Matthew 24

Yisasdo Yuda Oniro Yowuru Ya Oowooyi Tembel Yomburiyoweroyi, Nguro Eyingo

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

Yisasdo Yuda oniro yowuru ya oowooyi Tembel ngu yokoro oorowutoni, ngu naruno nguno, enengo kirikiri oniku eneno omburo, ene Yisas Tembel ngu ya digibo yeyingo, ngu etungoyingo. Ngundiro etungootoyi, Yisasdo mande gumi eneya eyingo. Ye ngu oo ngu bidodo kenomukootenggo? No hamoo oorengo, yeno eteno. Ngundiromu, kootuyisina, Tembel ngu bidodo toongooro yomburiyowangggo. Yo, digi gura yokootoyi, gura sanganimo ma oruwa. Nga digi nga bidodo usosowooro, oorongooyi merako umukowa. Ero eyingo.

Yisasdo Kowuri Oowooyingga Oorengo Kootuyisina Ombuweroyi, Nguro Eyingo

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

Yisas mera puri ngu oowooyi Olib, nguno oorero, bibitetoni, enengo kirikiri onikundo nangge, Yisas tanggeyimo omburo, sumoo inoro eyingo. Ge nooreno e. Ndawu narunggano, ngu ooga ngu tunootewa? Ge ko ombuweroyi naruno, ko naru wengamo oo tunooteweroyi, ngu ndawu sunggiga? Ene ngundiro eyingo.

Yisasdo enengo mande ngu ingoro, enebana gumi eyingo. Ye komo ingonda teyi! Ye oni yoyokootoyi, ngundo ye ma ganayerowero. Oni oowooyingga oorengo no oowoonemonggo tunootero, ngu ganayeroro, ngandiro ewanggo. No nangge, Krayis. Anutdo oni simoo bare yoyowero ero, no soweneroote, ero ewanggo. Ene ngundiro ero, nguno ene oni simoo bare oowooyingga oorengo ganayerowanggo. Kootuyisina, ye me ebe ngguyi ingoro, me ebe nguro mande binga nguya ingowanggo. Ngundiro ingoro, ye nguro ma sosorewero. Ndawugaro nguro, oo ngu hamoo tunootewaku, ene ngu naru wenga kini. Ngu naruno nguno, oni sowe gurado ootoogero, oni sowe guraya ebe urewari. Mera guraro oo bidodo sobosobo oni, nguro me oni, ngundo ootoogero, mera guraro oo bidodo sobosobo oni, nguro me oniya ebe urewanggo. Ngundiro nangge, mera bidodomo, simoo bare oodoro kumooyingo urungga tunootetoni, mera guminggano, ngu imimi urungga yowa. Yo, baredo simoo bisiyowero ogingo urungga koretero ingooteku, ngu ye ingootenggo. Ene simoo bisiyoweroyi ngu namoko. Ngundiro nangge, ye ngu oo ngu tunootetoni kenoro ngu, asa, ye ingowanggo. Naru wenga ngu namoko tete, ero ingowanggo.

Yo, ngu naruno, mundi onindo ye yodowooro, ogingo urungga kowuri nguya yunoro, yureyi kumoowanggo. Mera bidodomo, oni simoo baredo ngundiro muri biyomi yeno tetoyi ngu, ndawugaro nguro, no oowoone yeno oodoni, ye nowoondoye nono hamoo tetenggokuro. 10 Kootuyisina, kowuri urungga tunooteweroyi naruno, oni oowooyingga Anutno nowoondoye hamoo teyingo, ngu kowuringga ngu koorowooweroyi ma ingowero. Ngundiro nguro, enengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yokoro, ene ko ma keyowanggo. Ngundiro tero ngu, ene dobookuriye Anutro pawa newendemo oorootenggoku, ngu yodowooro, mundi oni kandeyemo yero, ene nguya ngu oni Anutno nowoondoyemo hamoo teyingo nguya boguwooro, sanggiri tewanggo. 11 Ngu naruno, Setanro ingondudu eyingo oni godange oowooyingga, ngundo tunootero, oni simoo bare oowooyingga oorengo ganayerowanggo. 12 Ngu naruno, mera bidodomo, muri biyomi urungga oorengo ngu tunootetoni, nguno ngu, oni simoo bare enengo ingondudu nangge keyowanggo. Ngundiro nguro, enengo nowoondoye ebe ino ino teweroyi muringga, ngu yokowanggo. 13 Ene oni simoo bare Anutno nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango oode oode oororo, naru wengamo nguya oodoyi ngu, asa, Anutdo ngu ko yoyowa. 14 Kuri ngandiro kowuringga ma tunooteyingomo, arisa, koretero, Anutdo enengo ko oni soweyerootoni, mera bidodomo saro, oni simoo bare sowe gura gura nguno Anutro mandeni muriningga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu wesiyoro yunowanggo. Ngundiro sunggiga ngu temukootoyi ngu, asa, hamoo oorengo, naru wenga nguno tunootewa. Ero eyingo.

Oo Biyomi Oorengo Ngu Tunootewa

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 Yisas mande gura soweyoro eyingo. Ngu oo biyomi oorengo, Setan ngundo Anutro kundingiyi oorengo musiyomo dikatoni, ye ngu kenoro ingoro ngu, asa, ye ingowanggo. Kuri Anutro ingondudu eyingo oni Daniyel, ngundo mande ngundiro eyingo, ngu ataga engge tunootete, ero eyingo. Oni gura nga mande nakayangga nga kandangeya, ene komo gome ingoni. 16 Ngu naruno nguno, oni simoo bare Yudiyano oorootenggoku ngu, ene komo mete sodedo saro, purimo oorewanggo. 17 Oni endesina oorootenggoku ngu, ene ko ya newendesina uro, enengo oo sitowi yoweroyimboro ma uwanggo. 18 Ngundiro nangge, oni kono oorooteku ngu, ene ko oororo, ya newendesina uro, enengo dogigiro nengguro yoweroyimboro ma uwanggo. 19 Yo, ngu naruno, bare kawuyedodo, ko, bare simooye nono yunootenggoku, nguro oni oni yooge! Ndadiro nguro, ene sodedo kendutero, mera purimo ooreweroyi, ngu ereremo kini. 20 Nguro ye komo yemboongeyi. Doogo dogigi, ko, sono midugu naruno, ngundi, kundingiyi naruno nguno oo ngundiro ngu ma tunootewero. Ndadiro nguro, ngu naru biyomimo tunootetoni ngu, oni purimo ooreweroyi, ngu ereremo kini. 21 Ngu naruno nguno, kowuri urungga oorengo tunootewa. Kurimi oorengo, Anutdo oo bidodo yeyingo naruno, ngunonggo omburo, ataga nga naruno ngano nguya, kowuri ngundiro kuri ma tunooteyingo. Kootuyisina nguya, kowuri ngundiromu nguya kini. 22 Ene Oo Simburi Urungga, ngu kowuri narungga ngu woosootoni, ma ootutetoni ngu, arisa, oni simoo bare bidodo Anutdo kuri rogoyeroyingo, ngu keta oruweroyi ereremo kini. Nguro ngu, ene ngu narungga ngu woosootoni ootutewa.

23 Ngu naruno nguno, oni gurado yeya ewaku ngu, kenoyi, Krayis nga oorooteku nga; ngundi, kenoyi, ene andusina oorooteku andu! Ene ngundiro etoni ngu, ye nguro nowoondoyemonggo hamoo ma tewero. 24 Nguro ngu, Setanro ko oni gidaregado tunootero, ganayeroro ero, no Krayis, Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ero ewanggo. Ngundi, Setanro ingondudu eyingo oni godange, ngundo ero ewanggo. No Anutro ingondudu eyingo oni, ero ewanggo. Ene sunggi guradiro guradiro songo songo tewanggoku, ngundo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngundiro tero, simoo bare Anutdo kuri enengo rogoyerowoku ngu, ene mete tetoni ngu, ene ngu ganaganayeroro yoyoweroyimboro tewanggo. 25 Ingoyi, no oo bidodo kootuyisina tunooteweroyi, no ataga yeno etoowe, ye ingootenggoku, nguro ye komo ingonda teyi! Ero eyingo.

