Philippians 3

Oni Ene Krayisro Newendemo Hamoo Tewaku Ngu, Ene Oni Gome Nenengo Oorengo

Ye Kristen konebane, no nga mandega nga wenga yokowero ngandiro eteno. Ye ngu, Oo Bidodo Simburi, nguro simoongo, nguro ngu, ye oni oni teyi. Nondo nga mande oni etuyeroyingomboro, mande godange etenggoku, nguro nondo yengo ko nakangowero, nowoondone kowuri ma ingooteno. Ndadiro nguro, nga mandega nga, ngu ye hoorooweyerootoni, enengo mande biyomi etenggoku, yendo ngu kootuyisina yunowanggo. Ye oo nguro ingonda teyi! Ngu ngandiro: Etuyeroyingo oni godange, ngundo ganayeroro etenggo. Ye oni, yengo goweye doongooro yomosiyowaku ngu, Anut doongeyimo, ngu muri nenengo, ero ngundiro etenggo. Ngu oni oo ngundiro etenggoku, ngundo ye ganayeroro, ko biyomi tetoyi, nguro ye ingonda teyi! Ngu oni, ngu se koki biyomimbo, ye yokitenggoku ngundiro. Ndadiro nguro, enendo mande etenggoku, ngu godange mande nangge. Ngundo ye Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bare ingootenggoku, ngu yoyeni hamoo mande yokoro, enengo mande godange, ngu nangge, keyowanggo. Nguro ene ngundiro ingowero. Yuda onindo goweyi doongooro yomoosiyoweroyi sunggiga, ngundo ene oni simoo bare etuyeroro, ene Anutromu. Ene ye enendo mande godange etenggoku, ngu ingootoyi, nowoondoyemo hamoo ma tewero! Ngu oni, ene goweye doongootoyi ngu, nguno ngu Anutdo oni nenengo, ero ma ewa. Kini, noore komo Anutro nowoondonani hamoo teyingo oni. Noore ko oo tetetoku, ngunonggo Anutdo noore oni nenengo ero ma ete. Kini, goweye doongooweroyi sunggi hamoo ngu ngandiro: Noorendo Anutro Yukanimo, ngu yambo mande tero, Krayis Yisasro, oowooyi bingami nangge ero okooteto. No nguya, no mete murine oowooyingga tero, ye etuyerowanoku, nguro oni simoo baredo, kenoro, etenggo. Nga oningga nga ngu, ene oni nenengo nangge, ero ingootenggo. Yo, hamoo, no oo gome oowooyinggado, no hoorooweneroweroyi moore. Ngu ngandiro: noro narune, kandegura gidemboro kabusagomo ngu, Yudaro tabango oninggado, no gowene doongooro yomosiyoyingo. No osisambanani, Iserel, nguro nangoni, Beniyaminro soweni. No ngu Hiburu mande eteno. No ootoogero uru teyingo naruno, no ngu Parisi oni, ngu mamana mande, ngu hamoo gome keyoyingo oni, tunooteyingo. Kuri, no Kristen oni yomburiyeroweroyi koyi, ngu yanggango tewono. Ene oni songombo nono mamana mande, nondo keyootenoku, nguro no wirikonerowonggoku, ngu ene biyomi gura, nono ma kenoyingo. Kuri, nondo oo ngu ngundiro ero ingowonoku ngu, ene noro ingondudune, ngu Anut doongeyimo, ngu nenengo kini. Ngundiro nguro, ataga, nondo ingondudune kurimi inowonokungga, ngu kootuyinoro, ko Krayisro ingoyingo yooteno. Ngundiro nguro, oo ngu bidodomo yowonoku ngu, kingo oo ngundiro tete. Ngu hamoo, oo bidodo no kuri, ngundo no hooroowenerowa, ero ingowonoku, ngu ataga, no mete yokowano. Hamoo oorengo, no oo ngu tewonoku, nguro no hamoo ingooteno. Krayis Yisas, ngundo noro, Oo Bidodo Simburi Simbune, ingoyingo. Ngundo oo bidodo dagayeroote. Ngunonggo ngu, oo ngu tewonoku ngu, kuri yokowono. Ooku kandangetoowe, ngu kingo oo ngundiro temukootoni, nguro ngu, Krayisro murini yanggango dowoowero nguro nangge ingondudu teteno. Ngundiro ingowero, ingondudu tero, no eneya sugi sugi oorootero. Nondo mamana mande, ngano oni gome nenengo oorengo ootooro, nguro mandeni muri ngu gome keyoro, oruweroyi nguya kini. Kini, no Krayisro nowoondonemo hamoo tetoni ngu, Anutdo ngu nowoondonemo hamoo teyingongga, nguno ngu, oni gome nenengo oorengo, ero ewa. 10 No ngu Krayisro hamoo oorengo ingoweroyi ingootenoku, nguro no enengo murini, no mete watayi, ingowero teteno. No ingowero, Krayis merenonggo, ko, keta ootoogeweroyi naru, nguno enengo yanggangoni yowoku ngu, nondo oo ngundiro, ngu yowero ingooteno. No ataga, Krayisya ko gobooro tero, nguro enendo noorengo ogingo, koorowoowoku, no nguya, ngundiro koorowoowero ingooteno. Yo, onindo nowoondone hamoo teyingomu, nguro nureyi kumooweroyingga ngu, no nguro, nguya meyeteno. 11 Yo, nondo kumoowanoku, naruno ngu, nondo ngundiro ingooteno. Anutdo ene mete noyeni, ko keta tewano, ero ingoyingo.

