Matthew 27

Yisas Yoro, Payilat Oni Urungga Nguno Oorowuyingo

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Yon 18:28-32)

Sengetoni ootoogero, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ko, Iserel oniro tabango oniku, ngundo yowuruno mande guranangge gosiyoro, eweroyimboro yowuruwooyingo. Nguro ene Yisas ureyi kumooweroyimboro mande gosiyoyingo. Mande ngundiro gosiyoro ngu, asa, Yisas utombo (sen) gosiyoro, yoro, oororo, Rom Gabuman oni, Yuda mera nguro oo sobosobo oni urungga, oowooyi Payilat, ngu kandeyimo yeyingo.

Yudas Ngu Muringga Ngu Tewokuro, Nguro Nowoondoyi Tero, Enengombo Bungeboro Teyingo

(Aposel 1:18-19)

Ngu naruno, Yudas oningga, ngundo Yisas damoni tero, mundi oni kandeyemo yunoyingo oningga, ngundo Yisas ureyi kumoowero mande gosiyootoyi, ngu kenoro, ingoro, nguro ene muri biyomi tewoku, nguro nowoondoyi tero, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oniku, ko, Iserel oniro tabango onikuno oororo, digi beye doobe kabusa (30 Kina) ko yunowero teyingo. Yudasdo mande ngandiro onikuno eyingo. Nondo weti mbumbuwa tero, Yisas ye kandeyemo yewono. Ene oo biyomi gura ma teyingomu, ngu nondo damoni tewonoku, nguro ene kumoowa. No mbumbuwa urungga oorengo tewono, ero eyingo. Enengo mandeni ngundiro ingoro ngu, enebana mande gumi eyingo. Ngu gengombo tewokuro, ngu gengomu nangge! Ero eyingo. Yudas nguro mande ingoro, nguro ene newende kowuri urungga oorengo ingoro, digi beyeku yoro, Tembelro yawasa sanganimo oorongooni uwo. Ngundiro tero, ene oororo, utono bungeboro tero kumooyingo.

Asa, ngu naruno nguno, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ngundo ngu, digi beyeku yoro eyingo. Nga digi beyega ngando, ngu oni ureyi kumooweroyi nguro uriyi. Ngundiro nguro, nga digi beye biyomingga nga, Tembelro digi beye nguno ma yowuruwooro yewato, ero eyingo. Nguro ene mera gumisina nguno, mera kumbe gome nguno ooroote. Nguno ngu, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ngundo mande gosiyoro, mera kumbe teweroyi simburigaku digi beye inoro, ngu mera kumbe musiyonggaku uriyoyingo. Ngu mera gumi uriyowonggoku, ngu oni sowe gidarega Yuda oni kini orirokonggo mayeyingo, ngu kumootoyi, nguno mereyeroweroyimboro, nguro musiyo. Ngundiro tero, ngu mera guminggaku ngu oowooyi, siduro mera, eyingo. Ngu oowooyinggaku, ataga ngundiro ooroote. Ngundiro tetoyi ngu, kuri Anutro ingondudu eyingo oni, oowooyi Yeremayiyando mandega eyingomu, ataga engge tunootete. Ene ngandiro eyingo.

Ene ngu digi beye onibiga kande eraya ngu yoro, Iserel onindo ngu uriyowero, ngundiro rogo teyingo.
10 Ngundiro tetoni, ngu digi beyekundo mera kumbe teweroyi simburigaku inoro, enengo mera uriyoyingo. Oo Simburi Urunggado nono mande eyingomu ngundiro. Ero eyingo. (Sekarayiya 11:12-13)

Payilatdo Yisas Sumoo Inoyingo

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Yon 18:33-38)

11 Ngu naruno nguno, oni ngu Yisas yoro, omburo, Gabuman oni koreteyingo urungga doongeyimo yeyi dikayingo. Payilat ngundo Yisas sumoo inoro eyingo. Ge Yuda mera oni simoo bare ngaro oni sobosobo koreteyingo urungga, bine? Ero eyingo. Ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Yo, gedo eteku ngundiro. Ero eyingo. 12 Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ko, Iserel oniro tabango oniku, ngundo kingo mande godange Yisas goweyi sanggawero etoyi, ene mande gumi gura ma eyingo. 13 Ngu naruno nguno, Payilatdo ko Yisas sumoo inoyingo. Ge gowegemo mande gura gura geno sanggawero etenggoku nga, ge ma ingoote? Eyingo. 14 Ene ngundiro sumoo etoni, ene Yisasdo mande ngu Payilatno gumi gura ma eyingo. Ngundiro nguro, Gabuman oni mera sobosobo oni urungga, ngundo ingondudu urungga teyingo.

Payilatdo Yisas De Omukondino Sanggaweyi Eyingo

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yon 18:39, 19:16)

15 Dagoma bidodomo, naru kundingiyi oowooyi Pasowa, ngu naruno, mera sobosobo oni urungga nguro muriye ngu ngandiro. Ya biyomimo oni guranangge andangetoyi toongewa. Ngundiro nguro, oni simoo bare enengombo oni guraro etoyi ngu, arisa, Payilatdo ngu oningga ngu nangge andangetoni toongewa. Payilatdo ngu muringga ngu tero, nguno Yuda oni simoo bare oni oni teyunoweroyimboro teyingo. 16 Ngu naruno, ene oni biyomi gura moore, ngu ya biyomimo oruwoku, ngu oowooyi Yisas Barabas. 17 Arisa, oni simoo bare mayero, yowuruwootoyi, Payilatdo sumoo yunoro eyingo. Yendo ngu, nondo ndawu oningga yokootoowega, toongeni, ero ingootenggo? Yisas Barabas andangetoowega toongeni; ngundi, Yisas Krayis etenggokungga, ngu Anutdo ye yoyowero sunggi yeyingo oningga, ngu andangewe, bine? Ero eyingo. 18 Ene ngundiro sumoo ero, ndadiro nguro, ene kuri ingowoku, ngu Yuda yowuru yaro sobosobo oni ururuku, Yisasdo oo tewoku, nguro nowoondoyemo boguwooro, ingoro, nguro ene mundi oni kandeyemo yero, ureyi kumoowero teyingo. 19 Payilatdo ngundiro ingoro, nguro ene bibitero, Yisasno mande sanggawero etoyi, ngu wirikoro oodoni ngu, ngu naruno, enengo bareyibo mande yanggango soweyoro eyingo. Ge ngu oni nenengonggano, nguno oo gura ma tewero. Ndadiro nguro, suwoono, no gabono ene kenoro, nguro nowoondone kowuri urungga oorengo ingowono, ero eyingo.

20 Ene Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ko, Iserel oniro tabango oniku, ngundo oni simoo bare sureyeroro, Payilatno etoyiga, Barabas andangeya, yunoya, Yisas ureyiga kumooni, ero eyingo. 21 Arisa, Payilat ngundo ko sumoo yunoro eyingo. Nga oni erayaga nga, yendo ngu ndawu oningga andangeya yokowe, ero ingootenggo? Ene ngundiro etoni ngu, asa, Barabas andangeya yoko, ero mande gumi eyingo. 22 Payilatdo enengo mandeye ngu ingoro, enebana gumi ngandiro eyingo. Ngundiro nguro, nondo Yisas Krayis etenggokungga, ngu ndadiro teyinowano? Ero eyingo. Ngundiro etoni, oni simoo bare bidodo manggaru urungga tero eyingo. De omukondino boorowooyi! Eyingo. 23 Ene ngundiro meno etoyi ngu, asa, Payilatdo mande gumi eyingo. Ndawugaro? Ene ndawu oo biyomingga tewo? Etoni, ene oni simoo bare bidodo ko manggaru urungga tero eyingo. De omukondino boorowooyi! Ero eyingo.

24 Ngundiro meno etoyi ngu, asa, ngu naruno nguno, Payilat ngu enengo ingonduduye ngu ene ingooteku, ene damoni yero, ebe urungga yeyi, tunooteweroyi tetoyi, nguro enengo mandeni nguya ma ingoyingo. Ngundiro nguro, ene ngandiro eyingo. Nga oningga nga, ene oo biyomi gura ma teyingo, nguro no ene ureyiga kumooni, ero, ma rogo teteno. Nguro ngu, no ngu ooga nguro kandene sonowooro, andangero, yengo kandeyemo yetenoku ngu! Ataga ngu yengomu nangge. Ero eyingo. Ngundiro ero, ene sono yoro, oni simoo bare doongeyemo kandeyi sonowooyingo. 25 Ngundiro tetoni, oni simoo bare bidodo mande gumi eyingo. Nga kowuringga mete ombutoni, noorengombo simoonanidodo koorowoowato. Ero eyingo. 26 Ngundiro nguro, Payilatdo ngu nangge ingoro, nguro ene Barabas andangero yunoyingo. Ene Yisas turimbo gisasaruboro yoro, me oni kandeyemo yunootoni ngu, ngundo de omukondi sanganimo sanggaweyi, ero yunoyingo.

Me Onindo Yisas Yomooyinoro Mande Eyingo

(Mak 15:16-20; Yon 19:2-3)

27 Arisa, Payilatro me oni bidodo Yisas yoro, Rom Gabumanro yano uro, nguno Yisas yomooyinoro, utoro, yomburiyowero mayero yowuruwooyingo. 28 Me onindo Yisasro nengguroni ngu andangero yokoro, enendo nengguro dagoyiga yoro teyinoyingo.
(Ngu tomoku, kumba dagoyiga ngu oni tabango ururumboro sunggi ngundiro teyinoyingo).
29 Ene uto sanggiridodomu ngu yoro, ngundo Yisasro tomuku teyinoyingomu, ngu yoro, enengo tabangomo kutuwooyinoyingo. Ngundiro tero, kumuku wimbuyiga yoro, kandeyi koondosina yeyingo. Ngu kumuku wimbuyiga ngu mera oo sobosobo koreteyingo yanggangoni, nguro sunggiyi, ero, nguro ene kandeyimo yetoyi dowooyingo. Ene ngundiro tero, Yisas tanggeyimo boodooye oondoogero, yomooyinoro mande urungga ero eyingo. Ge mayeteku nga! Ge Yuda oniro oo bidodo sobowooyingo oni koreteyingo urunggaku ge! Ero eyingo. 30 Ngundiro ero, mukendongoro, ngu kumuku wimbuyigaku kandeyimonggo sobiyoro yoro, ngundo tabangomo oorongooro ureyingo. 31 Me onindo Yisas yomooyinoro yokoro ngu, arisa, enengo nengguro dagoyigaku andangero yokoro, Yisas enengo nenggurogaku yoro, ko teyinoyingo. Ngundiro tero, Yisas yoro, de omukondino yureweroyi musiyomo, nguno oorowuyingo.

Me Oniku Yisas Yoro, De Omukondino Sanggaweyingo

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yon 19:17-27)

32 Ngu naruno nguno, me oniku oorekanare oorowutoyi, oni gura oowooyi Sayimon ngu endeni oowooyi Sayirin, ngu ombutoni kenoyingo. Kenoro, ngu me onikundo nguno dowooro, woosooro, sureyootoyi, oororo, Yisasdo de omukondigaku ngu inootoyi koorowooyingo.

33 Ene ngundiro koorowootoni, yade oororo, mera musiyo gura, oowooyi Golugata, nguno tunooteyingo. Golugata oowooyingga nguro muri ngu ngandiro: tabaye wimbuyi musiyo. 34 Nguno ngu, ene sono kowoododo Wayindodo yowuruwooyingomu Yisas inootoyi, ene ngu sono kowoonggaku nero towoongootoni, ngu yokoyingo. 35 Ngundiro tero ngu, ene Yisas de omukondino dowooro, sanggawero, enengo nengguroni yoro, ebe pawapawamu tero, yoweroyimboro koondoongetero, oni gurado dagayeroro ngu, asa, ngundo yoyingo. 36 Ene ngundiro tero, ngu mera musiyonggakuno bibitero sobowooyingo. 37 Yisas tabango sanganimo de omukondi sosowoomo wirikoyeroyingo oni, ngundo mande ewoku, ngu so uyi gurano ngandiro nakangoyingo. Nga Oningga Nga Ngu, Yisas. Ene Yuda Oniro Sobosobo Oni Koreteyingo Urungga Oorengo. Ngundiro nakangoyingo.

