo Simburi Urungga, ngundo noro Simbune Oo Bidodo Simburi, nguno ngandiro eyingo. Ge kandene koondosina musiyo bingamidodo nguno bibite. Kootuyisina ngu, nondo gengo mundi oni yoyewe, gengo kengge damonimo yoyewano. Ero eyingo. (Sam 110:1)
45 Arisa, ene ngu Dewit enengo osiyi nangge ngu, arisa, ndawugaro Dewitdo eneya Oo Simburi Urungga, ewa? Yisasdo eyingo.

46 Yisasdo sumoo mande yanggangongga ewoku, nguro mande gumi eweroyi, oni gura ene ereremo kini. Ene ngu mandega ngu ingoro, ngu naruno, damoni yero, sosorero, nguro ene mande guraro ko ma sumoo inoyingo.

Copyright information for `RWORAWA