Revelation of John 10

Sambono Engel Onindo Buk Bodaga Wagayingomu Dowooyingo

Ngu naruno, no Yon doongetero sambono Engel oni gura yanggango sambononggo ombutoni kenowono. Enengo nengguro goboorebo doobengoro, tabangomo ngu wowombo nguno pawangoro oruwo. Enengo omukumundoongo ngu sa ngundiro, ko keyi ya nonggini dero gidoreteku ngundiro. Ene kandeyimo buk wagayingo bodaga gura dowooyingo, ngu ma nakangowero, ngu gengo ingondudugemonggo nangge ingo, ero eyingo.

Ngunonggo kenootoowe, ene meno manggaru urungga oorengo se koki oowooyi layon, ngundo sendooteku ngundiro teworo. Ene ngundiro meno manggaru tetoni ngu, arisa, gusiro kandegura gidemboro eraya, ngundo ewonggori. Ngu gusiro kandegura gidemboro eraya, ngundo gusiro nggawo tero yokootoyi ngu, nondo bukno nakangowero tewonowo. Ngundiro tewero tetoowe ngu, asa, Anutndo Sambononggo ingootoowe eworo. Nga mandega nga gusiro kandegura gidemboro erayagakundo ngguyiro etenggoku, ngu ge komo gengo ingoyingomo nangge orini. Ge bukno ma nakangoweroro eworo. Ngu naruno no ngu sambono Engel oninggaku kuri kenootoowe ngu, keyi wendeyi sanganimo ko merako dikayingo. Ene kandeyi koondo sambosina okooro, ngandiro eyingo. No hamoo oorengo sorumimonggo, Anut suwooyi sano keta oorootekungga, ngundo sambono, merakono, ko, wendeyino nguya oo oorootenggoku, ngu bidodo yeyingo nguro oowooyimonggo nangge, no hamoo mande gosiyoro eteno. No naru ko ma gosiyowano. Kini, sambono Engel oni kandegura gidemboro erayayiga, ngundo unggu uwooweroyi narungga nguno, ngu ooga kombiteyingomu, ngu enengo ingondudu eyingo ko oni, ngundo ero oni etuyerowonggoku, ngu narunggano nguno yeni, kini temukowa. Ero eyingo.

Asa, ngu manggowooga sambononggo etoni ingowonoku, ngundo meno ko eyingo. Ngu Engelngga keyi wendeyino, merakono nguya kewoongoro oorootekungga, nguno ooroya, ge kandeyimo buk wagayingongga wesiyoro, dowooro oorootekungga, ngu yo. Eyingo. Ngundiro etoni, nguro no eneno oororo ewonowo. Ge buk bodaga ngu nonuno ero etoowe, enendo gumi eyingo. Ge yoya ne. Netoyi ngu, manggogemo ningguri ngu siso mindiyo sonoyi ningguri, ngundiro tunootetoni, ene kawunggemo oo ngu kowoo yero tunootewa. Ero eyingo. 10 Ene ngundiro etoni ngu, no ngu buk bodaga ngu kandeyimonggo yoro newono. Netoowe, manggonemo ngu siso sonoyi ningguri ngundiro ingoro yokowe kawunemo utoni, ngunonggo kowoo tunootetoni ingoyingo.

11 Ngundiro buk nero, ingootoowe, asa, manggowo gura nono eyingo. Ge komo Anutro mande oo kootu eneno tunooteweroyi, oni simoo bare mera bidodomo, oni sowe bidodomo, enengo mande bungeye gura gura bidodomo, ko sobosobo oni koreteyingo ngu bidodomo nguya, ko wesiyoya e. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA