Philippians 2

Noore Komo Imakeya Ayibinonggo Ootooya, Ngunonggo Ngu Dobookurinanimboro Nowoondoyi Tewato

Arisa, no yeno mande gura nguya yeno wesiyoro etoowe, nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu sanganimo yanggango dikayi. Ngu ngandiro. Yengo nowoondoye, ngu Krayisno yanggango yootenggo, bine? Ye bine Krayisro nowoondoyiningga, nguro ye nowoondoye imakero oorootenggo, bine? Ye bine Yukaro ketangga ngu nowoondoyemo oodoni, nguro ye Krayisya gobooro ko tetenggo, bine? Ye bine yengo nowoondoye, ngu oniro nowoondoyi tero, nowoondoye oni yunootenggo bine? Ye oo ngundiro tetoyi ngu, asa, no yengo oni oni teteno. Ene ye komo noro oni oni nga tetoyiga urungga tunooteni, ngu ngandiro. Ye komo ingonduduye gobooro teya, nowoondoyi teweroyi muringga, ngu dobookuriyeboya nangge, nowoondoyi teweroyi, ngu oni bidodoboro teyunoya, nowoondoye gobooro oni gidarega yuno. Ye ngu yengomboro nangge ma ingoro, ngunonggo yengo oowooye bingami nangge okoowero. Kini, ye komo oni gidaregado muri gome ngundo yengo muringga ngu dagayeroote. Yendo ngu yengo oo ngu nangge, ma sobowooro koyi tewero kini. Ye komo oni songomboro oo nguya, gome sobowooya, ene ooro wenonootoyi ngu, asa, ye komo ngu hoorooweyero.

Krayisdo Ngu Enengombo Imakeyingo Oodoni, Nguro Anutdo Bingami Ero Okooyingo

Ye ngu komo Krayis Yisasdo ingonduduga teyingo, ngundiro ingondudu teyi. Ene ingondudu ngandiro teyingo. Yisas, ngu Anut oorengo. Enengo yanggangoni ngu Anutro yanggangoni ngundiro. Ene hamoo oorengo, ene Anut eweyi ngundiro, ene ingoyingomu ngu, ene Anut eweyi ngu newendemo oruwero ingoyingo. Enesu nangge ingondudunimo mande gosiyoro, nguro ene oo bidodo sobowooweroyi muringga Anutdo tero sambono oorooteku, ngu yokoro, ene merako ngano omburo, oni kirarongo ko oni ngundiro tunootero, oni simoo bare hoorooweyeroweroyimboro ombuyingo. Onindo kenoyingomu, ngu oni oorengo ngundiro teyingo. Ene ngu oni, nowoondoyemo owoorongo ootooro, ngunonggo ngu ene Anutro manggowo, nguro mandeni, ngu nangge, suwooyi sano ngu keyoro, ko teyingo. Yo, ene oo ngundiro tero, nguro ene meyero, de omukondino oyimo koorowooro mete kumooweroyi. Ngu muri tewoku, ngunonggo Anutdo Yisas oowooyi ngu okooro awuno oorengo yewo. Nguno ngu, Anutdo oowooyi gura inowoku, ngu oni oowooye bidodo dagayero, oowooyi urungga oorengo inoyingo. 10 Yo, Anutdo ngu Yisas yeni sobosobo koreteyingo yewoku, nguro ene sambo endemo oni, merako oni, oni kuri kumooyingo, enengo musiyomo oorootenggoku, ngu nguya sobowoote. Ngu oo bidodo, Yisas oowooyi bingami ero, ene keyi damonimo bodo oondoogero suwooyi sano oowooyi okoororuwanggo. 11 Yo, Anutdo Yisas oowooyi yeni urungga tunootetoni, nguro suwooyi sano, oni simoo bare bidodomo, oowooyi okooro ngu, ene oowooyi murini yootunoro ewanggo. Yisas Krayis, ngundo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ero ewanggo. Ene Yisas oowooyi ero okooro ngu, ene eweyi Anut oowooyi nguya okoowanggo.

Noore Ngu Soru Himi Ngundiro, Oni Kewooroyemo Oruwato

12 Arisa, ye Kristen dobookurine oorengo, Anutdo ye kuri ko yoyowoku ngu, ngundiro nguro, no kuri yeno oruwonokuno, ngu naru nguno, ye suwooyi sano, Yisas Krayis manggowo keyowonggoku, ngundiro nangge, no ataga, oriroko oorootenoku, ngano nguya, ye komo, ngu muringga ngu suwooyi sano ngundiya teyariyi. Nguro ngu, ye komo ingootenggo. Yengombo nangge yanggango ma tero, ye mete Anutro, ko ngu tero, enengo murini keyoweroyi, ngu ereremo kini. Ene Anutdo yeno yanggango teyunooteku ngu, asa, ye mete enengo koni gome tero, yade yade oororo, Yisas yeno ko ombuweroyi naruno, ngu temukowa. 13 Noore ingooteto. Anutdo ye kewooroyemo nguya ko teteku ngu, enengombo ye yanggango yunoro, enengo mandeni keyoyi, ero yokutuyeroyingo. Yokutuyerootoni, ye nguno ngu, Anut enengombo ingooteku, ngundiro ko tetenggo.

14 Oo bidodo yendo tetenggoku ngu, ye komo yengo ebe, sanggiriyega, rongge sambi muringga, ngu bidodo yokoya, ye ko nangge teyi. 15 Ye ngu komo ngundiya teya ngu, nguro ngu, ye mete gome nenengo ootooro, yeno biyomi gura ma oodoni, nguno ngu, ye Anutro simoongo tero oruwanggo. Nguno ngu, yeno oo biyomi gura nguya kini. Ene oni ye kewooroyemo, ngunonggo mande muri biyomi tero, endeyootoyi, ene yengo endeyoyingo muriye ngu nenengo nangge keyootenggo. Ye ngu Yisasro Mande Keta Mesarango ngu yoro, gome dowootoyi, ndindi tetoningga ngu, ye mera ngaro oni simoo bare, ngu kewooroyemo ngano oorootenggoku ngu, ye soru himi oorengo suwoo ooreriko oorooteku, ngu ngundiro. Nguro ngu, Yisas Krayis ko ombuweroyi, naruno ngu, no yengo oni oni tewano. No nguno ingowanoku: No kingo ko tero, yanggangone kingo ma yomburiyoyingo. Kini, ye Krayisro mande muri gome, nguno endeyootoyi, ngu engge gome tunootete, ero ingowano. 17 Ene ataga, nondo oo ingootenoku ye nguya ingoyi. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga ngu, yengo wooro Anutno yetenggoku ngundiro. Anutdo enengo wooro yeyingo oni, nguro wooro yeweroyi tetoyi, nguro ene oni oni tero, ngundiro nangge, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo nguya, kenoro, oni oni teyingo. Kuri, Anutro wooro yeyingo oni, ngundo wooro yeweroyi eraya ngu Anutno yeyingo. Gura ngu wooro yeweroyi, ko gura ngu Wayinmbo wooro yeweroyi. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu wooro yeweroyi ngundiro. Rom me oni, ngundo no nureyi kumootoowe ngu, asa, no sidu darone ngu Anutno Wayin wooro yeweroyi, ngundiro teyingo. Ngundiro tetoni nguro, no mete oni oni tewano. Ngungga ngu ngandiro: no ngu yeya Anutno wooro, ngundiro inoro, nguro noore oni oni teteto. 18 Nguro ngu, ye ngu noya gobooro oni oni tewato.

Timootiro Mandeni

19 Ene, Oo Bidodo Simburi, Yisas ngundo etoni ngu, asa, naru bodaga nangge yokoro, no Timooti sureyootoowe, yeno oororo, naru bodaga yeno oodegogo, ko ngano ombuwa. Ene ko omburo, ngundo yengo mandeye, ngu nono etoni ingowano. Nguno ngu, noro nowoondone ngu yengo oni oni urungga oorengo tewano. 20 Noro oni gura, Timooti ngundiro kini, ene ngu noya nowoondonari guranangge. Enengo newende ngu, ye hoorooweyerowero gome oorengo ingondudu tete. 21 No oo ngundiro yeno etenoku, ndawugaro, no oo ngu watayi nguro: Oni songo gidarega ngu, enengo oo ngu sobowoowero nangge ingootenggo. Ene Yisas Krayis, nguro koni ngu sobowooro teweroyi, nguro gome ma ingootenggo. No ngundiro ero ingoyingo. 22 Ene yendo Timootiro, ngu ingootenggoku ngu, ene oni gome metemi. Enendo ngu no hoorooweneroro, mande keta gome, ngaro koyi tetero, simooyembo awa awaye kono hoorooweyerootenggoku, ngundiro. 23 Nono oo bidodo tunootewaku ngu, ingomukoro ngu, ngu naruno, no ene sureyootoowe, ene yeno, nguno sodedo oorowuwa. 24 Nondo ngu hamoo oorengo ingooteno. Oo Bidodo Simburi, ngundo oore yomosiyootoni ngu, asa, no nguya, naru bodaga, yeno nguno oorowuwano, ero ngundiro ingooteno.

Ipaporodayitasro Mandeni

25 Nondo ngu, no komo Ipaporodayitas, sureyootoowe, yeno nguno oorowuni, ero ingooteno. Ene ngu noorengo doboonani, ene ngu noya ko gobooro tero, nguno ene no hoorooweneroro, Krayisro Mande Keta Mesarango, nguya wesiyoro eyingo. Kuri yendo, yengo ko oni sureyootoyi, nono ombuyingo. Enendo ngu no hoorooweneroro oodoni, asa, no ene sureyootoowe, yeno ko oorowuwa. 26 Enengo newende ngu, ye yeyoweroyimboro hahangero, ero ooroote. Ndadiro nguro, yendo ene sayidodo, ero ingootenggoku, mandega ngu ingoro, nguro ene newende kowuri, ingoro, ooroote. 27 Hamoo, kuri ngu ene sayi tero, kumoowero namoko teyingo. Ene Anutdo enengo nowoondoyi tero, Ipaporodayitas, yeni, ene mete teyingo. Yo, Anutdo, enengo nowoondoyi teyinoro, ko no nguya, tenunoote. Anutdo ene yeni mete tewoku, ngu nangge no nguya, kowuri gurado no wirinerowa, ero ma ingoote. 28 Ngundiro nguro, no ene sureyootoowe, yeno nguno oorowuni, ero hahangeteno. Nguno ngu, ye ene ko kenoro, nowoondoye oni oni tetoyi, nguno ngu, noro kowurine, ngu bodaga imakero uwa. 29 Nguro ngu, Oo Bidodo Simburi, ngu oowooyimo, ye ene yoweroyimboro nowoondoye oni oni teyi. Ye ngu komo oni gura gura ngundiromu, nguro oowooye bingamiye eya okooyi.

30 Ipaporodayitas ngundo Krayis Yisasro konimo ngano namoko kumoowero tewo. Enendo ngu keta oruweroyiga nguro ingondudu urungga ma teyingo. Kini, ene ngu, ko nga yendo ma teweroyi, nguro ene ngu tero, no hoorooweneroro ngu teyingo.

Copyright information for `RWORAWA