Matthew 7

Ye Oni Guraro Murini, Ma Wirikowero

(Luk 6:37-38; 41-42)

Yisasdo mande gura eyingo. Ye oni goweyemo enengo muri ngu ma wirikowero. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, Anutdo ye nguya wirikoyerowa. Ngundiro nangge, ye dobookuriyeboro muriye wirikootoyi ngu, Anutdo muri ngundiro yeno nguya tewa. Yengo mamana mandero rogoga dobookuriyemo tetenggoku, ngu Anutdo yeno nguya ngundiro nangge gumi yunowa, ero eyingo. Yo, no mande adingayi gura yeno ngandiro eteno. Ge ndawugaro dobooge doongeyimo oo kakawu bodaga oo kenootoni oorooteku, ngu ge doongengge nenengo de bingo urungga oorooteku, nguno ge ma kenoro ingoote? Ndawugaro ge doboogemo ngandiro ete? Doboone, nondo doongenggemo oo kakawu bodaga oorooteku, ngu yewe toongewa. Ge ngundiro eteku, ene naru bidodomo, de sosi urungga doongenggemo nguno ooroote. Ge mibuge tegedodo oni! Ge koreteya de sosi urungga doongenggemo oorooteku, ngu andangeya yoko. Ge ngundiya teya ngu, asa, ge mete doboogemo ngu gome kenoro, oo kakawu bodaga ngu andangewa.

Nga mande adingayi gura. Ye oo kundingiyi, ngu se, bo ma yunowero. Ye oo ngundiro gome gome bo yunowonggoku ngu, asa, sodedomangge ene bodo yomburiyoro, wongooni utoni, ngundo yowoorengoro yokiwa. Ngundiro nangge, oni gura Anutro Mande Keta Mesarango ngu naru bidodo ngu ma yootoningga ngu, asa, ye ene yokoyi. Ngundiro eyingo.

Oni Anutno Yanggango Yemboongeweroyi, Nguro Murini

(Luk 11:9-13)

Yisasdo ngandiro eyingo. Ye nono ooro sumoo ewanggoku ngu, no yunowano. Ye suwooyi sano oo erewewero ngu, ye kenowanggo. Ye yamuko tanggeyisina dikaro, yokakasangootoyi ngu, asa, Anutdo yamuko goosooyunowa. Ye Anutno yemboongero, ooro sumoo ewanggoku ngu, Anutdo oo yunowa. Ngundiro nangge, oni simoo bare oo yowero ngu erewero, ene kenowanggo. Ye yamuko tanggeyisina dikaro, yokakasangootoyi ngu, asa, Anutdo yamuko ngu goosooyunowa.

Ngundiro nangge, oni gura nangonimbo oomanongoyingomboro etoni ngu, eweyimbo digiga inowa bine? Kini. 10 Ngundi oni gura nangonimbo isoro etoni ngu, eweyimbo sire biyomi yoro, inowa, bine? Hamoo oorengo kini. 11 Arisa, merako ngano awa awaye songo songo, ngundo oo kingo duwoo gome ngu nangosumooye yunootenggoku, nguno ngu, ye hamoo ingowanggo. Awaye sambono oorooteku, ngundo nangosumooyemo sumoo ero etoyi ngu, hamoo oorengo, ngu oo gomegomemu yunowero ingowa, ero ingoyingo.

12 Arisa, muri gome oorengo yendo oni simoo baredo yeno teyi, ero ingootenggoku, asa, ye ngu muringga ngundiya nangge eneno teyi. Yo, ye ngu muri nenengo keyootenggoku ngu, asa, ngundo Mosesro mamana mandega Anutro ingondudu eyingo oni oo ngundiro etuyerowonggoku, ngu rogono tero, engge tunooteyingo.

Keta Oruweroyi Oorega Ngu Oore Bodaga Ngundiro

(Luk 13:24)

13 Arisa, ye Anutro mamana mande ngu keyoro ngu, ye Anutro oni bidodo oore bodaga tembaniwooremu nguno oorero, Anutro sambo endemo oorewanggo. Ene Setanro oore ngu urungga mera nenengo gome nangge. Yo, oni simoo bare oowooyingga oorengo, ngu oore urungga ngu keyoro, oororo oonootewanggo. 14 Ene Sambo Endemo oore, ngundo oore tembaniwoorega ngu bodaga nangge. Yo, keta sugi sugi oruweroyi oore tembaniwoorega ngu bodagamu, nguro ye ko biyomi terogogo, erewero nguno oorewanggo. Oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngundo nangge kenoro, Anutno oorewanggo.

Ye Setanro Ingondudu Eyingo Oni Godange, Nguro Ingonda Teyi!

(Luk 6:43-44: Luk 13:25-27)

15 Ye Setanro ingondudu eyingo oni godange nguro ingonda teyi! Ngu oni ngundo ye kewooroyemo, ememangge ememangge oororo dikaro, torige mande yeno ewanggo. Ene imakeyingo muri tero, torige yeno omburo oorowutoyi, bo gura oowooyi Sipsip enengo muri ngundiro teyingo. Ene kawuye newendemo nguno ngu, ngu se koki biyomi ngundiro. Ngundo ngu omburo, sodedomangge yokiwanggo. 16 Ye koretero enengo muriyengga ngu wirikoro kenootoyi, ngu ene nenengo bine, ngundi biyomi bine ewanggo. Nga oni nga enengo ootootooye, ngu gome tetoyi, kenoro ngu, asa, ye nguno ingoro, enengo muriye ngu nenengo, ero ingowanggo. Yo, Muli dega, ngundo ngu yowoorengoro, koonda ma tewa. Ngundiro nangge, dimoo uto, kakari sanggiri, ngundo yowoorengoro, mbako ma tewa. Hamoo oorengo kini. 17 Yo, de bidodo gome yanggango tero ngu, ene tanggori gome nenengo nangge enggewanggo. Ngundiro nangge, de biyomi, ngundo ene engge gome metemi ma enggewa. 18 De metemi, ngundo engge biyomi ma enggewa. Ngundiro nangge, de biyomingga, ngundo ene engge gome metemi ma enggewa. 19 De bidodo gome ma enggetoyi, asa, ene de ngu doongooro, deko yokawanggo. 20 Ngundiro nangge, ye ngundiro oni ngu enengo muri biyomi tetenggoku, ngu kenoro, ye nenengo tunoo ingootenggo. Ene godange eyingo oni nangge, ero ingoyingo. Ngu oni nguno, ene Anutro murini ma keyoyingo, hamoo oorengo kini, ero ingowanggo.

21 Nguro ngu, oni guminggado ngu noorengo Anut Oo Bidodo Simbunani etenggoku, ngu gumi nenengo kini. Kini, oni ngu enengo bingamiye okooro, ene Anut oowooyi nguro ma ingoro tetenggoku ngu, ene Anutro sambo endemo enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno ma uwanggo. Ene oni gura Awane sambo endemo oorooteku, ngu gome keyoro ngu, asa, Awane kenowa. 22 Arisa, oode kootuyisina, Anutdo naru wenganggakuno wirikoyeroweroyi naruno, oni oowooyingga oorengo mayero ewanggo. Oo Simburi Simbunani Urungga, noore gengo oowoonggemo, noorendo gengo mandege keta mesarango ngu wesiyoro, merambooro biyomi andangero, muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu nguya teyingo. Ero ewanggoku, ene ngu narunggano nguno, nondo mande ngandiro gumi ewano. Yendo ngu yengo oowooye bingamiye nangge okooro, noro nowoondoye hamoo ma teyingo, nguro ngu, no yeno mande yanggango eteno. Nondo ngu ye watayi kini. Ye weti mbumbuwa oni biyomi! Ye sodedo sayi! No ngundiro ewano, ero eyingo.

Ya Yeweroyi Muri Eraya, Nguro Mande Adingayi

(Luk 6:47-49)

24 Arisa, Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Oni gura noro mandene gome keyoro, ingoro ngu, ene ingondudu metemi yoote. Ngundiro oningga ngu, ngu ngandiro. Ene ingondudu metemi yoro, nguro ene ya yanggango ngundiro mera yanggangonggakuno de nonggini gagiwi yoro, yeteku ngu. 25 Ngundiro tero, sono urungga omburo, sono tuwi urungga ootoogero, doogo urungga ombutoni ngu, enengo yangga ngu yanggango ootooro, ma tookero sorewa. Ndawugaro nguro, ene mera yanggangonggano de nonggini gagiwi nguno yeyingo. 26 Ngundiro nangge, oni gura noro mandene ingoro ma keyoro, ene oni ingonduduni kini ngundiro. Ene ya yeweroyi ngu ingondudu kini. Nguro ene ya nonggini ngu mere setoni, mera newendemo amuno ma uyingo. Kini, ene ya ngu mera sanganimo nangge yeyingo. Ngundiro nguro, sono doogo urungga omburo, sono mewuyi urungga tetoni, ngu enengo yangga ngu yanggango kini, nguro sodedomangge tookero sorewa. Yo, hamoo oorengo, ngu tookero, sorero yomburiyomukowa. Ero eyingo.

28 Yisasro mande ngu kinitetoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo enengo mandeni etuyerowoku, ngu ingoro, ene soriyokoro hamoo ingowonggo. Ndadiro nguro, Yisasdo mandeningga ngu wesiyoro eteku, ngu mamana mande etuyeroyingo onindo etenggoku, ngundiro ma wesiyoro eyingo. Kini, Yisasdo mande oni simoo bare yunowoku, ngu yanggango oorengo eyingo.

Copyright information for `RWORAWA