38 Ngu musiyomo nguno, oni biyomi eraya Yisas tanggeyi gide gide booroyeroyingo. Gura kandeyi koondosina, gura kandeyi biyomisina booroyeroyingo. 39 Oni simoo bare mayero, kenoro, yomooyinoro mande ero, tabadori tero, kandesisi tero, kenoro eyingo. Ehe! Ge nga oningga ngando yowuru ya tootoongoro yokoro, naru kabusagomo ko yewero ewo. Ge ngu tewero ngu, arisa, ge mete de omukondi ngu yokowa. Yo, ge Anutro Nangoni tetoningga ngu, asa, ge de omukondi yokoya, merako ombu! Ero eyingo. 41 Ene ngundiro etoyi, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, mamana mandero ingondudu oni, ko, Iserel oniro tabango oniku, ngundo yomooyinoro mande ero, yomooro eyingo. Ene oni gidarega yomosiyeroro, ene enengombo enengo ma hoorooweyingo. Arisa, ge Iserel oniro sobosobo koreteyingo urungga tetoningga ngu, asa, ge komo de omukondi yokoya, merako ombutooga, noore geyoro ngu, asa, noore nowoondonanimo hamoo tewa! 43 Yo, nga oningga nga, ene Anutno newende hamoo tero ero, No Anutro Nangoni erorooteku ngu. Arisa, Anutdo gengo gome ingoya ngu, ene mete anangu hooroowenggeroni. Ero eyingo. 44 Ene ngundiro nangge, yakaka oni erayaga Yisas tanggeyimo de omukondino booroyeroyingo erayagaku nguya, Yisas yomooyinoro mande eyingo.

Yisas Kumooyingo

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yon 19:28-30)

45 Sa kewooro samboro oorengo nguno, mera bidodo suwoo ooreri tero, oororo, sa nemimo utoni 3:00 Klok, ngu kiniteyingo. 46 Ngu naruno, Yisasdo meno yanggango urungga ero eyingo. Eloyi, Eloyi Lama Sabakatani? Eyingo. Nga mandega nga, ngu muri ngandiro. Noro Anut, noro Anut, ge ndatero noyokowo? Eyingo. (Sam 22:1)

47 Ene ngundiro meno etoni, oni simoo bare gidarega nguno oruwonggokundo, ngu ingoro eyingo. Nga oningga ngando ngu, ene Ilayiya negongoote. Ero eyingo. 48 Ngundiro etoyi, sodedomangge kewooroyemo gurado kendutero, oororo, sono kowoo oowooyi Winiga ngu towi sosowo nguno yero, de sanggano gosiyoro, yeyi Yisas manggowoomo neni, ero inoyingo. 49 Ene oni gidaregado eyingo. Sobowooro oode, kenowato! Ilayiyando omburo hooroowewa, ngundi kini bine? Ero eyingo. 50 Ngu naruno nguno, Yisas ki yanggango urungga ko ero, enengo gaboyi yokoro, oorowutoni kumooyingo.

51 Ngu naruno nangge, Yuda oniro Tembel yowuru yano towi urunggaku awu wengamonggo kewoorokuri pitiro, oosowooro, omburo, wenga merako nggorongero eraya tunooteyingo. Ngu naruno nguya imimi yoro, digi ururu udookeyingo. 52 Ngundiro tetoni ngu, oni mereyeroyingo musiyonggaku goosootoni, Anutro oni simoo bare oowooyingga kuri kumooyingoku, ko ootoogeyingo. 53 Ene oni merengooweroyi musiyo yokoro oodoyi, kootu Yisas ko ootoogero, Yerusalem ende kundingiyi nguno oorowuyingo. Oorowutoyi, oni oowooyingga ngu yeyoyingo. 54 Me oni ko enengo tabango, ngu Yisas sobowooro oodoyi, mera imimi yootoni, oo bidodo tunootetoni ngu kenoro, nguro ene sosoreyingo urungga tero eyingo. Hamoo oorengo, nga oningga nga, ngu Anutro Nangoni nga! Ero eyingo.

55 Ngu bare gidarega nguya ngu orirokoyi dikaro, ngunonggo Yisas kenondadangero oruwonggo. Ngu bare ngu, ene kuri Yisas Galili merako oriyingo, ene ngu Yisas keyoro, oororo hoorooweyingo. 56 Ngu bare kabusaga ngu kewooroyemo, ngu Mariya Magadala; Mariya Yemus Yosep eraga namoyari; ko, Sebedi simoongo erayaga ngu namoyari nguya oruwonggo.

Arimatiya Mera Oningga Yosep, Ngundo Yisas Bingo Yoro Merengooyingo

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-55; Yon 19:38-42)

57 Suwootetoni, Yosep Arimatiya merakonggo oningga ngu, ene digi beyenidodomu ngu mayeyingo. Ene nguya Yisasro kirikiri oni gura. 58 Ene yanggango tero, Payilatno oororo, Yisas bingonggaku yoweroyimboro sumoo eyingo. Arisa, Payilatdo me onino etoni, Yisas bingonggaku Yosep yokoyinoyingo. 59 Arisa, Yosepdo Yisas bingonggaku ngu yoro, kumba sarayinggado doobengoro, mbimboongoyingo. 60 Ene ngundiro tero, yoro oororo, oni merengooweroyi musiyo gura keta teyingomu, nguno yeyingo. Ngu merengga ngu, digi woondokoyi newendemo teyingo. Mere manggowo ngu digi urungga gura wenggeremooro, ngundo ukingoyingo. Ene ngundiro tero ngu, asa, ene yokoro toongeyingo. 61 Mariya Magadala, ko, Mariya gura, ngu bare erayagaku ene nguno mere tanggeyimo bibitero, ootooro, ngunonggo doongetero, Yisas ndadiro tero merengootenggoku, ngu kenowero oruwori.

Me Onindo Yisas Merengooyingo Merenggaku Sobowooweroyimboro, Nguro Eyingo

62 Naru wengamo, oo yomosiyoweroyi Yudaro kando naru, oowooyi Sabat kinitetoni, Anutro wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ko Parisi oniku ngu Payilatno mayero, yowuruwooro eyingo. Oni urungga, noorendo mande gura ngano godange oni ngundo kuri keta oruwokuno, mande eyingoku, ngu ingooteto. Ene ngandiro eyingo. Kootuyisina, sa kabusa yokoro, no ko ootoogewano, ero eyingo. 64 Ngundiro nguro, ge etooga, oni ooroya, ngu merengga ngu, sa kabusaga nguno gome sobowooyi. Yokootoyi ngu, enengo kirikiri onindo omburo, yakakayi yoro, saro, oni simoo bareno ewanggo. Ene ko merenonggo ootoogetoni, etoyi, kootu godangengga tewanggoku, ngundo koretero godangengga ewonggoku, ngu dagawa. Ero eyingo.
(Kristen onindo Yisas ngu Krayis, Anutdo noore ko yoyoweroyi sureyootoni ombuyingo, ero etenggo. Ene Yuda onindo ngu mandega ngu godange mande koreteyingo etenggo, ero ingootenggo.)
65 Ngundiro etoyi ngu, Payilatdo eneya mande gumi eyingo. Arisa, ye sobosobo oni gidarega yoyoya, oorowutoyiga, ngundo merengga ngu yanggango gosiyoya sobowooyi. Yengombo ngundiya teyi, eyingo. 66 Ngundiro nguro, ene oororo, digi woondokoyi merenggaku, ngu sunggi gura roogo teweroyimboro ngu yetoni, me oni yoyetoni, ngundo ngu merenggaku sobowooyingo.

Copyright information for `RWORAWA