Matthew 25

Bare Oore Kande Eraya, Nguro Mande Adingayi

Ngu naruno, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo naru enengo oni simoo bare ngu soboyerooteku, ngundo nga bare oore simoondoya ma wereyingo kande erayaga, nguro muri ngu ngandiro. Simoo gura bare yoweroyi naruno ngu, ngu bare ko enengo bare dobookuringo mayero, ngu barega ngundo yano kameyinggaku ombuweroyi, ngu sobowooro oruwanggo. Arisa, ngu simoongga ngu bareyi yoweroyimboro ombutoni ngu, enengo bareyi nguro dobookuringo ngu kameyi ombutoni ngguyi ingoro, nguro ene soru karo dowooro, endesina oorero, doongetero, kameyi kenoweroyimboro oorewanggo. Asa, bareyi dobookuringo kande eraya nguromu kandegura ngu ingondudu kini, ko, bare kandegura ngu ene ingonduduyedodo. Bare ingonduduye kiningga enengo soru ngu yowonggoku, ene Karasin ngu ene ma yoyingo. Ene bare ingonduduyedodo ngu, enengo soru, ko, Karasin nguya nggusingoro, ngu yoro ombuyingo. Ene bare yowoku oninggaku, sodedo ma ombutoni, nguro bareku kubooyerootoni wereyingo.

Suwoo kewooroko oni meno moguru tero, eyingo. Bare yowoku oninggaku ombuteku ngu! Nguro ye ooroya, ooreko kenoya, yoya ombuyi! Eyingo. Arisa, bareku ngu ingoro ootoogero, enengo soru yomosiyoro yoonenengoyingo. Asa, ngu naruno nguno, bare ingonduduye kinikundo bare ingonduduyedodokuya eyingo. Yendo Karasin gura noore yunootoyiga nggusingowato. Noorendo sorungga kumoowero teteku nga. Ero eyingo. Ene nguro mande ingoro, enebana gumi eyingo. Kini, noore Karasin ye nguya ko noore nguya rogoyimo kini. Noorengo rogoyimo nangge. Ngundiroga ngu, mete ye ooroya, Karasin gura uriyoyi. Ero eyingo. 10 Arisa, ngu bareku Karasin uriyowero oorowutoyi ngu, ngu naruno nguno, bare yoweroyi oninggaku ngu ombuyingo. Bare kandegura ngu enengo soru kuri yomosiyoro, yoonenengoro oodoyi, bare yoweroyi oninggaku ngu omburo, bare yoro, ngu bare oore kandegura nguya hoorooweyeroweroyi, ngu bidodo yoyoro, ya oo simbo kayingo yanggakuno utoyi, ene yamuko goodooyingo.

11 Kootuyisina, bare kandeguragaku Karasin uriyowonggoku ngu omburo, yamuko utoro eyingo. Urungga, urungga, ombuya, noorengo yamuko goosooyuno! Ero eyingo. 12 Ene nguro mandeye ingoro, enebana gumi eyingo. No yeno hamoo eteno. No ye watayi kini. Ero eyingo. 13 Asa, Yisasdo mande gura soweyoro eyingo. Ye komo ingonda teya sobowooyi! Ye oni gurado ombuweroyi narungga ngu, ko sangga nguya, ye ma ingootenggo. Eyingo.
(Oningga bare yoweroyi, ngu Yisas. Kootuyisina, ene omburo, oni Anutno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu bidodo yoyoro, sambo endemo oorewanggo. Ngu bare yoweroyi ngundiro.)


Ko Oni Kabusagobo Digi Beye Oowooyingga Sobowooyingo, Nguro Mande Adingayi

(Luk 19:11-27)

14 Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu ngandiro. Oni gura mera orirokono oorowuwero ngu, arisa, ngu enengo ko oni negoyerootoni, ombutoyi, enengo oo sitowi ko oni ngu kandeyemo yetoni sobowooweroyimboro. 15 Sobosobo oninggakundo enengo ko oniku wirikoyeroro, muriye yanggangoye kenoro, ingoro, nguro ene ngundiro digi beye andangero yunoyingo. Enengo kirikiri oni nguro muriye metemi oorengo kenoro, nguro ene ngu oninggaku ya simburigakundo digi beye oowooyingga oorengo K5,000 Kina sobowooni, ero inoyingo. Enengo kirikiri oni nguro muriye metemi kenoro, ngu oninggaku sobosobo oninggakundo digi beye oowooyingga K2,000 Kina sobowooni, ero inoyingo. Ngundiro nangge, ko oni guraro ene digi beye K1,000 Kina sobowooni, ero inoyingo. Ngundiro tero ngu, ene yoyokoro, orirokono toongeyingo. 16 Toongetoni ngu, arisa, enengo ko oni digi beye K5,000 Kina yowoku, ngundo ko yanggango tero, ngunonggo digi gumi K5,000 Kina gura ngundiro soweyoro yoyingo. 17 Ngundiro nangge, oni gurado digi beye K2,000 Kina yowoku, ene nguya ngundiro koyi tero, digi K2,000 Kina gura yoyingo. 18 Ngundiro nangge, ko oni digi beye K1,000 Kina yowokunggaku, ene digi yoro, oororo, mere sero, nguno sobosobo oningga nguro digi beyeku, nguno oongooyingo.

