Matthew 6

Angoyi Oni Hoorooweyeroweroyi, Nguro Muri

Ye ingonda teyi! Ye angoyi oni nguno oo gomengga teyunowero ngu, oni doongeyemo ma yunowero. Ndadiro nguro, onindo ngu yendo oo tewonggoku, ngu tunoo kenoro, nguro ye oowooye bingami ero okoowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, kootuyisina, Awaye sambo endemo oorooteku, ngundo nguro uri gura ma yunowa.

Ye angoyi oni oo gomengga yunowero ngu, asa, ye nguro oni doongeyemo manggaru yanggango ma tewero. Ndadiro nguro, oni Anutro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo yambo yano ko oorekono nguya oo ngundiro tero, enengo oowooye bingami okooweroyimboro. No hamoo oorengo, yeno eteno. Ngu oni ngu, enengo uri kuri yoyingo. Ngundiro nangge, ye angoyi oni hoorooweyerowero ngu, arisa, kandeye biyomisinangga ngundo kandeye meteminggado oo tewaku ngu ma ingowa. Ngundiro nguro, oo gome yunowero muringga ngu kombiteyingo tewonggokungga ngu, kootuyisina, Awayembo uri gumi tunoo yunowa.

Yemboongeweroyi Nguro Muri

(Luk 11:2-4)

Ye kira tewero ngu, oni mibuye tegedodo, ngundo kira tetenggoku, ngundiro ma tewero. Ene newende bidodo enengo oowooye okoowero, oni doongeyemo yambo yano, oorekono nguya, kira tewero gome ingootenggo. No yeno hamoo eteno. Ngundiro oni ngu kuri uri yowonggo. Ye ngundiro ma tewero. Ye kira tewero ngu, yengo ya gumi nguno ooroya, ya goodooya, yesu nangge Awayemo kira teyi. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, Awayembo ngu oo kombiteyingongga tetenggoku, ngu kenoro, gumi yunowa.

Ye kira tewero ngu, kingo mande mande ma eroruwero, kabengo onindo tetenggoku, ngundiro ma tewero. Kabengo oni, ngundo Anutdo ingoni ero, ene mande mande ngundiro oowooyingga tetenggo. Ye ngundiro oni nguro muri ma keyowero. Ndadiro nguro, nowoondoyemo oo guraro kowuri ingoro, nguno ma kira teyingomo ngu, Anutdo ngu oo ngu bidodo kuri kenoro ingomukoote. Nondo ngu kira eweroyi muri gome ngu etuyerowero, ye mete ngandiya kira teyi.

Noorengo Awanani, ge sambo endemo oorooteku, gengo oowoongge ngu kundingiyi oorengo.
10 Oo Bidodo Simburi Simbunani, gengombo narungga gengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu mete ombuni. Sambono onindo ge oo ingooteku, ngu nenengo kenggeroro oorootenggoku, ngundiro nangge, noore hoorooweyerootooga, ngano ngundiro keyoro oruwato. 11 Ge noorengo oowari atagamboro rogoyimo yuno. 12 Noorendo oni gidaregaro kowuri andangero, kabetetooyega ngu, gedo nguya ngundiya noorengo mbumbuwa andangeya kabeteyunowa. 13 Gedo Setan ma yokootoyi, omburo, ngundo noore towooyeroro, ngunonggo yoyoro, weti mbumbuwano yoyewero. Oo Bidodo Simburi Simbunani, gengombo naru oni simoo bare soboyerooteku ngu, yanggangongge, bingamingge nguya, gengomu nangge sugi sugi oruwa. Ngu hamoo, ero eyingo.
14 Ye gome ingoyi! Ye oni gidaregado kowuri yeno tetoyi, ngu andangero kabetetoyi ngu, asa, Anutdo nguya yengo kowuri andangero kabeteyunowa. 15 Ngundiro nangge, ye oni gidaregado kowuri yeno tetoyi, ma andangero kabetetoyi ngu, asa, ngu Anutdo nguya yengo kowuri ngu ma andangero kabeteyunowa. Ero eyingo.

Oowari Roogo Teweroyi Nguro Muri

16 Asa, Yisasdo mande gura eyingo. Oo neweroyi narunggano nguno, ene oowari roogo tero, ene Anutno kira tewanggo. Ye oowari roogo tewero ngu, omukumundooge ma guwi yewero, oni mibuye tegedodo ngundo tetenggoku, ye ngundiro ma tewero. Ngundiro oni ngu, oni simoo bare doongeyemo ngundiro tetenggoku ngu etuyeroro, ene oowari roogo tetenggo. Arisa, ngundiro oni, ene kuri uri yowo. 17 Ye oowari roogo tewero ngu, mete ye omukumundooye sonowooya, uye siwitoya yoonenengoya oriyi. 18 Ngundiro tetoyiga ngu, oni gurado ye oowari roogo tetenggoku, ngu ma ingowanggo. Ene Sambono Awayembo, enesu nangge oo ngundiro ngu ingowa. Awayembo ye oo kombiteyingo tetenggoku, ngu kenoro, oowooye bingami okoowa. Ero eyingo.

Noorengo Oo Sitowi Sambo Endemo Orini

(Luk 12:33-34)

19 Ye nowoondoye bidodo oo sitowi gome gomemu, ngu merako ngano yowuruwooweroyimboro ma ingowero. Nga merako ngano sako, siwi, googoose, yakaka oni, ngundo oo bidodo yomburiyootenggo. 20 Anut doongeyimo, ye enengo mande onino wesiyoro ero, oni yomosiyeroro, oniro kowuri koorowooro, oo ngundiro ko tetenggoku ngu, sambono digi beye ngundiro yowuruwooya, nguno yeyi. Sambo endemo ngu sako, siwi, googoose, ngundo ma yomburiyootoyi, yakaka onindo nguya ya toongooro, oo yoweroyi nguya kini. 21 Yengo oo sitowi gome gomemu oorooteku, nguno yengo ingonduduye nowoondoye nguya nguno ooroote. Ero eyingo.

Doongeye Ngu Goweyeboro Soru Ngundiro, Nguro Mandeni

(Luk 11:34-36)

22 Asa, Yisasdo mande gura eyingo. Doongeye ngu goweyeboro soru himi, suwoono endeyoweroyi ngundiro. Ngundiro nangge, nowoondoyebo muri metemi Anutnonggo ombuteku ngu tero, hahangetenggoku ngu, ngu suwoonomboro soru himi gome oorengo ngundiro. Nguro ngu, yengo ingondudu nangge keyowero ingootoyi ngu, yengo soru himi ngu yanggango ma ootooro, namoko kumootoni, nguro ye ooreri oorengomo oruwanggo. Ero eyingo.

Oni Gurananggebo Sobosobo Oni Erayagomo Ko Teweroyi Mete Kini

(Luk 16:13)

24 Asa, Yisasdo mande gura eyingo. Oni gurananggebo sobosobo oni erayagomo ko teweroyi nguya ereremo kini. Ene sobosobo gura nguro gome ingoro, sobosobo guraro gome ma ingowa. Ene sobosobo gura gome keyoro, gura kootu inowa. Ene ngundiro nangge, ye Anut keyoro, ko, digi beye yowero hahangeweroyi muri erayaga ngu teweroyi, bine? Kini, Anut keyoro, ko, digi beye yowero hahangeweroyi muri erayaga ngu keyoweroyi, ngu ereremo kini, ero eyingo.

Nowoondoyemo Ingondudu Oowooyingga Tero, Nguro Ma Hahangeroruwero

(Luk 12:22-31)

25 Arisa, no yeno hamoo eteno. Ye yengo yanggangoye, oo neweroyi, sono neweroyi, ko, towikumba teweroyimboro nguro nowoondoye kowuri yero, ingondudu oowooyingga ma ingororuwero. Anut doongeyimo, yengo keta oruweroyiga, ngu nowoondoye hamoo teyingongga, nguro oo bidodo dagamukoote. Yo, yengo keta oruweroyiga, ngundo oo neweroyi, sono neweroyi, ko, towikumba yoweroyi, ngu bidodo dagate. 26 Ye nu ngu kenoro ingootenggo. Ene numbo ngu oowari ngu miro, yoro, yano oowari ma watayero yetenggo. Ene Awaye sambono oorooteku, ngundo soboyeroro, oo yunoote. Ngundiro nangge, Anutdo noorengo gome urungga ingoote. Yo, hamoo, ene noorengo gome ingooteku muringga, ngundo nuro ingooteku muringga, ngu dagate. 27 Anutdo noorengo keta oruweroyi naru rogo teyunoyingo. Noore keta oruweroyi narungga Anutdo rogo tewoku, ngu noore mete ma dagawato.

28 Irosara gome diguno ooreteku ngu, ene kingo oorero, nungo yewero ko biyomi ma tewa. Kini, ene Anut enengombo nungo inootoni, nungo yero, gome tete. Ngundiro nangge, Anutdo ye nguya hoorooweyerootoni, ye towikumba yowanggoku, nguro ye nowoondoye kowuri urungga ma yewero. 29 Kuri mera ngaro oni sobosobo koreteyingo urungga oowooyi Solomon, enengo irosara gome gomemu tero, enengo duridarini urungga oorengo tero oruwo. Ene Anutdo irosara merakono yewoku, ngu ooga ngu Solomonro irosarani, ngu bidodo dagate. 30 Yo, Anutdo irosara merakono nungo gome gome tetoni, ataga gome oode, yangeni ngu buwoo yero, makooro sorewa. Arisa, ene ye nguya hoorooweyeroro, noorengo towikumba ngu rogono yunowa. Ye simoo bare nowoondoye hamoo teyingongga, ngu bodaga nangge. Ndadiro nguro, Anutdo mete ye nguya gome soboyerowa. 31 Ngundiro nguro, ye nowoondoye kowuri yero, ingondudu oowooyingga ma yowero eyingo. Noore oo ndawuga newato? Noore ndawu sonongga newato? Noorengo towikumba oo ndawuga tewato? Ero eyingo. Ye ngundiro ingondudu urungga ma tewero. 32 Kabengo oni ngundo oo ngundiro yoweroyimboro ingoro hahangetenggo. Ene yengo Awaye sambono oorooteku, ngundo ene kuri gome ingowo. Ye komo sono, oowari, towikumba nguya yengo rogono nenengo ngundiro yowanggo. Anutdo ngundiro ingoote. 33 Ene ye koretero oorengo, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo murini enengo simoo bare soboyerooteku, nguno uro, enengo murini nenengo ene yendo teyi, ero ingooteku, ngundiro keyootoyi ngu, arisa, Anutdo mete oo gidarega ye rogono ngundiro hoorooweyerowa. 34 Ngundiro nguro, ye nowoondoye kowuri yero, ingondudu oowooyingga yangenimboro, nguro ma ingowero. Yangeni narungga ngu, enesu nangge kowuri koorowoowa. Naru gurado kowuringga ngu, ene ngu narungga nguromu nangge. Ene ngundiro ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA