Revelation of John 13

Oriwa Urungga Ngundo Nusako Koki Yanggango Nguno Inoyingo

Ngu naruno nguno, Oriwa Urunggaku wendeyi tamako dikatoni, nguno no sono koongeyingomo, nusako koki gura ooretoni, no Yon kenoyingo. Nusako kokingga tunootero, nguro tabango kandegura gidemboro eraya oodoni, ko nggamari kande eraya oodoni, nggamari ngu sanganimo gol tomoku bingamiyidodo kande eraya oriyingo. Ngu nusako kokingga ngu tabango ngu bidodomo, ene Anut yomooyinoro mande kootuyisina ero, nguno nakangoyingomu ooroote. Ngu nusako kokingga ngu enengo moondeyi ngu, Lepod ngundiro, ko keyi ngu Beya keyi ngundiro, ko enengo manggowo ngu Layon manggowo ngundiro. Oriwa Urungga ngundo enengo yanggangoni ngu nusako koki ngu nangge inoyingo. Enengo yabanimo yetoni bibitetoni, ngu nguya inoyingo. Inootoni, nguro Setanro yanggangonimo, Nusako Koki ene mete oni simoo bare sobowoowa. Nusako Kokingga ngu tabango gurano ngu, onindo ureweroyimboro mambu urungga oruwoku, nguro ene kuri kumooyingo. Ene tabangomo ngu, ene kuri mureyingomu, ene ataga mambuningga ngu tootero mete tete. Ene mete tetoni, oni simoo bare mera bidodomo ngu kenoro ngu, ene soriyokoro, ene bingami ero okooro ene keyoyingo. Oriwa Urungga ngundo Nusako Koki Urungga ngu yanggangoni urungga inootoni ngu, oni simoo bare nguno Oriwano, ko enengo Nusako Kokikuno nguya yambo mande tero, bingamiyari okooro eyingo. Oone ngu Nusako Koki ngundiro? Onendo mete me ebe utoro dagayingo? Ero sumoo eyingo.

Anutdo ngu Nusako Kokingga ngu yokootoni, nguro ene mete enengo ko teweroyi tero, nguro ene Anutya yomooyinoro mande kootuyisina biyomi ero, enengo yanggangoni ngu oni etuyeroro oriyingo. Ene ngundiro tero, kombo onibi eraya ko kombo eraya gura (ngundi dagoma kabusa bidodo yokoro gura gumi) kinitewa. Nusako Koki urungga ene ko ngundiro tero, ene manggakero ngu, Anut yomooyinoro mande kootuyisina ero, Anut oowooyi yeni biyomi yero, ko Anut enengo endeni oowooyi biyomi ero, ko oni sambo endemo oorootenggoku nguya mandeye biyomi ero yomooyinoyingo. Yo, Anutdo Nusako Kokingga yokootoni, nguro ene me yeni ootoogetoni, ngundo Kristen oni simoo bareya ebe utoro yureyingo. Ene ngu yanggangoningga, nguno ngu, ene ko biyomi oorengo tero, oni bidodomo goweye gura gura bidodomo, ko mande bungeye gura gura bidodomo, mera bidodomo oorootenggoku, ngu soboyeroyingo. Oni simoo bare merako ngano oorootenggoku, ngu Yisasro nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku, ngundo Nusako Kokingga nguno yambo mande teyingo. Kurimi, Anutdo sambo mera oo bidodo yeyingo naruno nguno, Sipsip Nangoningga onindo ureyi kumooyingongga, nguro buk nguno oni simoo bare bidodo enengo nowoondoyimo hamoo tewanggoku ngu, oowooye bidodo ngu bukgano nakangoyingomu ooroote. Oni oowooye ngu bukno kini ngu, ene Nusako Kokingga nguno yambo mande tetenggo.

Oni ene sodeyi mande gome ingoweroyi tetoningga ngu, ene komo mande nga gome oorengo ingoni.

