Philippians 4

Oni Ene Komo Nowoondoye Gobooro Yero, Oni Oni Tero, Ingondudu Gome Metemi Yootenggo

Arisa, ye Kristen oni konebane, nondo yengo nowoondoyi tero, nowoondone ye yunooteno. Nondo yengo suwooyi sano oni oni teyunootoowe, ye noro kone teyingo, ngu digi beye uriyoweroyi ngundiro. No mande gidarega yeno ewero. Ngu mande bidodo, nga yeno nakangowonoku, ye komo ngu oo ngu gome ingoya keyoyi. Ngundiro nangge, ye komo Oo Bidodo Simburi Urungga nguno yanggango dikayi, ero nguro eteno. Yuwodiya ko Sinitiki, yari bare eraga, no mande bodaga yarino ewero. Yari ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, enengo namboni eraga, bine? Mete yari, ngu Oo Bidodo Simburi Urungga, nguno yanggango dikaya, nguno ingonduduyari ko nowoondoyari guranangge gobooro yeri. Ge, Sudayigos, ge oni gidaregaya, ko gobooro teweroyi gome ingoote. Nguro ngu, no geno sumoo eteno. Gedo bare erayaga, nguno ooroya, hoorooweyerootooga, ko siyeri, ero sumoo gunooteno. Enendo ngu ene noya mande keta gome, ngaro noya gobooro dikaro, ko tewooto. Ngundiro nangge, erayaga, ngu Kelemen, ko, oni gidarega nguya, ko tero, enengo bidodo, noro ko gobooro nguya teyingo. Ngu oni ngu bidodo enengo oowooye ngu suwooyi sano keta oruweroyi bukga, nguno ooroote. Suwooyi sano ngu, ye komo oni oni teyi! Ndawugaro nguro, ye, ngu Oo Bidodo Simburi, nguromu nangge. Nguno ngu, nondo ko eteno. Ye ngu komo oni oni teyi! Oni bidodobo ngu, ene komo yengo ingootenggo. Ye oni imakeyingo ayibiyi oni oorootenggo, ero ingootenggo. Ye komo meyero, oni gidaregaro mande damoni etenggoku, ngu gome gome wirikoro ingowanggo. Ye oo ngu tero, ndatero nguro, Oo Bidodo Simburi, ngu nooreno ko ombuweroyi naruno nguno, ngu namoko ooroote. Ye oo guraro guraro ingondudu urungga ma tero, nowoondoye biyomi ma ingowero. Kini, oo bidodoboro ngu, ye komo Anutno oo nguro etenggo. Ye oo gura guraro wenonoro kowuri gura gura, yoro, oorootenggoku ngu, arisa, Anutdo oo ngu hoorooweyeroni, ero ngu sumoo eya yemboongeyi. Ye oo ngundiro yemboongetoyi, ye komo eneno esosootetoyi, Anutdo, yeno oo hoorooweyeroro, oo yunoweroyiga, nguro esosooteyi. Oni simoo bare, ngundo Anutro imakeyingoni ayibini murini, enengo oni yunooteku, ngu gome watayi kini. Yo, Anutdo yengo nowoondoye imakeyingo yeni, ngundo yengo ingondudu urungga, nguro nowoondoye biyomi yetoni, kowuri ingootenggoku, ngundo ye ma soboyerowa. Kini, ye Yisas Krayis nowoondoyemo hamoo tero, eneno ingootoyi ngu, asa, nowoondoye imakero ngu, biyomi ko ma yowa. Ye Kristen konebane, naru bidodomo nga oo ngaro ingoyingo yoyi. Ngu ngandiro: mande muri bidodo hamoo oorengo, ko ingondudu gome, muri gome nenengo teyingo; Anut doongeyimo, oo biyomi gura kini; oo gome oorengo nangge; oo ngu mete bingami okooweroyi mete; asa, ngu ingoro, ngu nangge, gome dowooyi. Mande muri bidodo nondo yeno ero etuyerootoowe, kuri yowonggoku ngu, ko noro mandene ingoro, murine ngu kenoro, ingowonggoku nguya, ngu ye komo ngu bidodomo ngundiya teyi. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, Anutro imakeyingo murini, ngu yunootoni, yeya oruwa.

Pilipayi Onindo Oo Kingo Duwoo Soweyootoyi, Nguro Pol Oni Oni Teyingo

10 Ataga yendo noro ingoro, nowoondoye ko yokutuwootoyi, nguro ngu, no oni oni oorengo tero, nguro no Oo Bidodo Simburiga nguno esosooteteno. Hamoo, kurimi, ngu ye noro ingondudu tewonggoku, ene ye, nono orirokoyi oruwonggokuno, nguro ye no oowooyingga hoorooweneroweroyi, ye ereremo kini. 11 No yeya ngandiro oo ngaro ma ewono. No oo guraro wenonoyingo tero, nguro no ma eyingo. Kini, no kuri ingootenoku ngu, oo gura, nono ombuwaku ngu, no nguro ma boguwoowano. Ngu mete nangge. 12 Naru gidaregano, no angoyi oni oode, no naru gurano, oo oowooyingga oorengo yoro, dowoowono. Nondo ngano oode, ngundi musiyo gurano oode bine, nowoondone ngu imakeyingo nangge, nguro no kuri watayi. Ngundiro nguro, naru gurano, no oowari urungga neweroyi, ngu ingoro ngu, ngundi naru gurano, no oowariro nguya, kumooro bine; naru gurano, no oo urungga dowooweroyi ngu, ngundi naru gurano ngu ooro wenonoweroyi nono tunootetoni ngu, nguno bidodoboro ngu, oo mete nangge, ero ingooteno. 13 Nguro ngu, no, Krayis yanggangonimo, no oo bidodo mete temukooteno. 14 Ene yendo komo ngu muri gome oorengo tero, ye noya gobooro dikaro, no hoorooweneroro kowurine, koorowooyingo. 15 Ye Pilipayi oni simoo bare, ye yengombo ngu ngandiya watayi teyi. Kurimi ngu, no damoni yero, mande keta gome mesarangongga, nga ero etuyerowonoku, no Masedoniya mera yokowonomu, ngu naruno ngu, ye Kristen simoo bare, yendo nangge noya, gobooro dikaro, nowoondoyi teweroyi muringga ngu teyingo. Ye ngundiro tero, ngunonggo ye oo kingo digi duwoo no nunoyingo, no ero ingoyingo. 16 Yo, no Tesalonayika merako oruwonoku, ngu narunggano nguya, yendo nangge naru gura gura, no digibo hoorooweneroro no nunoyingo. 17 Yendo ye oo kingo duwoo gidarega no nunoyi, nguro ero ma ingooteno. Kini, nondo ngandiro ingowero: Yengo muriye gome, ngundo Anut doongeyimo, ngu komo engge gome oorengo tunooteni, nguro hamoo Anutdo oo urungga yeno gumi yunowa, ngu ero ingowero ingooteno. 18 Yendo digi kingo, Ipaporodayitasno, soweyowonggoku ngu, no rogoyimo urungga oorengo no daganerowoku ngu yowono. Anutdo ye digi beye soweyoro kingo nunoyingo nguro oni oni tero, ngundiro ngundiro, wooro ndindingo gome metemi Yuda onindo eneno teyingomu, nguro nguya ene gome ingoote. 19 Noro Anutga ngu, ene oo bidodo, nguro Simburi Simbunani. Yengo Krayis Yisasro nowoondoyemo gobooro siyeyingomu, ngunonggo yendo ooro wenonootenggoku, Anutdo oo yunowa. 20 Anut noorengo awanani, noorendo suwooyi sano enengo oowooyi bingami okoowato. Ngu hamoo oorengo.

Kambayeroyingo Mande

21 Nondo ngu Krayis Yisasro oni simoo bare bidodo kambayeroro eteno. Ye Kristen oni konebane, noya gobooro oorootetoku, ngudodo ye kambayeroro etenggo. 22 Anutro oni simoo bare ngu bidodo ye kambayeroro etenggoku, ngu gidarega ngu mera ngaro oo sobosobo oni oowooyi Sisa nguro yano ko tetenggoku, ngundo nguya yengo kambayeroro mande nga soweyootenggo. 23 Nondo Anutno yemboongeteno. Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayis, gengo sumangengge ngu ene yunoya, gobooro ootooya, yanggango teyunoni, ngundiro ero yemboongeyingo.

Copyright information for `RWORAWA