Matthew 9

Yisasdo Oni Kekandeyi Kuri Kumooyingongga Ngu Yomosiyoyingo

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

Ngu naruno nguno, Yisasdo wanggo newendemo uro, sono koongeyingo anduroko oororo, enengo ende damonimo ko mayeyingo. Mayetoni, oni kekandeyi kuri kumooyingongga yabano yero, oni gidaregado sumooro, Yisasno mayeyingo. Arisa, Yisasdo ngu oni nguro nowoondoye kenoro ingoworomu ngu, ene enengo nowoondoyemo hamoo teyingo kenoro, nguro ene ngu sayi oninggakuya eyingo. Nangone, nowoondoge imakeyingomo ootoo. Nondo gengo mbumbuwage andangero yokoro kabeteteno, ero eyingo.

Ngundiro etoni, Mosesro mamana mandeno etuyeroyingo onindo ngu ingoro, enengo nangge mande ero, ingoro eyingo. Nga oningga ngando, Anut kootuyisina ero yomooyinoro mande biyomi ete. Ero eyingo.

Asa, Yisasdo enengo nowoondoye bidodo kenoro ingoro, ngandiro sumoo eyingo. Ye ndawugaro yengo nowoondoyemo ngundiro biyomi ingootenggo? Oore eraya ngu sayi oningga nguya eweroyi ooroote. Ndawu oorega ngu dagate? Nondo eneya ewano, gengo mbumbuwa andangero yokoro kabetewano; ngundi, ge ootoogeya oorowu, ero ewano, bine? Ndawu oorega ngu gome? Ero sumoo eyingo. No nenengo etuyeroro ewero. No Anutro Nangoni Oni Kirarongo ootooro, yanggangonedodo no mete merako ngano oni bidodoboro mbumbuwa andangero yokoro, kabetewano, ero eyingo. Arisa, ene ngu oni kekandeyi kuri kumooyingongga nguya eyingo. Ge ootoogeya, gengo yaba yoya, gengo yano u. Ero eyingo. Ngundiro etoni, ene ootoogero, enengo yano uyingo. Oni simoo bare namoko oruwonggoku, Anutdo yanggango oni yunowoku, ngu kenoro ngu, ene sori urungga yokoro, Anut oowooyi bingami ero okooyingo.

Yisasdo Matiyu Negongoyingo

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

Ngu naruno nguno, Yisasdo nguno oororo, Gabuman digi beye yoweroyi oni oowooyi Matiyu ngu kenoro eyingo. Ge ombuya, no kenero, eyingo. Ngundiro etoni ngu, asa, Matiyu ootoogero, Yisas keyoro oorowuyingo.

10 Yisasdo kirikiri oni nguya, Matiyuro yano oororo, oo netoyi ngu, digi yoweroyi oni gura, ko, mbumbuwadodo oni nguya omburo, ngudodo oo neyingo.
(Yuda merako nguno Gabuman digi beye yoweroyi oni, nguro muri biyomi ngu ngandiro. Ngu oningga, ngundo Gabumando uri ewaku, enendo digi beye dagaro, awuroko ero, digi gumi enengo yoro, gumi gidarega ngu andangero, Gabuman nguno inoote. Yuda oni ngu enengo muri watayi, nguro ene yakaka oni, ero etenggo.)
11 Mosesro mamana mande sobowooyingo oni, oowooye Parisi, ngundo Yisasro kirikiri oniku yeyoro eyingo. Ndawugaro yengo oo Simburi ngu digi beye yoweroyi oni, ko, mbumbuwadodo oni nguya oo netenggo? Ero sumoo eyingo.

12 Yisasdo ngu mandega ngu ingoro, mande gumi eyingo. Oni sayi kini ngu, sayi mambu yomosiyoweroyi Doguta onino nguno ma oorowuwanggo. Kini, oni sayidodo, ngundo nangge Dogutano oorowuwanggo, ero eyingo. 13 Kuri Anutro ingondudu eyingo onindo nakayanggano nguno Anutro eyingo.

Nondo ngu nowoondoye ebe ino ino teweroyi muringga, nguro gome ingooteno. Ngu muringga, ngundo nono wooro yeweroyi, ngu dagate. Ero eyingo. (Hoseya 6:6)
Ene mande soweyoro gura eyingo. Ye Anutro ingondudu eyingo oni nguro mande ngu gome ingoyi, nguro damoni ndadiro? Ngundiro nangge, no oni nenengomboro nangge ma ombuyingo. Kini, no oni mbumbuwadodomu negoyerowero nguya ombuwono. Ero eyingo.

Oowari Roogo Teweroyi, Nguro Muri

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14 Ngu naruno nguno, sonoyeroyingo Yon oningga nguro kirikiri onindo Yisasno omburo, sumoo eyingo. Ndawugaro nguro, noro, ko Parisi oni nguya oowari roogo tero, gengo kirikiri oni ngundiro ma tetenggo? Ero sumoo eyingo.

15 Yisasdo mande ngu ingoro, nguro gumi eyingo. Bare yoweroyi naruno, dobookurine, yayane, awa namone mayetoyi ngu, nguno oni oni teweroyi naruno, oowari ma roogo teweroyi. No merako ngano ma oruwanoku narunggano ngu, asa, nenengo kirikiri oni oowari roogo tewanggo, ero eyingo.

16 Yisasdo mande adingayi eraya yunoro, ngu etuyeroro, muri keta ko muri kurimi ngu ma yowuruwoowero. Ngu ngandiro: Oni kumba sosowo ketangga yoro, ngundo nengguro kurimingga nguro witu ma ukingoro webisiyowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, ngu kumba sosowoongga, witu ukingowonggoku, ngundo nengguro ko omboongewa. Ketanggakundo kuriminggaku omboongetoni, nguno witu urungga tunootewa. 17 Ngu ngandiro: oni gurado bo simoongo ketamu yoro, si kurimimo ma siriyoote. Ndadiro nguro, ngundiro tewaku, bo simoongonggakundo si kuriminggaku omboongero, merako sorero, si, bo nguya yomburiyowa. Ngundiro nangge, oni bo simoongo, si ketamo siriyootoyi, ngu bo, si nguya mete oruwa. Ero eyingo.

Yisasdo Tabango Oningga Namboni Yokutuwooro, Bare Sayidodoga Nguya Yomosiyoyingo

(Mak 5:22-43; Luk 8:40-56)

18 Yisasdo mande soweyoro, ero etoni ngu, yowuru yaro tabango oni gura omburo, boodoo oondoogero eyingo. Anangu, no nambone kumoote. Mete, ge ombuya, kandege eneno yeya, yokutuwootooga, ene ko ootoogero, keta orini, Ero eyingo. 19 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo, enengo kirikiri onidodo ootoogero, ene keyoro oorowuwonggo.

20 Ngu naruno, bare gura komboro sayi yoro, mooma naru kande eraya kegidemboro eraya oruwoku, ngundo Yisas kootuyisina oororo, nengguroni tanggeyisina dowoowo. 21 Enengo newendemonggo ngu ngandiro ingoro ewo. No nengguroni tanggeyisina nangge dowoowanoku ngu, asa, nenengo sayine mete kinitewa, ingoro eyingo. 22 Ngundiro tetoni ngu, Yisasdo yowoorengoro, kenoro eyingo. Nambone, mete, ge nowoondoge imakeyingo ootoo. Ge noro nowoondoge hamoo teyingo nguro ngundiro nangge, sayingge kinitete, ero eyingo. Ngundiro etoni, ngu naruno nangge, enengo sayinggaku kiniteyingo.

23 Arisa, Yisasdo tabango oninggakundo yano ombutoni, nguno oni simoo bare oowooyingga oorengo nguno ootooro, sendo moguru tero, nggusi uwooro oruwonggo. 24 Yisasdo oo ngundiro kenoro eyingo. Anangu, ye sayi! Nga bare buniyongga nga ngu ma kumooyingo, ene wetoroote nangge. Eyingo. Ene ngu mandega ngu ingoro, nguro ene yomoo inoyingo. 25 Ene ngundiro tetoyi, Yisasdo oni simoo bare oweyerootoni ngu, endesina ooretoyi, ya newendemo uro, bare buniyonggaku kandeyi dowootoni, ko keta tero ootoogeyingo. 26 Ngu ooga tunootewoku, nguro mandeni sodedomangge ende bidodomo ngu mera guminggano oorooteku, ngu ingowonggo.

Yisasdo Oni Eraya Doongeyari Kiringomu, Ko, Oni Manggowo Gosiyoyingongga Nguya Yomosiyoyingo

27 Ngu naruno nguno, Yisasdo ngu endega yokoro oorowutoni ngu, oni eraya doongeyari kiringomu ene keyoro, meno yanggango eyingo. Ge Yuda oniro tabango urungga Dewit nguro osiyi! Ge noorengo nowoondoyi teyuno! Ero eyingo. 28 Yisasdo ngu ingoro, ene nowoondoyari kenowero yano utoni, ngu oni doongeyari kiringo erayagaku nguya uyingo. Yano utoyi ngu, asa, Yisasdo erayagaku yeyoro, towooyeroro, sumoo eyingo. Yari nowoondoyarimo ngu nondo yomosiyeroni ingooteri, bine? Ene ngundiro etoni, doongeyari kiringo erayagakundo mande gumi eworiyo. Oo Simburi Urungga, ge mete noore yomosiyoro, ero eyingo. 29 Ene mande ngundiro etori ngu, asa, Yisasdo kandeyi doongeyarimo yero eyingo. Arisa, yari nowoondoyari nono hamoo tetori nguro, ataga ngundiro nangge, engge tunootewa. Ero eyingo. 30 Ene ngundiro etoni, sodedomangge doongeyari mete teyingo. Ngundiro tetoni, asa, Yisasdo eneya mande yanggango eyingo. Yari ingonda teri! Yari oni gurano nga ooga ngaro ma ewero! Ero eyingo. 31 Ene ngu oni erayagaku endesina oorero, ngu ooga Yisasdo tewoku, nguro mandeyi sodedomangge ende bidodomo ngu mera guminggano oorooteku, ngu wesiyoro eyingo.
(Yisasdo mande ngundiro eyingo ngu, ndawugaro nguro, ene naru rogono sayi oni yomosiyeroro ngu, enengo ko nenengo Anutro Mande Keta Mesarango wesiyoro eweroyi, ngu ma tewa.)


32 Ngu naruno nangge, Yisasdo ngu endega yokoro, oorowutoni ngu, oni gidegado oni gura mbooro biyomimbo manggowo gosiyoyingomu, ngu yoro, Yisasno ombuyingo. 33 Arisa, Yisasdo ngu mbooro biyominggaku owetoni, ngu oninggaku mande eyingo. Oni simoo bare ngu kenoro, soriyokoro eyingo. Noore kuri ngundiro ooga Iserel merako tunootetoni, ngu ma kenoyingo. Ero eyingo. 34 Ngundiro nguro, Parisi onindo Yisasro ko kenoro, nowoondoyemonggo boguwooro mande ngandiro eyingo. Ene mbooro biyomi Setanro yanggangomonggo ngu andangete. Ero eyingo.

Noore Anutno Kira Etooye, Ko Oni Oowooyingga Soweyerootoni, Enengo Kono Ombuwanggo

35 Ngu naruno nangge, Yisasdo ende bidodomo endeyoro, Yudaro yowuru yano uro, simoo bare etuyeroro, Anutro Mande Keta Mesarango wesiyoro yunoro, oni simoo bare yowoosooro, Anutro mande muriningga, ngundo enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno utoyi, ene nowoondoye hamoo teweroyimboro. Ngundiro tero, ene oni sayidodomu, ko, sayi gura gura nguya yomosiyeroyingo. 36 Yisasdo oni simoo bare yeyootoni, ene kowuri gura gura ingoro, nguro ingondudu urungga tero, ene biyomi nangge oruwonggo. Yisas newendemonggo yeyoro, nguro nowoondoyi urungga teyunoyingo. Ndawugaro nguro, oni simoo bare ngu Sipsip ingonduduye kini ngundiro, ko, sobowooweroyi ko oni gome nguya kini. 37 Ngundiro nguro, enengo kirikiri onikuya mande gura ngandiro eyingo. Oowari oowooyingga kono kuri mandoni yewoku, ene nguro ko oni oowooyingga kini. 38 Ngundiro nguro, ye komo Anutno kira etoyi, ko oni oowooyingga soweyerootoni, Anutro kono omburo, oni simoo bare yowuruyerowanggo. Eyingo.
(Nga mandega nga ngu, Yisasdo hamoo oowari kono nguro ma ete. Kini, oowari mandoni yewoku, ngu oni simoo bare ene nowoondoyemo hamoo teweroyi namoko tetenggoku ngundiro.)


Copyright information for `RWORAWA