19 Kootuyisina, naru kinitetekuno, sobosobo oningga ko mayero, enengo ko oni kabusagaku yeyoro, digi beye yunoyingo, nguro mande ingowero. 20 Arisa, ko oni digi beye K5,000 Kina yowoku, ene ko tero, ngunonggo digi K5,000 Kina ko yoro, enengo oo sobosobo onikuno oororo eyingo. Oo urungga, ge kuri digi K5,000 Kina nunowoku, nguno nenengombo ko yanggango tero, digi K5,000 Kina gura soweyoro yowonoku, nga keno. Ero eyingo. 21 Enengo oo sobosobo oninggakundo enengo mandeni ingoro, enebana gumi eyingo. Ge ko oni gome oorengo! Gedo ko gome hamoo tewo! Gedo nga digi beye bodaga sobowoowokuro, nguro no digi beye oowooyingga gunootoowega sobowo. Arisa, yano ombutooga, noya oni oni tewaro. Ero eyingo. 22 Ko oningga digi beye K2,000 Kina yowoku, ngundo digi beye K2,000 Kina gura soweyoro, yoro, omburo, oo simburinggaku etungoro eyingo. Oo simburi urungga, gedo digi beye K2,000 Kina nunowoku, ngundo ko yanggango tero, digi beye K2,000 Kina gura ko yowonoku, nga keno. Ero eyingo. 23 Etoni, enengo oo sobosobo oninggakundo eneya mande gumi eyingo. Ge ko oni gome! Gedo gome oorengo tero, ko gome tewo! Gedo nga digi beye bodaga gome sobowoowokuro, arisa, nguro no digi beye oowooyingga gunootoowega sobowo. Nguro ngu, yano ombutooga, noya oni oni tewaro. Ero eyingo.

24 Arisa, ko oni gura digi beye 1,000 Kina yowoku, nguya omburo, oo sobosobo oni urunggano eyingo. Oo simburi urungga, no kuri ingootenoku, ge digi beye woosooro, yoweroyi oni yanggango. Ge onindo kononggo oowari, gedo ma miyingo, ngu yoote. 25 Ngundiro nguro, no gengo sosorero, nguro digi beye nunowoku, no sodedo oororo, mere sero, nguno oongoowono. Ngu digi beye nunowoku ngu, nga oorooteku nga. Ero eyingo. 26 Asa, oo sobosobo oni urunggakundo sanggiri tero, mande gumi eyingo. Ge ko oni biyomi oorengo! Ge surekinikini oni! Ge kuri ingooteku ngu, no onindo kononggo nondo oowari ma miyingo, ngu yootenoku, asa, ndawugaro nguro, ge digi beye sobowo, ero gunowonoku, ngu digi beye yeweroyi musiyomo, nguno ma yewo? Noore digi beye ngundiro oorooteku ngu, no ko ombutenokuno, arisa, ngunonggo digi beye gura nguya yoro, yowuruwooro yowano. 28 Arisa, oni urunggakundo enengo ko oniya eyingo. Ye ngu oningga, digi beye K1,000 Kina inowonoku, ngu sobiyoya, noro ko oni gome digi beye K10,000 Kinadodoga, ngu inoyi. 29 Ndawugaro nguro, oni gurado oo oowooyingga ngu gome sobowoowaku ngu, arisa, no oo oowooyingga gura soweyoro inowano. Ngundiro nangge, oni gurado oo bodaga ngu biyomi sobowoowaku ngu, asa, ngu oo bodaga ngu dowooteku, ngu andangero yokowano. 30 Yo, ngundiro ko oni biyomingga ngu owetoowe, enderoko mera ureriko ootooro, ngunonggo sendo urungga tero, metokarikari tero oruwanggo. Ero eyingo.

Anutro Nangoni Oni Kirarongo, Ngundo Oni Wirikoyerowa

31 Yisasdo mande ero yokoro ngu, asa, yowoorengoro, enengo kirikiri onino ngandiro eyingo. Kootuyisina, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo nenengo duridarinedodo ko ombuwano. Nenengo sambono Anutro Engel oni ngudodo omburo, ngu naruno duridarinedodo nenengo yaba bingaminedodo nguno bibitewano. 32 Ngu naruno nguno, oni simoo bare nono mayero yowuruwootoyi, nondo wirikoyeroro, wata eraya yoyewano. Yo, sobosobo onindo Sipsip andangero, pawa gurano yero, bo Meme andangero, pawa gurano yetenggoku, ngundiro tewano. 33 No Sipsip ngu andangeyerootoowe, ngu kandene metemisina oorowutoyi, ngundiro nangge, bo Meme ngu andangeyerootoowe, ngu kandene biyomisina oorowuwanggo. 34 Ngundiro nguro, oo bidodoboro sobosobo koreteyingo oningga, ngu enengo kandeyi metemisina oorootenggoku nguya ewa. Ye Awanembo kumana yunowa! Kuri mera nga keta tunootetoni, Awa ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu kuri yomosiyoyunowoku, ngu endegano nguno uwanggo. 35 Ndawugaro nguro, kuri no oodoro kumootoowe, nguno yendo oowari yoro nunowonggo. No sonoro ingootoowe, nguno yendo sono yoro nunowonggo. Ngundiro nangge, no ende gura onimu, ene yendo noyoro, yengo yano uwonggo. 36 Ngundiro nangge, no towi kinimu, nguno yendo towi nunowonggo. No sayi yootoowe, nguno yendo yomosinerowonggo. Ngundiro nangge, no ya biyomimo oodoowe, ye nguno oororo neyowonggo. Ero eyingo.

37 Ngu oni kandeyi metemisina oorootenggoku, ngundo sumoo inoro, ngandiro mande gumi ewanggo. Oo Simburi Urungga, ndawu narunggano, ge oodoro kumootoyi, oowari gunowooto? Ko ndawu narunggano, ge sonoro ingootoyi, nguno noorendo sono gunowooto? 38 Ndawu narunggano, ge ende gura onimu geyoro goyoro, noorengo yano uwooto? Ko ndawu narunggano, ge towikumba kinimu, nguno noorendo towikumba gunowooto? 39 Ndawu narunggano, ge sayidodo tero, ngundi, ge ya biyomimo oodoyi geyowooto? Ene ngundiro ero, sumoo ewanggo.

40 Yisasdo enengo mandeye ngu ingoro, enebana gumi ewa. No hamoo oorengo, yeno ewano. Ye merako ngano noro konedoboonengga oowooyi kinimu, ngu yomosiyowonggoku ngu, asa, ye no nguya yomosinerowonggo. Ero eyingo. 41 Ngundiro nangge, no oni kandene biyomisina nguya ewano. Ye oonooteweroyi oni! Ye noyokoya, de nombo ma kumooweroyi, nguno oorowuyi! Ngu de nombo ma kumooweroyingga ngu, ngu yengo Awaye Setando nguno enengo Engel oni biyomidodo oriyi, ero yewo. 42 Ndadiro nguro, no kuri oodoro kumootoowe ngu, nguno yendo oowari no ma nunoyingo. Ngundiro nangge, no sonoro ingootoowe ngu, nguno ye sono yoro, no ma nunoyingo. 43 No ende guraro onimu oruwonoku ngu, ye noyoro, yengo yano ma uyingo. Ngundiro nangge, no towikumba kinimu, nguno yendo towikumba ma nunoyingo. No sayi kumooro, ko, ya biyomimo nguya oruwonoku, nguno ye omburo, ma neyoro hoorooweneroyingo, ero ewano.

44 Yisasdo ngundiro etoni ngu, enebana mande gumi ewanggo. Oo Simburi Urungga, ndawu narunggano noore geyootooye, oodoro kumooro, sonoro ingoro, ngundi, ge ende gura oni, ngundi, ge towikumba kini, ngundi, ge sayi kumooro, ko, ge ya biyomimo nguya oodoyi, nguno noore ge ma yomosinggeroyingo? Ngundiro sumoo ewanggo.

45 Ngundiro sumoo etoyi ngu, asa, Yisas enebana mande gumi ewa. No hamoo oorengo, yeno eteno. Ye merako ngano oni gura oowooyi kinimu, ma yomosiyoyingo ngu, ye no nguya ma yomosinerowonggo. Ero eyingo. 46 Ngundiro nguro, ngu oni ngu uri biyomi yoro, Setanro ende de nombo ma kumooweroyingga, nguno oorongooyerootoowe, sugi sugi ogingo yoro oruwanggo. Ngundiro nangge, oni nenengo kandene metemisina oorootenggoku, ene ngu musiyo metemimo nguno, Anutya sugi sugi keta oruwanggo. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA