Revelation of John 11

Anutro Ko Oni Erayaga, Ngundo Anutro Mande Wesiyoro Ewori

Ene Anutdo usudogo gura nunowoku, ngu oo rogo teweroyi, ngu usu dowooro saweroyi ngundiro. Ngundiro nunoro eyingo. Ge ootoogeya, noro ya kundingiyi (Tembel), ko wooro yeweroyi musiyo nguya rogowooya, ko, oni simoo bare nguno noro yambo mande tetenggoku, ngu kandangeya, ngundiya rogowoo. Ene ge noro ya koneyo gumi endesina, ngu ma rogowoowero. Ndadiro nguro, ngu ya koneyo gumingga ngu, nondo oni sowe gidarega Yuda oni kini, nguro kuri rogowooro yokoyingo. Ngu kombo onibi eraya ko kombo eraya, (42) (ngundiro dagoma kabusa gumi) ngundiro Yerusalem ende kundingiyi ngu yomburiyowanggo. Ene ngundiro tetoyi, ene noro oni erayaga rogoyerowonoku, no nguno yanggango eraga yunootoowe, ngunonggo ene kootuyisina noro mandene ko oo tunooteweroyi, ngu oni simoo bare ero etuyeroro oriyingo. Eragado ngu naru (1,260) (dagoma kabusa gumi) ngundiro oruwari. Noro oni eragado ene towikumba ngu, Kopi Beg nguro towi ngundiro ngu tero, kutuwooro oruwariku, ngu oniro kowuriye nguro gabogaboyi ngundiro tewari. Anutdo eyingo.

Ngu oni erayaga ngu de Olib eraya, ko, lam soru eraya ngundiro, ngundo mera bidodoboro Simburi Urungga, ngu doongeyimo dikaro oruwari. Ene mundi onindo ngu oni erayaga ngu yomburiyerowero tewanggoku ngu, enengo manggoyarimonggo de katetoku ngundiro tunootero, ngundo enengo mundi oni ngu yoodemukowa. Yo, hamoo, oni ngu erayaga ngu yomburiyerowero tewanggoku, nguro ene komo kumoowanggo. Ene Anutro mande yootunoro eweroyi naruno nguno, Anutdo enengo yanggangoyari yunowoku, nguro ene mete sambo sono ombuweroyi, ngu gosiyowariku ngu, ko eragado sono omungo oorero, merako ngano oorootenggoku, ngu yowooraringootori, sidudaro tunootewa. Eragado ene mete oo biyomi gura gura oni simoo bare merako oorootenggoku, ngu yomburiyeroweroyi ngu, enengo ingondudunonggo nangge tewari.

Anutro ko oni erayaga nguro koyari kinitemukootoni ngu, ngu naruno nguno, mere ooriroyi oorengo gumi kini, ngunonggo Nusako Koki ururu gurado oorero, Anutro ko oni erayaga ngu yureni kumoowari. Anutro ko oni erayaga nguro biyari, ngu enengo Simbuyari ureyingo ende urungga ngundiro endega, ngu (Yerusalem ende) ooreyimo yoyokootoni oruwari. Ngu Yerusalem oowooyi adingayi ngu Sodom, ngundi Igip ngundiro. Ndadiro nguro, endemo simoo baredo Anutro mandeni ngu ma keyowero ingoyingo. Oni goweye gura gura meraye bidodomo, ko mande bungeye bidodomo, ko oni sowe bidodomonggo, ene oni erayaga ngu biyari naru kabusa, ko naru gura gumingga nguno yeyoro, oni gumimbo mereyerowero ero ma ingoyingo. 10 Oni simoo bare merako ngano oorootenggoku, ngundo Anutro ko oni erayaga kumooyingo, nguro ene oni oni urungga tero, nguro ene yambombooro tero, oo simbo karo nero, dobookuriyeboya kingo oo duwoo bayetero oruwanggo. Ndadiro nguro, eragado ene mete oo biyomi gura gura oni simoo bare merako oorootenggoku, ngu yomburiyeroweroyi ngu, enengo ingondudunonggo nangge tewariku ngu!

11 Ene naru kabusa gumingga nguno ngu, Anutdo ngu oni erayaga ngu yoyeni, ko keta yanggangododo ootoogero, merako dikayingo. Ngundiro ko keta ootoogetori ngu, asa, oni erayaga ngu yeyoro, soriyokoyingo urungga oorengo teyingo. 12 Ngu naruno nguno, Anutdo sambononggo meno manggaru urungga tero, enengo ko oni erayagano nguno eyingo. Yari ngano ooreri eyingo. Ngundiro etoni, asa, erayagaku sambononggo goboore ombutoni, ngu newendemo uro, ooretori, enengo mundi onikundo erayagaku yeyootoyi ooreworiyowo.

13 Ngundiro nangge, ngu naruno nguno, merako ngano imimi urungga oorengo Yerusalem endemo ombuyingo. Nguno ende gumi sosi kande eraya nguromu sosi guranangge yomburiyoyingo. Ngu imimi urungga nguno (7,000) oni simoo bare kumoomukoyingo. Oni endemo ma kumooyingomu, ngu bidodo sosoreyingo urungga tero, nguro ene Anut sambono oorootekungga ngu oowooyi bingami ero okooyingo.

14 Asa, naru erayayiga nguro kowuri urungga oorengo ngu kiniteyingo. Ene ingonda teyi! Naru bodaga nanggemo ngu, ngu kowuri urungga oorengo tambu kabusayiga ngu tunootewa.

Sambono Engel Oni Kandegura Gidemboro Erayayiga Ngundo Unggu Uwooyingo

15 Ngu naruno, sambono Engel oni kandegura gidemboro erayayiga ngu enengo unggu uwootoyi, sambononggo manggoye gidaregado meno ero eyingo. Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Krayis, ngu Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ngundo oni simoo bare bidodo merako oorootenggoku, ngu sobowooweroyi yanggangongga ngu ataga ooroote. Nguro ngu, enendo suwooyi sano sugi sugi sobosobo oruwaku ngu! Ero eyingo.

16 Ngu naruno, tabango oni onibiga namoraya (24) enengo yaba bingamiyedodo, ngu Anut doongeyimo bibitero, ene Anutno bagootero, yambo mande tero eyingo. 17 Ene ngandiro ero eyingo.

Oo Anut, ge noorengo oo bidodoboro Simburi Simbunani Anut yanggangonggedodo! Ge ataga keta oode, kurimi oorengo nguya keta oruwo. Noore geno esosootetooye, gengo yanggangonggega ngu yeyi tunootetoni, ngunonggo ge damoni yero, ge oni simoo bare oo bidodo soboyerowero ko tete, ero eyingo.
18 Oni ene gengo nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo geya sanggiri urungga tero, ndadiro nguro, ene ingootenggo. Gengo sanggirige urungga naruwo ngu eneno tunootetoni, ngu ingoyingo. Ngu narungga ngu, oni kumooyingomu ngu ootoogero, wirikoyeroyingomo ngu omburo, ko narungga nguya ombuteku, ene uriye gumi gengo ko oni; gengo ingondudu eyingo oniku; oni simoo bare geno nowoondoye hamoo teyingomu, oni oowooyedodomu, oni oowooye kinimu nguya, oni gengo oowoongge bingamingge okootenggoku, ngu bidodo yunootoni, geya gobooro sugi sugi oruwanggoku, nguro narungga. Oni ene oo biyomi tero, mera bidodomo yomburiyootenggoku, ngu oni ngu no Setanro ende biyomi musiyonggano nguno soweyerootoowe, oororo oruwanggoku, nguro narungga nguya! Ero eyingo.

19 Ene ngundiro mande ngu ero yokootoni ngu, arisa, Anutdo sambo endemo ya kundingiyi oorootekungga ngu Tembel ngu goosooyingo. Tembel goosootoni ngu, sunggi mande ero gosiyoyingo pawusga, ngu kundingiyimu, ngu tunoo oorengo oodoni kenoyingo. Ngu gabogaboyi damoni ngandiro: Yisas noore ko yoyoyingomu, ngundiro nguro, oni simoo bare eneno nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngu ataga noore mete Anutno nenengo oororo, eneno yemboongeteto. Nondo Yon pawus kenootoowe, asa, sambononggo yowariro soruyi oorengo ooretoni, gusiro ngguyi urungga utoni, mera sosorero, imimi yootoni, ko, Ayis oorengo merakono soreyingo.

Copyright information for `RWORAWA