Matthew 26

Tabango Onindo Yisas Ureyi Kumooweroyimboro Mande Gosiyoro Eyingo

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53)

Yisas mande bidodo etuyeromukoro, yokoro ngu, ngu naruno, enengo kirikiri oniya eyingo. Ye kuri ingootenggo. Naru erayaga nguya yokoro, Anutro sunggi kenoro, dagayeroyingo naruwo, oowooyi Pasowa, ngu tunootewa. Ngu naruno, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, onindo no mundi oni kandeyemo yootunoneroro, de omukondino nureyi kumoowano. Ero eyingo.

Ngu naru nguno, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oniku, ko, Iserel oniro tabango oni bidodo, Kayiyapasro ya gome oorengo, nguno yowuruwooyingo. Kayiyapas ngu Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oni koreteyingo. Yo, tabango onindo yowuruwooro, ene oore erewero mande gosiyoro, Yisas yoro, ya biyomimo yewero tero, ureyi kumooweroyimboro teyingo. Ene ngandiro ingondudu tero eyingo. Noore naru kundingiyimo, ngu ooga ngu ma tewato. Ndadiro nguro, oni simoo baredo me ebe ngu yeyi tunootewa, ero eyingo.

Baregado Yisas Tabangomo Kumu Bo Urumi Ndindingo Gomengga Wendoyingo

(Mak 14:3-9; Yon 12:1-8)

Ngu naruno nguno, Yisas Betani endemo oororo, kuri oni gorimambudodoga oowooyi Sayimon, ene nguro yano oorowuyingo. Ngu naruno nguno, bare gura omburo, ngu nggusiyi gome oorengongga digibo teyingo, ngu kumu bo urumi gura ndindingo gomemu oruwoku, ngu urini urungga yokoro uriyoyingo. Ngu oo ndindingo gomengga ngu yootoni, Yisas ene oo neweroyi yabano bibitetoni ngu, ene ngu bo urumi nggusiga ngu Yisas tabangomo wendoyingo. Ngu barega ngundo muringga teyingo ngu, ene Yisasro gome oorengo ingoro, ngundiro tero etuyeroyingo. Enengo kirikiri oni oruwonggoku, ngu kenoro, nowoondoye biyomi yero eyingo. Ndawugaro, nga bo urumi gomengga nga kingo yomburiyoote? Nga ngu oni yunootoyi, ngundo uriyootoyi ngu, nguro urini urungga yoro, ngundo mete angoyi oni yunoweroyi. Ero eyingo.

10 Yisasdo enengo nowoondoye kuri kenoro, ingoro eyingo. Ndawugaro, ye nga barega nga kowuri inootenggo? Ene muri gome ngu nono tete. 11 Angoyi oni ngu yeya suwooyi sano oruwanggo. Narudodomo, ye mete ene hoorooweyerowanggo. Ene no ngu, yeya suwooyi sano ma oruwato. 12 Barega ngundo ingoro, tenunooteku nga, ene bo urumi no gowenemo yeteku ngu, ene no mereno noyeweroyi, nguro no yomosineroote. 13 No hamoo oorengo yeno eteno. Mera bidodomo, Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro, ewanggoku ngu, nga bare ngando teteku nga nguya mandeni ero, nguro nguya ingondudu tero ingowanggo. Ero eyingo.

Yudasdo Yisas Tabango Oni Yunoweroyi Nguro Mande Gosiyoyingo

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Ngu narunggano nguno, Yisasro kirikiri oni kande eraya kegidemboro eraya, nguromu gura, Yudas Iskariyoot, ngundo ene Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo onikuno oorowuyingo. 15 Yudasdo eneno sumoo eyingo. Yendo ndawu ooga ngu nunootoyi, Yisas yoro, omburo, kandeyemo yunowano? Ero eyingo. Enengo mande ngundiro ingoro, arisa, ene digi beye doobe kabusa (30 Kina) kandeyimo yeyingo. 16 Ngu naruno, Yudasdo damoni yero, oore erewero, ndawu narunggano Yisas yootunoro, mundi oni kandeyemo yeweroyimboro.

Yisasdo Oowari Kundingiyi Kirikiri Oniya Neyingo

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14; 21-23; Yon 13:21-30)

17 Kowooyingomboro naru koreteyingo, oomanongoyingo Yis kini neweroyi naruwo tunootetoni, kirikiri oni Yisasno omburo, sumoo eyingo. Gedo ngu noore ndano saya, naru kundingiyi nguro oowari yomosiyoro, neweroyimboro ingoote? Ero eyingo. 18 Yisasdo enengo mandeye ngu ingoro, enebana gumi ero eyingo. Ye ende gurano uya ngu, oni gura Anutdo rogo tewoku, nguno ooroya, ngandiya eyi. Oo etuyeroyingo oningga, ngundo ete. Noro naru namoko tetoni, nguro no nenengo kirikiri oniya gedo yano oowari kundingiyi newato ero ete, ngundiya eyi. 19 Ene ngundiro etoni, arisa, kirikiri oniku uro, Yisasdo ewoku ngundiro tero, ene oowari kundingiyi ngu yomosiyoyingo.

20 Suwootetoni, enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayagakudodo, oo neweroyi yabano bibiteyingo. 21 Oo nerootoyi, Yisasdo eyingo. No hamoo oorengo, yeno eteno. Oni gura ye kewooroyemo nganonggo, windogayi no yootunoneroro, mundi oni kandeyemo noyewa, ero eyingo. 22 Kirikiri oniku enengo mandeni ngu ingoro, nguro ene nowoondoye kowuri urungga ingoro, guranangge nangge oororo, Yisas sumoo inoro eyingo. Ge noya ete, bine? Ero eyingo. 23 Ngundiro etoyi, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. Nga oningga noya kandenari koondomo gobooro yeterokungga, ngando mundi onino yootunonerowa. 24 Yo, oo bidodo kuri Anutdo enengo mande nakangoyingo ngu, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, nono engge ngundiro tunootewa. Ngundiromu oningga no Anutro Nangoni Oni Kirarongo, mundi onindo oni yootunonerooteku ngu, ngu oni yooge! Yo, no ngu oningga ngu oni yooge, ene nemimbo ma bisiyoyingo ngu, kowuri ngundiro ngu eneno ma tunootewa. Ero eyingo. 25 Ngu naruno, Yudasdo mundi oni kandeyemo yewero mande gosiyowoku, ngundo Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge noya ete, bine? Etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Gengombo eteku ngu nangge. Ero eyingo.

Yisasdo Oowari Kundingiyi Damoni Yero, Kirikiri Oni Yunoyingo

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Korind 11:23-25)

26 Ene oo nero oodoyi, Yisasdo oomanongoyingo gura yoro, Anutno yemboongero, oosowooro bayetero, yunoro eyingo. Nga yoya neyi. Nga nenengo songgiwine. Ero eyingo. 27 Ngundiro ero ngu, ene Wayin sonoyi tobaga ngu yoro, Anutno yemboongero, yunoro eyingo. Ye bidodo nga Wayinngga nga neyi. Ngangga nga, ngu nenengo sidudarone. Nga sidudaronengga, ngando Anutdo sunggi mande keta ewoku, ngu gosiyoote. Ngu no oni simoo bare oowooyingga ngu, enengo weti mbumbuwaye andangewero ingoro, nenengo sidudarone enengo wendowano. 29 Nguro ngu, no yeno hamoo oorengo eteno. No nga Wayinngga nga ko ma newano. Kootuyisina, Anutdo endega nguno enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu sambo endegano nguno, no Wayin sonoyi keta yeya, ko newato. Ero eyingo.

30 Ngundiro tero ngu, asa, ene Anutro bingami okooro, yambo gura utoro yokoro, kootuyisina ootoogero, puringga oowooyi Olib, nguno ooreyingo.

Yisasdo Pitaya Eyingo Ge No Noyokoro, Kootu Nunowa

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38)

31 Ngu naruno nguno, Yisasdo kirikiri onikuya eyingo. Nga suwoongga ngano, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, nono yomburiyowanggo. Yo, hamoo, ye bidodo noyokoro sawanggo. Kurimi, Anutro mandeno ngu ngandiro nakangoro eyingo.

No Sipsip Simburi utoowe, nguro Sipsip sosorero, mera bidodomo songo songo sawanggo. Ngundiro nakangoro eyingo. (Sekarayiya 13:7)
32 Ene no merenonggo ko ootoogewanokuno, nguno no ye koreteyunoro, Galili merako oorowuwano. Ero eyingo. 33 Ene ngundiro etoni, asa, Pita Yisasya mande yanggango gumi eyingo. Oni bidodo ngu ge goyokoro, satoyi ngu, ene nondo ngu ge ma goyokoro toongewano. Ero eyingo. 34 Yisasdo enengo mandeni ngu ingoro, enebana gumi eyingo. No geno hamoo eteno. Nga suwoonggano ngano, kootoori ma eyingomo ngu, ge tambu kabusa no oowoone oongoowa. Ero eyingo. 35 Ngundiro etoni ngu, Pitando Yisasya mande yanggango gumi eyingo. No mete geya kumoowaroku ngu, no ge oowoongge ma oongoowanoku ngu! Hamoo oorengo, kini! Etoni, kirikiri oni bidodo mande guranangge ngundiro nangge eyingo.

Yisasdo Gesemani Kono Nguno Yemboongeyingo

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Ngu naruno nguno, ene oororo, musiyo gura oowooyi Gesemani, nguno oorowuyingo. Nguno Yisasdo enengo kirikiri onikuno eyingo. Ye ngano bibiteya oriyi. Oodoyiga, no oororo, anduno Anutno yemboongewero. Ero eyingo. 37 Yisasdo kirikiri oni kabusa yoyoro, eneya oorowuyingo. Ngu kirikiri oniku ngu, Pita ko Sebedi simoongo eraya, ngundo oorowuyingo. Nguno ngu, Yisas damoni yero, newende kowuri urungga oorengo ingoyingo. 38 Ngundiro ingoro, ene kirikiri oni kabusagakuno eyingo. No gabone kowuri urungga oorengo yero, ngundiro tero, namoko yomburinerowa. Ngundiro nguro, ye ngano ootooya, ye komo ingondare meyeya soboneroyi, ero eyingo. 39 Yisas ngundiro ero, ene bodaga songo oororo, merako bagootero wereyingo. Ngundiro tero, Anutno yemboongero eyingo. Oo Awane, nga toba kowuri ogingo urungga nga, ngu mete gedo andange. Ene ge noro ingondudune ma keyowero. Kini, no gengo ingonduduge ngu nangge keyowano, ero eyingo.

40 Ngundiro yemboongero yokoro ngu, ene ootoogero, kirikiri oni kabusagakuno oororo, yeyootoni, wetorootoyi, yeyoro, Pitaya eyingo. Ndawugaro, ye kabusaga naru bodagano, no ma sobonerowonggo? 41 Ye gome sobowooya, yemboongeya, ngundiro tetoyi ngu, Setando towooyerootoni ngu, ye yanggango oruwanggo. Hamoo, ye nowoondoyebo ngu tewero ingootoni, ene goweyebo ngu sureyekiniyero yanggango ma yete, ero eyingo.

42 Ngundiro ero, ene tambu eraya ko oororo, Anutno kira ero eyingo. Oo Awane, ge nga tobagano ngano sono neni, ero ingoro, ma yoro yokowaku ngu, arisa, no bidodo nemukoro, gengo ingooteku, ngu nangge keyowano, ero eyingo. 43 Ene ngundiro yemboongero ero yokoro, ene kirikiri onino ko oororo, yeyootoni, ene kubooyerootoni, ene wetororiyingo. 44 Ngundiro yeyoro, ene yoyokoro, ko oororo, tambu kabusa koretero yemboongewoku, ngu ngundiro nangge, ko yemboongeyingo.

45 Yemboongero yokoro ngu, enengo kirikiri onino ko omburo eyingo. Ye komo kengero, wetoro, oorootenggo, bine? Ye ingoyi! Ataga, no Anutro Nangoni Oni Kirarongo mundi oni, ngundo noyoro, mbumbuwadodo me oni kandeyemo noyewanggo. 46 Arisa, ye ootoogetoyiga oorowuwooto. Kenoyi! Me oni no yootunoneroro, oni sanggiri kandeyemo noyeweroyi oninggaku ngu, ombuteku andu! Ero eyingo.

