Matthew 28

Yisas Ko Ootoogeyingo

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Yon 20:1-18)

Yudaro kando naru, oowooyi Sabat kinitetoni, sengetoni suwoononggo, kowooyingo nguro naru koreteyingo, ngu Sande naruno, Mariya Magadala, ko, Mariya gura nguya yade oororo, Yisas merengooyingo merenggaku kenowero oorowuyingo. Asa, imimi urungga oorengo yootoni ngu, ngu naruno nangge, Anutro sambono Engel oninggado sambononggo omburo, Yisas merengooyingo musiyomo oororo, digi urungga mere manggowo ukingoyingonggaku ngu andangetoyi, ukero, utoni, ngu sanganimo bibiteyingo. Enengo omukumundoongo soru yowari ngundiro tunootero, enengo nengguroni nguya sarayi oorengo tunooteyingo. Me oni, Yisas merengooyingo mere ngu sobowooro oodoyi, oo ngundiro kenoro ngu, ene sosorero, mboorombooro tero, gaboye kumookumooteyingo.

Ene Anutro sambono Engel oningga, ngundo bare erayagakuya eyingo. Yari ma sosorewero! No kuri ingooteno. Yari Yisas de omukondino boorowooyingo oningga, ngu erewero ombuteri. Ene ngano kini. Ene kuri enengombo eyingo ngundiro, ataga ene keta ootoogete. Yari ombuya, mereno yewonggoku musiyongga ngu kenori. Yari enengo musiyongga kenoya, sodedomangge ooroya, enengo kirikiri onikuno ngandiya eri. Ene kuri mere yokoro ootoogero, ye koreteyunoro Galili merako oorowute, eya eri. Ye ngu mera gumisina nguno kenowanggo. Ingoyi, no ataga yeno etenoku ngu! Ero eyingo.

Ene mande ngundiro etoni, asa, bare erayagaku mande ingoro ngu, ene sosorero, oni oni urungga nguya tero, nguro ene sodedomangge mere yokoro, kirikiri onikuno sobiyoro, ngu mande ngu ewero oorowuyingo. Ene sobiyoro, yade oorowutori ngu, Yisas oorekono tunootero, eneno eyingo. Yari mayeteriku ngu. Etoni, bare erayakundo enengo mande ingoro, oororo, Yisas keyi damonimo bagootero, nguno yambo mande teyingo. 10 Ngundiro tetori ngu, Yisasdo eneya eyingo. Yari ma sosorewero. Yari ooroya, noro kirikiri oni dobookurine oorengo nguno ngandiya etoriga, ene Galili ooroya, nguno neyoyi. Yari ngundiya eri. Eyingo.

Me Oniro Mande

11 Bare erayagaku oorekono oorowutori, me oniku Yisas merengooyingo musiyongga sobowooyingoku, ene endemo uro, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo onikuno oororo, oo tunootemukowoku, nguro ewonggo. 12 Nguro ngu, Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo onikundo, ko Iserel oniro tabango onikuya yowuruwooro, ngu oo tunootewonggoku, nguro ndadiro tewato, ero, mande gosiyoyingo. Nguro ene me oniku digi beye oowooyingga kingo yunoro eyingo. Arisa, ye saya, oni simoo bareno nga mande ngandiya eyi. Suwoono weteroodoore ngu, kirikiri onindo ngu torige omburo, Yisasro bingo yakakayi yoro sawonggo. Ngundiya ewanggo. 14 Nguro ngu, yengo Gabuman sobosobo oni tabangongga, ngundo nga mandega yendo etoyi, ingootoni ngu, arisa, ye nowoondoye kowuri ma ingowero. Ndadiro nguro, no yengo sobosobo oninggano oororo, mande inowano. Inootoowe, ene ye kowuri ma yunowa. Ero eyingo. 15 Ngundiro etoni ngu, asa, me onindo digi beye yoro, oo ngundiro ewonggoku, ngundiro teyingo. Ngu mandegaku, ene Yuda oni simoo bare bidodo etoyi, ingoyingomu, ataga nguya, ngu mandegaku ero ingororootenggo.

Yisasdo Kirikiri Oni Ko Yunoyingo

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Yon 20:19-23)

16 Arisa, enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro guranangge, Galili merako oororo, puringga Yisasdo kuri eyingomu, nguno ooreyingo. 17 Ene nguno, Yisas kenoro, kirikiri oni bidodo bagootero, eneno yemboongetoyi, ene gidarega ingonduduye buribari ingoyingo. 18 Arisa, Yisas tanggeyemo omburo, mande wesiyoro eyingo. Anutdo kuri sambo mera ngaro nguya, yanggango bidodo nunoyingo. 19 Ngundiro nguro, ye ooroya, oni simoo bare bidodo, Anutro Mande Keta Mesarango yunoya, yoyeyiga, noro kirikiri oni tunooteyi. Ene nowoondoyemo hamoo tetoyiga ngu, arisa, ye sono kundingiyi newendemo utoyiga, ngu Awa, Nangoni, ko, Yuka Kundingiyi oowooyemo sonoyeroyi. 20 Ngundiya teya, noro mande bidodo etuyerowonoku, ngu bidodo yebanangge oo ngundiro eneno etuyerowanggo. Ye ma kabetewero. Ingoyi, no suwooyi sano yeya oode, oororo, naru wenga kinitetoni, nguno nguya, no yeya oruwato. Ero eyingo. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA