Matthew 23

Mamana Mande Etuyeroyingo Oni, Ko, Parisi Oniro Muriye Biyomi, Nguro Ingonda Teyi!

(Mak 12:38-39; Luk 11:43-46; 20:45-46)

Ngu naruno, Yisasdo enengo kirikiri oni, ko, oni simoo bare oowooyingga ngu mande wesiyoro eyingo. Mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni, ngundo Mosesro mamana mande ngu sobowooro, ngunonggo ye etuyerootenggo. Mamana mande bidodo etuyerootenggoku, ye komo ngu bidodo keyoyi. Ene nondo ye roogo teyunooteno. Ye komo enengo muriye tetenggoku, ngu ma keyowero. Ndadiro nguro, ene mande metemi wesiyoro ero, ene enengombo ngu ma keyootenggo. Yo, Parisi oni, ngundo mamana mande gura gura oni simoo bareno yetoyi, nguro ene ngu keyowero ko biyomi terootenggo. Ngundiro tero, ene oni simoo bare ma hoorooweyeroro, mamana mande keyootenggo. Ene oo bidodo tetenggoku ngu, onindo yeyoya, bingamiye okooyi, ero tetenggo. Ene kembawasayesina oo urungga yero, nguno Anutro mamana mandeni gidarega nakangoro gosiyoyingo. Ene towikumba piru piru oni bingamiyedodoboromu nguya yemuro, dogigiro nengguro darinidodo tero kutuwootenggo. Yo, ene Yuda oniro yowuru yano, oni simoo bare doongeyemo tunoo bibiteweroyimboro, nguro gome oorengo ingootenggo. Ene oo simbo kayingo naruno nguya, yaba koreteyingo nguno bibiteweroyimboro, ngu gome ingootenggo. Oowari uriyoweroyi musiyomo nguno, onindo ene yeyoro, kambayeroyi etoyi, nguro nguya gome ingootenggo. Ngundiro nangge, oni simoo baredo oo etuyeroyingo oni ero, oowooye bingami okooyi, ero teyingo.

Ene yendo oni gidaregado oowooye bingamiye okooro, ngunonggo oo etuyeroyingo oni, eyi, ero ma ingowero. Ndadiro nguro, ye bidodo Anut doongeyimo ngu siyero oruwanggo. Yengo oo etuyeroyingo oni guranangge, ngu Anutdo nangge. Ngundiro nangge, ye nga merako ngano, oni guraya, Awanani, ero ma ewero. Ndawugaro nguro, ye Awaye guranangge ngu, Anutdo nangge sambo endemo ooroote. 10 Ngundiro nangge, onindo yeya, tabango oni ero, ma ewero. Kini, yengo tabango oni ngu guranangge Krayis nangge. 11 Ene ye kewooroyemo oni urungga tunootewero ingowaku ngu, asa, ene komo yengo ko oni orini. 12 Ngundiro nangge, oni gura enengo oowooyi bingami okoowero ngu, Anutdo ngu oningga nguro oowooyi yeni bodaga ameno uwa. Ngundiro nangge, oni gura, enengo oowooyi ingootoni, ameno bodaga tewaku, Anutdo ngu oningga nguro oowooyi yeni, urungga tewa.

Yisasdo Simoo Bareya, Ye Mamana Mande Etuyeroyingo Oni, Ko Parisi Oni, Nguro Ingonda Teyi! Ero Eyingo

(Mak 12:40; Luk 11:39-42,44,52; Luk 20:47)

13 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni, ye mebuye tegedodo oni! Ye ingonda teyi! Ye nowoondoye ma yowoorengoro, Anutno nguno ma oorowuwero ingootenggo. Yo, ye nowoondoye hamoo ma teyingo, nguro ye oni simoo bare gidarega nguya, ye yoyokootoyi, ene Anutro mandeni muriningga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno ma utenggo. Yo, yendo enengo Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo muringga, nguro oore gosiyorootenggo. 14 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni! Ye mebuye tegedodo oni! Ye ingonda teyi! Ye bare wabu ngu ganayeroro, torige torige ye enengo oo sitowi, ko, enengo ya nguya ngu kingo yororootenggo. Ngundiro tero ngu, oni doongeyemo, ye Anutno kingo kira piru piru tetoyi, Anutdo mete ngu bare wabu ngu hoorooweyerowa. No yeno mande yanggango eteno! Kootuyisina ngu, yengo muri biyomi tetenggoku, ngu Anutdo nguro gumi kowuri urungga oorengo yunowa.

15 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni, ye mebuye tegedodo oni! Ye ingonda teyi! Ye wendeyino, ko, mera oriroko biyomi yade yade oororo, oni gura yootoyi, ngundo yengo nowoondoye hamoo teyingongga ngu keyowa. Ene ye ngu ko oningga ngu yoro, yengo muriye biyomi etuyerootoyi, enengo muri biyomi, ngundo yengo muri biyomingga ngu bidodo dagayerowa. Yendo ene nguya yoro, Setanro ende biyomi nguno uwanggo.

16 Ye doongeye kiringo oni, ye oni gidarega oore etuyerowero ngu, ye ingonda teyi! Ye oni simoo bare ngandiro muri biyomi ngu, godange mande, ero etuyerootenggo. Oni gura mande awuno oorengo sorumimonggo ero, Anutro yowuru ya kundingiyi Tembel, ngu oowooyimonggo mande ewaku ngu, arisa, mande ero gosiyowoku, ngu ene mete yokowa. Nguro ngu, onindo ene yoro, mande wirikoyingo onino oorowuweroyi nguya kini. Ngundiro nangge, oni gurado mande ero, digi beye gol gome gome Tembelno oorooteku, ero mande gosiyoro, ene mande awuno oorengo sorumimonggo etoni ngu, arisa, ngu mandega ngu, ene komo keyoni. Ene mande rogo gosiyowoku, ngu ma keyoro tetoni ngu, asa, onindo ene mete yoro, mande wirikoyingo onino oorowuwanggo. Mande godange ngundiro ero etuyerootenggoku, ngu biyomi oorengo! Ye doongeye kiringo oorengo! Ndawu ooga, ngu koreteyingo? Beye gol gome gome Tembelno oorooteku, ngundo bine, ngundi, Anutro Tembel, ngundo beye gome gome ngu yeni, kundingiyi tete, bine? Tembel kundingiyi ngundo gol beye yeni, kundingiyi nguya tunootete. 18 Yendo mande biyomi gura nguya oni simoo bareno etuyerootenggoku, ngu ngandiro. Oni gura mande gosiyoro ngundiro ero, Anutno wooro yeweroyi digi yawasano ngu hamoo awuno oorengo sorumimonggo etoni ngu, arisa, ene mande gosiyowoku, ngu mete yokowa. Nguro ngu, onindo ene yoro, mande wirikoyingo onino oorowuweroyi nguya kini. Ngundiro nangge, oni gura mande gosiyoro, ngundiro ero, oo Anut inowoku, ngu wooro yeweroyi sanganimo oorooteku, ngu mande hamoo awuno oorengo sorumimonggo etoni ngu, asa, mande ewoku, ngu ene komo keyoni. Ene mande rogo gosiyowoku ngu ma keyoro tetoni ngu, asa, onindo ene mete yoro, mande wirikoyingo onino oorowuwanggo. Ye doongeye kiringo oorengo! Ndawu ooga, ngundo dagate? Oo Anut inowoku ngu, bine; ngundi, Anutno wooro yeweroyi digi yawasa, ngundo oo Anut inowoku, nguno yeni, kundingiyi tete, bine? Gol beye yemboongeyingo musiyomo yetenggoku, ngu musiyongga ngundo yeni, gol beye kundingiyi nguya tunootete. 20 Ngu muri ngu, nenengo kini. Oni gura mande gosiyoro, Anutno wooro yeweroyi digi yawasa, nguro mande awuno oorengo sorumimonggo mande etoni ngu, arisa, ene mande gosiyoro, Anutno wooro yeweroyi, ko oo nguno Anut inowoku, ngu sanganimo nguno oorooteku, nguya gosiyoyingo. 21 Ngundiro nangge, oni gura Tembel nguro mande gosiyoro, awuno oorengo sorumimonggo etoni ngu, arisa, ene mande gosiyoro, Tembelno ko Anut kundingiyi nguya Tembelno oorooteku, ngu gosiyoyingo. 22 Mande gura ngandiro. Oni gura sambo ende nguro mande gosiyoro, awuno oorengo sorumimonggo etoni ngu, arisa, ene mande gosiyoro, Anutro yaba bingaminidodo, ko, Anut nguya yaba sanganimo bibiteteku nguya, mande ero gosiyoyingo.

23 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni, ye manggoye tegedodo! Ye ingonda teyi! Ye yanggango yero, oo bidodo yengo kono suwe oo soodida nguya yootenggoku, nguromu kande erayaga ngu yoro, guranangge andangero, Anut inootenggo. Ngu hamoo oorengo, ngu muri gome tetenggoku, ngu metemi. Ene Anutro mamana mande oo urungga oorengo ngu, ye ma keyootenggo. Yo, ye muri nenengomo oni wirikoweroyi; nowoondoye ebe ino ino teweroyi nguro muri; ko, nowoondoye hamoo teyingo nguro muri, ngu ye ma keyootenggo. Ye komo ngu oo ngu teya, ko, Anut oo inoweroyi nguya keyoyi. Ngundiro muringga ngu, gome oorengo.

24 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni! Ye manggoye tegedodo! Ye ingonda teyi! Ye oni doongeye kiringo, ngundo oni gidarega oore etuyerowero tetenggoku ngundiro. Yengo koondo samayi, toba sanganisina ngu sonowooro, newendemo ngu yakaka muri, yengo ingondudu keyootenggoku, ngundo angero ooroote. Koretero, yengo toba newendemo ngu yomosiyootoyi, sarayi oodoni ngu, arisa, sangani nguya sarayi oruwa. Ye oni gura enengo sonono mimoo bodaga ngu sanganimo ooreteku, ngundiro. Oningga ngu sodedomangge mimoongga yoro, yokoro, ene bo urungga biyomi sono nero nemukooteku ngundiro. 26 Ye Parisi oni, ye doongeye kiringo! Ye komo koretero toba newende sonowootoyiga sarayi yetoninggago, asa, kootu sanganisina nguya sarayi oruwa.