Polndo Yanggango Oorengo Kendutero Oorowuyingo

12 Nondo ngandiro ma ingoyingo. Nondo ngu kuri Krayisro mande murini, ngu bidodo yowono, ero ingoro, no komo mete bidodo teteno, ero ingootenoku, ngu kini. Kini, no suwooyi sano Krayisro mandeni murini nenengongga, nondo ngu yowero, nguro no towootowoongooteno. Ngundiro nguro, Krayis Yisas, enengombo no kuri rogonerowoku, nguro no ngundiro ingooteno. Krayisdo, nono oo tetoni tunooteweroyiku ngu, kootuyisina, bidodo nono tetoni tunootewa, ero ingooteno. 13 Ye Kristen konebane, nondo ngu enengo mande muriningga, ngu kuri yomukowono, ero ma ingooteno. Ene, no oo gurananggemboro ingooteno. No oo koreteyingo yowonoku, ngu bidodobo, kuri kabetero, no oo kootuyisina, Krayisdo oo nunoweroyi, nguro koyi yanggango teteno. 14 Anutdo no Krayis Yisasro, ero negonerowoku ngu, enengo murini, gome nenengongga ngu, no towoongoro keyoro, nguno ngu, no ko yanggango tero, enengo murini, ngu nangge, keyoro, yade yade oororo, Anut enengombo noyoro, sambo endemo oorero, enengomboya oruwaro. 15 Noore Kristen oni simoo bare, onendo Anutro muri nenengo teweroyi, ngu gome watayi ngu, noore ngu muringga, ngu nangge, keyoro oruwato. Ene ye ingondudu songo gura moore tetoni ngu, Anutdo ngu yowoorengootoni, ye gome kenoro, tunoo ingowanggo. 16 Ene noore mande ataga, yootetokungga nga, ngu komo gome dowooro keyoro, yade yade oororo, noorengo murinaningga, ngu nenengo oorengo tunootetoni, nguno ngu kinitewa. 17 Ye Kristen konebane, ye bidodo, ngu komo noro mande murine, nga kenoya, ngundiya nangge teya keyoyi! Ye, Pilipayi Kristen oni simoo bare gidarega, ngundo Krayisro murini, ngu gome keyootoyi ngu kenoya, ko nondo murine tetoowe, yeno tunootewoku, ngu naruno, no yeya oruwonokuno, ye komo noorengo murinani, ngu gome kenoya, ngu nangge keyowanggo. 18 Naru oowooyingga no yeno ewono. Ngu oni onendo, ngundiro etenggo. Noore Kristen oni ero etoyi, ene enengo endeyoyingo, ngu biyomi oorengo nangge, ero ewono. Ngu oni, nguro endeyoyingo biyomiye ngu, oni gidaregano tunoo etuyeroyingo, ngu ene Krayisro mundi oni. Ngundiro oni, ngu Krayisdo, enengo weti mbumbuwa andangeyunowoku, nguro nowoondoyi, ma tetenggo. Ngundiro nguro, sendo sorewero tetoni, no ko yeno eteno. Ngano ngu, oni oowooyingga oorengo, ngu Krayisro mundi oni oorootenggo. Yo, ene suwooyi sano weti mbumbuwadodo tetoyi, nguno ngu, ene oni gidarega tunoo etuyeroro, ene Krayisro mande hamoo ngu ma keyootenggo. 19 Ngundiro oni ngu, ene Setanro ende biyomi nguno uro, suwooyi sano oonootewanggo. Ngu oni ngu Anut enengombo ero oo tetoni tunooteweroyi, ngu ma tetenggo. Kini, ene enengo goweyeboro, nguro oni oni teweroyimboro, ngu nangge tetenggo. Ene ngundiro oo mande muri biyomi gura gura tewonggoku, nguro oni gidaregaya, mande mande oowooyingga ero, ene nguro oyimo kini. Ene, mera ngaro, oo nggiringgara, nguro nangge ingootenggo. 20 Ngundiro nguro, ene noorengo ende hamoo, ngu Anutdo sambo endega oorooteku ngu, nguno noorengo ingondudunani oorooteku ngu! Noorengo, Oo Bidodo Simburi Urungga, Yisas Krayis, ngundo endega yokoro, merako ngano omburo, nguro noore ko yoyowa. Ngundiro nguro, noore enengo ko ombuweroyi, naruningga, nguro noore hahangero sobowoowato. 21 Ngu naruno nguno, ombutoni, enengombo Simburi tero, sobowooro ootooro, ngunonggo, ene noore gowenani biyomingga nga, nguro yanggango kini, nga tetoni, ngu Krayis, enengo goweyi ngundiro duridarinidodo tunootewa. Enengombo ngu yanggangododo tero, ngunonggo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, enengombo oo bidodo yeni, enengo keyi damonimo ombuyingo.

Copyright information for `RWORAWA