26 Ngundiro nangge, oni gurado yeya ero, kenoyi, ene andesina oni kini kingo merako oorooteku ande, etoyi ngu, ye nguno ma oorowuwero. Ngundiro nangge, ene ko ewanggo. Kenoyi, ene nga yangga nga newendemo kombitero oorooteku nga! Etoyi ngu, ye enengo mande ingootoyi nowoondoyemo hamoo ma tewero. 27 Yo, yowari soruyi ogisa ooretekusinanggo dero oororo, sa utekusinanggo dero toongete. Yowari soruyi kenooteku, ngundiro nangge, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo ngu tunoo oorengo neyootoyi, ko ombuwano.

28 Ngu naruno, mera gumisina punggi bawooro, oororo, omburo tetoni, ye bidodo nguno kenoro tunoo ingowanggo. Oo buwoo gura ngu merasina nguno ooroote. Ngundiro nangge, no ko ombutoowe ngu, ye bidodo tunoo oorengo ingowanggo.

Kootuyisina, Anutro Nangoni Oni Kirarongo, Ene Ko Ombuwa

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 Yisasdo mande gura eyingo. Ngu kowuri urungga ngu kinitetoni ngu, arisa, sa kombo nguya doobeyerootoni, himi ma yewari. Tootu bidodo ngu yokutuwooro sisorewanggo. 30 Ngu narunggano nguno, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, noro sunggi sambono tunootetoni, merako oni simoo baredo kenoro sendowanggo. Ndadiro nguro, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo goobooreno duridarinedodo, yanggangone oorengododo ombutoowe neyowanggo. 31 Anutro unggu gura oowooyi Biyugel ngu yanggango uwootoni, ngu naruno, Anutdo enengo sambono Engel oniku ngu soweyerootoni, omburo, mera bidodomo, ende gura gura bidodomo oororo, oni simoo bare Anutno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu bidodo yoyoro, omburo, eneno watayewanggo. Ero eyingo.

Kopi Dega, Ngundo Ngu Narungga Ngu Rogowoote

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32 Yisasdo mande adingayi gura ero eyingo. Ye Kopi dega ngu kenoya, ko, de gidarega nguya yeyoyi. Ye kenootoyi, nungo yero, bubudingo yetoni, ye ngu kenoro ingootenggo. Ataga Kopi enggeweroyi naruwo tunootewero tete, ero ingootenggo. Ngundiro nangge, kootuyisina, ye ngu ooga ngu kenootoyi, tunootewaku ngu, arisa, ye nguno ingowanggoku ngu, ngu ooga ngu, Yisas ko ombuweroyi naruwo namoko tetoni, nguro sunggi ngundiro tunootewa, ero eyingo. 34 No hamoo oorengo, yeno eteno. Ataga nga naruno, ye Yuda sowengga ngaro simoo bare nga ma kumoomukoyingomo, nga oo nga bidodo tunootewa. 35 Sambo mera nguya ngu oororo kinitewa. Ene ngundiromu, noro mandene nga ngu ma kinitewa. Ero eyingo.

Oni Naru Wenga Naruwo Tunootewaku, Ngu Ma Ingootenggo

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30; 34-36)

36 Yisas mande gura eyingo. Oni ngu noro naru ko ombuweroyiga, ngu sangga nguya, ene ngu ma ingootenggo. Anutro Engel oni sambono oorootenggoku ngu, ene nguya ma ingootenggo. No nguya, ene ma ingooteno. Awane Anutdo nangge ngu ingoote. 37 Ngundiro muri onindo kuri Nowa oodoni, nguno tewonggoku, ngundiro nangge, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo ombutoowe, nguya muri ngundiro tewanggo. 38 Yo, kuri Nowaro naruno, koretero Anutdo sono tuwi urungga oorengo soweyootoni, omburo, mera bidodo ma doobengoyingomo, ngu naruno, oni simoo bare oo nero, sono nero, kamebare teroodoyi, Nowa nguno wanggo newendemo uyingo. 39 Ene ngundiro tero, Anutdo oo yeni tunooteweroyi, ngu ene ma ingoyingo. Nguro Anutdo sono tuwi urungga oorengo soweyootoni, omburo, mera bidodo doobengootoni, oni simoo bare yutomukoyingo. Ngundiro nangge, naru wenga oorengomo, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo ombutoowe, ngundiro muri nguya tunootewa. 40 Ngu naruno nguno, oni eraya kono oruwariku ngu, Anutdo omburo, oni gura yoro, gura kono yokowa. 41 Ngundiro nangge, bare eraya oomanongoyingo tetori ngu, Anutdo omburo, gura yoro, gura yokowa. 42 Arisa, no yeno hamoo oorengo eteno. Ye ingonda teyi! Ndawugaro nguro, Oo Simburi Urungga ngu ombuweroyi narungga, ngu ye ma ingootenggo. 43 Ene ye komo ingoyi! Ya simburi (Kristen) ene ndawu narunggano yakaka oni omburo, ya usowooweroyi ngu ingoro ngu, arisa, ene meyero oodoni, yakaka oni omburo ngu, ene ya usowooweroyi, ngu ereremo kini. 44 Ngundiro nangge, ye nguya komo meyeya, doongeteya oriyi! Ndadiro nguro, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo ombuweroyi naru ngu, ye nguro ma ingondudu tetoyi, nguno no ko ombuwano. Ero eyingo.

Ko Oni Metemi, Ko Oni Biyomi, Nguro Mande Adingayi

(Luk 12:42-46)

45 Ya simburibo ene mera gurasina toongewero ngu, ene ko oni gomengga ingondudu gome ngu rogo tetoni, ngundo ya nguro ko oni sobosobo gome ootooro, oo neweroyi naruno, oo nenengo yunootoni, oo nero gome oruwanggo. 46 Ngundiro nangge, kootuyisina, ya simburigaku ko omburo, ko oninggakuya oo ewoku, ngundiro tetoni, kenoro ngu, arisa, enengo ko oni sobosobogaku, ene mete oni oni tewa. 47 Arisa, no yeno hamoo eteno. Ngu ya simburiga, ngundo ko sobosobo oninggaku yero, nguro oo nggiringgara bidodo, ngu ko oningga ngu kandeyimo yetoni, gome sobowoowa. 48 Ngundiro nangge, ngu ko sobosoboga nguro muri biyomi oruwaku ngu, enengombo ngundiro ingoro eyingo. Noro sobosobo oni urunggaku naru oowooyingga ngu ma ombuyingo. Ene ngundiro ingoro, nguro ene damoni yero, enengo ko gobooro oni yutoro, ene oni gidarega ngu oowari nero, sono biya gome gome nero, kakabetero oriyingo. 50 Kootuyisina, naru gurano, ngu ko sobosobo oni biyomingga, ngu enengo sobosobo oni urunggaku ombuweroyi naru ngu ma ingoro oodoni, arisa, enengo sobosobogaku omburo, ko oningga nguro ko biyomi tewoku, ngu kenowa. 51 Ko biyomi ngundiro kenoro ngu, asa, ngu ko sobosobo oni biyominggaku ogingo urungga inoro, soweyootoni, oororo, oni mibuye tegedodo oni oorootenggoku musiyo biyominggano, nguno ene nguya oruwanggo. Ngu ende biyominggano nguno, sendo urungga tero, metokarikari tero oruwanggo. Ero eyingo.
(Ya simburi ngu Yisas.)


Copyright information for `RWORAWA