Matthew 4

Setando Yisas Towoongoyingo

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

Ngu naruno, Yuka Kundingiyimbo Yisas yoro, oni kini kingo merako toongetoni, Setando nguno towoongoyingo. Yisas ngu, ene sa onibi eraya, ko suwoo onibi eraya nguno oowari neweroyi oo ma yoyingo. Ene kingo oode oode omburo, ngu naruno, ene oodoro urungga kumooyingo. Ngundiro oodoro kumooro oodoni, ene towoongoweroyi oninggaku Setan, ngu tunootero, enendo Yisasya eyingo. Ge Anut Nangoni tetoningga ngu, ge etooga, digi nga yowoorengoya, oo manongoyingo tunootetoningga ne, ero eyingo. Ngundiro etoni, ene Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Anutro nakayano ngandiro ete.

Oowari nero, nguno nangge, oni sugi sugi keta ngu yunoweroyi nguya, ereremo kini. Kini, mande bidodo Anut manggowoomonggo tunooteteku, ngundo nangge, oni sugi sugi keta oruweroyi ngu yunowa, ero eyingo. (Lo/Dutoronomi 8:3)
Ene ngundiro etoni, Setando yoro, ende kundingiyimo Yerusalem oororo, ngu yoro, Yudaro yowuru ya urungga oowooyi Tembel ngu sanganimo ooreyingo. Oorero, enendo eyingo. Ge Anut Nangoni tetoningga ngu, arisa, ge pareya amuno sore. Ndawugaro nguro, Anutro mandeno ngundiro ete. Anutdo enengo sambono Engel nguno etoni, geno omburo, ngundo kandeye sanganiwoore goyoro utoyi, ge digibo ma gosanggawewa, eyingo. Arisa, Yisasdo enengo mande ngu ingoro, enebana gumi eyingo. Anutro oo nakayano ngandiro nguya ete. Gedo Oo Bidodoboro Simburi Simbuge, ngu ma towoongowero. Ngu gengo Anut Urungga! Ero eyingo.

Ngundiro etoni, asa, Setando Yisas ko mera puringga awuno oorengomu, nguno yoro ooreyingo. Setando nguno mera bidodoboro duridarini, ko, oo gome gome nguya etungoyingo. Ene ngundiro oo gome gome etungoro ngu, asa, ngundo Yisasya eyingo. Ge nono boodoo oondoogero, bagootero, yambo mande tewaku ngu, arisa, nondo mete nga oo nga, ge gunowano, ero eyingo. 10 Ene mande ngundiro etoni, asa, Yisasdo mande yanggango gumi eneno eyingo. Setan, ge toonge! Anutro nakayano ngandiro ete. Ge Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno nangge, yambo mande teyato! Ngu gengo Anut, ko, ge enengo ko nangge dowooya ootoo! Ero eyingo.

11 Ngundiro nguro, Setan ene yokootoni, ngu naruno nguno, sambono Engel onikundo omburo, Yisas hoorooweyingo.

Yisas Galili Merako Ko Damoni Yero Teyingo

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12 Ngu naruno nguno, Yisas ngu ene Yon ngu dowooro, ya biyomimo yewonggoku, ngu ingoro, nguro ene Galili merako oorowuyingo. 13 Ene oororo, enengo ende damoni Nasaret yokoro, yade oororo, ene Kapeniyam endemo tunootero, nguno ko teyingo. Kapeniyam ngu sono koongeyingo ngu namoko, Sebulan, ko, Naptalayi mera erayaga nguro soweyemboro merako nguno oriyingo. 14 Yo, ene ngundiro oorowutoni, nguro kuri Anutro ingondudu eyingo oni Ayisayando mandega eyingo, ngu engge tunootete. Enendo kuri ngandiro eyingo.

15 Sebulan ko Naptalayi oni simoo bare nguro musiyo oorootenggoku, ngu oore wendeyi tanggeyisina utenggoku, ngu Yodan sono anduroko, Galili mera gumisina, nguno oni sowe gura gura urungga nguno oorootenggo. Ngu merangga ngu bidodomo, muri biyomi gura gura tero oorootenggoku, ngundo soru himi urungga kenootenggo! Ngu oni simoo bare ngu, ene nowoondoyemo hamoo kini oonooteweroyi musiyomo oorowuwero tero oorootenggoku, nguno kuri soru himi eneno tunootewoku ngu! Ero eyingo.
(Soru himi urungga, ngu Yisas).
(Asayiya 9:1-2)
17 Ngu narunggano nguno, Yisas ene damoni yero, mande wesiyoro eyingo. Ye nowoondoye yowoorengoyi! Ndawugaro nguro, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo naru enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu kuri namoko ombute, eyingo.

Oni Namoraya Yisasdo Negoyerootoni, Ene Keyoyingo

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18 Ngu naruno nguno, Yisas ene Galili sono koongeyingo dabemiwoore omburo, erabasa eraya ngu Sayimon oowooyi gura Pita, ko nguro koneyo Enduru ngu yeyoyingo. Erabasa enengo isoro si sono koongeyingomo oorongooro, iso yoro, ngu uriyoweroyimboro. 19 Ene erayaga nguya eyingo. Yari no keneroya endeyori. Yari oni simoo bare yoyoro, Anutro mandeno yoyoweroyi ngu etuyerowano eyingo. 20 Ene ngundiro etoni, asa, sodedomangge erayagaku isoro si yokoro, ene Yisas keyoro sayingo.

21 Ene ngundiro tero, ene songgura bodaga oororo ngu, ene erabasa eraya nguya yeyoyingo. Ngu Yemus, Sebediro nangoni, ko nguro koneyo Yon. Erayaga ngu awayari Sebediya wanggo sanganimo ootooro, ene isoro si yomosiyoro, oodori yeyoyingo. Yeyoro, asa, Yisasdo erayagaku negoyeroyingo. 22 Ngundiro negoyerootoni, arisa, sodedomangge erayagaku awayari ko wanggo nguya yokoro, ene omburo, Yisas keyoyingo.

Yisasdo Oni Sayi Gura Gura Yomosiyeroyingo

(Luk 6:17-19)

23 Yisas Galili mera bidodomo endeyoro, ene Yuda oniro yowuru ya newendemo uro, oni simoo bareno Anutro mande murini, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguro mandeni gome wesiyoro yunoote. Ene mande ngundiro wesiyoro, ngunonggo oni simoo bare sayi gura gura moondeye yomburiyeroyingomu nguya yomosiyeroyingo. 24 Enengo mandeni Siriya mera bidodomo, ero endeyoyingo. Ngundiro nguro, oni sayi damoni gura gura yoro; ogingo urungga ingoro oorootenggoku, ngu yoyoro mayero; oni mbooro biyomidodomu; oni gaboye kumooro kekandeye mboorombooro urooteku; ko, oni wimbuye bingo yeyingomu nguya, ngu bidodo yomosiyeroyingo.

25 Oni simoo bare oowooyingga oorengo Galilinonggo, ko Dikapolissinanggo, ende kande eraya nguro musiyo urungga, Yerusalemnonggo, Yudiyanonggo, ko, Yodan anduroko nguya ene Yisas keyoyingo.

Copyright information for `RWORAWA