Matthew 8

Yisasdo Oni Mambugoridodoga, Ngu Yomosiyoyingo

(Mak 1:40-45: Luk 5:12-14)

Yisasdo puringga ngu yokoro, ene ameno ombutoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo ene keyoro oorowuyingo. Ngu narunggano nguno, oni gura mambugoridodoga, ngundo Yisas tanggeyimo omburo, bagootero eyingo. Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, no ingooteno. Ge mete noro ingoya, noyega, mete tewe, ero eyingo. Ngundiro etoni, asa, Yisas ngu oni mambugoridodogaku ngu kenoro, nowoondoyi tero, kandeyi eneno yero, eyingo. No ngundiro tewero gome ingooteno. Ge mete te. Ene ngundiro etoni, arisa, sodedomangge ngu oni mambugoridodogaku, enengo sayininggaku mete teyingo. Asa, Yisasdo mande gura eyingo. Ge no manggone gome ingo! Ge oororo ngu, oni gurano gengo sayi yomosiyooteku, nguro ma ewero. Kini, ge sodedo ooroya, gengo gowege moondege Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi ngu etuyero. Ene ge geyoro ingoro, gowege moondege sayi mete tero, ero ingoro ngu, kuri Mosesndo ewoku, ngundiya teyi. Ngundiya tetooga, oni simoo baredo geyoro, ataga gengo sayingge ngu mete tete. Ero ingowanggo.

Me Oni Tabangongga, Ngu Newende Hamoo Oorengo Teyingo

(Luk 7:1-10)

Yisas Kapeniyam endegano nguno utoni ngu, ngu naruno nguno, me oniro tabango ururu gura nguro me oni ngu onibi kandegura (100), ngundiromu ngu soboyerooteku ngu, ngundo Yisasno omburo, ngandiro sumoo eyingo. Noro Oo Bidodo Simburi Simbune, noro kirikiri oni gura sayi urungga tero, yano ooroote. Ngu ene kekandeyi ngu kuri kumooyingo, ngu ene ogingo urungga yoro ooroote. Ero eyingo. Yisasdo enengo mande ngu ingoro, enebana gumi eyingo. Nondo oororo, ene yewe, mete tewa. Ero eyingo. Ene ngundiro etoni, asa, me oni tabango urungga Yisasno mande gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi, no oni metemi kini. Ngundiro nguro, ge noro yano ma ombuwa. Ge mande kingo nangge etooga ngu, noro kirikiri oningga ngu, ene mete tewa. Nondo noso nangge noro oni sobosobo urungga moore. Ene oo etoni ngu, nondo oo ngundiro teteno. Ngundiro nangge, noro me oni nowoondonemo oorootenggo. Arisa, nondo guraya, oorowu, ewanoku ngu, ene oorowuwa. Nondo guraya, ombu, ero ewanoku ngu, asa, ngu ombuwa. Nondo nenengo kirikiri oni guraya ko ngundiya te, ewanoku ngu, ene oo ngundiro tewa, ero eyingo. 10 Yisasdo enengo mandega ngu ingoro ngu, soriyokoro, yowoorengoro, oni eneya namoko nguno etuyeroro eyingo. No yeno hamoo oorengo eteno. No ngu Iserel oni gura newende hamoo teyingongga, ngundiro no ma kenowono, ero eyingo.

11 No yeno hamoo eteno. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno oni simoo bare oowooyingga ngu sowe gura gura Yudaro oni kini, me oni tabango urungga ngundiro. Yo, ngundo sambo endemo nguya omburo, oo simbo urungga naruno, Ebaraham, Ayisak, Yekob, ngudodo bibitero, oo nero oruwanggo. 12 Ene Anutdo endega enengo Iserel oni simoo bare soboyerooteku, nguro yomosiyoyingo. Yomosiyootoni, ene enengo Iserel oni simoo bare oowooyingga nowoondoyemo hamoo ma tero, nguro ene sambo endemo ma oorowuwanggo. Anutdo ngu oni ngu oweyerootoni, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi nguno oorongoowa. Oorongootoni, nguno ene ureri urunggano sendo moguru urungga tero, metokarikari tero oruwanggo, ero eyingo.

13 Ngundiro ero ngu, asa, Yisasdo yowoorengoro, me oni tabango urunggakuya ero, gengo yano u! Gengo nowoondoge hamoo teyingongga, nondo gengo ko oni yomosiyoowe ero ingowokunggaku, ngu ataga engge tunootete. Ero etoni, naru ngundiro nangge, Yisasdo etoni ngu, enengo ko oninggaku sodedomangge mete teyingo.

Yisasdo Pita Konggeyi Yomosiyoyingo

(Mak 1:29-31; Luk 4:38-39)

14 Arisa, Yisasdo omburo, Pitaro yano uro, konggeyi kenoyingo. Ene sayi goweyi kookingo urungga yetoni, yabano wetororiyingo. 15 Ngundiro nguro, Yisasdo Pita konggeyi kandeyi dowootoni ngu, nguno nangge, sayininggaku kinitetoni, nguro ene ootoogero, Yisasro oo karo yomosiyoyingo.

Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga Sayidodomu Yomosiyeroyingo

(Mak 1:32-34; Luk 4:40-41)

16 Arisa, suwootetoni, oni simoo bare oowooyingga mbooro biyomimbo yoyoyingomu, ngu yoyoro, Yisasno mayeyingo. Mayetoyi, asa, Yisasdo mbooro biyomiku oni nowoondoyemo oorootenggoku, nguno ero oweyerootoni, besero sayingo. Ngundiro tero, sayi oniku nguya yomosiyerootoni, ko mete teyingo. 17 Kuri Anutro ingondudu eyingo oni oowooyi Ayisaya, ngundo Yisasro mande ngandiro nakangoro eyingo.

Enendo enesu nangge sayinani bidodo andangero yokoro, ene noorengo sayi gura gura kuri koorowooro oorowuyingo. Ero eyingo. (Ayisaya 53:4)

Oni Gurado Yisas Keyoweroyi Oorega Ngu Tango Kini

(Luk 9:57-62)

18 Ngu naruno nguno, oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, Yisas pawangootoyi, nguro enendo kirikiri onino eyingo. Noore sono koongeyingo anduroko oorewato, ero eyingo. 19 Ngu naruno, Anutro mamana mandero etuyeroyingo oni, ngundo Yisasno omburo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge ende bidodo oorowuwaku ngu, no nguya geya oorowuwero ingooteno, ero eyingo. 20 Ngundiro etoni, asa, Yisasdo mande gumi eyingo. Diguno se koki oorootenggoku ngu, ene kengeweroyi musiyo moore. Ngundiro nangge, nu nguya takiyedodo moore. Ene no, Anutro Nangoni Oni Kirarongo, ngu wereweroyi musiyo hamoo oorengo kini, ero eyingo. 21 Ngu naruno nguno, oni newende hamoo teyingo gurado Yisas keyoro eyingo. Oo Simburi Urungga, mete bine, no koretero oororo, Awane sobowootoowe, kumootoni merengoorogogo ko ombuwano. Ero eyingo. 22 Ene ngundiro sumoo etoni, asa, Yisasdo gumi eyingo. Oni noro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo mete oni bingo merengooyi. Ene komo ge no keneroya ombu. Ero eyingo.

Yisasdo Etoni, Doogo Urungga Imakeyingo

(Mak 4:36-41; Luk 8:22-25)

23 Ngu naruno nguno, Yisas enengo kirikiri oni nguya wanggo newendemo uyingo. 24 Arisa, ngu naruno nangge, doogo urungga oorengo tunootero, wendeyi tookero, wanggo yowooraringootoni, wanggo wendoni uwero teyingo. Ngundiro tetoni, ene Yisas wanggo newendemo wetororiyingo. 25 Ngundiro tetoni, enengo kirikiri oni sosoreyingo urungga oorengo tero, Yisas yokutuwooro eyingo. Oo Simburi Urungga, ge komo noore hoorooweyero! Noore ataga oonootewero tetetoku nga, ero eyingo. 26 Ene ngundiro etoyi, asa, Yisasdo eneno mande gumi eyingo. Ye ndawugaro sosoretenggo? Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu bodaga nangge! Eyingo. Ngundiro ero, ene ootoogero, doogo sono nguya yeyoro etoni, sodedomangge imakeyingo. Yo, ene ngundiro etoni, doogo imaketoni, wendeyi nguya nenengo yeyingo. 27 Ngundiro tetoni, enengo kirikiri oni ngu kenoro, ingondudu urungga oorengo tero, sosorero, enengo nangge mande ero sumoo eyingo. Nga oningga nga ndadiro oningga, nguro wendeyi, doogo yeyoro etoni, ngundo manggowo ingoro, nguro ene sodedomangge imakeyingo? Ero eyingo.

Yisasdo Oni Erayagomo Mbooro Biyomi Andangeyingo

(Mak 5:1-17; Luk 8:26-37)

28 Ngu naruno, ene sono anduroko oni simoo bare mera nguno oorootenggoku, ngu oowooyi Gadarin nguno ombutoyi ngu, oni eraya mbooro biyomidodo ngu nguya yowuruwooyingo. Ene oni merengooweroyi musiyo yokoro, Yisasno ombuyingo. Mbooro biyomimbo yoyoyingo oni erayaga ngu, se koki ngundiro. Ngundiro nguro, oni simoo bare ngu oni erayagado musiyo oore ma endeyootenggo. 29 Ngu naruno nguno, mbooro biyomikundo Yisas kenoro, meno yanggango ero eyingo. Ge Anutro Nangoni, ge nooreno ngano ndawuga tewero ombute? Ge noore ogingo urungga yunowero ombute, bine? Ataga narungga, noore Setanro ko oni yoyoro, Setando musiyo biyomimo yoyeweroyi naru kini, ero eyingo. 30 Ngu naruno, bo oowooyingga oorengo sono koongeyingo namoko oo nero oruwonggo. 31 Bo oo netoyi, mbooro biyomi oni erayagaku nowoondoyarimo oruwonggoku, ngundo bo kenoro, nguro ene Yisasno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eyingo. Noore oweyerootoyi, oorero, mete noore bo andu nowoondoyemo uwato, bine? Ero eyingo.

32 Ene ngundiro sumoo etoyi, asa, Yisasdo ngu ingoro, mande gumi eyingo. Yo, mete ngundiya teyi! Ene ngundiro etoni, arisa, mbooro biyomiku oni erayagaku yoyokoro, boku nowoondoyemo utoyi ngu, arisa, sodedomangge boku yondoyidoro oororo, mera tembanimo sorero, sono koongeyingomo uro, nguno kumoomukoyingo.
(Mosesro mamana mandeno ngu, Iserel oni bo sobowooro, ko, utoro neweroyi nguya, roogo oorengo teyingo. Arisa, Yisasdo boku yoyokootoni kumoomukoyingo.)


33 Ngundiro tetoni, bo sobosobo oniku ngu kenoro, sodedomangge ene yondoyidoro, endemo ko oororo, bo bidodo kumoowonggoku nguro ero, ko, oni erayaga mbooro biyomimbo yoyoyingo ngu mete teworiku, nguro nguya ero endeyoyingo. 34 Ngundiro etoyi, ngu endemo simoo bareku bidodo sanggiri tero, Yisasno mayeyingo. Ene Yisas kenoro ngu, nguno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo inoro, nga merangga nga yokoya, gurasina toonge, ero eyingo.
(Ene ngundiro ewonggoku, ndawugaro nguro, Yisasdo enengo bo sobowooro, digi yoweroyi koyi, ngu yomburiyoyingo.)


Copyright information for `RWORAWA