Revelation of John 12

Baregaya Oriwa Dagoyi Urungga Nguya, Nguro Mandeyari

Ngu naruno, no Yon kenootoowe, sambono oo gabogaboye gura urungga tunooteyingo. Ngu oo gabogaboyiga ngu ngandiro. Bare gura ngu enengo nengguroni ngu sa himi ngundiro; ko keyi wateyi newendemo ngu kombo oodoni; ko tabangomo ngu tomoku bingaminidodomu nguno tootu kande eraya kegidemboro eraya ngundiro oruwo. Ngu barega ngu kawuyidodo oode ngu, ene bisiyowero teyingo. Ngundiro bisiyowero tero, nguro ene ogingo urungga ingoro meno eyingo. Asa, sambono gabogaboyi gura tunooteyingo. Ngu oo gabogaboyiga nguno Oriwa dagoyi urungga oruwo. Ngu Oriwangga ngu tabango kandegura gidemboro eraya oodoni, ngu tabangomo ngu sobosobo oni ururumboro tomoku kandegura gidemboro eraya kutuwootoni; ko, nggamari kande eraya nguya oruwo. Koondoongerimbo ngu, tootu bidodo ngu usowooro, sosi kabusa yeyingo, nguromu tootu sosi gura gasiyootoni, merako soreyingo. Ngu soretoni ngu, ngu Oriwangga ngu ene bare tanggeyimo dikaro sobowootoni, baregaku nangoni simoongonggaku bisiyootoni, nguro ene simoongga ngu ureni kumootoni newero teyingo. Ngundiro tero oodoni, baregaku nangoni simoongga bisiyoyingo. Ngu simoongga, ngundo kootuyisina ene oni simoo bare sowe bidodo yanggango soboyerowaku, oni enengo simooye muriye biyomi teyingomu, ngu mamanayeroro, usudogo yoro, yoonenengoyingo ngundiro. Arisa, baregaku nangoni bisiyoro yokootoni ngu, sodedomangge Anutdo nangoninggaku yoro, awuno sambo endemo ooreyingo. Ngu barega ngu, ene oni kini kingo merako yondowidoro toongeyingo. Ngu merangga ngu Anutdo enengo yomosiyowoku nguno toongetoni, Anutdo oowari inoro, kawararangowero sa naru 1,260 ngu dagoma kabusa gumi ngundiro kiniteyingo.

Ngu naruno, sambo endemo me ebe urungga oorengo nguno tunooteyingo. Anutro Engel oni nguro tabangoye gura oowooyi Mayikel, ngundo Anutro Engel onikudodo, ko Oriwa enengo Engel biyomidodo ebe urungga ureyingo. Oriwando keyimokuya ebe yanggango utoro, ene Anutro Engel oni dagayeroweroyi ereremo kini. Ngundiro nguro, ene sambo endemo oruweroyi kini, nguro oweyerootoyi, saro, merako uyingo. Yo, Mayikel ngundo Oriwa Urungga, ko, enengo Engel biyomi bidodo ngu sambononggo oweyeroro merako ngano oorongooyingo. Oriwa Urungga enengo oowooyi ngu Setan, ko, oowooyi gura ngu Oombooro Biyomi. Ero eyingo. Ngundo oni simoo bare ngu mera bidodomo oorootenggoku, ngu ganaganayeroweroyimboro oriyingo.

10 Ngundiro tetoni ngu, sambononggo meno manggaru ngguyi urungga etoni ingowono.

Ataga noorengo Anut, ngundo noorengo weti mbumbuwanani uriyoro, yoyoweroyimboro naruwo, ataga tunootete. Anutdo enengo yanggangoni ngu tunoo oorengo etuyeroyingo. Noorengo Anut Oo Bidodo Simburi, ngundo naru enengo oni simoo bare soboyerooteku, ngu ataga tunootete. Nguro ngu, enengo Krayis, Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ngundo yanggangoni urungga oorengo etuyeroyingo. Yo, Setan oningga ngu kuri ene noorengo Kristen dobookurinani yosanggawero mande biyomi Anutno suwooyi sano ewoku, ataga Anutdo ene yoro, merako ngano oorongootoni soreyingo, ero eyingo.
11 Noorengo Kristen dobookurinani, ngundo Sipsip Nangoni siduwoobo, enengo kumooyingo ene ko yoyoyingomu, ko, Anutro mandeni gome wesiyoro suwooyi sano oni etuyeroyingo muringga, ngu muri erayaga ngu nangge, ngundo Setan dagayingo. Kristen oni enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ene meyero, kumoowero tetenggo. 12 Yo, Setan ngu, Anutdo sambo endemonggo oweyerowoku, ngundiro nguro, ye sambo endemo ooretenggoku, ye komo oni oni urungga oorengo teyi! Ye oni simoo bare merako oorootenggoku, ko, wendeyino oo keta oorootenggoku, ye bidodo ingonda oorengo teya oriyi! Kowuri urungga oorengo yeno ombuwa. Ataga Setan yeya merako nguno oorootenggoku ngu, ene yeya sanggiri urungga oorengo tero ooroote. Ndawugaro nguro, ene kuri ingooteku ngu, enengo ko teweroyi naru ngu ootuwoo bodaga nangge, ero ingoyingo.
13 Ngu naruno, Anutdo sambo endemonggo Setan owetoni, ngano omburo ngu, asa, Setando ngu barega simoo nangoningga bisiyoyingo, ngu yurewero oweroriyingo. 14 Nguro ngu, Anutdo punggi urungga ngundiro wireyo erayaga, ngu barega ngu inootoni, nguro ene mete Anutdo musiyongga yomosiyowoku merangga ngu oni kini kingo merako, nguno ururumero, nguno sayingo. Ene nguno Anutdo bare gome sobowootoni, dagoma kabusa bidodo gura gumi oriyingo. Nguro ngu, Setando ene yomburiyeroweroyi nguya kini. 15 Ngu naruno nguno, Oriwa Urunggaku, ene sono mindetoni, sono bingo urungga ngundiro baregaku yosumooro, nguro yureni kumoowero keyeroro uyingo. 16 Ene Oriwando sonongga mindewoku ngu, Anutdo barega ngu hooroowero, nguro ene mere urungga goosootoni, sono bingonggaku nguno uro kiniteyingo. 17 Anut ngundiro tetoni, nguro Oriwa Urungga, ngundo barega nguya sanggiri urungga oorengo teyingo. Nguro ene oororo, barega ngu simoongo bidodo yoyeni, me urungga tewero ebe urewero teyingo. Yo, ene oni simoo bare bidodo Anutro mamana mande keyootenggoku, ko, Yisasro nowoondoyemo hamoo tero, nguro mandeni hamoongga onino wesiyoro ero ngu keyootenggoku, ngu yurewero me yeni tunooteyingo. 18 Ngu naruno nguno, Oriwa Urunggaku wendeyi tamako dikayingo.

Copyright information for `RWORAWA