Philemon 1

No Pol, no ngu Krayis Yisasro koni tewonoku, nguro ya biyomimo oorooteno. Nondo nga so uyingga nga ngu, Palimon, gengo nakangooteno. Ge ngu noorengo Kristen doboonani oorengo, konani nguya gobooro guranangge, nguro nondo noorengo Kristen doboonani, Timootiya ge kambagerootero.
Copyright information for `RWORAWA