Yudasdo Yisas Oni Sanggiri Kandeyemo Yeyingo

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12)

47 Yisasdo mande ewootoni, Yudas Yisasro kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga, (12) nguromu gura me oni oowooyinggadodo yowuruwooro ombuyingo. Yo, me oni oowooyingga nguya duge, mata komuko ebe ureweroyi oo ngu yootoyi, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oniku, ko, Yuda oniro tabango oni, ngundo sureyerootoyi ombuwonggo. 48 Windogayi oni Yudas, ngundo kuri sunggi gura yunoro eyingo. Nondo ngu oningga kandeyi dowooro, yenggonangoro, dureyootoowega ngu, ngu oningga ngu Yisas. Ngu dowooya, yoya oorowuyi. Ero eyingo. 49 Asa, Yudas sodedomangge Yisasno oororo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, suwoo gome ero, ene kandeyi dowooro yenggonangoyingo. 50 Ene ngundiro tetoni, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. Doboone, ooga tewero ingoro, ombuteku ngu, asa, sodedomangge te! Ero eyingo. Ngundiro etoni ngu, me onikundo Yisasno kandeye oorongooro dowooyingo.

51 Ngundiro tetoyi ngu, asa, Yisasro kirikiri oni gurado kewooroyemonggo sanggiri tero, enengo duge sobiyoro, yoro, ngundo Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oni koreteyingo, nguro kirikiri oninggaku doongooro urewero teyingo. Nguro ene duge oorongootoni, woosooro oorowutoni, sodeyi nangge takatoni soreyingo. 52 Yisas ngundiro kenoro ngu, enengo kirikiri oningga nguno eyingo. Gengo duge ngu ko musiyomo ye. Oni bidodo dugebo oni ureyi kumoowanggoku ngu, ene nguya dugebo yureyi kumoowanggo. 53 Ge komo gome ingo! No mete Awanemo meno etoowe, enengo sambo endemo oni oowooyingga oorengo soweyerootoni, omburo, hooroowenerowanggo. 54 Ene no ngundiro tewanoku ngu, oo bidodo Anutdo kuri ero nakangoyingo, ngu engge nenengo ma tunootewa. Ngundiro nguro, ene komo oo ewoku, ngundiro nangge, tunootewa. Ero eyingo.

55 Ngu naruno, Yisasdo me onikuno eyingo. Ye ndawugaro duge, mata komuko ebe ureweroyi oo ngu dowooro, omburo, no yakaka oni ngundiro nodowootenggo? Naru oowooyingga, no yeya Yuda oniro yowuru ya Tembelno ootooro, mande yunororuwonoku, ene ye nguno ma nodowoowonggo. 56 Ene ataga oo tunooteteku nga, kuri Anutro ingondudu eyingo onindo nakangoyingo, ngu ataga engge tunootete. Etoni, ngu naruno, enengo kirikiri oniku sosorero, nguro ene Yisas yokoro, sodedomangge samukoyingo.

Oni Yisas Yoro, Oni Tabangokudodo Yowuruwooyingo

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yon 18:13-14, 19-24)

57 Onikundo Yisas yoro, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro sobosobo koreteyingo oowooyi Kayiyapasro yano oorowuyingo. Mosesro mamana mande etuyeroyingo oniku, ko, Yuda oniro tabango oni bidodo mayero, yowuruwooro oruwonggo. 58 Ene Pitando Yisas keyoro, oororo, ene boda orirokoyi oriyingo. Pitando ememonggo torige penggopenggootero, kundingi oniro tabango urungga, ngundo yasiriko uyingo. Ngu yangga nguro kumba ootuwoo onindo de katoyi, Pita ngu yokowero nombono omburo, de yokoro, ngunonggo Yisasno ndadiro tewanggoku, nguro ingoweroyimboro bibiteyingo.

59 Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oniku, ko, yowururo oni tabango bidodo, ngundo Yisasro mande godange goweyi sanggaweroyi oninggaku ereweyingo. Ndadiro nguro, ene ureyi kumooweroyimboro oore ereweyingo. 60 Nguno ngu, oni oowooyingga tunootero, ngundo mande godange oowooyingga Yisasno sanggawero eyingo. Ene mande nenengo gura ero, ngu keyoro, nguno ureweroyi ngu ma kenoyingo. Ngundiro tetoyi, kootuyisina, oni eraya tunootero, omburo, ngandiro eyingo. 61 Nga oningga ngando ngandiro ewo. Yudaro yowuru ya, Tembel, ngu nondo mete toongooro, naru kabusagomo, ko yewano, ewo, ero eyingo.

62 Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo koreteyingongga, ngundo enengo mande ingoro, kewooroyemonggo ngu ootoogero, dikaro, Yisas sumoo inoro eyingo. Ge mande nga gumi ma ewa? Nga mandega nga mande wirikoyingo oni doongeyemo, ge bungomo etenggo. Ge mande moore, ngundi kini bine? Ero eyingo. 63 Yisasdo enengo mande ngundiro ingoro ngu, nenetero, mande gumi ma eyingo. Nguro kundingiyi oniro tabangokundo, Yisas ko sumoo inoro eyingo. Anut keta oorooteku, ngu oowooyimonggo mande hamoo awuno oorengo sorumimonggo, nooreno etooga ingowato. Ge Krayis, Anutdo noore yoyoweroyimboro sunggi yeyingo oni, ko, Anutro Nangoni hamoo, bine? Ero eyingo.

64 Asa, Yisasdo enengo mandeni ngu ingoro, enebana gumi eyingo. Gedo kuri ewoku, nguro no yeno eteno. Ataga ko kootuyisina nguya, ye no Anutro Nangoni Oni Kirarongo neyootoyi, no Anut yanggangonidodo ngu kandeyi koondosina bingamidodo bibitewano. Eme no sambono goboore ngu sanganimo omburo oodoowe, neyowanggo. Ero eyingo.

65 Yisasdo ngundiro etoni ngu, asa, kundingiyi oniro tabangonggakundo enengo nengguro dowooro, omboongero, sanggiri oorengo tero eyingo. Ene Anut kootuyisina yomooyinoro mande eteku nga! Noore oni gidaregano meno etooye omburo, ngundo mande gura ma ewanggo. Kini, enengombo mande eteku nga, noorengombo nenengo enengo mandeni ingooteto. Ene Anut kootuyisina yomooyinoro mande ete. Nguro ngu, ye enengo mande ingootenggoku ngu, ye ndadiro ingootenggo? Ngundiro sumoo etoni, enendo gumi eyingo. Yisasdo Anut yomooyinoro mande biyomi kootuyisina eteku, nguro ene komo ureyiga kumooni, ero eyingo. 67 Arisa, oni gidaregado Yisas ene doongeyi dobengoro, omukumundoongomo mukendongoro, nguno utoro eyingo. Ge Krayis, gengo ingondudunonggo ngu yootunoya e. Onendo guroote? Ero yomooyinoro eyingo.

Pitando Eyingo. No Yisas Watayi Kini, Ero Eyingo

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18, 25-27)

69 Pita ngu enderoko ya gosingomo nguno bibitero oodoni, kundingiyi oniro tabango urungga, nguro kirikiri bare gura tanggeyimo omburo eyingo. Ge nguya Yisas Galili mera oningga, ge nguya oruwori, ero eyingo. 70 Kirikiri baregakundo ngundiro etoni, asa, Pitando oni oowooyingga doongeyemo, no ngu oningga ngu, no watayi kini. No gedo mandega eteku ngu, no watayi kini. Ero eyingo. 71 Ngundiro ero yokoro, Pita endesina sisipawa nguro yamuko dabemimo ooretoni, bare gurado kenoro, oni namoko dikayingokuno eyingo. Nga oningga nga nguya, Yisas Nasaret oningga nguya oruwori, ero eyingo. 72 Ene ngundiro etoni, asa, Pita Yisas oowooyi ko oongooro eyingo. Hamoo oorengo, sorumimonggo, no nga oningga nga no watayi kini! Ero eyingo. 73 Asa, ene bodaga oode, oni namokono oruwonggokundo Pitaya ko eyingo. Hamoo oorengo, ge Yisasro oni gura. Gengo mande eteku, ngu Yisasro mande bungeyi ngundiro. Ero eyingo. 74 Ene ngundiro etoyi, arisa, Pita manggaru tero eyingo. No yeno etenoku, no nenengo ma ewanoku ngu, asa, Anutdo nguro ogingo gumi nunowa. Arisa, no hamoo oorengo, sorumimonggo awuno etenoku ngu! Ngu oningga yendo etenggoku ngu, no ma ingooteno! Ero eyingo. Ngundiro etoni, sodedomangge, kootoori eyingo. 75 Pitando kootoori etoni, ingoro, arisa, kuri Yisasdo mandega eneya eyingo, ngu ingondudu urungga teyingo. Kootoori ma eyingonggakuno ngu, ge no oowoone tambu kabusa oongoonerowa, eyingo. Pita ngu ingoro, nguro ene oruwoku musiyo ngu yokoro, sendoro biyobiyomi oorengo teyingo.

Copyright information for `RWORAWA