10 Anutdo oni gura ya biyomimo yewero etoni ngu, asa, ngu oningga komo ya biyomimo oruwa. Anutdo oni gura dugebo doongooro ureni kumoowa etoni ngu, asa, ngu oningga ngu oni songombo komo dugebo doongooro ureni kumoowa, ero eyingo.
Ngundiro naru biyomi ngu tunootetoningga ngu, Kristen simoo bare ene nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu gome dowooya, suwooyi sano ngundiya teyariyi. Ngundiro nguro, Kristen oni simoo bare ngundo komo Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango dowooro, kowuri ingootenggoku ngu koorowootoyi ngu, Yisas ko ombuweroyi narunimo, ngundo oni oo biyomi eneno tewonggoku, ngu gumi urungga yunowaku, nguro sobowootenggo.

Setanro Ingondudu Eyingo Oni Godange Ngu Ene Nusako Koki Nguro Kingo Kirikiri Oni Teyingo

11 Ngu naruno nguno, no Nusako Koki Kootu gura mera newendemonggo tunootero ooretoni kenoyingo. Ene nggamari erayadodo, ngu Sipsip nangoni nggamari ngundiro, ko enengo mandeni ngu Oriwa Urunggaro mandeni eteku ngundiro. 12 Ngu Nusako Koki Kootungga ngu, ene Koretero Nusako Kokingga nguro yanggangoningga, ngu bidodo oorengo Kootungga ngu yoro inootoni, ngu mera bidodomonggo simoo bare bidodomo yoyeni, Koretero Nusako Kokingga nguno yambo mande teyingo. Ngu Koretero Nusako Kokingga ngu tabango gurano, onindo ureweroyimboro mambu urungga oruwoku, nguro ene kuri kumooyingo. Ene tabangomo ngu, ene kuri mureyingomu, ene ataga mambuningga ngu tootero mete tetoni, nguno oni simoo baredo yambo mande teyingo. 13 Nusako Koki Kootungga, ngundo ene muri songo gura onindo ma teweroyimu ngu teyingo. Ene simoo bare doongeyimo sambononggo de sorudodo ngu yetoni, ngu merako ngano sorero ombuyingo. 14 Nusako Koki Kootungga, ngundo Koreteroga ngu doongeyimo, ene onindo oo ma teweroyi ngu guradiro guradiro tero, ngunonggo oni simoo bare mera bidodomo ganaganayeroyingo. Ganaganayerootoni, nguro simoo bare Nusako Koreteroga ngu gabogaboyi digi de oobo ngu tero, nguro oowooyi bingami okooweroyimboro teyingo. Ene ngundiro tetoyi, ndadiro nguro, ngu Nusako Koreteroga ngu, ene tabangomo dugebo kuri doongooro wesoowooyingomu, ene ataga ko keta ooroote, eyingo. 15 Anutdo Nusako Koki Kootungga ngu yokootoni, ene mete Nusako Koki Koreteroga, nguro gabogaboyiga nguno yukani yetoni, nguro ene gabogaboyi yeni yanggangododo teyinoro, keta ootoogeyingo. Nusako Koki Koreteroga nguro gabogaboyiga keta ootoogero, nguro ene mete mande mande ero ingoyingo. Ngundiro tero, oni eneno yambo ma tetenggoku, ngu yureni kumooyingo.

16 Ngu Nusako Koki Gabogaboyi ngundo tetoni, enengo sunggi gura oni simoo bare bidodo, kandeye koondosina ngundi kembayemo nguno yewa. Yo, oni simoo bare oowooyedodomu ko oowooyedodomu kini; sitowiyedodomu, angoyi onidodo, oni enengombo enengo goweyi sobowooro oorootenggoku, ko kingo kirikiri oni nguya, ngu bidodomonggo komo enengo sunggiyega ngu yetenggo. 17 Nguro ngu, oni ene ngu sunggiga ngu Koretero Nusako Kokingga nguro oowooyi sunggidodo ngu. Arisa, oni ngu sunggiga ngu kini ngu, ene oo uriyoweroyi ko oo uriyoro beye yoweroyi koyi ngu ma tewanggo. 18 Noore komo nguro ingondudu gome tewato. Oni ene ingoyingododo ngu, ene komo Nusako Kokingga nguro sunggiga, ngu gome kandangeya ingoyi. Ngungga ngu, Koretero Nusako Koki nguro sunggi ko oniro sunggi, nguya ngu. Ngu sunggiga ngu ngandiro 666.

Copyright information for `RWORAWA