27 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni manggoye tegedodo! Ye ingonda teyi! Ye oni merengooweroyi musiyo sanganimo kumu sarayimbo dowootenggoku ngundiro. Sanganimo ngu, gome oorengo kenomayingoweroyi, ene mere newendemo ngu, oni wimbuye oowooyingga, ko oo bidodomo biyomi buwoo ngundo nangge angete. 28 Ye ngundiro nangge oorootenggo. Oni goweye sangani kenoro ngu, oni nenengo, ero ingootenggo. Ene nowoondoyemo ngu, ye ebe ganagana teweroyi muri, ngundo nowoondoyemo angero oodoni, nguro mamana mande nenengo ngu yokootenggo. Ero eyingo.

Yisasdo Oo Etuyeroyingo Oni Ngu Kootuyisina Kowuri Urungga Yoweroyi, Nguro Eyingo

(Luk 11:47-51)

29 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ko, Parisi oni manggoye tegedodo! Ye ingonda teyi! Ye Anutro ingondudu eyingo oni, ko, oni nenengo kuri kumooyingo, ngu mereyeroyingo nguro mereye ngu gome yomosiyoro, irosara mitoyi, gome tetoni ngu, ngundiro oni nguro oowooye bingamiye okootenggo. 30 Mereyemo ye irosarangga tetenggoku, ngu oni simoo bare tero, etuyerowero ngundiro etenggo. Noore osisambado narungga oruwonggoku, nguno ootooro ngu, arisa, noore Anutro ingondudu eyingo oni yurewonggoku, ngundiro noore ma yureyingo, ero etuyerootenggo. 31 Ye simoo bare doongeyemo muri ngundiro tetenggoku, ngundo tunoo oorengo etuyeroote. Ngu hamoo oorengo, ye ngu oni kuri Anutro ingondudu eyingo oni yureyi kumooyingo, ye nguro osisambaye oorengo yootunoro etuyerootenggo. 32 Asa, yengo osisambayebo oo damoni tewonggoku, ngu yendo enengo musiyemo dikaya, oo ngu bidodo temukoyi! 33 Ye sire! Ye sire biyomi simoongo! Ye osisambayeboya, Setanro ende de nombo ma kumooweroyi, nguno oorowuwanggo. Ye saweroyi oore gura kini!

34 Arisa, no yeno etoowega, ye ingoyi! No Anutro ingondudu eyingo oni, ingondudu gome oni, ko, Anutro mande etuyeroyingo oni gome, no soweyerootoowe, yeno oorowuwanggo. Ene yendo gidarega yureyi kumootoyi; gidarega de omukondino yosanggawetoyi kumootoyi; gidaregado ye yowuru ya bidodo ngu newendemo gisasaruyerowanggo; gidarega yendo ende guranonggo oweyerootoyi, ene ende gurano satoyi, keyeroro sawanggo. 35 Ye ngu muringga ngu tetenggoku ngu, arisa, oni nenengomu bidodo merako ngano mundi onindo yureyi kumooyingo, nguro kowuri kootuyisina, ye yowanggo. Ye ngundiro oni nguro kowuriye koorowootoyi, kuri oorengo, Adamro nangoni Ebel, beyibo ureni kumooyingomu ngundiro nangge omburo, yade yade oororo, yowuru ya Tembel newendemo Anutro wooro yeweroyi tanggeyemo, ngu naruno, oni gurado Sekarayiya, Berekayiya nangoni, ngu ureyi kumooyingo. Nguro no yeno hamoo eteno. Ye nga oni oorootenggoku nga, ye bidodo uri biyomi, ngu oo tewonggoku nguro yowanggo.

Yisasdo Yerusalem Endega Nguro Gome Ingoro Sendoyingo

(Luk 13:34-35)

37 Oo Yerusalem, Yerusalem simoo bare! Suwooyi sano, no nowoondoye hamoo teyingo, nguro oore nenengo etuyeroro, kandenembo yodowooro soboyerowero ingooteno. No yodowooro, hoorooweyerootoowe, kootoori nemimbo simoongo wireyo newendemo wiriyoro, boogoyerooteku, ngundiro tewero ingooteno. Ene ye nguro ma ingoro, no noyokowonggo. Ngundiro tero, ye Anutdo enengo ingondudu eyingo oni soweyerootoni yeno oorowutoyi, yendo ene yureyi kumooro, digi yoro, noro ko onino oorongooro, ene nguya yurewonggo. 38 Ngundiro nguro, ye ingoyi! Anutdo ye yoyokootoni, nguro ye kingo oruwanggo. 39 Yo, no yeno hamoo eteno. Ye ko no ma neyoro oode oode oororo, yengo manggoyebo mete ko ewanggo. Anut, gedo oningga ngu gengo oowoonggemo ombuteku, ngu kumana ino, ero ewanggo. (Sam 118:26)

Copyright information for `RWORAWA